Sjabloon competentieprofiel

Een competentieprofiel is een essentieel hulpmiddel binnen human resources (competentiemanagement) en organisatieontwikkeling, dat wordt gebruikt om de vaardigheden, kennis en gedragingen te definiëren die nodig zijn voor een specifieke functie of rol binnen een organisatie. Dit profiel biedt een gedetailleerd overzicht van de competenties die een medewerker moet bezitten om succesvol te zijn in zijn of haar werk.

Het competentieprofiel dient als een blauwdruk voor verschillende HR-processen en activiteiten, zoals werving en selectie, prestatiebeoordeling, loopbaanontwikkeling en opleidingsplanning. Het helpt organisaties om:

 1. Werving en selectie: Het identificeren van de juiste kandidaten voor een functie door te evalueren of ze over de benodigde competenties beschikken.
 2. Prestatiebeoordeling: Het beoordelen van medewerkers op basis van objectieve criteria, die zijn vastgelegd in het competentieprofiel.
 3. Loopbaanontwikkeling: Het begeleiden van medewerkers in hun professionele groei door hun sterke punten en ontwikkelingsbehoeften te identificeren.
 4. Opleidingsplanning: Het bepalen van de opleidings- en ontwikkelingsbehoeften van medewerkers om hen te helpen hun competenties te verbeteren.

Een goed opgesteld competentieprofiel omvat kerncompetenties die essentieel zijn voor de organisatie en functiespecifieke competenties die specifiek zijn voor de rol. Gedragscompetenties, zoals communicatievaardigheden en stressbestendigheid, kunnen ook worden opgenomen, omdat ze van invloed zijn op de effectiviteit van een medewerker.

Het competentieprofiel fungeert als een meetlat voor succes en draagt bij aan het verbeteren van de algehele prestaties en effectiviteit van medewerkers binnen een organisatie. Het is een dynamisch document dat kan worden bijgewerkt naarmate de functie-eisen veranderen en medewerkers zich ontwikkelen. Als gevolg daarvan speelt het een cruciale rol in het bevorderen van groei, zowel voor individuen als voor de organisatie als geheel.

Download gratis het sjabloon competentieprofiel als Word-document en pas aan daar waar nodig.

Voorbeelden van kerncompetenties

 • Communicatievaardigheden
  • Vermogen om ideeën en informatie duidelijk en effectief over te brengen, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Actief luisteren en begrijpen van de behoeften van anderen.
 • Teamwerk
  • Samenwerken met anderen om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
  • Effectief bijdragen aan groepsdiscussies en besluitvormingsprocessen.
 • Leiderschap
  • Vermogen om anderen te inspireren, motiveren en begeleiden, zelfs zonder formele autoriteit.
  • Initiatief nemen en verantwoordelijkheid nemen voor actie.
 • Probleemoplossing
  • Analytisch denken en het vermogen om complexe problemen op te lossen.
  • Creativiteit en innovatie bij het vinden van oplossingen.
 • Klantgerichtheid
  • Zorg voor de behoeften van klanten en klanttevredenheid.
  • Effectief omgaan met klachten en feedback van klanten.
 • Organisatievaardigheden
  • Effectieve planning, time management en organisatievaardigheden.
  • Vermogen om te prioriteren en deadlines te halen.
 • Flexibiliteit
  • Bereidheid om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe taken aan te nemen.
  • Omgaan met onzekerheid en het vermogen om in verschillende situaties te gedijen.
 • Integriteit en ethiek
  • Handelen met eerlijkheid, eerlijkheid en morele principes.
  • Het nakomen van verplichtingen en respecteren van waarden en normen.
 • Stressbestendigheid
  • Effectief presteren onder druk en stressvolle situaties beheren.
  • Emotionele stabiliteit en veerkracht tonen.

Voorbeelden van functiespecifieke competenties

 • Technische vaardigheden
  • De beheersing van specifieke technische vaardigheden en kennis die vereist zijn voor de functie, zoals het kunnen werken met bepaalde software, gereedschappen, machines of technologie.
 • Wet- en regelgeving
  • Kennis van de specifieke wet- en regelgeving die relevant is voor de functie, en het vermogen om deze voorschriften toe te passen.
 • Branchekennis
  • Diepgaande kennis van de industrie, markt of sector waarin de functie opereert, inclusief trends, uitdagingen en kansen.
 • Talenkennis
  • Het vermogen om specifieke talen te spreken, schrijven of begrijpen, indien relevant voor de functie.
 • Ontwerp- en creatieve vaardigheden
  • Creatieve vaardigheden, zoals grafisch ontwerp, illustratie, of het creëren van visuele content.
 • Data-analyse en statistische vaardigheden
  • Het vermogen om gegevens te verzamelen, analyseren en interpreteren, en om statistische methoden toe te passen om zakelijke beslissingen te onderbouwen.
 • Klantenservice
  • Het vermogen om klantgerichte dienstverlening te bieden en effectief om te gaan met klanten, waaronder klachtenafhandeling en relaties opbouwen.
 • Bouwkundige vaardigheden
  • Vaardigheden en kennis op het gebied van bouw, constructie of technische aspecten van gebouwen en infrastructurele projecten.
 • Onderzoeksmethoden
  • Kennis van onderzoeksmethoden, inclusief enquêtes, interviews en gegevensverzameling, voor gebruik in wetenschappelijk of marktonderzoek.

