Situationeel leiderschap


Situationeel leidinggeven is een leiderschapsmodel dat is ontwikkeld door Hersey en Blanchard. Het model benadrukt dat effectief leiderschap afhankelijk is van de specifieke situatie en de behoeften van de medewerkers. Het richt zich op het aanpassen van de leiderschapsstijl aan de competentie en betrokkenheid van de individuele medewerkers.

Volgens het model zijn er vier leiderschapsstijlen die kunnen worden toegepast, afhankelijk van de situatie: instrueren, coachen, ondersteunen, delegeren.

Leiderschapsstijlen

Instrueren

De stijl van instrueren kan worden gekenmerkt door een hoge mate van sturing en controle van de leider.

 • Duidelijke instructies: de leider geeft specifieke en gedetailleerde instructies aan de medewerkers over hoe ze hun taken moeten uitvoeren.
 • Nadruk op toezicht: de leider houdt nauwlettend toezicht op de prestaties van de medewerkers en zorgt ervoor dat ze zich houden aan de gegeven instructies.
 • Eenrichtingscommunicatie: de communicatie is voornamelijk van de leider naar de medewerkers, waarbij de nadruk ligt op het overbrengen van informatie en richtlijnen.
 • Beperkte autonomie: de medewerkers hebben beperkte beslissingsbevoegdheid en vertrouwen, omdat de leider de meeste beslissingen neemt.

Deze stijl wordt toegepast in situaties waarin medewerkers weinig ervaring of kennis hebben op een bepaald gebied. Het kan ook geschikt zijn wanneer er sprake is van een dringende deadline, het uitvoeren van specifieke taken die precisie vereisen, of wanneer de medewerkers behoefte hebben aan sterke begeleiding en structuur.

Alternatieve stijlen zijn

 • Taakgericht leiderschap: deze term benadrukt de focus van de leider op het geven van instructies en begeleiding met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers.
 • Directief leiderschap: deze term benadrukt de nadruk van de leider op het sturen en sturen van de activiteiten van de medewerkers.

Coachen

De stijl van coachen kan worden gekenmerkt door een balans tussen sturing en ondersteuning van de leider.

 • Begeleiding en feedback: de leider biedt begeleiding en feedback aan de medewerkers om hun prestaties te verbeteren en hun competentieniveau te vergroten.
 • Ontwikkeling van vaardigheden: de leider investeert in het ontwikkelen van de vaardigheden en capaciteiten van de medewerkers door middel van training en ondersteuning.
 • Tweerichtingscommunicatie: er is sprake van open en frequente communicatie tussen de leider en de medewerkers, waarbij de leider luistert naar ideeën en suggesties van de medewerkers.
 • Motivatie en empowerment: de leider moedigt de medewerkers aan, bouwt vertrouwen op en geeft hen het gevoel dat ze een waardevolle bijdrage leveren.

Deze stijl wordt toegepast in situaties waarin medewerkers nog steeds een laag competentieniveau hebben, maar wel gemotiveerd en betrokken zijn. Het kan ook geschikt zijn wanneer medewerkers behoefte hebben aan ontwikkeling, groei en ondersteuning om hun vaardigheden te verbeteren. Bovendien kan de coachende stijl worden toegepast wanneer de taak complex is en de medewerkers baat hebben bij begeleiding en feedback om succesvol te zijn.

Alternatieve stijlen zijn

 • Ondersteunend leiderschap: deze term benadrukt de nadruk van de leider op het bieden van ondersteuning, begeleiding en feedback aan de medewerkers.
 • Participatief leiderschap: deze term benadrukt de nadruk van de leider op het betrekken van medewerkers bij besluitvorming en het aanmoedigen van hun actieve deelname.

Ondersteunen

De stijl van ondersteunen kan worden gekenmerkt door een focus van de leider op het creëren van een positieve werkomgeving en het bieden van ondersteuning aan de medewerkers.

 • Betrekken en luisteren: de leider betrekt de medewerkers bij besluitvorming, luistert naar hun ideeën en zorgen, en neemt hun feedback serieus.
 • Ondersteuning en erkenning: de leider biedt emotionele steun, erkenning en waardering aan de medewerkers, en stimuleert een positieve werkcultuur.
 • Teamwork en samenwerking: de leider stimuleert samenwerking, teambuilding en het delen van kennis en middelen binnen het team.
 • Vertrouwen en autonomie: de leider geeft de medewerkers een gevoel van vertrouwen, stimuleert hun eigen initiatief en geeft hen de vrijheid om beslissingen te nemen.

