DMAIC-cyclusDMAIC is een acroniem voor Define-Measure-Analyze-Improve-Control. De elementen vormen een cyclus, die net als de PDCA-cyclus weergeeft hoe continue verbetering kan worden vormgegeven. De DMAIC-cyclus is afkomstig uit de lean / Six Sigma filosofie en is de centrale tool voor dit laatste. Six Sigma is een kwaliteitsmanagementbenadering om de operationele prestaties van een bedrijf te verbeteren door tekorten in de processen van het bedrijf te identificeren en te verbeteren.

Hierbij wordt enerzijds de nadruk gelegd op een logische, onderbouwde, gestructureerde aanpak en anderzijds op het ontwikkelen van een cultuur waarin medewerkers samen actief zoeken naar verbetermogelijkheden en deze als (project)team aanpakken. De cyclus representeert dus tegelijk de logische stappen om tot verbetering te komen, als de manier waarop betrokkenen hierbij samenwerken.

De volgende stappen worden onderscheiden:

Define (Definieer)

Definieer de verbetermogelijkheid (probleem, idee, risico), doelstelling, benodigde medewerkers en resources en de impact op de kwaliteit en klant. Leg dit vast in een projectvoorstel, projectcontract of ander startdocument. Let erop dat het team alle competenties in huis heeft om het ‘project’ tot een goed einde te brengen.

Measure (Meet)

Het team bepaalt gezamenlijk hoe de verbetering kan worden aangetoond en welke informatie hiervoor moet worden gemeten en vastgelegd. Controleer of de bestaande meetsystemen hiervoor voldoen en pas deze eventueel – al dan niet tijdelijk – aan. Ontwerp waar nodig een meetplan op basis van de benodigde gegevens. Doe vervolgens een nulmeting om de uitgangssituatie (de baseline) vast te leggen. Het meetsysteem wordt daarna gebruikt om de verbetering te volgen en om bij evaluatie vast te stellen of de doelstelling is bereikt.

Analyze (analyseer)

Analyseer en identificeer de achterliggende oorzaak (root cause) van de issue. Hierbij kunnen verschillende tools worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de 5W-methode en het visgraad (Ishikawa) diagram. Afhankelijk van het soort issue, zijn verschillende kwaliteitstools geschikt. Prioriteer daarna de verschillende mogelijke grondoorzaken en valideer deze door de relatie tussen input en output te onderzoeken. Hierbij kunnen wederom verschillende kwaliteitstools worden gebruikt, zoals histogrammen, Pareto diagrammen en regelkaarten. De analyse leidt tot een onderbouwing van oorzaken van het probleem.

Improve (verbeter)

Bedenk een passende oplossing voor de issue en test/implementeer deze. Vaak zijn de benodigde ingrepen na een grondige analyse voor de hand liggend, maar soms is het gebruik van creativiteitsbevorderende technieken, zoals brainstormen, systematisch combineren van deeloplossingen, thinking hats van de Bono of gebruik van gidswoorden nuttig. De oplossing neemt bij voorkeur de grondoorzaak weg, maar als dat niet mogelijk is (of te rechtvaardigen omdat bijvoorbeeld onrealistisch grote investeringen nodig zijn) kan ook worden gekozen voor het verbeteren van de detecteerbaarheid of contingency planning. Maak waar nodig een test- en/of implementatieplan, pas relevante FMEAs aan en implementeer de (proces)verbetering.

Control (beheers)

Evalueer het resultaat van de verbetering en zorg er voor dat de procesaanpassing en het meten van het effect ervan worden geborgd in de bedrijfsprocessen. Pas bijvoorbeeld workflows, procedures, checklists, werkinstructies en controlplannen aan. Pas ook rapportages en andere managementinformatie aan, zodat zowel de geïmplementeerde procesverbetering en het resultaat daarvan worden gemonitord.

Replicate (kopiëren)

Sommige auteurs breiden het acroniem uit to RDMAIC. Met het team wordt de aanpak geëvalueerd en het resultaat gevierd. Er wordt gekeken of de opgedane kennis breder kan worden toegepast, bijvoorbeeld in andere bedrijfsprocessen of organisaties. Doel van deze stap is delen van kennis binnen en buiten de organisatie en gezamenlijk leren, wat een grote impact kan hebben op de motivatie en betrokkenheid van medewerkers.

Boek: Marc, A., Managementmodellen voor kwaliteit, 2e druk, Deventer, 2004, p. 87-91

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Lean Six Sigma voor Dummies

Als je wilt dat je organisatie productiever en effectiever wordt, moet je de manier van denken veranderen. Deze nieuwe editie van Lean Six Sigma voor Dummies laat je zien hoe je dat doet. De combinatie van de toonaangevende methoden van Lean en Six Sigma helpt je de prestaties van je

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged , , | Comments Off on Lean Six Sigma voor Dummies

Lean Six Sigma van A tot Z

Lean Six Sigma is een combinatie van twee van de bekendste en meestgebruikte methodieken op het gebied van procesverbetering. ‘Lean Six Sigma van A tot Z’ biedt een volledig beeld van de belangrijkste tools en principes uit de Lean en Six Sigma methodieken die iedereen die zich met processen bezighoudt

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged , , | Comments Off on Lean Six Sigma van A tot Z

Kwaliteitsmanagement in de praktijk

  ‘Kwaliteitsmanagement in de praktijk’ gaat verder dan kwaliteitssystemen, modellen, plannen maken, meten en evalueren (het systeemtechnische perspectief). Het gaat ook over cultuur, communicatie, motivatie en teamgedrag (het sociaal-dynamische perspectief). Dit boek brengt beide perspectieven op kwaliteitsmanagement met elkaar in balans. De technieken, instrumenten en checklists kunnen direct in de

Posted in Kwaliteitsmanagement, Projectmanagement | Tagged , , , | Comments Off on Kwaliteitsmanagement in de praktijk
Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen