2. Strategie

2. Strategie

De strategie geeft in grote lijnen de route aan die de organisatie moet volgen om haar doelstellingen te verwezenlijken. In de omgeving van de organisatie doen zich allerlei ontwikkelingen voor die bedreigend zijn of kansen opleveren.

Omgevingsfactoren

Gebruik je het Handboek Organisatie en Management? Lees 1.3 Omgevingsfactoren.

Beschrijf per omgevingsfactor de belangrijkste bedreigende en kansrijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de casusorganisatie. Verwijs naar de bronnen die je hiervoor hebt gebruikt. Je kan hierbij gebruik maken van het DESTEP-model en het vijfkrachtenmodel van Porter.

Missie en visie

De strategie van een bedrijf is meestal gebaseerd op een missie en een visie. Ga op onderzoek in het bedrijf en denk aan vragen als wat is de missie en visie van het bedrijf? Waar is dit beschreven? Welke rol speelt de missie en visie in het bedrijf? Kennen medewerkers de missie en visie? Wordt er actief met de missie en visie gewerkt?

Het kan zeker voorkomen dat het bedrijf geen beschreven missie en visie heeft. Ga in dat geval ook op onderzoek uit maar nu met vragen als de reden van het ontbreken van een missie en visie, hoe ervaart bijvoorbeeld de eigenaar en de medewerkers het gemis hiervan, wat is de impliciete versie (bijvoorbeeld in het hoofd van de eigenaar)?

Strategie

Ga eerst op onderzoek in het bedrijf en denk aan vragen als: is er een strategisch plan? Wie heeft dat gemaakt? Wie waren betrokken bij het maken van het strategisch plan? Hoe wordt dit plan in de organisatie gebruikt? Hoe wordt de voortgang gemonitord? Hoe vaak en wanneer wordt het plan bijgesteld? Op welke wijze?

Ook hier weer: wanneer er geen beschreven strategie is binnen het bedrijf, wat is dan de reden, in hoeverre mist men een beschreven strategie, wat is het effect van het ontbreken van een strategie?

Concurrentiestrategieën van Porter

Gebruik je het Handboek Organisatie en Management? Lees 2.2.2 Strategievorming, Ad 3 Expansiestrategieën.

Welke strategie wordt er gevolgd en waar blijkt dat uit?

Waardestrategieën van Treacy en Wiersma

Gebruik je het Handboek Organisatie en Management? Lees 2.2.2 Strategievorming, Ad 5 Waardestrategieën van Treacy en Wiersma.

Welke strategie wordt er gevolgd en waar blijkt dat uit?

Voor het bepalen van de waardediscipline van je organisatie kan je gebruik maken van de scan waardedisciplines van Treacy en Wiersema.