Organisatie-ontwikkeling

Organisatieanalyse Rorink & Öztürk

Organisatieanalyse Rorink & Öztürk

  In een interne analyse onderzoekt men over welke specifieke middelen en bekwaamheden een organisatie beschikt in relatie met de markt. Een organisatie ontleent haar bestaansrecht aan het leveren van klantwaarde en het verwerven van concurrentievoordeel als doel van de inzet van middelen en bekwaamheden. Dit vormt overigens ook het

Lees meer

Theory of Constraints: Goldratt

Elke organisatie heeft te maken met beperkingen. Om goed met dergelijke beperkingen om te gaan, ontwikkelde Eliyahu M. Goldratt de managementfilosofie ‘Theory of Constraints’ (TOC). Goldratt gaat er van uit dat het genereren van financiën het hoofddoel van elke organisatie is, waarbij andere doelen hiervan een afgeleide zijn. Hij geeft aan dat juist ‘constraints’

Lees meer

Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model

Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model

Een concurrentiestrategie is nodig om de juiste keuzen te maken in de relevante domeinen van het bedrijf. Dit vraagt de toepassing van concepten, methoden en technieken in een structuur zoals weergegeven in het schema. Concurrentiestrategieën zijn – in volgorde van toenemende complexiteit – kostenleiderschap of procesoriëntatie, differentiatie of productoriëntatie en

Lees meer

Input throughput output

Input throughput output

  Het model van het input-throughput-output-systeem van een organisatie is ontleend aan Boonstra 1993 met twee kleine aanpassingen: [1] in de contextuele omgeving met de omgevingsveranderingen is ‘demografie’ toegevoegd en ‘fysiek’ vervangen door ‘ecologie’, waardoor de variabelen gelijk geschakeld zijn met het DEPEST-model; [2] in de transactionele omgeving met de

Lees meer

Ashridge-model

Ashridge-model

Het Ashridge missie model is ontwikkeld door Andrew Campbell. Hij focust zich op de missie van een organisatie. Campbell stelt dat een goed geformuleerde missie ervoor zorgt dat een organisatie richting kan geven aan haar bedrijfsvoering, haar doelen bepaalt, houvast biedt aan dagelijkse procedures en beleidslijnen beschrijft. Het Ashridge missie

Lees meer

Wissema: externe omgeving

Wissema: externe omgeving

  Een organisatie maakt deel uit van de externe omgeving. Onderzoek naar de externe omgeving maakt daarom altijd deel uit van de totale analyse bij strategische (her)oriëntaties. De interne omgeving van onze organisatie is voor ons beïnvloedbaar, de externe omgeving is echter een gegeven, niet of weinig beïnvloedbaar. Het model

Lees meer

Vitalent Groeimodel

Vitalent Groeimodel

Het Vitalent groeimodel combineert elementen uit diverse bekende modellen voor organisatieactiviteiten, leiderschapsrollen, organisatietypen, groeifasen en ontwikkelproblemen. Hieruit ontstaat een model waarmee je de ontwikkeling van organisaties vanuit meerdere perspectieven kunt analyseren en bespreken. Het zijn niet de elementen zelf, maar de relaties tussen die elementen die nieuwe inzichten geven en

Lees meer

Tolmodel

Tolmodel

Het tolmodel wijkt sterk af van het BSC en INK model. Het is vooral gebaseerd op het in beeld brengen van de vraagkant van de informatie. Daarbij staan de organisatieprocessen en –structuur centraal. Het tolmodel is vooral een instrument voor het vaststellen van de managementinformatiebehoefte, nodig om effectieve en efficiënte

Lees meer

Proces en functie

Proces en functie

  Een proces is een samenhangend geheel van activiteiten, mensen en middelen, waarmee één of meer producten of diensten worden voortgebracht. Een proces kunnen we dus uiteenrafelen in activiteiten en een activiteit kan weer bestaan uit meerdere handelingen. Meerdere processen die op een logische wijze op elkaar volgen, noemen we

Lees meer

Processen

Processen

  Besturende processen: Activiteiten die het beleid uitvoeren door middel van plannen, controleren, evalueren en bijsturen. Verbeterprocessen: Activiteiten gericht op het besturen van leren en verbeteren. Primaire processen: De samenhangende activiteiten om het product of dienst te realiseren voor de klant. Ondersteunende processen: Activiteiten gericht op het scheppen van voorwaarden

Lees meer