Functie/positie

Voor het coördinatiemechanisme functie en positie maakt Mintzberg onderscheid in de ontwerpparameters taakspecialisatie, gedragsformalisatie en training/indoctrinatie.

Taakspecialisatie

Mintzberg maakt onderscheidt tussen horizontale en verticale taakspecialisatie. Horizontale taakspecialisatie kent een spectrum dat loopt van taakspecialisatie tot taakverbreding. In geval van verticale taakspecialisatie gaat het om de mate van controle over het eigen werk.

Schematisch weergegeven levert dit het volgende figuur op.

Specifiek voor PRACTICAL kan het model als volgt worden ingevuld:

Gedragsformalisatie

Een organisatie kan individueel gedrag van haar medewerkers direct beïnvloeden en reguleren:

  • functieomschrijvingen
  • taakomschrijvingen
  • algemene regels

Naast functie- en taakomschrijvingen, werken we binnen PRACTICAL met zogenaamde rolprofielen: welke rol heb je en welke competenties horen daarbij. Zo heeft iedere trainer het rolprofiel trainer, maar kan daarnaast nog andere rollen vervullen: ontwikkelaar, coach, relatiebeheerder, assessor en/of adviseur. De mate waarin je de competenties van je rollen beheerst, bepaald of je behoort tot de categorie junior, medior- of seniortrainer.

Het aantal algemene regels binnen PRACTICAL is toegenomen. Sinds de invoering van het kwaliteitsbeleid anderhalf jaar geleden zijn zeer veel handelingen voor trainers en ondersteunende afdelingen vastgelegd in procedures en werkbeschrijvingen.

Afhankelijk van de mate van standaardisatie maakt Mintzberg onderscheidt in organisatiestructuren variërend van zeer organisch tot zeer bureaucratisch. PRACTICAL is een eind opgeschoven naar een meer bureaucratische structuur(figuur 10), in deze fase van de organisatieontwikkeling noodzakelijk om processen te standaardiseren en onder controle te brengen.

Training en indoctrinatie

Mintzberg verstaat onder training het proces waardoor mensen kennis en vaardigheden krijgen aangeleerd die nodig zijn voor de functie. Onder indoctrinatie verstaat hij het proces waardoor mensen de organisatienormen leren kennen en accepteren. Indoctrinatie is een geformaliseerde manier van socialiseren.

In het kader van competentiemanagement is binnen PRACTICAL een omvangrijk trainingsprogramma gestart om, met name bij de trainers, de kennis en de vaardigheden te verbeteren. Diverse trainingsprogramma’s zijn ontwikkeld, gericht op de verschillende rolprofielen die een trainer kan hebben. Daarnaast is er volop gelegenheid de digitale vaardigheden sterk te verbeteren en de vakkennis op peil te houden.

Tot op heden vindt socialisering binnen de organisatie op een informele manier plaats. Wel wordt er momenteel sterk nagedacht over zogenaamde inwerk- en train-the-trainer-programma’s voor nieuwe medewerkers waarbij ook de organisatienormen aan bod komen. Mogelijk dat er in de toekomst een zekere vorm van indoctrinatie gaat ontstaan.