Modellen

DOR-model

DOR-model

    Organiseren en organisaties zijn een verwarrend, meerduidig en ongrijpbaar verschijnsel. Er zijn bovendien altijd meerdere mensen met evenzoveel visies bij betrokken. Daarom is het onmogelijk te denken en te communiceren over organiseren en organisaties zonder een model te gebruiken. Een model is een vereenvoudigde weergave van belangrijke aannamen

Lees meer

DESTEP

DESTEP

  DESTEP- of DEPEST-model wordt gebruikt om de macro-omgeving van een organisatie in beeld te brengen. Van zes belangrijke krachten in de macro-omgeving van een organisatie worden de trends beschreven: demografische factoren economische factoren sociaal-culturele factoren technologische factoren ecologische factoren politiek-juridische factoren Demografische factoren zijn kenmerken van de bevolking. Economische

Lees meer

Denkhoeden De Bono

Denkhoeden De Bono

      Denkhoeden De Bono is één van de goeroe’s op het gebied van creativiteit, nieuwe ideeën ontwikkeling en denktechnieken. Een van zijn meest bekende methodes is het werken met zogenaamde ‘denkhoeden’. Met die zes denkhoeden wordt aangeduid dat er zes verschillende wijzen van denken zijn. Niet zozeer (juist

Lees meer

Curve steun aan de verandering

Curve steun aan de verandering

  De Amerikaanse onderzoeker James Prochaska heeft vastgesteld dat mensen door een aantal fasen gaan rond een verandering: Fase 1: de fase vóór het overwegen van de verandering, Fase 2: het overwegen van de verandering, Fase 3: de voorbereiding van de verandering, Fase 4: de actie, Fase 5: het onderhoud.

Lees meer

Cultuurtypologieën Handy

Cultuurtypologieën Handy

    Handy stelt dat de cultuur van de organisatie niet los gezien kan worden van overige aspecten van die organisatie. Met name de cultuur en structuur zouden sterk met elkaar verbonden zijn. Handy komt tot een indeling in vier verschillende typologieën: A. Machtscultuur (Zeus) Alle macht in deze organisatie

Lees meer

Cultuurniveaus Schein

Cultuurniveaus Schein

    Bij pogingen om een cultuur te begrijpen dreigt het gevaar van simplificering. Cultuur is meer dan ‘de manier waarop we het hier doen’. Voor een goed begrip van een cultuur moeten we beseffen dat cultuur in een organisatie op drie niveaus aanwezig is. Artefacten zijn zichtbare organisatiestructuren en

Lees meer

Coördinatiemechanismen Mintzberg

Coördinatiemechanismen Mintzberg

    Mintzberg onderscheidt zes fundamentele manieren om de werkzaamheden binnen een organisatie te coördineren: Onderlinge afstemming, coördinatie door informele communicatie, Rechtstreeks toezicht, coördinatie door orders van één persoon aan anderen, Standaardisatie werkprocessen, coördinatie door specificeren van de werkzaamheden, S Standaardisatie resultaten, coördinatie door specificatie van de resultaten van werkzaamheden,

Lees meer

Competentiemodel

Competentiemodel

  Competentiemanagement is het afstemmen van talenten van medewerkers op de strategische doelen van de organisaties (Kluytmans, 2005). Competenties zijn een mix van eigenschappen (wie zijn we), vaardigheden (wat kunnen we) en kennis (wat weten we). Een praktische indeling van competenties is het competentiemodel. Deze indeling is niet theoretisch onderbouwd,

Lees meer

Competentiemanagement

Competentiemanagement

  Competentiemanagement is het opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers in lijn met de strategie en doelstellingen van de organisatie. Competentiemanagement moet dan ook gezien worden als een middel om een organisatie en zijn medewerkers in samenhang te laten ontwikkelen. Deze ontwikkeling kan alleen plaatsvinden als de organisatie een

Lees meer