Checklist analyse conflictniveau – werkvorm

Doel

Het doel van deze instructies is om een groep professionals te helpen bij het identificeren van het niveau van escalatie van hun conflict volgens de escalatieladder van Glasl. Dit helpt om passende de-escalatiestrategieën te kiezen.

Benodigde materialen

 • De checklist met criteria per niveau van de escalatieladder van Glasl (bijgevoegd document).
 • Notitieblokken en pennen voor de deelnemers.
 • Een neutrale gespreksleider (facilitator) om het proces te begeleiden.

Stappenplan

 1. Voorbereiding
 • Zorg dat alle deelnemers de checklist hebben gelezen en begrijpen wat de negen niveaus van de escalatieladder inhouden.
 • De facilitator zorgt voor een veilige en neutrale omgeving waar open communicatie mogelijk is.
 1. Individuele reflectie
 • Vraag elke deelnemer om individueel na te denken over hun ervaring met het conflict.
 • Laat hen de checklist doornemen en noteren welke criteria zij herkennen in het conflict.
 • Dit moet in stilte gebeuren om onafhankelijke reflectie te waarborgen.
 1. Kleine groepsdiscussie
 • Verdeel de groep in kleinere subgroepen van 3-4 personen.
 • Laat elke deelnemer zijn/haar bevindingen delen met de subgroep.
 • Stimuleer de deelnemers om elkaar vragen te stellen en te verifiëren of ze dezelfde criteria herkennen.
 1. Plenaire bespreking
 • Verzamel de subgroepen weer samen voor een plenaire sessie.
 • Vraag elke subgroep om kort te presenteren welke criteria zij het meest herkenbaar vonden en op welk niveau zij denken dat het conflict zich bevindt.
 • Noteer de bevindingen op een whiteboard of flipchart.
 1. Objectieve analyse
 • De facilitator helpt de groep om gezamenlijk te reflecteren op de gepresenteerde bevindingen.
 • Identificeer overeenkomsten en verschillen tussen de subgroepen.
 • Bespreek objectief de herkenbare criteria zonder schuld of verantwoordelijkheid toe te wijzen.
 1. Professionele distantie
 • Benadruk het belang van professionele distantie. Dit betekent dat de deelnemers proberen het conflict vanuit een extern perspectief te bekijken.
 • Gebruik de checklist als een neutraal instrument, niet als een middel om schuld aan te wijzen.
 • De facilitator kan hierbij helpen door regelmatig te herinneren aan het doel van de oefening: inzicht krijgen en niet beschuldigen.
 1. De-escalatiestrategieën bepalen
 • Zodra het niveau van het conflict is vastgesteld, bespreek de geschikte de-escalatiestrategieën voor dat niveau.
 • Maak een actieplan waarin concrete stappen worden beschreven om het conflict te de-escaleren.
 • Stel een follow-up sessie in om de voortgang te evalueren en verdere stappen te bepalen.