Meer effectiviteit door het OR-team

Dit artikel benadrukt het belang van effectieve teambuilding binnen een ondernemingsraad. Het Teameffectiviteitsmodel, ontwikkeld door organisatie-adviseurs Kamminga en Schouten, wordt aangehaald als een nuttig instrument om teamverbeteringen aan te brengen. Het model richt zich op hoofdzaken zoals missie, doelen, rollen en taken, werkafspraken, procedures en persoonlijke verhoudingen. Door deze aspecten helder te krijgen en te optimaliseren, kan de effectiviteit van het team worden vergroot. Het artikel benadrukt ook het belang van SMART-doelen stellen, duidelijke taakverdeling, effectieve procedures en het geven van waardering binnen het team. Het uiteindelijke doel is om een goed functionerend en succesvol OR-team te creëren.

Teambuilding binnen de ondernemingsraad

Het artikel legt de nadruk op het cruciale belang van effectieve teambuilding binnen een ondernemingsraad. Een goed functionerend team is essentieel voor het behalen van succes en het realiseren van doelen. Het Teameffectiviteitsmodel wordt geïntroduceerd als een praktisch hulpmiddel om de effectiviteit van het team te vergroten.

Belangrijke aspecten van het Teameffectiviteitsmodel

Het Teameffectiviteitsmodel richt zich op verschillende essentiële aspecten. Allereerst wordt de missie en visie van het team benadrukt als fundament voor een gemeenschappelijk gevoel en een duidelijk toekomstbeeld. Vervolgens worden de doelen besproken als concrete stappen die bijdragen aan het verwezenlijken van de missie. Daarnaast wordt de rol- en taakverdeling binnen het team benadrukt als cruciaal voor het behalen van de gestelde doelen. Het voorkomen van taakconflicten en het creëren van een efficiënte werkomgeving zijn hierbij van groot belang. Tot slot worden de werkafspraken en procedures genoemd als essentiële elementen voor een effectieve besluitvorming en uitvoering van taken.

Belang van SMART-doelen en duidelijke taakverdeling

Het artikel benadrukt het belang van het stellen van SMART-doelen binnen de ondernemingsraad. Door doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden te maken, wordt de effectiviteit van het team vergroot. Daarnaast wordt een duidelijke taakverdeling als essentieel beschouwd voor het behalen van de gestelde doelen. Een heldere rolverdeling zorgt voor een efficiënte samenwerking en voorkomt mogelijke conflicten binnen het team.

Verbetering van teameffectiviteit

Het artikel concludeert dat aandacht voor de missie, doelen, rollen, taken, werkafspraken en procedures essentieel is voor het verbeteren van de teameffectiviteit binnen een ondernemingsraad. Door ook aandacht te besteden aan onderlinge verhoudingen en persoonlijke geschilpunten, kan een goed functionerend en succesvol OR-team worden gecreëerd. Het streven is naar een team dat gemotiveerd, eensgezind en doelgericht samenwerkt om de gestelde doelen te bereiken.

Lees het hele artikel en download de pdf.