Business Risk Assessment Quick Scan (BRAQS) Zelfevaluatie tool

Deze zelfevaluatietool hoort bij het Risk-based Quality Creation Model. Download de zelfevaluatie-tool.

De volgende stappen dienen (in het excel sheet) doorlopen te worden:

Stap 1.

In kolom ‘B’ worden de Business risico’s benoemd.

Stap 2.

In kolom ‘C’ en ‘D’ worden per Business Risico de kans en de impact op een schaal van 1 t/m 5 gerankt.

Stap 3.

Het geschatte risico wordt berekent door kolom ‘C’ en kolom ‘D’ met elkaar te vermenigvuldigen. De toegevoegde waarde van de kwaliteit uit zich in beheersen van de risico’s die aan de kwaliteit kleven (zie ook boven). Een waarde van 12 of 13 valt in de oranje zone wat betekent dat verbeter maatregelen gewenst/nodig zijn. Het verhaal is nader beschreven in het artikel Capabiliteit van het kwaliteitssysteem.

  

Stap 4.

In kolom ‘F’ t/m ‘O’ wordt, op een schaal van 1 t/m 5, per Business Risico de relatiesterkte met ieder afzonderlijk element van het kwaliteitssysteem aangegeven. Onder relatiesterkte verstaan we de mate van onderlinge afhankelijkheid.

Een voorbeeld vind je in het artikel Capabiliteit van het kwaliteitssysteem.

In kolom P wordt de invloed van alle kenmerken van het kwaliteitssysteem per Business risk weergegeven. Dat is het grafiek rechts boven in de excelsheet BRAQS.

Ist en Soll impliceert dat er een ‘gap’ in kaart kan worden gebracht die we willen overbruggen. Wat is in dit model het denken in Ist en Soll? De Ist-situatie geeft aan wat is de mate van beheersing per business risico (met bijhorende risico index). Daar waar business risico’s groot zijn en de mate van beheersing laag, dienen dus maatregelen genomen te worden. Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op de effectiviteit en efficiency elementen van het kwaliteitssysteem. In de kolom D15 t/m D24 men kan aangeven welke onderdelen van het kwaliteitssysteem verbeterd dienen te worden en met hoeveel stappen. Dat is de Soll-situatie.

Stap 5.

De mate van de huidige risico beheersing (Ist) wordt in kolom ‘Q’ berekent op basis van gerankte capabiliteit van de elementen van het kwaliteitssysteem (zie QSQAT) en de relatiesterkte tussen de Business Risico’s en de elementen van het kwaliteitssysteem (kolom ‘F’ t/m ‘O’).

QSCAT staat voor Quality System Capability Analysis tool.

Stap 6.

De actuele Risico Index (Ist) wordt in kolom ‘R’ berekend door kolom ‘E’ te delen met kolom ‘Q’.

Theoretisch de risico index kan maximaal een waarde van 25 hebben. De uitkomst geeft indicatie over de werkelijke risico van een business risk item.

Business Risk Assessment Quick Scan (BRAQS)

Stap 7.

In kolom ‘S’ wordt de maximale risico index bepaald. Als de kans en de impact van een business risico item 5 zijn dan is de maximale risico 25.

Stap 8.

In kolom ‘T’ wordt de gewenste/toekomstige mate van beheersing berekent. Het verschil met de actuele mate van beheersing (Ist) zit in de gewenste verbetering van de capabiliteit van betreffende elementen van het kwaliteitssysteem.

Kolom T wordt berekend wanneer men kolom D15 t/m kolom D24 in gaat vullen. Een voorbeeld vind je in het artikel Capabiliteit van het kwaliteitssysteem. De uitkomst is het nieuwe beoogde mate van beheersing van betreffende business risico(s).

Stap 9.

De toekomstige Risico Index (Soll) wordt in kolom ‘U’ berekend door kolom ‘E’ te delen met kolom ‘T’.

Dit betekent dat in de Soll-situatie de risico omlaag gaat. De uitkomst geeft weer de verbeterde risico index. Welke risico index voor een business item voor een organisatie is acceptabel kan afhankelijk zijn van meerdere factoren. De risk index in de Soll-situatie is afhankelijk van verbeteringen die doorgevoerd moeten worden. Als de verbeteringen te grote stappen vereisten kan een organisatie kiezen om geleidelijk tot het gewenste niveau van Soll -situatie te komen.

 

De Business Risk Assessment Quick Scan (BRAQS) Zelfevaluatie tool is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming van de auteur voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

 
 


De Quick Scan verschaft een snel inzicht over een drietal essentiele gebieden van de business risico’s gerelateerd aan kwaliteit:
1. De eerste grafiek geeft een indicatie over het vermogen van je kwaliteitssysteem om één business risico te beïnvloeden.
2. De tweede grafiek geeft de potentie weer van één afzonderlijk element van het kwaliteitssytsteem op alle business risico’s.
3. De derde grafiek geeft de huidige en de toekomstige business risico’s weer.