Modellen

Dynamisch veld leren

Dynamisch veld leren

    Vier ‘systemen’ zijn van invloed op het uiteindelijke resultaat van leren, op het waarneembaar gedrag: een bepalende of zelfs eisende omgeving als input de leerstijl(en) van het lerende individu; de vigerende managementstijl; de optionele begeleidingsstijlen. Met betrekking tot leren is de omgeving een gegeven: context, de keuze van

Lees meer

Driehoek van Miller

Driehoek van Miller

    Knows (niveau M1) Het onderste niveau wordt gevormd door de kennis waarover een beroepsbeoefenaar moet beschikken om zijn taken uit te kunnen voeren zoals van hem wordt verwacht. Knows how (niveau M2) Op het volgende niveau gaat het erom of de beroepsbeoefenaar weet hoe hij die kennis moet

Lees meer

DMAIC-cyclus

DMAIC-cyclus

  DMAIC is een acroniem voor Define-Measure-Analyze-Improve-Control. De elementen vormen een cyclus, die net als de PDCA-cyclus weergeeft hoe continue verbetering kan worden vormgegeven. De DMAIC-cyclus is afkomstig uit de lean / Six Sigma filosofie en is de centrale tool voor dit laatste. Six Sigma is een kwaliteitsmanagementbenadering om de

Lees meer

DOR-model

DOR-model

    Organiseren en organisaties zijn een verwarrend, meerduidig en ongrijpbaar verschijnsel. Er zijn bovendien altijd meerdere mensen met evenzoveel visies bij betrokken. Daarom is het onmogelijk te denken en te communiceren over organiseren en organisaties zonder een model te gebruiken. Een model is een vereenvoudigde weergave van belangrijke aannamen

Lees meer

DESTEP

DESTEP

  DESTEP- of DEPEST-model wordt gebruikt om de macro-omgeving van een organisatie in beeld te brengen. Van zes belangrijke krachten in de macro-omgeving van een organisatie worden de trends beschreven: demografische factoren economische factoren sociaal-culturele factoren technologische factoren ecologische factoren politiek-juridische factoren Demografische factoren zijn kenmerken van de bevolking. Economische

Lees meer

Denkhoeden De Bono

Denkhoeden De Bono

      Denkhoeden De Bono is één van de goeroe’s op het gebied van creativiteit, nieuwe ideeën ontwikkeling en denktechnieken. Een van zijn meest bekende methodes is het werken met zogenaamde ‘denkhoeden’. Met die zes denkhoeden wordt aangeduid dat er zes verschillende wijzen van denken zijn. Niet zozeer (juist

Lees meer

Curve steun aan de verandering

Curve steun aan de verandering

  De Amerikaanse onderzoeker James Prochaska heeft vastgesteld dat mensen door een aantal fasen gaan rond een verandering: Fase 1: de fase vóór het overwegen van de verandering, Fase 2: het overwegen van de verandering, Fase 3: de voorbereiding van de verandering, Fase 4: de actie, Fase 5: het onderhoud.

Lees meer

Cultuurtypologieën Handy

Cultuurtypologieën Handy

    Handy stelt dat de cultuur van de organisatie niet los gezien kan worden van overige aspecten van die organisatie. Met name de cultuur en structuur zouden sterk met elkaar verbonden zijn. Handy komt tot een indeling in vier verschillende typologieën: A. Machtscultuur (Zeus) Alle macht in deze organisatie

Lees meer

Cultuurniveaus Schein

Cultuurniveaus Schein

    Bij pogingen om een cultuur te begrijpen dreigt het gevaar van simplificering. Cultuur is meer dan ‘de manier waarop we het hier doen’. Voor een goed begrip van een cultuur moeten we beseffen dat cultuur in een organisatie op drie niveaus aanwezig is. Artefacten zijn zichtbare organisatiestructuren en

Lees meer