Voorbeelden van gedragscompetenties

 • Communicatie
  • Vermogen om duidelijk en effectief te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Luisterbereidheid en het vermogen om feedback te ontvangen en te geven.
 • Teamwerk
  • Samenwerken met anderen om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
  • Bijdragen aan positieve groepsdynamiek en conflictoplossing binnen het team.
 • Leiderschap
  • Vermogen om anderen te inspireren, motiveren en begeleiden.
  • Het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid voor beslissingen en acties.
 • Probleemoplossing
  • Analytisch denken en het vermogen om complexe problemen op te lossen.
  • Creativiteit in het vinden van oplossingen en het nemen van doordachte beslissingen.
 • Klantgerichtheid
  • Zorg voor de behoeften van klanten en het bieden van uitstekende klantenservice.
  • Het effectief afhandelen van klachten en verzoeken.
 • Stressbestendigheid
  • Effectief presteren onder druk en omgaan met stressvolle situaties.
  • Emotionele stabiliteit en veerkracht tonen.
 • Flexibiliteit
  • Bereidheid om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe taken op zich te nemen.
  • Omgaan met onzekerheid en het vermogen om te gedijen in diverse situaties.
 • Integriteit en ethiek
  • Handelen met eerlijkheid, eerlijkheid en morele principes.
  • Het nakomen van verplichtingen en respecteren van waarden en normen.
 • Zelfmotivatie
  • Bereidheid om zelfstandig te leren en te groeien in de functie.
  • Proactief zijn in het nastreven van doelen en initiatief tonen.
 • Creativiteit
  • Het genereren van nieuwe ideeën en oplossingen.
  • Het verkennen van innovatieve benaderingen om uitdagingen aan te pakken.

Het beoordelen en meten van competenties vereist een gestructureerde methodiek om objectieve en betrouwbare resultaten te verkrijgen.

Stap 1: identificeer de competenties

Begin met het identificeren van de specifieke competenties die relevant zijn voor de functie. Dit omvat zowel kerncompetenties als functiespecifieke en gedragscompetenties.

Stap 2: definieer prestatie-indicatoren

Voor elke competentie definieert u meetbare prestatie-indicatoren. Prestatie-indicatoren zijn meetbare gedragingen of resultaten die aangeven hoe goed een persoon een bepaalde competentie uitoefent. Bijvoorbeeld, voor de competentie “Communicatie” kan een prestatie-indicator zijn: “Bereikt effectieve communicatie in 95% van de gevallen volgens feedback van teamleden.”

Stap 3: stel beoordelingscriteria op

Ontwikkel gedetailleerde beoordelingscriteria voor elke prestatie-indicator. Beoordelingscriteria beschrijven de kwalitatieve en kwantitatieve normen waaraan wordt gemeten. Bijvoorbeeld, voor de prestatie-indicator hierboven kunnen de beoordelingscriteria zijn: “Duidelijkheid van communicatie, frequentie van misverstanden, gebruik van passende communicatiemethoden.”

Stap 4: verzamel gegevens

Er zijn verschillende manieren om gegevens te verzamelen voor de beoordeling van competenties:

 1. zelfbeoordeling: medewerkers beoordelen zichzelf op hun competenties aan de hand van een vragenlijst.
 2. 360-graden feedback: medewerkers worden beoordeeld door hun leidinggevenden, collega’s, ondergeschikten en klanten. Dit biedt een holistisch beeld van competenties.
 3. prestatiebeoordeling: leidinggevenden beoordelen medewerkers op basis van prestaties en observaties in de werkomgeving.
 4. simulaties en testen: testmethoden kunnen worden gebruikt om specifieke competenties te meten, zoals communicatievaardigheden, probleemoplossing of technische bekwaamheid.

Stap 5: analyseer en evalueer resultaten

Na het verzamelen van gegevens, evalueert u de resultaten aan de hand van de beoordelingscriteria en prestatie-indicatoren. Dit kan leiden tot een numerieke beoordeling of kwalitatieve feedback.

Stap 6: feedback en ontwikkeling

De resultaten worden gedeeld met de medewerker, en er wordt feedback gegeven over sterke punten en ontwikkelingsgebieden. Dit dient als basis voor individuele ontwikkelingsplannen.

Stap 7: cyclische evaluatie

Herhaal de beoordeling en meting van competenties periodiek om de groei en ontwikkeling van medewerkers te volgen en ervoor te zorgen dat de competenties up-to-date blijven met veranderende functie-eisen.