3.2 7S-model van McKinsey

Zeven aspecten zijn volgens McKinsey kenmerkend voor elke willekeurige organisatie, onderverdeeld in zogenaamde hardware- en softwareaspecten:

 • hardwareaspecten
  • strategie
  • structuur
  • systemen
 • softwareaspecten
  • stijl
  • sleutelvaardigheden
  • staf/personeel
  • cultuur

Het succes van een organisatie wordt bepaald door een juiste combinatie van hardware- en softwareaspecten. Daarnaast geldt dat wanneer één aspect wordt veranderd, dit van invloed is op de andere aspecten.

Onder strategie verstaat McKinsey het geheel van plannen of actieprogramma’s waar het bedrijf van uitgaat bij zijn pogingen om van tevoren omschreven doelstellingen te bereiken. Bij PRACTICAL staan richting en doelstellingen voor de komende jaren beschreven in het ‘businessplan 2016-2020’. Zo stemmen de verschillende programma’s hun business- en jaarplannen af op dit document. De stafafdeling P&O heeft haar plan weergegeven in het document ‘Panta Rhei’. Panta Rhei, alles stroomt. Professionalisering en mobiliteit zijn sleutelbegrippen. Medewerkers werken continu aan hun ontwikkeling. In deze fase van de organisatieontwikkeling stromen oudere medewerkers uit en jongeren stromen is.

En de stafdeling ICT werkt met een groep collega’s, die een dwarsdoorsnede vormen van de organisatie, aan een document met de spannende titel ‘Informatie- en ICT-beleid’.

Structuur

‘Structure follows strategy’ volgens McKinsey, in lijn met Mintzberg. De organisatiestructuur bestaat uit twee elementen, aldus Ten Bos et al:

 • de wijze waarop taken binnen een organisatie worden verdeeld;
 • de wijze waarop de verschillende posities die mensen binnen het bedrijf innemen met elkaar verbonden zijn.

Zo is binnen PRACTICAL de uitvoering van trainingen en consultancyopdrachten toebedeeld aan trainers, het binnenhalen van werk aan met name accountmanagers en de administratieve ondersteuning en afhandeling aan de collega’s van Customer Support.

De wijze waarop de verschillende posities met elkaar zijn verbonden staat bijvoorbeeld weergegeven in een organigram.

Later wordt nader op het aspect structuur ingegaan.

Systemen

Het derde hardwareaspect is systemen. Bij systemen moeten we denken aan informatiesystemen, planningssystemen, beloningssystemen en communicatiesystemen.

De planning van de trainingsactiviteiten bij PRACTICAL vindt op een bepaalde manier plaats en wordt ondersteund door Eduflex. De hele interne en externe informatievoorziening rondom activiteiten wordt gecoördineerd op de afdeling Customer Support en wordt ondersteund door een programma, Amis genaamd.

Stijl

Het softwareaspect stijl betreft de gemeenschappelijke stijl van denken en handelen. Bij Amerikaanse entertainmentorganisaties is vriendelijkheid en glimlachen zo’n gemeenschappelijke stijl. Een gemeenschappelijke stijl van denken en handelen binnen PRACTICAL is bijvoorbeeld sociaal handelen. Zowel intern, collega’s naar collega’s, als extern, medewerkers naar klanten, staat men altijd klaar voor een ander mens. Sociaal handelen kan worden gezien als een overheersend paradigma binnen PRACTICAL, positief, maar vaak zonder oog te hebben voor bijvoorbeeld de bedrijfseconomische kant van de medaille.

Sleutelvaardigheden

Sleutelvaardigheden zijn die vaardigheden, de combinatie van kennis en kunde, waardoor de organisatie zich onderscheidt in de markt. Research en productiebeheersing kunnen sleutelvaardigheden van een productiebedrijf zijn. De sleutelvaardigheden van PRACTICAL bestaat uit de vakkennis van de trainers, de kunst van het praktijktrainen en de praktijkfaciliteiten op de diverse praktijktrainingscentra.

Staf/personeel

Zonder mensen geen organisatie. Het aspect staf/personeel heeft alles te maken met human resource management.

Elementen die bij het element staf/personeel een rol spelen zijn kennis, ervaring, deskundigheid, opleidingen, behoefte, verwachtingen, leeftijdsopbouw, groepskenmerken, groepsgedrag, motivatie, dienstverband. Zo werken bij PRACTICAL 275 mensen, met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar en een gemiddeld dienstverband van 21 jaar. De trainers hebben een hbo-niveau en kunnen worden gekenmerkt als vakspecialisten. Later wordt nader op het aspect personeel ingegaan.

Cultuur

Cultuur staat in het hart van het 7S-model. Het aspect cultuur verbindt en bepaalt in grote mate. Nog meer dan het begrip organisatie, is het lastig een definitie van cultuur te geven. Cultuur draait om basiswaarden en fundamentele principes waarin de organisatie, of beter gezegd de mensen die in de organisatie werken, in geloven en naar handelen.

Basiswaarden of kernwaarden die zijn opgenomen in het cultuurschrift van PRACTICAL zijn resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, respect en professionaliteit.

Later wordt nader op het aspect cultuur ingegaan.

Het 7S-model kan worden gezien als een hulpmiddel om het begrip organisatie te benaderen. Het doet recht aan de complexiteit van organisaties. Het 7S-model kent hardwareaspecten (rationeel, hard), maar doet ook recht aan zachte en emotionele kanten (softwareaspecten) die aan een organisatie zitten. Bij definities zijn we geneigd rationele elementen te gebruiken, waardoor het begrip organisatie te kort zou worden gedaan.