Deze stijl wordt toegepast in situaties waarin medewerkers competent zijn, maar een lage betrokkenheid tonen bij hun werk. Het kan ook geschikt zijn wanneer medewerkers behoefte hebben aan ondersteuning, erkenning en een positieve werkomgeving om hun motivatie en tevredenheid te vergroten. Bovendien kan de ondersteunende stijl worden toegepast wanneer het belangrijk is om goede relaties binnen het team te bevorderen en samenwerking te stimuleren.

Alternatieve termen zijn

 • Relatiegericht leiderschap: deze term benadrukt de nadruk van de leider op het opbouwen en onderhouden van goede relaties met de medewerkers.
 • Empathisch leiderschap: deze term benadrukt de nadruk van de leider op het begrijpen en tonen van empathie voor de behoeften en gevoelens van de medewerkers.

Delegeren

De stijl van delegeren kan worden gekenmerkt door het overdragen van verantwoordelijkheid en besluitvorming aan de medewerkers.

 • Vertrouwen en autonomie: de leider vertrouwt op de competentie en betrokkenheid van de medewerkers, en geeft hen de vrijheid om beslissingen te nemen en hun werk zelfstandig uit te voeren.
 • Beperkte sturing: de leider geeft minimale richtlijnen en begeleiding, waarbij de nadruk ligt op het vertrouwen op de vaardigheden van de medewerkers.
 • Resultaatgericht: de focus ligt op het behalen van resultaten en doelen, waarbij de medewerkers verantwoordelijk worden gehouden voor hun prestaties.
 • Beschikbaarheid en ondersteuning: de leider blijft beschikbaar voor vragen, advies en ondersteuning, maar laat de uitvoering van taken grotendeels over aan de medewerkers.

Deze stijl wordt toegepast in situaties waarin medewerkers zowel competent als betrokken zijn. Het kan ook geschikt zijn wanneer medewerkers een hoog niveau van autonomie en verantwoordelijkheid aankunnen, en wanneer er vertrouwen is opgebouwd tussen de leider en de medewerkers. Delegeren wordt vaak gebruikt bij ervaren en zelfstandige medewerkers, waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van zelfsturing, groei en ontwikkeling.

Alternatieve leiderschapsstijlen zijn

 • Loslatend leiderschap: deze term benadrukt de nadruk van de leider op het loslaten van controle en het toevertrouwen van verantwoordelijkheid aan de medewerkers.
 • Autonoom leiderschap: deze term benadrukt de nadruk van de leider op het bevorderen van autonomie en zelfsturing bij de medewerkers.

Taakvolwassenheid

Het model van situationeel leiderschap maakt gebruik van vier verschillende leiderschapsstijlen (S1, S2, S3 en S4) in relatie tot de taakvolwassenheid van medewerkers.

S1 – Instrueren (onbekwaam en onbewust): deze stijl wordt toegepast wanneer medewerkers onbekwaam en onbewust zijn, wat betekent dat ze weinig ervaring hebben op een bepaald gebied en zich niet bewust zijn van wat er nodig is om de taak uit te voeren. In deze situatie geeft de leider duidelijke instructies, begeleiding en controle om de medewerkers te helpen de taak te begrijpen en uit te voeren.

S2 – Coachen (onbekwaam en bewust): deze stijl wordt gebruikt wanneer medewerkers onbekwaam zijn maar zich bewust worden van hun tekortkomingen. Ze realiseren zich dat ze nog veel te leren hebben en hebben begeleiding en ondersteuning nodig om hun competentie te vergroten. De leider biedt begeleiding, feedback en stimulatie om de groei en ontwikkeling van de medewerkers te bevorderen.

S3 – Ondersteunen (bekwaam en bewust): deze stijl wordt toegepast wanneer medewerkers bekwaam zijn in het uitvoeren van de taak, maar nog steeds ondersteuning en aanmoediging nodig hebben om betrokkenheid te tonen. Ze hebben erkenning en een positieve werkomgeving nodig om hun motivatie te vergroten. De leider biedt ondersteuning, zorgt voor een goede werkomgeving en toont waardering voor de prestaties van de medewerkers.

S4 – Delegeren (bekwaam en onbewust): deze stijl wordt gebruikt wanneer medewerkers bekwaam zijn en zich bewust zijn van hun bekwaamheid. Ze hebben een hoog niveau van competentie en kunnen zelfstandig taken uitvoeren. In deze situatie vertrouwt de leider op de capaciteiten van de medewerkers en geeft hen de verantwoordelijkheid en autonomie om beslissingen te nemen en de taak zelfstandig uit te voeren.

