Leiderschap en management

BOB-model

BOB-model

    BOB staat voor beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming. Het BOB-model moet helpen om effectief door het proces heen te gaan van probleem of uitdaging naar besluit of oplossing. In overleggen lopen we het risico dat we al snel ergens iets van vinden zonder dat we voldoende tijd hebben

Lees meer

Deep Democracy

Deep Democracy

  Deep Democracy gaat over besluitvorming. Deep Democracy past goed bij teams en organisaties die plat zijn georganiseerd, relatief weinig of geen hiërarchie, zoals bijvoorbeeld in zelfsturende teams. Bij Deep Democracy mag groepsdynamiek een rol spelen. Bij Deep Democracy als methodiek om tot besluitvorming te komen, is de meerderheid doorslaggevend.

Lees meer

Managementrollen Quinn

Managementrollen Quinn

Quinn onderscheidt acht managementrollen. De acht managementrollen corresponderen met het cultuurmodel van Quinn, beter bekend als het model van de concurrerende waarden. De rollen lijken tegenstrijdig: stabiliteit en flexibiliteit lijken elkaar uit te sluiten en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor externe groei en ontwikkeling en interne organisatie en stabiliteit. In de werkelijkheid

Lees meer

Beïnvloedingsstijlen

Beïnvloedingsstijlen

        De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende (sturende) stijlen: de normatieve en de logische stijl. En er zijn twee respecterende (ondersteunende) stijlen: de enthousiasmerende en de relationele stijl. Afhankelijk van

Lees meer

Situationeel leiderschap

Situationeel leiderschap

S1 – Leiden (directing) Deze stijl wordt ook aangeduid als management by prescription. Veel sturend en weinig ondersteunend leiderschapsgedrag; de leidinggevende schrijft voor wat medewerkers moeten doen, geeft nauwkeurige instructies en controleert de taakuitvoering. Een valkuil is dat de leidinggevende autoritair overkomt: als een baas of een leraar. Deze wijze

Lees meer

Schillenmodel authentiek leiderschap

Schillenmodel authentiek leiderschap

  Blekkingh beschrijft in zijn boek het 7 schillen model: ‘Onze filosofie is dat ieder mens uit zeven schillen bestaat. Iedere schil kent zijn eigen problematiek en zijn eigen oplossingsrichting. Ons in de praktijk getoetste model is helder, praktisch en verklaart prachtig het menselijk handelen. Tegelijkertijd is het ook confronterend

Lees meer

Probleemkwadrant

Probleemkwadrant

    Een leidinggevende is vaak de vraagbaak van de medewerkers. De leidinggevende geeft antwoord op moeilijke vragen en helpt bij het oplossen van problemen. De klant staat centraal en in dat kader speelt de leidinggevende ook hier een belangrijke rol Wanneer men steeds met problemen van anderen bezig is,

Lees meer

Participatieladder

Participatieladder

    Informeren Directie en management bepalen zelf de agenda voor besluitvorming en houden betrokkenen op de hoogte. Betrokkenen hebben geen inbreng in de beleidsontwikkeling. De participant is toehoorder. Middelen: informatieavonden, huis-aan-huisblad, campagnes, excursies. Raadplegen Directie en management bepalen in hoge mate zelf de agenda, maar zien betrokkenen als gesprekspartners

Lees meer

Participatieparadox

Participatieparadox

  Drie globale participatiemodellen van Cressey en Williams zijn: 1. Participatie als productieve kracht: Hierdoor wordt goed gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en kunde van medewerkers. 2. Participatie als democratisch principe: In deze benadering ziet men participatie vooral als een middel om de behartiging van de belangen van de

Lees meer

Managementstijlen Kolb

Managementstijlen Kolb

      Managen betekent dat de medewerkers zo optimaal mogelijk begeleiden om de afgesproken taken uit te voeren binnen de afgesproken tijd en de actuele context en volgens de afgesproken regels. In feite begeleiden managers hun medewerkers door een voortdurende leerproces. We onderscheiden vier managementstijlen: counselor, leraar, organisator en

Lees meer