Teamrollen: verbeteren

Indien de leden van een management team individueel in hoog aanzien staan op basis van hun vakbekwaamheid en indien de voorzitter over voldoende overwicht en overzicht beschikt, maar de groep blijkt toch gezamenlijk weinig effectieve kracht te bezitten, dan is een slechte balans in het team van de Team‑Rollen de voornaamste oorzaak van het uitblijven van succes.

Een manager die geschoold is in het Team‑Rol Management kan waarschijnlijk de ontbrekende schakel voor het succesvol samengaan ontdekken. Anderzijds kan hij ook de diagnose stellen, dat de reden voor een slechte team‑balans ligt in de overlappende inbreng die twee of meerdere leden hebben in een bepaalde Team‑Rol, waardoor geen van hen zich volledig kan ontplooien en de aldus opgewekte frustratie zich een weg zoekt in de groep.

In beide gevallen kan een aanpassing of wijziging van de deelnemers in de groep deze verande­ren van een onfortuinlijke verzameling individuen tot een uiterst effectief team. Zowel in de ge­noemde Henley‑studies als bij toepassingen in de praktijk bleken daarvan verbluffende voorbeel­den.

Vast staat wel, dat als de verantwoordelijke man bij het construeren van een Team‑Rol Manage­ment principes kan benutten, uiterst pijnlijke fouten vermeden kunnen worden door het sa­menstellen van een team dat van meet af aan goed uitgebalanceerd is.

Probleem is echter, dat niet alle teams ‘zomaar’ gereorganiseerd kunnen worden. Bovendien be­schikt niet elke verantwoordelijke manager over de noodzakelijke psychometrische informatie. Ook dan echter kan men als regel stellen, dat elke groep beter en succesrijker kan werken als de groepsleden ertoe gebracht kunnen worden:

  • een persoonlijke Team‑Rol stijl te ontwikkelen, op basis van inzicht in de rollen die nodig zijn en op basis van inzicht in de eigen sterkten en zwakten.
  • te leren switchen van Team‑Rol in probleemsituaties die zoiets wenselijk maken, desnoods het brengen van ‘rol‑offers’, op basis van inzicht in de mate waarin zij door concreet gedrag de groep kunnen helpen als geheel te blijven functioneren.