De relatie tussen de leiderschapsstijlen en de taakvolwassenheid in het model van situationeel leiderschap illustreert de noodzaak om de leiderschapsaanpak af te stemmen op het niveau van bekwaamheid en bewustzijn van de medewerkers. Door de juiste stijl toe te passen op het juiste moment, kan de leider de groei en ontwikkeling van de medewerkers bevorderen en de prestaties van het team optimaliseren.

Ontwikkeling

Het model van situationeel leidinggeven is ontwikkeld door Paul Hersey en Kenneth Blanchard in de jaren 1960 en 1970. Ze wilden een benadering van leiderschap creëren die rekening hield met de verschillende behoeften en bekwaamheden van medewerkers.

Hersey en Blanchard baseerden hun model op twee dimensies: taakgedrag en relatiegedrag. Taakgedrag verwijst naar de mate waarin een leider de nadruk legt op het structureren en sturen van taken. Relatiegedrag verwijst naar de mate waarin een leider de nadruk legt op het opbouwen van relaties en het ondersteunen van medewerkers.

Het model van situationeel leidinggeven is sindsdien wijdverspreid gebruikt in leiderschapstraining en -ontwikkeling en heeft bijgedragen aan het begrip van het belang van het aanpassen van leiderschapsstijlen aan de individuele medewerkers en de situatie.

Toepassen

Het model van situationeel leiderschap kan worden toegepast door leidinggevenden om hun leiderschapsstijl aan te passen aan de behoeften van hun medewerkers en de situatie.

Diagnose van taakvolwassenheid

Leiders kunnen de taakvolwassenheid van hun medewerkers beoordelen door te kijken naar hun kennis, vaardigheden, ervaring en motivatie met betrekking tot een specifieke taak. Dit helpt bij het bepalen welke leiderschapsstijl het meest geschikt is.

Stijlafstemming

Op basis van de diagnose van de taakvolwassenheid kunnen leiders hun leiderschapsstijl aanpassen. Ze kunnen gebruikmaken van instructie, coaching, ondersteuning of delegeren, afhankelijk van de behoeften van de medewerkers en de situatie.

Communicatie en feedback

Het model benadrukt de noodzaak van effectieve communicatie en regelmatige feedback tussen leiders en medewerkers. Leiders moeten openstaan voor het ontvangen van feedback van medewerkers en zorgen voor duidelijke communicatie over verwachtingen, doelen en resultaten.

Ontwikkeling van medewerkers

Situationeel leiderschap biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van medewerkers. Leiders kunnen hun medewerkers helpen groeien en vaardigheden opbouwen door begeleiding, training en ondersteuning op maat aan te bieden.

Flexibiliteit

Het model benadrukt het belang van flexibiliteit in leiderschap. Leiders moeten bereid zijn om hun leiderschapsstijl aan te passen aan veranderende omstandigheden, nieuwe taken en de groei van medewerkers.

Het toepassen van het model van situationeel leiderschap vereist bewustzijn, observatie en aanpassingsvermogen van leiders. Het doel is om de effectiviteit van leiderschap te vergroten door een passende stijl toe te passen op basis van de behoeften en bekwaamheid van de medewerkers in verschillende situaties.

Stijleffectiviteit en stijlflexibiliteit

In het model van situationeel leiderschap verwijzen ‘stijleffectiviteit’ en ‘stijlflexibiliteit’ naar twee belangrijke concepten die de effectiviteit van een leider in het aanpassen van zijn of haar leiderschapsstijl benadrukken.

Stijleffectiviteit

Stijleffectiviteit verwijst naar de mate waarin een leiderschapsstijl de gewenste resultaten en prestaties oplevert. Het meet de effectiviteit van de gekozen leiderschapsstijl in een specifieke situatie. Een stijl kan als effectief worden beschouwd als het de taakvolwassenheid van medewerkers vergroot, betrokkenheid stimuleert en de doelen van het team of de organisatie bereikt.

Het doel van stijleffectiviteit is om ervoor te zorgen dat de leiderschapsstijl aansluit bij de behoeften van de medewerkers en de specifieke situatie. Een effectieve leider kan de juiste stijl kiezen en toepassen op basis van de taakvolwassenheid en betrokkenheid van de medewerkers, waardoor optimale prestaties en resultaten worden behaald.

