googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)

INK-zelfanalysemodel

 
Het INK-zelfanalysemodel betreft een eenvoudige analyse. Vijftig stellingen worden gescoord. Onderaan het model staat een grafiek, waarmee een indicatie wordt gegeven hoe de organisatie op de aandachtsvelden en resultaatgebieden scoort.

inkexcelsheet.jpg.w300h223

inkexcelsheetgrafiek.jpg.w300h174

 

Download hier een verkorte INK-analyse. Op verzoek van INK alleen te gebruiken voor studiedoeleinden!
 


Het verkort INK-analysemodel is gebaseerd op de onderstaande stellingen.
Succes!

Leiderschap

 •  De leiding heeft een duidelijke visie op de vraag waar de organisatie over drie jaar hoort te staan.
 •  Deze visie is gebaseerd op gedegen kennis en analyse van de omgeving.
 •  De visie is gebaseerd op de kracht en unieke positie van de organisatie.
 •  De organisatie is zo ingericht dat zij geschikt is voor de realisatie van de visie.
 •  Leidinggevenden zijn een voorbeeld voor hun medewerkers.
 •  Leidinggevenden geven een krachtige stimulans aan verbetering en vernieuwing.

Strategie en beleid

 •  De organisatie heeft, afgeleid van de visie, bepaald welke markten zij wil bedienen met welke producten en diensten.
 •  De strategie is afgestemd op de belangen van medewerkers, maatschappij, bestuur en financiers.
 •  De strategie is gebaseerd op informatie over de eigen resultaten, de concurrentie, ontwikkelingen in wetgeving, technologie etc.
 •  De organisatie maakt bewust keuzes om bepaalde activiteiten uit te besteden.
 •  De organisatie heeft een methode ontwikkeld om snel in te spelen op risico’s en sterk veranderende omstandigheden.
 •  Strategische keuzes zijn vertaald in succesbepalende factoren, prestatie-indicatoren en doelstellingen.
 •  Doelstellingen worden consequent doorvertaald voor de diverse organisatieniveaus.
 •  Er is een systeem om de realisatie van doelstellingen te monitoren.

Management van medewerkers

 •  Het personeelsbeleid stimuleert medewerkers bij te dragen aan het realiseren van de strategie.
 •  Er is een objectief systeem om de prestaties van medewerkers te meten.
 •  Er is in kaart gebracht welke competenties medewerkers nodig hebben en daarin wordt geïnvesteerd.
 •  Medewerkers zijn bevoegd (binnen bepaalde grenzen) verbeteringen zelf door te voeren.
 •  Medewerkers krijgen erkenning voor hun samenwerking met collega’s ter verbetering van de bedrijfsvoering.
 •  De leiding kiest de beste man/vrouw bij vervulling van functies.

Management van middelen

 •  De financiële positie en het financieel beleid zijn zodanig dat de doelen van de organisatie gerealiseerd kunnen worden.
 •  De kosten en de inkomsten zijn toe te rekenen aan afzonderlijke productgroepen of klantsegmenten.
 •  Er is voldoende aandacht voor kennismanagement wetend dat kennis een belangrijke financiële waarde vertegenwoordigt.
 •  Informatiesystemen zijn afgestemd op die van leveranciers en afnemers om sneller, goedkoper en met minder fouten te werken.
 •  Er is een beleid voor het verwerven, gebruiken, onderhouden en beheren van faciliteiten.
 •  Er is een systeem voor selectie en prestatiemeting van leveranciers.
 

Management van processen

 •  De primaire, ondersteunende en besturingsprocessen van de organisatie zijn ontworpen in het verlengde van de strategie
 •  Medewerkers en teams weten welke bijdrage zij moeten leveren aan het succes van de organisatie.
 •  Bij de vastlegging van processen is voldoende vrijheid voor professionals gelaten.
 •  De organisatie voert metingen uit om de efficiency van processen te kunnen verbeteren.
 •  Er is een methodiek om processen periodiek door te lichten en desgewenst te verbeteren.
 •  Kennis en ervaring van partners, klanten en bestuur/financiers wordt benut om verbetermogelijkheden op te sporen.

Klanten en leveranciers

 •  De strategie is uitgewerkt voor verschillende klantgroepen.
 •  De organisatie voert metingen uit om de tevredenheid van klanten te meten.
 •  De organisatie werkt samen met klanten en strategisch belangrijke leveranciers
 •  De organisatie bereikt haar doelstellingen t.a.v. klanten en leveranciers.

Medewerkers

 •  De organisatie voert onderzoek uit om de tevredenheid van medewerkers te meten.
 •  Er is voldoende aandacht voor effectieve samenwerking.
 •  De organisatie bereikt haardoelstellingen t.a.v. medewerkers.

Maatschappij

 •  De afzonderlijke doelgroepen in de maatschappelijke omgeving van de organisatie zijn in kaart gebracht.
 •  Er is beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen opgesteld.
 •  De organisatie bereikt haar doelstellingen t.a.v. de maatschappelijke omgeving.

Bestuur en financiers

 •  De financiële doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd.
 •  De efficiency en effectiviteit van de organisatie bevindt zich op het gewenste niveau.
 •  Jaarresultaten worden geanalyseerd ter versterking van de visie en strategie van de organisatie.
 •  Het bestuur beoordeelt de leiding op haar vermogen integraal te managen.

Verbeteren en vernieuwen

 •  Uitkomsten van metingen t.a.v. stakeholders worden gebruikt om beleid bij te stellen.
 •  De organisatie zoekt bewust naar de meest succesvolle manier om veranderingen door te voeren en leert daarbij van ervaringen.
 •  De organisatie slaagt erin om draagvlak voor verandering bij betrokkenen te creëren.
 •  Er is een manier gevonden om te voorkomen dat dezelfde fout een tweede keer wordt gemaakt.
 Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.