Cultuurbeoordeling volgens het model van de concurrerende waarden

Cultuurbeoordeling volgens het model van de concurrerende waarden

Boom Uitgeverij heeft een interessant artikel geplaatst met een andere insteek rondom het model van de concurrerende waarden.

In het hedendaagse bedrijfsleven is de cultuur binnen een organisatie van cruciaal belang voor succes. Het artikel ‘Cultuurbeoordeling volgens het model van de concurrerende waarden’ biedt een diepgaande blik op hoe organisatieculturen geanalyseerd en verbeterd kunnen worden met behulp van het Concurrerende Waarden Model. Dit model, dat zowel theoretisch onderbouwd als praktisch toepasbaar is, biedt een raamwerk voor het begrijpen en evalueren van de verschillende culturele aspecten binnen een organisatie.

Vier kwadranten

Het concurrerende waarden model verdeelt organisatiecultuur in vier kwadranten, elk met hun eigen kenmerken en managementstijlen:

  1. Samenwerkkwadrant: dit kwadrant benadrukt flexibiliteit, samenwerking en interpersoonlijke harmonie. Organisaties in dit kwadrant zijn vaak gericht op interne onderhoud en teamcohesie, met een focus op mentoring en consensus.
  2. Creëerkwadrant: innovatie, verandering en dynamiek staan centraal in dit kwadrant. Organisaties hier zijn risiconemend, creatief en open voor experimenten. Leiderschap is visionair en gericht op de lange termijn.
  3. Concurreerkwadrant: dit kwadrant draait om competitie en het behalen van resultaten. Organisaties met een concurreercultuur zijn marktgericht, streven naar productiviteit en winst, en zijn vaak agressief in hun strategieën.
  4. Beheerskwadrant: hier ligt de nadruk op controle, consistentie en efficiëntie. Procedures, regelgeving en stabiliteit zijn belangrijk. Organisaties in dit kwadrant zijn vaak hiërarchisch en formeel gestructureerd.

De concurrerende-waardencultuurbeoordeling biedt een gestructureerde methode om de dominante cultuur binnen een organisatie te identificeren. Het doel is om een evenwichtige cultuur te bevorderen die de verschillende aspecten van alle vier de kwadranten integreert, wat bijdraagt aan een meer veelzijdige en aanpasbare organisatie. Deze beoordeling helpt bij het herkennen van sterke punten en mogelijke verbetergebieden in de organisatiecultuur.

Zes kernvragen

De cultuurbeoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van zes kernvragen:

  1. Wat zijn de dominante kenmerken van onze organisatie?

Deze vraag helpt om de algemene sfeer en de waarden die de organisatie uitdraagt te begrijpen.

  1. Hoe ervaren medewerkers leiderschap?

Dit richt zich op de managementstijl en hoe leiderschap wordt beoefend en waargenomen binnen de organisatie.

  1. Wat is de nadruk van het management?

Deze vraag bepaalt of de focus ligt op innovatie, controle, samenwerking of competitie.

  1. Wat zijn de bindende krachten?

Hier wordt gekeken naar wat medewerkers motiveert en bindt aan de organisatie, zoals missie, prestatie of teamwork.

  1. Hoe benadert de organisatie strategische focus en succes?

Dit geeft inzicht in de langetermijnvisie en de wijze waarop succes wordt gedefinieerd en nagestreefd.

  1. Hoe worden criteria voor beloning en waardering bepaald?

Deze vraag onderzoekt de manier waarop successen worden gemeten en beloond, en wat als waardevol wordt beschouwd.

In het artikel wordt verder uitgeweid over hoe deze vragen bijdragen aan een gedetailleerde cultuuranalyse en hoe de resultaten gebruikt kunnen worden voor effectieve veranderingen en verbeteringen binnen een organisatie. Door de cultuur actief te beoordelen en te sturen, kunnen organisaties zich aanpassen en evolueren in een steeds veranderende zakelijke omgeving.

Download het artikel hier.