Privacy statement

Privacy statement (versie 22 mei 2018)

Managementmodellensite.nl

Stichting Bizz-Publishing

Gert Jan Schop

info@bizz-publishing.nl

Deze website wordt beheerd door Stichting Bizz-Publishing. Stichting Bizz-Publishing beheert onder meer managementmodellensite.nl, reflectiesite.nl en projectmanagementsite.nl. Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Stichting Bizz-Publishing. Bij bezoek aan een website kan Stichting Bizz-Publishing gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld via e-mailformulieren die u hebt ingevuld. Stichting Bizz-Publishing waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (voorheen: Wet Bescherming Persoonsgegevens). Uw persoonsgegevens worden door Stichting Bizz-Publishing beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt Stichting Bizz-Publishing informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Stichting Bizz-Publishing en gerelateerde derden en het uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het analyseren van gegevens voor statistische doeleinden en de werving van nieuwe medewerkers en/of partners voor Stichting Bizz-Publishing. Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden die geen dochtermaatschappijen van, of anderszins gerelateerd zijn aan, Stichting Bizz-Publishing.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Stichting Bizz-Publishing kan persoonsgegevens van u(w) (bedrijf) verwerken, omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • Naam contactpersoon
  • Functie
  • Naam bedrijf
  • E-mailadres

Info wordt in vele gevallen door u zelf aan ons verstrekt zodat wij onze diensten en werkzaamheden uit kunnen voeren.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag 

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Opnemen van telefonisch contact wanneer daar door u om verzocht wordt;
  • Schriftelijke benadering (per e-mail/post) indien u telefonisch niet bereikt kunt worden;
  • Verzenden van nieuwsbrief bij inschrijving daarvoor;
  • Verzenden van verkoopfacturen, offertes en andere commerciële documenten.
  • Uitvoeren van ieder andere werkzaamheid om u als klant op de juiste en meest efficiënte wijze te kunnen ondersteunen.

Stichting Bizz-Publishing verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen ’Uitvoering Overeenkomst’ of ‘Toestemming door betrokkene’.

Bewaartermijn

Stichting Bizz-Publishing zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Stichting Bizz-Publishing zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Delen met derden 

Stichting Bizz-Publishing verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om u eerst toestemming te vragen. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Bizz-Publishing blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en). Deze gegevensstromen zijn vastgelegd in ons verwerkingsregister.

Beveiliging

Stichting Bizz-Publishing neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Rechten van betrokkenen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Stichting Bizz-Publishing. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook een afspraak bij Stichting Bizz-Publishing (info@bizz-publishing.nl) te maken. Wij zullen binnen de termijn van één maand ingaan op het verzoek. Het is belangrijk dat u u kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Nieuwsbrief en aanbiedingen 

Mogelijk heeft u zich in het verleden aangemeld voor onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. In alle nieuwbrieven zit altijd een mogelijkheid om u uit te schrijven.

Cookies

Op de site wordt alleen gebruik gemaakt van cookies ten behoeve van Google Analytics.
Op 11 augustus 2017 is met Google een bewerkersovereenkomst gesloten.
Stichting Bizz-Publishing heeft codes op de website geplaatst die het laatste octet van uw IP-adres maskeren. Alle vormen van gegevens delen met Google is uitgezet. Stichting Bizz-Publishing maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links vanaf een website die wordt beheerd door  Stichting Bizz-Publishing kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor uw eventuele vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop Stichting Bizz-Publishing uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via info@bizz-publishing.nl.

Wijzigingen Privacy Statement

Stichting Bizz-Publishing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte ben.