SMART


SMART

Deze methodiek kan worden gebruikt om je doelstelling een bepaalde richting te geven.

(S)pecifiek

Omschrijf je doel(stelling) duidelijk en concreet.

 •  Is de doelstelling feitelijk genoeg?
 •  Wat ga je doen?

Een heldere doelstelling geeft antwoord op de zeven gouden W-vragen: Er moet een duidelijk verband zijn tussen de doelstelling en de activiteiten. Naarmate de doelstelling preciezer geformuleerd is, wordt het makkelijker er invulling aan te geven.

(M)eetbaar

 •  Hoeveel gaan we het doen?
 •  Hoe kunnen we dat meten?
 •  Is de doelstelling meetbaar?

Er moet een systeem, methode en procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is.

Wat is er af als het af is? Doe zo mogelijk een nulmeting, om de startsituatie te bepalen.

(A)cceptabel

 •  Is er draagvlak voor wat we doen?
 •  Is het in overeenstemming met het beleid en de doelstellingen van de organisatie?
 •  Zijn de betrokkenen bereid zich te verbinden aan de doelstelling?
 •  Kan iedere betrokkene zich erin vinden?

Als je een SMART-doel voor jezelf stelt, dan is het voldoende dat je het zelf accepteert. Maar wanneer je als leidinggevende een doel voor een groep mensen stelt, dan is het belangrijk dat er draagvlak voor is. De medewerkers moeten het willen, anders wordt het doel niet gehaald of beklijft de verandering niet.

Je kunt het draagvlak vergroten door mensen actief te betrekken bij het kiezen en formuleren van de doelstelling. Het is belangrijk ze daarbij daadwerkelijk inspraak te geven. Met name korte-termijndoelen moeten zo laag mogelijk in de organisatie worden bepaald.

(R)ealistisch

 •  Is het doel haalbaar?
 •  Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen?
 •  Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden?
 •  Hebben ze voldoende know-how, capaciteit, middelen en bevoegdheden?

Dit is belangrijk, want een onbereikbaar doel motiveert mensen niet. Een droom wordt een doel wanneer actie wordt ondernomen om het te realiseren. Een te makkelijk doel is ook niet interessant, omdat het mensen niet uitdaagt en geen bevrediging oplevert.

(T)ijdgebonden

 •  Wanneer beginnen we met de activiteiten?
 •  Wanneer zijn we klaar?
 •  Wanneer is het doel bereikt?

Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke startdatum en einddatum. Met name korte-termijndoelen moeten SMART zijn. Bij lange-termijndoelen is dat niet altijd mogelijk.

Goede voorbeelden

 •  Binnen twee jaar moeten de verkeersongevallen in de gemeente verminderd zijn met 10 %.
 •  Het onveiligheids gevoel in wijk “A” moet binnen een half jaar met 15% afgenomen zijn.

Slecht voorbeeld

 •  Iedereen moet zich veilig voelen (niet specifiek, niet meetbaar, niet tijdgebonden).

De bovenstaande slidesharepresentatie is downloadable als powerpointpresentatie. Klik op de automatische downloadlink.

Download powerpointpresentatie: SMART

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Succesvol veranderen

De omgeving van organisaties dwingt hen ertoe zich voortdurend aan te passen of zelfs diepgaand te veranderen. Dat veranderingsproces blijkt niet zonder risico’s te zijn. Waarin schuilt de kracht van succesvolle organisaties en wat leidt tot mislukking? Hoe kunnen verantwoordelijken leiding geven aan die veranderingsprocessen? Een sleutelfactor blijkt naast een

Posted in Organisatie-ontwikkeling, Performancemanagement, Strategisch management, Verandermanagement | Tagged , , | Comments Off on Succesvol veranderen

Aanvullende artikelen

Doelen SMART formuleren (uitgebreide toelichting)

  Hoe kan je doelen concreet en meetbaar maken. Doelen vormen de basis onder plannen. Ze zijn het fundament; geen goed geformuleerd doel is geen goed plan. Doelen worden gebruikt om de richting en het resultaat van tevoren vast te leggen. Doelen stellen is echter lastig. Men is geneigd zich

Posted in Performancemanagement, Strategisch management | Tagged , , | Comments Off on Doelen SMART formuleren (uitgebreide toelichting)
Tools om zelf toe te passen

SMART-scan

Hoe SMART zijn de doelstellingen van jouw organisatie geformuleerd? Hoe duidelijker de doelstellingen van je organisatie zijn geformuleerd, hoe beter mensen hier zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen en we met elkaar hier op kunnen sturen en hoe beter de kwaliteit en resultaten zullen worden. Laat een aantal mensen op verschillende

Posted in Performancemanagement | Tagged , , , | Comments Off on SMART-scan