Informatiemanagement

Quint2

Quint2

  Softwareproductkwaliteit krijgt steeds meer aandacht. /Om kwaliteit te definiëren is een eenduidig begrippenkader nodig. Het extended ISO- of Quint-model is zo’n begrippenkader, inclusief indicatoren en meetvoorschriften. De vraag of een systeem ‘goed’ of ‘slecht’ is, is niet zo maar te beantwoorden. Een ‘goed’ systeem biedt natuurlijk de functionaliteit die

Lees meer

Kennisstroom in een organisatie

Kennisstroom in een organisatie

In zijn boek ‘De kennisdelende organisatie’ (1999) legt Bertrams de kennisstroom in een organisatie uit aan de hand van bovenstaand figuur. Onder absorptie wordt verstaan het ontwikkelen van kennis, onder generatie het opdoen van kennis, onder diffusie het delen van kennis en onder exploitatie het benutten van kennis. Een nieuw

Lees meer

Kennisconversie

Kennisconversie

Nonaka et al maken onderscheid in persoonsgebonden en expliciete kennis. Het onderscheid is weergegeven in onderstaande tabel. Persoonsgebonden (Subjectief) Expliciet (Objectief) Ervaringskennis (lichaam) Rationaliteitskennis (geest) Simultane kennis (hier en nu) Sequentiële kennis (daar en toen) Analoge kennis (praktijk) Digitale kennis (theorie) Ervan uitgaande dat kennis wordt gecreëerd door middel van

Lees meer

Kennisspiraal Nonaka

Kennisspiraal Nonaka

  Kennisspiraal van Nonaka Nonaka et al hanteren de kennisspiraal om aan te duiden hoe mensen leren. Via socialisatie, externalisatie, combinatie wordt kennis geïnternaliseerd. Internalisatie is een proces waardoor expliciete kennis deel gaat uitmaken van de persoonsgebonden kennis en heeft veel te maken met ‘al doende leren’. Wanneer ervaringen door

Lees meer

IC-architectuur model van Maes

IC-architectuur model van Maes

  Een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering is van groot belang voor iedere organisatie. Inzicht in de bedrijfsvoering kan voor een belangrijk deel worden verkregen door de beschikbaarheid van informatie. Visser spreekt over informatie als de brug naar betere dienstverlening. In de literatuur zijn verschillende perspectieven terug te vinden om de

Lees meer

Business Intelligence

Business Intelligence

  BI is het proces om op snelle wijze van ruwe gegevens te komen tot betekenisvolle en actuele informatie en kennis waardoor adequate actie mogelijk wordt en daartoe zelfs aanzet. Dat proces moet – wil BI blijvend succesvol zijn – ondersteund worden door goede ict infrastructuur, een ondernemende en innovatieve

Lees meer

ADOF-model

ADOF-model

Er zijn verschillende modellen ontwikkeld om de effectiviteit van een website te meten. Een van die modellen is het ADOF-model. Deze is ontwikkeld door Huizingh (1997). Het model tracht inzicht te verschaffen in de factoren die het succes van de website bepalen. ADOF staat voor Accessibility, Design, Offer en Fulfilment.

Lees meer