Participatieladder

Participatieladder


Informeren

Directie en management bepalen zelf de agenda voor besluitvorming en houden betrokkenen op de hoogte. Betrokkenen hebben geen inbreng in de beleidsontwikkeling. De participant is toehoorder. Middelen: informatieavonden, huis-aan-huisblad, campagnes, excursies.

Raadplegen

Directie en management bepalen in hoge mate zelf de agenda, maar zien betrokkenen als gesprekspartners bij de ontwikkeling van beleid. Het management verbindt zich niet aan de resultaten van de gesprekken. De participant is geconsulteerde. Middelen: inspraakavonden, hoorzittingen, digitale peilingen, enquêtes, prijsvragen, debatten en groepsgesprekken.

Adviseren

Directie en management stellen in beginsel de agenda samen, maar betrokkenen gelegenheid om problemen aan te dragen en oplossingen te formuleren, waarbij deze ideeën een volwaardige rol spelen in de ontwikkeling van beleid. Het management verbindt zich in principe aan de resultaten, maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming hiervan (beargumenteerd) afwijken. De participant is adviseur. Middelen: adviesraden, expertmeetings, rondetafelgesprekken.

Coproduceren

Directie, management en betrokkenen komen gezamenlijk een agenda overeen, waarna samen naar oplossingen gezocht wordt. Het management verbindt zich aan deze oplossingen met betrekking tot de uiteindelijke besluitvorming. De participant is samenwerkingspartner. Middelen: overleggroepen, convenanten, werkateliers, projectgroepen.

Meebeslissen

Directie en management laten de ontwikkeling van en de besluitvorming over aan de betrokkenen, waarbij medewerkers een adviserende rol kunnen vervullen. Het management neemt de resultaten over, na toetsing aan vooraf gestelde randvoorwaarden. De participant is medebeslisser. Middelen: stuurgroep, medezeggenschapsraad, ondernemingsraad.

Zelfbeheer

Groepen nemen zelf het initiatief om in eigen beheer voorzieningen tot stand te brengen en te onderhouden. Directie en management zijn hier niet bij betrokken.


Model participatieladder-powerpointpresentatie

  View more presentations from GertJanSchop

De bovenstaande slidesharepresentatie is downloadable als powerpointpresentatie. Klik op de automatische downloadlink.

Download powerpointpresentatie: participatieladder

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Het Berenschot leiderschapsboek

  Gaat het bij leiderschap over het inspireren van mensen? Of over het behalen van resultaten? Is het een kwestie van aanleg? Of van aangeleerd gedrag? Wanneer is een leider effectief? Waaruit blijkt dat dan? Kunt u dat bovendien ontwikkelen? En hoe doet u dat? ‘Het Berenschot Leiderschapsboek’ helpt u

Posted in Leiderschap en management, Organisatie-ontwikkeling, Strategisch management | Tagged , , , , , , | Comments Off on Het Berenschot leiderschapsboek
Aanvullende artikelen

Medezeggenschap in veranderingsperspectief

Het artikel ‘Zeggenschap in veranderingsperspectief’ richt zich op de evolutie van medezeggenschap in organisaties en de noodzaak om deze aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het benadrukt het belang van goede medezeggenschap, optimale participatie en betrokken leiderschap, die verder reiken dan alleen de organisatie zelf. De auteurs pleiten voor een

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Medezeggenschap in veranderingsperspectief

Medezeggenschap in beweging brengen

Het artikel ‘Medezeggenschap in beweging brengen’ bespreekt de evolutie van de rol van de ondernemingsraad (OR) en benadrukt dat de OR niet langer alleen een vertegenwoordigend orgaan is, maar ook als procesregisseur kan optreden. Het belang van communicatie, luisteren, doorvragen en feedback geven wordt benadrukt als essentiële vaardigheden voor de

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Medezeggenschap in beweging brengen
Tools om zelf toe te passen