Modellen

PICK-matrix

PICK-matrix

Het artikel over de PICK-matrix legt uit wat de PICK-matrix is gaat in op het proces van convergeren en divergeren legt uit hoe je PICK-matrix praktisch kan gebruiken licht de vier kwadranten toe is voorzien van een boek, twee artikelen over besluitvorming en een handige tool PICK is het acroniem

Lees meer

Trap van Quirke

Trap van Quirke

 Het artikel over de trap van Quirke licht de trap van Quirke toe maakt een relatie met large scale interventions verbindt eigenaarschap aan het model duidt de invloed op kennis, houding en gedrag legt uit hoe je de trap van Quirke kan toepassen is voorzien van een boek, artikel

Lees meer

Onderzoeks-ui

Onderzoeks-ui

1ste laag: de onderzoeksfilosofie (realisme, positivisme, interpretivisme) 2de laag : de onderzoeksmethoden (deductief, inductief) 3de laag; onderzoeksstrategie (experiment, enquëte, case-study, grounded theory, etnografie) 4de laag: tijdshorizon (doorsnede, longitudinaal) 5de laag: onderzoeksdoel (verkennend, verklarend, onderzoekend) 6de laag: methoden voor het verzamelen van gegevens (steekproeven, secundaire gegevens, waarneming, interviews, vragenlijsten.) Onderzoeksfilosofie De

Lees meer

DINAMO-model

DINAMO-model

Het succes van een verandering in een organisatie wordt bepaald door de mensen die daar werken. De mens is de kritieke factor in de verandering. In hoeverre zijn de mensen (medewerkers en management) bereid om de verandering te ondersteunen? Met het DINAMO-model kan de veranderbereidheid van mensen in een organisatie

Lees meer

AMOR-model

AMOR-model

De kern van het AMOR-model gaat over arbeidskracht, ofwel de passie of het innerlijke vuur van een medewerker. Het AMOR-model laat een samenspel zien van vier elementen, kwaliteit, mentaliteit, mogelijkheden en relaties, die tezamen bepalend zijn in hoeverre een medewerker ook een talent wordt. AMOR is het acroniem voor Abilities,

Lees meer

Growth en fixed mindset

Growth en fixed mindset

Van nature verblijft ieder mens graag in zijn of haar comfortzone. Het is makkelijk: in de comfortzone zijn zaken redelijk voorspelbaar, de risico’s zijn klein en het geeft ons een gevoel van zekerheid. Ook een veilig gevoel en het gevoel van ‘in control’ zijn. In de comfortzone zijn we ons

Lees meer

Johari-venster

Johari-venster

Het Johari venster is in 1955 bedacht door Joseph Luft en Harry Ingham. Het model ondersteunt het verbeteren van onderlinge communicatie. Het toont de impact van het geven en ontvangen van feedback op deze communicatie. Het model helpt na te denken over het effect van factoren die goede communicatie verhinderen:

Lees meer

Houd de zaag scherp

Houd de zaag scherp

Een man loopt door het bos en ziet een houthakker, die zich helemaal in het zweet heeft gewerkt om een boom om te zagen. De man vraagt aan de houthakker wat hij aan het doen is. ‘Ik moet deze boom voor vanavond omzagen!’, antwoord de houthakker. De man zegt: ‘Maar

Lees meer

SIPOC

SIPOC

Een proces kun je zien als een fysiek en informatietransformatieproces dat in een aantal stappen leidt tot het genereren van producten of diensten. Deze transformatie kun je weergeven met het SIPOC model, dat staat voor Supplier, Input, Proces, Output en Customer. S Er is een interne of externe of interne

Lees meer

RASCI (VEORI)

RASCI (VEORI)

RASCI is een acroniem dat staat voor Responsible, Accountable, Supporting, Consultable en Informable. In het Nederlands vertaald geeft dit VEORI: Verantwoordelijk, Eindverantwoordelijk, Ondersteunend, te Raadplegen en te Informeren. RASCI wordt gebruikt om mensen te koppelen aan procesactiviteiten. Door in een kruistabel de verschillende activiteiten van een procedure te koppelen aan

Lees meer