Effectief teamfunctioneren – scan


De scan effectief teamfunctioneren geeft inzicht in de mate waarin een team al dan niet functioneert. De scan effectief teamfunctioneren hoort nadrukkelijk bij het model effectief teamfunctioneren, maar kan ook worden gebruikt bij het teameffectiviteitsmodel.

De scan effectief teamfunctioneren geeft inzicht in

  • doelen en resultaten
  • taak- en rolverdeling
  • onderlinge verhoudingen en teamcultuur
  • werkafspraken, procedures en besluitvorming
  • motivatie individu

 

In totaal moeten er 43 vragen worden beantwoord. De vragen moeten worden gewaardeerd met een 0, 1, 2, 3 of 4 (Likertschaal), gekoppeld aan geheel niet mee eens tot en met geheel mee eens.

 

 

Wanneer alle vragen van de scan effectief teamfunctioneren zijn beantwoord, vind je onderaan het tabblad ‘Grafiek’ met daarin de resultaten van de scan. Je kunt er over discussiëren, maar er is pas sprake van effectief teamfunctioneren wanneer op alle aspecten een score is van 80 of hoger.

Het meeste effect kan je realiseren door eerst alle teamleden individueel de scan te laten maken en dan de uitgeprinte versies naast elkaar te leggen en de scores te bespreken.

 


Meer over teammanagement? - klik hier

De scan effectief teamfunctioneren is gebaseerd op de volgende thema’s en bijbehorende vragen:

Doelen en resultaten

Zijn de doelen op lange termijn duidelijk?

Zijn de doelen op korte termijn duidelijk?

Passen de doelen in de regionale en landelijke ontwikkelingen?

Zijn de doelen geformuleerd volgens de SMART-criteria?

Taak- en rolverdeling

Zijn er duidelijke taak- en functieomschrijvingen?

Is de taakverdeling gebaseerd op aantoonbare bekwaamheden?

Is de taakverdeling gebaseerd op bevoegdheden?

Is de taakverdeling gebaseerd op persoonsgebonden kwaliteiten?

Is er sprake van een goede taakafbakening?

Zijn de taken evenwichtig verdeeld?

Wordt er rekening gehouden met onder meer inspanningen en tijdsinvestering?

Is duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is?

Zijn er medewerkers die zich onzeker of bedreigd voelen over ‘verworvenheden’ in de functievervulling?

Is duidelijk wie ‘opdrachten’ kan en/of mag geven?

Is er sprake van een efficiënte benutting van ieders aanwezigheid?

Is er sprake van duidelijk leiderschap?

Zijn er afspraken gemaakt over wie coacht en beoordeelt?

Onderlinge verhoudingen en teamcultuur

Helpt en steunt men elkaar indien dat nodig is?

Is er sprake van waardering voor elkaar?

Is er sprake van onderling vertrouwen?

Is er een open feedbackcultuur?

Komt men afspraken na en spreekt men elkaar aan als dat niet gebeurt?

Is er sprake van een respectvolle benadering van klanten en van elkaar?

Is men loyaal met het team of individuen binnen het team naar ‘buiten’?

Worden meningsverschillen en conflicten constructief besproken?

Mogen er fouten worden gemaakt en worden die besproken?

Evalueert men regelmatig het teamfunctioneren en ieders bijdrage hieraan?

Werkafspraken, procedures en besluitvorming

Wordt iedereen goed en tijdig geïnformeerd over zaken die ieder aangaan?

Is er (dagelijks) voldoende gelegenheid voor overleg over actuele zaken?

Zijn er afspraken op welke wijze de kwaliteit wordt bewaakt en beoordeeld?

Zijn er duidelijke werkafspraken over de dagelijkse werkzaamheden?

Wordt er efficiënt gewerkt?

Vindt de menings- en besluitvorming goed plaats?

Is helder wie waarover besluiten neemt?

Vindt gestructureerd werkoverleg plaats?

Zijn er duidelijke afspraken over inwerken?

Zijn zaken die met werknemerschap te maken hebben voldoende duidelijk?

Is er een duidelijke procedure in geval van ziekte?

Zijn er voldoende mogelijkheden voor opleiding en deskundigheidsbevordering?

Motivatie individu

Is er inzicht in de belangen en motivatie van elkaar?

Toont iedereen individuele verantwoordelijkheid voor het behalen van de gemeenschappelijke doelen?

Is iedereen bereid ook een deel van de individuele vrijheid in te leveren ten behoeve van de samenwerking?

Ervaart iedereen voldoende uitdaging in het werk?