Action Learning opdracht: Marktanalyse

Lees eerst de hele opdracht, dus ook de aanwijzingen met betrekking tot de vormgeving van het document.

Inleiding

Deze opdracht is onderdeel van de opleiding Middle Management. De koppeling tussen theorie en (de eigen) praktijk is essentieel. Modellen, concepten en theorieën zijn brillen die helpen om met elkaar naar de werkelijkheid te kijken. In deze opdracht staat de markt van de eigen organisatie centraal.

Doel

Doel van de Action Learning-opdracht is het beschrijven en beoordelen van de markt waarin jouw organisatie zich beweegt en op basis daarvan aanbevelingen schrijven waardoor de organisatie kan verbeteren.

Deelopdrachten

Deelopdracht 1: onderzoeken van de markt (beeldvorming)

In de opdracht ga je kijken naar de omgeving van de organisatie, naar de markt. Wat zie je buiten gebeuren, wat zijn relevante ontwikkelingen, ontwikkelingen waarvan je verwacht dat ze invloed hebben op de organisatie, wat kan je organisatie ermee.

Voor deze opdracht moet je gebruik maken van minimaal twee modellen, namelijk het DESTEP-model en het vijfkrachtenmodel van Porter.

Actie 1: beschrijf de relevante ontwikkelingen op macro-niveau (minimaal op Nederlands niveau, nog beter op niveau van Europa, maar waarschijnlijk is mondiaal het meest relevant voor je organisatie.

Gebruik hierbij het DESTEP-model. Het model is voorzien van een tool die behulpzaam kan zijn bij het onderzoeken van de macro-omgeving.

Voor je onderzoek maak je gebruik van artikelen en bronnen op internet. Let goed op de actualiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van je bronnen. Iedere ontwikkeling die je tegenkomt en relevant is, beschrijf je kort en voorzie je van een bron.

Hanteer een eenvoudige structuur.

Demografische ontwikkelingen

  • Ontwikkeling (bron)
  • Ontwikkeling (bron)
  • Ontwikkeling (bron)
  • Enzovoort

Je mag de bron van een ontwikkeling ook in de voetnoot zetten.

Je hoeft dit niet alleen te doen, je collega’s mogen je hierbij helpen. Geef ze wel goede instructies!

Actie 2: beschrijf de ontwikkelingen in jullie sector (meso-omgeving).

Voor deze opdracht moet je het analysemodel dat hoort bij het vijfkrachtenmodel door minimaal drie collega’s uit de eigen organisatie laten invullen en bespreek de uitkomsten met hen.

Neem grafieken neem je op in je paper. De grafieken van jou en je collega’s zullen verschillen. Bespreek deze verschillen en maak hier aantekeningen van. Welke inzichten geeft dit?

Beargumenteer de uitkomsten van de analyse.

Deelopdracht 2: beoordeel de twee analyses (oordeelsvorming)

In deelopdracht 1 heb je veel informatie verzameld over de omgeving, de markt waarin jouw organisatie opereert.

Wat zijn ontwikkelingen waar je organisatie al op anticipeert? Hoe doen ze dit?

Welke ontwikkelingen zie je die zeker relevant zijn voor je organisatie om mee aan de slag te gaan? Waarom zou je organisatie dat moeten doen?

Deelopdracht 3: aanbevelingen

Wat moet de organisatie doen op basis van je beoordeling in deelproduct 2? Waarom zou ons dit helpen? Hoe pakken we dat het beste aan? En zorgen we dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren?

Schrijf drie aanbevelingen. Misschien heb je er meer, maar je kiest voor de belangrijkste. Uit onderzoek blijkt dat hoe meer aanbevelingen je geeft, hoe minder er gebeurt. Drie dingen kunnen mensen makkelijk onthouden.

Beschrijf je aanbeveling dikgedrukt is één zin. Daaronder geef je een toelichting.

Vormgeving van het AL-paper

De opdracht mag je uitwerken in een klassiek rapport (uitwerking in bijvoorbeeld Word) of in een self-explaining-Powerpoint.

Je paper bevat een voorblad, hoofdstukindeling, uitwerking per deelopdracht en bijlagen.

Je paper heeft een professionele uitstraling, paginanummering en de hoofdstukken en eventuele paragrafen zijn genummerd. De titels van de hoofdstukken hebben een toepasselijke naam, maar niet ‘Deelproduct x: ….’. Verdeel je tekst op een logische manier in alinea’s en gebruik witregels.

Er geldt geen maximum aan woorden of pagina’s, maar bedenk dat je paper moet uitnodigen om gelezen te worden. Schrijf dus to-the-point. Tegenwoordig wil niemand meer een lijvig document lezen.