Business Process Redesign

 

Hammer en Champy (1993) definieerden business process redesign (BPR) ook wel als de fundamentele heroverweging en het radicale herontwerp van organisatieprocessen om drastische verbeteringen in de huidige prestatie op kosten, kwaliteit, dienstverlening en snelheid te realiseren. Waardecreatie voor de klant is de achterliggende reden voor herontwerp van processen, waarbij informatietechnologie vaak een belangrijke rol speelt. Bruikbaarheid BPR is nuttig als er: talloze conflicten zijn in (delen van) de organisatie; veel vergaderingen zijn; veelvuldig ongestructureerde communicatie plaatsvindt (via bijvoorbeeld memo’s, e-mail en aankondigingen).

De wezenlijke elementen van reengineering zijn:

 • het proces is gestroomlijnd;
 • de klantgerichtheid is vergroot;
 • de productiviteit en de kwaliteit van het werk zijn omhoog gegaan;
 • de concurrentiepositie is verbeterd;
 • er wordt optimaal gebruik gemaakt van informatietechnologie.

Basiseenheid van het werk is niet de taak maar het proces. Organisaties moeten worden afgestemd op processen. In proces-georiënteerde organisatie past niet meer de tweedeling tussen werkers en managers. Voortaan praten we alleen nog over professionals. Een arbeider is bezig met zijn taak, een professional is bezig met het resultaat. Een arbeider doet wat hem gezegd wordt, een professional doet wat nodig is. Professionals hebben geen managers nodig, maar coaches.

De traditionele hiërarchische structuur van één manager op gemiddeld zeven werkers is iets van het verleden. In de nieuwe organisatie zien we dertig, veertig of vijftig employés, die begeleid worden door één coach.

Deze nieuwe principes – procesoriëntatie, grote werken, professionals en coaches – kunnen tot enorme verhogingen van het resultaat leiden: kostenbesparingen van veertig tot tachtig procent, verkorting van omloopsnelheden van gemiddeld tachtig procent.

Succesfactor één = de leiding inspireert en motiveert i.p.v. stuurt en beheerst. De manager schept de condities/omgeving waarin mensen zelf willen bewegen in een constructieve richting.
Andere succesfactoren:

 • consistentie over de grenzen van afdelingen
 • onderlinge samenhang tussen de processen

Een BPR-project wordt in een aantal fasen uitgevoerd. Elke fase wordt afgesloten met een beslismoment. In de praktijk bestaan er vele variaties in faseringen. De volgende vijf ‘standaard’ fasen zijn echter altijd herkenbaar: vooronderzoek, analyse, herontwerp, implementatie en consolidatie. De intensiteit en duur van elke fase zal echter van project tot project verschillen.

Voor een goede start van een BPR-project is het belangrijk dat de verwachtingen van de betrokken partijen tijdens een vooronderzoek op elkaar zijn afgestemd. Een gezamenlijke inschatting van de eisen van de klanten, de concurrentie, de wet- en de regelgeving moet leiden tot een gedragen ambitieniveau bij het management. Indien noodzakelijk wordt de strategie herijkt. Er worden meetbare en concrete doelen voor het BPR-project vastgesteld.

Voor een belangrijk deel van de analysefase worden de bestaande bedrijfsprocessen in kaart gebracht. Het gaat hierbij om het bepalen van de kenmerken van de volgende activiteiten die moeten leiden tot een bepaald product of dienst:

 • bewerkingstijd (de tijd die daadwerkelijk wordt besteed aan het tot stand brengen van het produkt);
 • voorbereidingstijd (de tijd die nodig is voor werkvoorbereiding en besluitvorming);
 • wachttijd (de tijd die men moet wachten omdat informatie of capaciteit ontbreekt);
 • transporttijd (de tijd die nodig is om documenten te transporteren);
 • controle- en correctietijd (de tijd die nodig is om resultaten en deelresultaten van processen te controleren en indien nodig te corrigeren).

Andere aandachtspunten tijdens de analysefase zijn de mate waarin een activiteit waarde toevoegt, de kosten van deze activiteiten en bestaande knelpunten en verandervoorstellen.

Tijdens het herontwerp worden processtromen herontworpen, informatiesystemen en informatietechnologie geïntegreerd, raakvlakken met andere processtromen (al dan niet bij andere organisatorische eenheden) geoptimaliseerd en de resultaten verankerd in documenten. In deze fase is de aandacht dehalve gericht op het reduceren van voorbereidings-, nabewerkings-, controle- en wachttijd.

In de implementatiefase moet de herstructurering van de bedrijfsprocessen door de lijnorganisatie worden overgenomen. Het gaat er hierbij om de organisatie voor te bereiden op de komende veranderingen, onder meer via een specifiek communicatie-, personeels- en opleidingsplan. Belangrijk in deze fase is, dat de weerstand tegen de verandering overwonnen zal worden. Snelle onomkeerbare resultaten of een succesvol proefproject met voorbeeldwerking kunnen dit bewerkstelligen. Leren samenwerken, probleemoplossend gaan denken en hanteren van kwaliteitsverbeteringstechnieken worden essentieel. Bij de consolidatie zijn de herontworpen bedrijfsprocessen operationeel en worden in stand gehouden. Waar nodig zal met verdere aanpassingen het bedrijfsproces worden vervolmaakt. Meer op am:web.

 


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Business Process Management

  Dit boek heeft de intentie om Business Process Management of kortweg BPM niet vanuit de techniek, maar als managementgebied in kaart te brengen. Het boek is dan ook bestemd voor leidinggevenden die vanuit de optiek van beleid, besturing en bewaking betrokken zijn bij het inrichten, functioneren en veranderen van

Posted in Procesmanagement | Tagged | Comments Off on Business Process Management
Aanvullende artikelen

Business Process Management in een notendop

  Wat is er mis met Business Process Management? Niets en tegelijk alles. Terecht kijken organisaties naar BPM omdat ze op zoek zijn naar manieren om hun bedrijfsprestaties te verbeteren. Maar het blijft duister wat het gedachtegoed eigenlijk inhoudt. Een poging om wat zaken op een rijtje te zetten .

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Business Process Management in een notendop

Herontwerp, reengineering en ontwikkeling

  Het organisatieparadigma van maximale taakverdeling wordt meer en meer verlaten. Vanuit Business Process Reengineering, lean production en de sociotechniek worden methoden aangereikt voor het herontwerp van organisaties. Veel herontwerpprojecten leiden echter net tot het gewenste resultaat. Onderzoek toont aan dat het moeizame verloop van organisatieveranering mede verklaard kan worden

Posted in Organisatie-ontwikkeling, Verandermanagement | Tagged | Comments Off on Herontwerp, reengineering en ontwikkeling

Business Process Reengineering revisited

  Business Process Redesign ofwel BPR, wat was dat ook al weer? Bijgezet bij Total Quality Management en andere schijnbaar door de tijd ingehaalde managementinzichten? De basisgedachte was niet slecht: de productieketen organiseren naar de uitkomsten van de bedrijfsprocessen, kanteren van de organisatie zodat units zoveel mogelijk het gehele product

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Business Process Reengineering revisited
Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop