Modellen

Employability-model

Employability-model

  Volgens Gaspersz en Ott wordt employability van werknemers bepaald door drie factoren: • Kennis en vaardigheden die hen goed inzetbaar maken, • Bereidheid om van functie te wisselen, zowel binnen als buiten de onderneming, • Kennis van de arbeidsmarkt om te weten waar en hoe zijn hun vermogen kunnen

Lees meer

Effectief teamfunctioneren

Effectief teamfunctioneren

        De basis voor goed teamfunctioneren wordt gevormd door het doel van het team. Als er geen doel is, ontbreekt de legitimiteit van het team. Waarom zou je er dan energie in steken? Een andere basis is een inspirerend leiderschap en goede onderlinge verhoudingen. Daardoor wordt met

Lees meer

Dynamisch veld leren

Dynamisch veld leren

    Vier ‘systemen’ zijn van invloed op het uiteindelijke resultaat van leren, op het waarneembaar gedrag: een bepalende of zelfs eisende omgeving als input de leerstijl(en) van het lerende individu; de vigerende managementstijl; de optionele begeleidingsstijlen. Met betrekking tot leren is de omgeving een gegeven: context, de keuze van

Lees meer

Driehoek van Miller

Driehoek van Miller

    Knows (niveau M1) Het onderste niveau wordt gevormd door de kennis waarover een beroepsbeoefenaar moet beschikken om zijn taken uit te kunnen voeren zoals van hem wordt verwacht. Knows how (niveau M2) Op het volgende niveau gaat het erom of de beroepsbeoefenaar weet hoe hij die kennis moet

Lees meer

DMAIC-cyclus

DMAIC-cyclus

  DMAIC is een acroniem voor Define-Measure-Analyze-Improve-Control. De elementen vormen een cyclus, die net als de PDCA-cyclus weergeeft hoe continue verbetering kan worden vormgegeven. De DMAIC-cyclus is afkomstig uit de lean / Six Sigma filosofie en is de centrale tool voor dit laatste. Six Sigma is een kwaliteitsmanagementbenadering om de

Lees meer

DOR-model

DOR-model

    Organiseren en organisaties zijn een verwarrend, meerduidig en ongrijpbaar verschijnsel. Er zijn bovendien altijd meerdere mensen met evenzoveel visies bij betrokken. Daarom is het onmogelijk te denken en te communiceren over organiseren en organisaties zonder een model te gebruiken. Een model is een vereenvoudigde weergave van belangrijke aannamen

Lees meer

DESTEP

DESTEP

  DESTEP- of DEPEST-model wordt gebruikt om de macro-omgeving van een organisatie in beeld te brengen. Van zes belangrijke krachten in de macro-omgeving van een organisatie worden de trends beschreven: demografische factoren economische factoren sociaal-culturele factoren technologische factoren ecologische factoren politiek-juridische factoren Demografische factoren zijn kenmerken van de bevolking. Economische

Lees meer

Denkhoeden De Bono

Denkhoeden De Bono

      Denkhoeden De Bono is één van de goeroe’s op het gebied van creativiteit, nieuwe ideeën ontwikkeling en denktechnieken. Een van zijn meest bekende methodes is het werken met zogenaamde ‘denkhoeden’. Met die zes denkhoeden wordt aangeduid dat er zes verschillende wijzen van denken zijn. Niet zozeer (juist

Lees meer

Curve steun aan de verandering

Curve steun aan de verandering

  De Amerikaanse onderzoeker James Prochaska heeft vastgesteld dat mensen door een aantal fasen gaan rond een verandering: Fase 1: de fase vóór het overwegen van de verandering, Fase 2: het overwegen van de verandering, Fase 3: de voorbereiding van de verandering, Fase 4: de actie, Fase 5: het onderhoud.

Lees meer