Kwaliteitsmanagement

SIPOC

SIPOC

Een proces kun je zien als een fysiek en informatietransformatieproces dat in een aantal stappen leidt tot het genereren van producten of diensten. Deze transformatie kun je weergeven met het SIPOC model, dat staat voor Supplier, Input, Proces, Output en Customer. S Er is een interne of externe of interne

Lees meer

RASCI (VEORI)

RASCI (VEORI)

RASCI is een acroniem dat staat voor Responsible, Accountable, Supporting, Consultable en Informable. In het Nederlands vertaald geeft dit VEORI: Verantwoordelijk, Eindverantwoordelijk, Ondersteunend, te Raadplegen en te Informeren. RASCI wordt gebruikt om mensen te koppelen aan procesactiviteiten. Door in een kruistabel de verschillende activiteiten van een procedure te koppelen aan

Lees meer

Kano-model

Kano-model

  Bij producten en klanttevredenheid verbeteren ondersteunt het Kano model. Het legt de relatie tussen de eigenschappen van het aanbod en de klanttevredenheid die hieruit volgt. Het model is in de jaren 80 ontwikkeld door Noriaki Kano en gedurende de jaren een aantal keren aangepast. Het model helpt bij het

Lees meer

Risk-based Quality Creation Model

Risk-based Quality Creation Model

  Wat is het? Een kwaliteitsmanagementmodel. Essentie In de essentie het model gaat over het op waarde schatten van je kwaliteitssysteem gezien vanuit perspectief van managen van business risico’s die aan de kwaliteit kleven. Het is een selfassessment-tool en tegelijkertijd ook een actie-tool. Hoofdzakelijk bestaat het geheel uit twee delen.

Lees meer

OQRM

OQRM

  Kwaliteitsmanagement is vooral gericht op outputkwaliteit. Het Object-oriented Quality and Risk Management (OQRM)-model gaat ervan uit, dat de kwaliteit van de output afhankelijk is van de kwaliteit van objecten in en buiten de organisatie. Voorbeelden van objecten zijn: processen, input, data, medewerkers, systemen en productiemiddelen. Alles wat eigenschappen heeft

Lees meer

Zesfasenmodel Brinkerhoff

Zesfasenmodel Brinkerhoff

  De Amerikaanse opleidingsspecialist Brinkerhoff beschreef in 1987 bedrijfstraining (ook met de mooie term Human Resource Development, HRD, aangeduid) als een proces van zes fasen. In elk van de zes moeten beslissingen worden genomen nadat verschillende alternatieven geëvalueerd zijn. Het uiteindelijk doel van al die beslissingen is een zo groot

Lees meer

Tolmodel

Tolmodel

Het tolmodel wijkt sterk af van het BSC en INK model. Het is vooral gebaseerd op het in beeld brengen van de vraagkant van de informatie. Daarbij staan de organisatieprocessen en –structuur centraal. Het tolmodel is vooral een instrument voor het vaststellen van de managementinformatiebehoefte, nodig om effectieve en efficiënte

Lees meer

Quint2

Quint2

  Softwareproductkwaliteit krijgt steeds meer aandacht. /Om kwaliteit te definiëren is een eenduidig begrippenkader nodig. Het extended ISO- of Quint-model is zo’n begrippenkader, inclusief indicatoren en meetvoorschriften. De vraag of een systeem ‘goed’ of ‘slecht’ is, is niet zo maar te beantwoorden. Een ‘goed’ systeem biedt natuurlijk de functionaliteit die

Lees meer

PDCA-cyclus

PDCA-cyclus

De Deming-cirkel is gebaseerd op de veronderstelling dat aan de basis van elk proces een regelkring ligt waarin permanent bewaakt wordt of het beoogde resultaat ook daadwerkelijk bereikt wordt. De Deming-cirkel is in de jaren vijftig ontwikkeld door dr. W.E. Deming. Zoals op te maken uit de figuur zijn er

Lees meer