Stijlflexibiliteit

Stijlflexibiliteit verwijst naar het vermogen van een leider om zijn of haar leiderschapsstijl aan te passen aan verschillende situaties en medewerkers. Het gaat om de capaciteit van een leider om te schakelen tussen de instructie-, coaching-, ondersteunings- en delegeringsstijlen, afhankelijk van wat het meest effectief is op een bepaald moment.

Een flexibele leider kan de behoeften van zijn of haar teamleden beoordelen, de situatie evalueren en de leiderschapsstijl aanpassen aan wat het meest geschikt is. Dit vereist het vermogen om te luisteren, te observeren en empathie te tonen voor de behoeften en bekwaamheid van de medewerkers. Stijlflexibiliteit vergroot de effectiviteit van een leider en draagt bij aan een positieve werkomgeving waarin medewerkers kunnen gedijen.

Door stijleffectiviteit en stijlflexibiliteit te combineren, kan een leider effectief reageren op de unieke behoeften en bekwaamheid van de medewerkers en de situatie. Dit resulteert in een verbeterde samenwerking, betrokkenheid en prestaties binnen het team of de organisatie.

Onderzoek en validiteit

Het model van situationeel leiderschap heeft aanzienlijke aandacht gekregen in het domein van leiderschap en is onderworpen aan verschillende onderzoeken en validatiestudies. Over het algemeen kan worden gezegd dat het model een redelijke mate van validiteit heeft, maar het is belangrijk om op te merken dat geen enkel leiderschapsmodel perfect is en dat er altijd ruimte is voor verdere verfijning en onderzoek.

Verschillende onderzoeken hebben de effectiviteit van het model van situationeel leiderschap onderzocht en hebben positieve resultaten aangetoond. Deze studies hebben aangetoond dat het aanpassen van de leiderschapsstijl aan de taakvolwassenheid van medewerkers leidt tot betere prestaties, hogere tevredenheid van medewerkers en een positiever teamklimaat.

Een studie uitgevoerd door Anderson en Schneier (1978) vond bijvoorbeeld dat managers die situationeel leiderschap toepasten, hogere prestaties rapporteerden in vergelijking met managers die een starre leiderschapsstijl hanteerden. Een andere studie van Ekvall en Arvonen (1991) toonde aan dat het toepassen van het model van situationeel leiderschap leidde tot verbeterde teamprestaties en medewerkerstevredenheid.

Hoewel er positieve resultaten zijn gevonden, is het belangrijk om te benadrukken dat leiderschap een complex en multifactorieel proces is en dat er verschillende factoren zijn die de effectiviteit van leiderschapsmodellen kunnen beïnvloeden.

Om de validiteit van het model van situationeel leiderschap verder te versterken, is voortdurend onderzoek nodig. Onderzoekers hebben de taak om de toepasbaarheid en effectiviteit van het model in verschillende organisatorische contexten en culturele omgevingen verder te onderzoeken. Door middel van zorgvuldige validatiestudies kunnen onderzoekers de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van het model verder beoordelen en eventuele aanpassingen voorstellen om het beter af te stemmen op de complexiteit van leiderschap in de moderne werkomgeving.

Kritiek

Het model van situationeel leidinggeven, hoewel wijdverspreid en veelgebruikt, is ook onderworpen aan enkele kritieken.

Subjectieve beoordeling van taakvolwassenheid

Het model van situationeel leiderschap vereist dat leiders de taakvolwassenheid van hun medewerkers beoordelen om de juiste leiderschapsstijl toe te passen. De beoordeling van taakvolwassenheid kan echter subjectief en moeilijk te meten zijn. Het kan afhankelijk zijn van de perceptie en interpretatie van de leider, wat kan leiden tot inconsistenties en vertekeningen.

Beperkte aandacht voor andere factoren

Het model richt zich voornamelijk op de relatie tussen de leiderschapsstijl en de taakvolwassenheid van medewerkers, en houdt mogelijk geen rekening met andere belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op leiderschapssucces. Factoren zoals persoonlijkheid, motivatie, teamdynamiek en organisatiecultuur kunnen ook van invloed zijn op de effectiviteit van leiderschap en worden mogelijk niet volledig meegenomen in het model.

Beperkte contextuele aanpassing

Het model van situationeel leiderschap legt de nadruk op het aanpassen van de leiderschapsstijl aan de taakvolwassenheid van medewerkers, maar het houdt mogelijk onvoldoende rekening met de bredere contextuele factoren. Verschillende situaties en omgevingen kunnen unieke uitdagingen en behoeften met zich meebrengen, en het model biedt mogelijk niet voldoende richtlijnen voor leiders om hun stijl aan te passen aan deze specifieke contextuele factoren.

