Het effect van afstand in een organisatie op subjectieve waarneming

Artikel: Proximity, subjectivity and space: rethinking distance in human geography door Dr. Dragos Simandan.

In dit artikel onderzoekt Dr. Dragos Simandan het concept van afstand door de lens van de construal-level theorie, waarbij nieuwe inzichten en perspectieven worden geboden op dit belangrijke geografische thema.

Construal-level theory

De construal-level theorie (CLT) is een theorie in de psychologie die stelt dat de afstand van een object of gebeurtenis (tijd, ruimte, sociale afstand) invloed heeft op de manier waarop mensen over dit object of deze gebeurtenis nadenken. Volgens CLT neigen mensen ertoe om abstract na te denken over zaken die ver weg zijn in de tijd, ruimte, of sociaal opzicht, en concreter over dingen die dichtbij zijn. Dit betekent dat hoe verder iets verwijderd is van het directe ervaringsveld van een individu, hoe abstracter en meer gedetacheerd de cognitieve representatie zal zijn.

Subjectieve afstand

Dit artikel over afstand in de menselijke geografie kan nuttig zijn voor het begrijpen van hoe mensen afstand ervaren in organisaties. Het richt zich op hoe mensen afstand subjectief bekijken, gebaseerd op hun eigen perceptie in het hier en nu. Door te kijken naar verschillende aspecten van afstand, zoals ruimte, tijd, sociale relaties en hypothetische scenario’s, biedt de construal-level theorie inzicht in hoe mensen afstand tot dingen in organisaties zien en begrijpen.

De focus op de subjectieve ervaring van afstand en hoe deze dimensies met elkaar verweven zijn, kan helpen bij het begrijpen van hoe mensen afstand en nabijheid in organisaties interpreteren. Door deze concepten toe te passen, kunnen onderzoekers beter begrijpen hoe afstand van invloed is op besluitvorming, communicatie en samenwerking in organisaties. Het artikel biedt dus een waardevol kader voor het bestuderen van hoe mensen afstand ervaren en overbruggen in organisatorische omgevingen.

Afstand ervaren

Mensen kunnen op verschillende manieren afstand ervaren en overbruggen in organisatorische omgevingen.

Subjectieve perceptie

Mensen ervaren afstand op basis van hun eigen interpretatie en perceptie. Bijvoorbeeld, een werknemer kan afstand voelen tot een leidinggevende vanwege een verschil in communicatiestijl of waarden.

Ruimtelijke afstand

Fysieke afstand tussen teamleden of afdelingen kan leiden tot gevoelens van afstandelijkheid. Bijvoorbeeld, werknemers die op verschillende locaties werken, kunnen zich minder verbonden voelen met hun collega’s.

Tijdafstand

Temporale afstand, zoals planning op korte of lange termijn, kan invloed hebben op hoe mensen afstand ervaren. Bijvoorbeeld, een manager die zich richt op langetermijndoelen kan een andere perceptie van afstand hebben dan een medewerker die zich richt op dagelijkse taken.

Sociale afstand

Verschillen in sociale relaties en hiërarchieën kunnen leiden tot sociale afstand. Bijvoorbeeld, een medewerker kan afstand voelen tot hogere managementniveaus vanwege een gebrek aan directe interactie.

Hypothetische afstand

Het overbruggen van hypothetische afstand houdt in dat mensen zich voorstellen hoe dingen anders hadden kunnen zijn. Bijvoorbeeld, bij het evalueren van een mislukt project, kunnen teamleden hypothetische scenario’s bedenken om te begrijpen wat er anders had kunnen gaan.

Om afstand te overbruggen in organisatorische omgevingen, is het belangrijk om open communicatie te bevorderen, teambuildingactiviteiten te organiseren, en ruimte te bieden voor empathie en begrip tussen teamleden. Door bewust te zijn van de verschillende dimensies van afstand en actief te werken aan het verkleinen ervan, kunnen organisaties een meer samenhangend en effectief team creëren.

Gevoel van afstand herkennen

Interessant is vervolgens hoe we afstand in een organisatie herkennen. Vijf negatieve effecten geven ons handvatten om het gevoel van afstand nader te verkennen.

Communicatieproblemen

Afstand kan leiden tot misverstanden en communicatiebarrières tussen teamleden, vooral als er sprake is van ruimtelijke, sociale of culturele afstand. Dit kan de samenwerking en efficiëntie belemmeren.

Minder betrokkenheid

Wanneer mensen afstand ervaren, kunnen ze zich minder betrokken voelen bij de organisatie, hun collega’s of het werk dat ze doen. Dit kan leiden tot een gebrek aan motivatie en lagere prestaties.

Conflicten

Afstand kan bijdragen aan conflicten binnen teams, vooral als er sprake is van onduidelijkheid, wantrouwen of miscommunicatie. Conflicten kunnen de werksfeer negatief beïnvloeden en de productiviteit verminderen.

Gebrek aan samenwerking

Afstand kan de samenwerking tussen teamleden belemmeren, vooral als er sprake is van ruimtelijke of sociale afstand. Gebrek aan samenwerking kan de innovatie en creativiteit binnen de organisatie beperken.

Minder tevredenheid en betrokkenheid

Mensen die afstand ervaren, kunnen zich minder tevreden voelen over hun werk en minder betrokken zijn bij de organisatie. Dit kan leiden tot een hoog verloop en een negatieve werkcultuur.

Afstand overbruggen

Het overbruggen van het gevoel van afstand in een organisatorische context kan met verschillende, ‘hoog over’-interventies worden bereikt. We geven er vijf.

Open communicatie

Stimuleer open en transparante communicatie binnen teams en tussen verschillende afdelingen. Moedig medewerkers aan om hun gedachten, zorgen en ideeën te delen, en zorg voor regelmatige feedbackmechanismen.

Team building

Organiseer teambuildingactiviteiten en evenementen om de band tussen teamleden te versterken. Dit kan helpen om vertrouwen op te bouwen, relaties te verbeteren en een gevoel van saamhorigheid te creëren.

Leiderschapsontwikkeling

Investeer in leiderschapsontwikkeling om leidinggevenden te helpen effectief te communiceren, teamdynamiek te begrijpen en een inclusieve werkomgeving te bevorderen. Goed leiderschap kan helpen om afstand te verkleinen en een positieve werkcultuur te creëren.

Technologische oplossingen

Maak gebruik van technologische tools en platforms om virtuele samenwerking te vergemakkelijken, vooral voor teams die op afstand werken. Videoconferenties, samenwerkingssoftware en gedeelde documenten kunnen helpen om de afstand te overbruggen.

Inclusieve werkomgeving

Creëer een inclusieve werkomgeving waar diversiteit wordt gewaardeerd en waar alle medewerkers zich gehoord en gerespecteerd voelen. Dit kan helpen om sociale afstand te verminderen en een gevoel van verbondenheid te bevorderen.

Training en ontwikkeling

Bied training en ontwikkelingsmogelijkheden aan medewerkers om hun vaardigheden en kennis te verbeteren. Dit kan bijdragen aan een gevoel van betrokkenheid en verbondenheid met de organisatie.

Door praktische interventies voor te stellen om afstand te overbruggen, zoals het bevorderen van open communicatie, teambuilding en leiderschapsontwikkeling, biedt het artikel waardevolle inzichten voor het creëren van samenhangende, effectieve teams. Dit werk versterkt het belang van het erkennen en aanpakken van verschillende soorten afstand in het bedrijfsleven, wat van belang is voor het bouwen aan een inclusieve, productieve werkomgeving.