Conflicthantering


conflicthantering

Conflicten op het werk? Onderhuidse spanningen, meningsverschillen, tegenstrijdige visies en belangen? Escalaties? Dagelijkse kost voor de manager. Middelen zijn schaars, doelen lijken dikwijls tegengesteld en gevoelens worden wel eens gekrenkt. Het is de realiteit van de werkvloer. Medewerkers worden steeds mondiger, uiten hun onvrede en irritaties en komen op voor wat ze belangrijk vinden. Botsende belangen kunnen leiden tot hoog oplopende conflicten. Ogenschijnlijke trivialiteiten kunnen ontaarden in onderlinge haat en nijd en kunnen uiteindelijk tot onwerkbare relaties leiden. En de manager zit er middenin. De sfeer verziekt, de samenwerking vergooid; productiviteit daalt tot een dieptepunt. Een doemscenario.

Doel

Doel van deze conflicttest is het vaststellen van jouw voorkeur. Wanneer je jouw voorkeur kent, kunnen we ook vertellen hoe je ermee om zou kunnen gaan.

Resultaat

De conflicthanteringstest gaat echt over jou. Wanneer je deze test invult komt daar een bepaald type uit: scheidsrechter, buitenstaander, begeleider, bemiddelaar.
Je bent waarschijnlijk van alles wat, maar als het goed is komt er een dominant type naar boven.

Werkwijze

De test bestaat uit twaalf sets beweringen. Kies de bewering die het meest bij jou hoort: A of B.
Wanneer dit voor alle twaalf sets bewerkingen is gedaan, krijg je een grafiek als uitkomst.

Bron: management testboek

Toelichting op de uitkomsten vind je verderop op deze pagina.

 

Toelichting op de uitkomsten

Type scheidsrechter

Score 0-1

Weinig ruggengraat! Die indruk kan u op uw medewerkers maken. Ook wanneer de oplossing duidelijk uw verantwoordelijkheid is, laat u zich niet horen. Laat wat meer uw mening en visie horen. Hak eens een knoop door! Plant uw voeten ferm op de grond, adem diep in, kijk uw medewerker recht in de ogen aan en zeg wat u hebt besloten. Uw boodschap is kort en duidelijk, uw stem luid en laag, uw beslissing stevig en onomkeerbaar. Er is geen twijfel: u bent nu even de baas!

Score 2-4

U hebt oog voor de inhoudelijke resultaten en de belangen van de organisatie. Als de situatie daar om vraagt, bent u bereid stevig in te grijpen en uw beslissing door te drukken. Toch zult u daarbij niet gauw doorschieten en houdt u oog voor andere relevante aspecten van het conflict. Hierdoor wordt uw inmenging in het conflict door anderen geaccepteerd en wordt uw inbreng veelal serieus genomen.

Score 5-6

U bent de beslisser! Conflicten in het team beslecht u met uw definitieve oordeel. Dat daarbij soms onderlinge relaties worden geschaad, acht u van minder belang. Besef u dat conflicten ook draaien om mensen en niet alleen om inhoudelijke zaken en resultaten! Richt eens wat meer aandacht op de relatie en de interactie. Het zal u verbazen hoe de sfeer verbetert, en daarmee uiteindelijk de resultaten.

Type begeleider

Score 0-1

Sfeer? Hoezo sfeer? U hebt weinig oog voor het gespreksklimaat. Onderlinge fricties en irritaties worden nauwelijks door u opgemerkt. Relaties staan niet hoog op uw
prioriteitenlijst. Wordt u wel eens afstandelijk genoemd? Wees u bewust van het belang van acceptatie en draagvlak. Maak eens echt contact met uw medewerkers! Sta eens stil bij hun motivaties, gevoelens en persoonlijke behoeften.

Score 2-4

Onderlinge relaties hebben uw aandacht. U hebt een sociale antenne en bent gevoelig voor onderlinge sfeer en eventuele spanningen. Om recht te doen aan de gevoelens en emoties van anderen hanteert u een open vorm van communicatie. Toch blijft u daarin niet hangen en toont u ook aandacht voor andere relevante aspecten van het conflict.

Score 5-6

Friends will be friends! Goede relaties, daar draait het om bij u. Dat u daardoor wel eens minder toekomt aan inhoud en resultaten, vindt u niet belangrijk. Uw uitdaging? Probeer eens wat steviger te sturen op resultaten. Zijn er zaken die om uw beslissing vragen? Wees u dan eens bewust van uw verantwoordelijkheid hiervoor. Maak eens duidelijke keuzes!
Uw medewerkers zullen u erom respecteren.

Type bemiddelaar

Score 0-1

U benut weinig mogelijkheden om tot een vergelijk te komen. Slechts één weg naar Rome! Creatief omgaan met inhoud en procedures is u vreemd. Gooi het eens over een andere boeg! Wijk af van gebaande paden en ingesleten patronen. Zoek actief naar achterliggende belangen. Wat wil men nu werkelijk? En met welke bedoeling? Op een abstracter niveau blijkt overeenstemming vaak ineens wel mogelijk.