Overmatige vereenvoudiging van leiderschap

Het model van situationeel leiderschap kan worden beschouwd als een vereenvoudiging van het complexe fenomeen van leiderschap. Het categoriseert leiderschapsstijlen op basis van twee dimensies en biedt een beperkt aantal opties voor leiders. Dit kan de complexiteit van leiderschap overschaduwen en mogelijk niet volledig recht doen aan de diversiteit en dynamiek van leiderschapsinteracties.

Uitgebreide beschrijvingen
Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Situationeel leiderschap ll en de One Minute Manager

‘Situationeel Leiderschap II en de One Minute Manager’ is een invloedrijk boek geschreven door Kenneth Blanchard, Paul Hersey, Patricia Zigarmi en Drea Zigarmi. Het boek biedt een diepgaand inzicht in het concept van situationeel leiderschap en presenteert praktische tips en strategieën om effectieve leiders te worden. Het boek begint met

Posted in Leiderschap en management | Tagged | Comments Off on Situationeel leiderschap ll en de One Minute Manager

Situationeel leidinggeven

‘Situationeel Leidinggeven’ van Paul Hersey is een essentieel boek voor leiders en managers die hun leiderschapsvaardigheden willen verbeteren. Het introduceert het concept van situationeel leiderschap en biedt praktische tips en strategieën om effectief leiding te geven aan diverse teams en individuen. Het boek begint met een heldere uitleg van de

Posted in Leiderschap en management | Tagged | Comments Off on Situationeel leidinggeven
Aanvullende artikelen

Hoe kan je als leidinggevende een medewerker ontwikkelen binnen het model situationeel leiderschap

Het is de taak van iedere leidinggevende om zijn of haar medewerker door te ontwikkelen naar een volgende fase. Van S1 naar S2 Om een medewerker te ontwikkelen van de fase van S1 “onbewust onbekwaam” naar S2 “bewust onbekwaam” binnen het situationeel leiderschapsmodel, kan je als leidinggevende stappen ondernemen. Diagnose

Posted in Leiderschap en management | Tagged | Comments Off on Hoe kan je als leidinggevende een medewerker ontwikkelen binnen het model situationeel leiderschap

Tips en valkuilen bij instrueren, bijsturen, overleggen en delegeren

  Leidinggeven betekent: meebewegen met het functioneren en de ontwikkeling van medewerkers. Doel is de medewerker op een steeds hoger ontwikkelingsniveau te brengen. Bij de een vereist dat veel instructie, de ander komt pas tot bloei als taken en bevoegdheden worden gedelegeerd. In feite komt het neer op vier basisstijlen

Posted in Leiderschap en management | Tagged | Comments Off on Tips en valkuilen bij instrueren, bijsturen, overleggen en delegeren
Tools om zelf toe te passen

Werkvormen rondom Situationeel leidinggeven

Wil je met een groep mensen aan de slag rondom het model situationeel leidinggeven, dan hebben we hier een aantal werkvormen voor je verzameld. Casestudy-analyse De casestudy-analyse is een werkvorm waarbij de deelnemers worden uitgedaagd om situaties te analyseren en passende leiderschapsstijlen toe te passen op basis van het model

Posted in Leiderschap en management | Tagged | Comments Off on Werkvormen rondom Situationeel leidinggeven

Verwerkingsopdracht Situationeel Leiderschap

Deze opdracht past bij het model van situationeel leiderschap. Voor deze verwerkingsopdracht ben je leidinggevende of je wilt je ontwikkelen tot leidinggevende. In dat laatste geval stel je je voor dat jij leidinggevende bent van het team waarin je nu werkzaam bent. Stap 1 | Maak voor jezelf als leidinggevende

Posted in Leiderschap en management | Tagged | Comments Off on Verwerkingsopdracht Situationeel Leiderschap

Test situationeel leiderschap

Voorbereiding Zorg voor een rustige en comfortabele omgeving waar je de test kunt afleggen zonder afleidingen. Instructies Lees elke situatie zorgvuldig door en bedenk wat jouw reactie zou zijn in die specifieke situatie. Zet een kruisje voor de reactie die het beste bij je past op dat moment. Denk niet

Posted in Leiderschap en management | Tagged | Comments Off on Test situationeel leiderschap

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop
Onderdeel opleiding Middle Management - klik hier