OQRM


 

Kwaliteitsmanagement is vooral gericht op outputkwaliteit. Het Object-oriented Quality and Risk Management (OQRM)-model gaat ervan uit, dat de kwaliteit van de output afhankelijk is van de kwaliteit van objecten in en buiten de organisatie. Voorbeelden van objecten zijn: processen, input, data, medewerkers, systemen en productiemiddelen. Alles wat eigenschappen heeft is volgens OQRM een object.

De kwaliteit van een object wordt bepaald door alle eigenschappen van een object. Het object medewerker heeft bijvoorbeeld als eigenschappen competentie, beschikbaarheid en integriteit. Het object proces heeft bijvoorbeeld heeft als eigenschappen efficiency, effectiviteit en doorlooptijd. Kwaliteit is binnen het OQRM-model dan ook gedefinieerd al het geheel van eigenschappen van objecten.

Elke combinatie van een object en een eigenschap noemt het OQRM-model een aandachtsgebied (focus area). Elke aandachtsgebied kan afzonderlijk worden gemanaged door het nemen van de juiste maatregelen. Om deze maatregelen te kunnen bepalen kunnen een aantal voorbereidende stappen worden genomen, zoals het stellen van eisen aan dit aandachtsgebied. Binnen het model worden elf mogelijke stappen onderscheiden, die naar keuze kunnen worden genomen.

Hoe is het ontstaan?

Het OQRM-model  is ontstaan bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS had behoefte om verscheidene, bestaande kaders te integreren. Hiervoor zocht zij een hulpmiddel.

Wat zijn de toepassingen van het model?

Het OQRM-model kan enerzijds gebruikt voor het ontwikkelen, integreren of analyseren van bestaande kaders. Dit betekent, dat een lijst van aandachtsgebieden wordt samengesteld en dat voor ieder van deze aandachtsgebieden eisen worden geformuleerd (quality frameworks).

Anderzijds kan het model worden gebruikt voor het borgen van kwaliteit. Dit gaat nog een stapje verder dan het ontwikkelen van een kader. Er worden dan ook maatregelen vastgesteld, die nodig zijn om de aandachtsgebieden te borgen (quality assurance).

Waar kan OQRM worden gebruikt?

Het OQRM-model kan in elke organisatie, op elk niveau, op elke schaal en in elk vakgebied worden gebruikt. Het is generiek van aard. Het is vooral bedoeld voor terreinen waar nog geen standaard oplossingen voorhanden zijn en maatwerk nodig is.

Ook kan het model worden gebruikt om op een gestructureerde manier kaders te ontwikkelen.

Hoe zit het met risicomanagement?

In het OQRM-model is kwaliteitsmanagement en risicomanagement geïntegreerd. Enerzijds kan door het uitvoeren van een risicoanalyse worden bepaald welke maatregelen nodig zijn om kwaliteit te borgen. Anderzijds kunnen doelstelling worden geformuleerd met behulp van het concept van aandachtsgebieden. Vervolgens kan worden nagegaan, van welke aandachtsgebieden deze doelstellingen afhankelijk zijn.

Hoe moet ik OQRM zien in licht van ander modellen?

OQRM is een zogenaamd leeg model. Het bevat geen kennis van een vakgebied of van organisaties. Dit in tegenstelling tot modellen als ISO 9001, EFQM en INK. De gebruiker van OQRM gebruikt de eigen kennis bij de toepassing van het model.

Voor wie is het bedoeld?

Het OQRM-model is vooral bedoeld voor kwaliteitsmanagers en –medewerkers, risicomanagers en -medewerkers en ontwikkelaars van kaders. Verder kan het worden gebruikt door iedereen die geïnteresseerd is in kwaliteits- en risicomanagement.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Alle informatie over het OQRM-model is verzameld www.oqrm.org. Op deze site wordt verwezen naar artikelen in vaktijdschriften en papers, en  een boekje.

Bronnen
– Nederpelt, P.W.M. van (2012). Object-oriented Quality and Risk Management (OQRM). Een praktische methode voor kwaliteits- en risicomanagement. Alphen aan Den Rijn/New York: MicroData BV/Lulu Press.
– Nederpelt, P.W.M. van (2012). Object-oriented Quality and Risk Management (OQRM). A practical and generic method to manage quality and risk. Alphen aan Den Rijn/New York: MicroData BV/Lulu Press.

Peter van Nederpelt schreef diverse artikelen, papers en een boekje over het OQRM-model, onder andere te vinden op de website van OQRM.org. Vier publicaties hebben we opgenomen: een drietal artikelen wordt de algemene kenmerken van de methode, details en toepassingen beschreven, in de vierde publicatie staan de stappen voor het gebruik van de methode uitvoerig beschreven.

Aanvullende artikelen

OQRM: een innovatie op het gebied van kwaliteits- en risicomanagement

OQRM een innovatie op het gebied van kwaliteits- en risicomanagement In een serie van drie artikelen zal worden ingegaan op een nieuwe methode die is ontwikkeld bij het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het managen van kwaliteit en risico’s. Deze methode is inmiddels drie jaar in gebruik en meer

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged | Comments Off on OQRM: een innovatie op het gebied van kwaliteits- en risicomanagement

OQRM in een notendop

In het vorige artikel hebben we algemene kenmerken van de OQRM-methode beschreven. In dit (tweede) artikel gaan we in op de inhoud van de methode. Toegelicht wordt hoe gebieden waarbinnen we kwaliteit en risico’s willen managen, worden afgebakend. Vervolgens beschrijft het artikel welke stappen binnen elk gebied kunnen worden gezet.

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged | Comments Off on OQRM in een notendop

Toepassingen van het OQRM-model

Toepassingen van het OQRM-modelIn de vorige twee artikelen zijn de algemene kenmerken van het OQRM-model beschreven. Ook is toegelicht hoe gebieden kunnen worden afgebakend die de organisatie wil beheersen en welke stappen kunnen worden gezet binnen deze gebieden om tot de juiste maatregelen te komen. In dit laatste artikel uit

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged | Comments Off on Toepassingen van het OQRM-model

Objectgeoriënteerde Kwaliteitszorg (OQM) – een managementmodel voor kwaliteit

Binnen het CBS is gezocht naar een geschikt managementmodel voor kwaliteit. Aanleiding hiervoor was, dat het CBS op een systematische manier kwaliteit wenst te managen om te voldoen aan de Praktijkcode Europese statistieken en de Kwaliteitsverklaring van het Europees Statistisch Systeem. Bestaande kwaliteitssystemen voldoen niet geheel aan de eisen die

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged | Comments Off on Objectgeoriënteerde Kwaliteitszorg (OQM) – een managementmodel voor kwaliteit