Score 2-4

U hebt aandacht voor zowel resultaten als onderlinge relaties. U doet regelmatig uw best om de verschillende belangen te integreren in een oplossing waarin alle partijen zich kunnen schikken. Daartoe vertoont u creatief en zoekend gedrag en weet u de procedures zodanig te beïnvloeden dat verschillende mogelijkheden worden afgetast.

Score 5-6

Altijd op zoek naar win-winoplossingen! Ook al kost u dat veel tijd en krijgt men niet altijd hoogte van waar u voor staat. Alles lijkt daardoor bespreekbaar. Probeer de 20-80 regel wat vaker te hanteren en bespaar tijd en energie voor andere zaken. Want 20% van uw inspanningen bewerkstelligen 80% van het gewenste resultaat. De overige 20% van het gewenste resultaat zou u anders onevenredig veel tijd, moeite en energie kosten (namelijk 80%).

Type buitenstaander

Score 0-1

Lange tenen, kort lontje! U kunt maar moeilijk afstand nemen en zaken relativeren. Wordt u wel eens verweten ‘overhaast te reageren’; ‘snel op de kast’ wellicht? Bekijk de zaken eens door de ogen van iemand die er niets mee te maken heeft. Neem eens een neutrale positie in. Onderscheid de man van de bal en betrek het nu eens niet allemaal op u zelf.

Score 2-4

U weet goed afstand te nemen van het conflict en zaken op een objectieve wijze te bezien. Daarbij laat u zich niet meeslepen in oplopende emoties. Uw oordeel weet u neutraal te houden, niet gekleurd door de verschillende belangen die in het spel zijn. Het gaat immers toch om de juiste oplossing, los van alle individuele wensen, behoeften en belangen!?

Score 5-6

“Dat is niet mijn pakkie an!” U gaat conflicten uit de weg. De verantwoordelijkheid ligt immers toch bij de mensen zelf!? Ze lossen het zelf maar op. Daarvoor zijn ze oud en wijs genoeg. Echter, hoe zit het met uw voorbeeldrol? Men zal naar u kijken om te zien wat juist en billijk is. Geef daarom eens wat spelregels over hoe u verwacht dat men de zaken oplost. Benoem daarbij de verschillende belangen en de wederzijdse afhankelijkheid en biedt uw begeleiding aan.

Hoe lager je scoort, hoe groter is je flexibiliteit!

Score 0

U weet zeer pro-actief in te spelen op de situatie en neemt precies de juiste stijl in op het juiste moment. Daarmee sluit u uitstekend aan bij de energie van uw medewerkers én de belangen van de organisatie. Hiermee weet u conflicten productief te maken en de samenwerking constructief te houden!

Score 2

Als de situatie daar om vraagt, bent u in staat uw aanpak te wijzigen en een andere stijl in te nemen. Echter, als de druk op u echt groot wordt, toont u uw voorkeur voor een enkele stijl. Wilt u uw flexibiliteit in conflictmanagement nog verder ontwikkelen? Vraag uw teamleden en collega’s eens actief om feedback op uw gedrag en aanpak!

Score 4

Als het echt niet anders kan, toont u zich in staat een andere stijl op te pakken. Is er weerstand tegen uw aanpak? Tegenwerking wellicht, en oplopende spanningen? Dan komt uw flexibiliteit onder druk te staan en krijgt u het moeilijk. Experimenteer bewust met de verschillende stijlen. Organiseer voor uzelf een structurele vorm van intervisie en collegiale toetsing. Blijf u bewust van het effect van uw gedrag op anderen!

Score 6

De ene rol hebt u duidelijk beter ontwikkeld dan de ander. Daarom neigt u ertoe op dezelfde aanpak en hetzelfde gedrag terug te grijpen. Soms redt u zich daar prima mee. Echter, regelmatig dreigt het conflict hierdoor uit de hand te lopen. Aan u het advies om intensief met uw flexibiliteit aan de slag te gaan. Volg een training Conflicthantering! Hierin kunt u zich bewust bekwamen in het hanteren van de verschillende rollen in conflictbemiddeling.

Score 8

U hebt grote moeite uw gedrag en aanpak te wijzigen en bent telkens geneigd terug te grijpen op uw voorkeursstijl(en). Hierdoor sluit u onvoldoende aan bij de beleving van uw medewerkers. Conflicten kunnen onnodig escaleren en worden zelden naar tevredenheid
opgelost. U doet er goed aan die stijlen te ontwikkelen waar u nullen scoort! Gerichte coaching op de wijze waarop u als manager omgaat met conflicten in uw team is het advies aan u.

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Management testboek

Met dit boek vergroot u uw persoonlijke effectiviteit. Weet u hoe u presenteert, onderhandelt, leiding geeft, vergadert, beoordeelt, coacht en omgaat met weerstand? Wilt u tips over conflictmanagement, creativiteit en klantgericht werken? 45 Testen waarmee u uzelf en uw organisatie toetst vindt u in dit boek. Toets van uw organisatie

Posted in Algemeen | Tagged , | Comments Off on Management testboek