Medezeggenschap in beweging brengen

Het artikel ‘Medezeggenschap in beweging brengen’ bespreekt de evolutie van de rol van de ondernemingsraad (OR) en benadrukt dat de OR niet langer alleen een vertegenwoordigend orgaan is, maar ook als procesregisseur kan optreden. Het belang van communicatie, luisteren, doorvragen en feedback geven wordt benadrukt als essentiële vaardigheden voor de OR. Er wordt aandacht besteed aan het verbeteren van werkoverleg en het betrekken van medewerkers bij de organisatie van het werk. Nieuwe rollen voor de OR worden voorgesteld, zoals het coachen van werkoverleg en het experimenteren met zelfsturende teams. Het artikel moedigt aan om in beweging te komen, te experimenteren en te streven naar meer directe zeggenschap voor alle betrokkenen binnen de organisatie.

Procesregisseur

De rol van de OR als procesregisseur houdt in dat de OR niet alleen fungeert als een vertegenwoordigend orgaan voor medezeggenschap, maar ook actief betrokken is bij het stimuleren en faciliteren van directe vormen van medezeggenschap binnen de organisatie. In moderne organisaties waar medewerkers meer zeggenschap hebben over hun werk en beleid, speelt de OR een rol in het bevorderen van dialoog en participatie bij besluitvormingsprocessen. De OR als procesregisseur zorgt ervoor dat besluiten op een participatieve manier tot stand komen, waarbij alle betrokkenen directe zeggenschap hebben en veranderingen in samenspraak worden doorgevoerd.

Nieuwe vormen medezeggenschap

Bestuurders en OR’s kunnen samen nieuwe vormen van medezeggenschap ontwikkelen door gezamenlijk op zoek te gaan naar manieren om medewerkers meer directe zeggenschap te geven over hun werk en de organisatie. Dit kan onder andere worden bereikt door het organiseren van workshops en beleidsconferenties waarin stakeholders zoals bestuurders, managers, OR-leden en medewerkers samen brainstormen over hoe medezeggenschap op een vernieuwende manier vorm kan krijgen. Het stimuleren van dialoog, het creëren van een open en participatieve cultuur, en het experimenteren met zelforganisatie en zelfsturing zijn enkele manieren waarop bestuurders en OR’s gezamenlijk kunnen werken aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van medezeggenschap binnen de organisatie.

Organisatiegedrag

De relatie tussen medezeggenschap en organisatiegedrag is complex en belangrijk voor het functioneren van een organisatie. Medezeggenschap heeft invloed op het gedrag van zowel medewerkers als leidinggevenden binnen een organisatie. Door medewerkers meer zeggenschap te geven over besluitvormingsprocessen en de organisatie van hun werk, kan dit leiden tot meer betrokkenheid, motivatie en tevredenheid onder medewerkers. Dit kan op zijn beurt leiden tot positieve veranderingen in het organisatiegedrag, zoals een verbeterde samenwerking, hogere productiviteit en een positieve werksfeer.

Daarnaast kan medezeggenschap ook invloed hebben op het gedrag van leidinggevenden en managers. Door medezeggenschap serieus te nemen en medewerkers te betrekken bij belangrijke besluitvormingsprocessen, kunnen leidinggevenden een meer participatieve en open leiderschapsstijl ontwikkelen. Dit kan leiden tot een verbeterde communicatie, vertrouwen en samenwerking tussen leidinggevenden en medewerkers.

Lees het hele artikel en download de pdf.