Jung-test, afgeleid van MBTI


Deze test is gebaseerd op het gedachtegoed van Jung. Veel testen, waaronder MBTI, zijn hierop gebaseerd.

Deze test reikt je een spiegel aan. Het helpt je jezelf te begrijpen, maar ook om je omgeving, je relaties en samenstelling van teams beter te begrijpen. Het idee m.b.t. teams: idealiter zijn alle acht polen van bovengenoemde vier dimensies in een team vertegenwoordigd en gelijkelijk over drie of meer leden verdeeld. Dit geldt met name voor ontwikkelteams. Het idee m.b.t. persoonlijke relaties: overlap op tenminste één van de hoofddimensies (dus m.u.v. introvert-extravert) zorgt voor de noodzakelijke stabiliteit in een relatie en verschil op tenmiste één dimensie brengt de noodzakelijke dynamiek in.

Deze test geeft geen uitsluitsel over wie je bent, je moet het resultaat zeker kritisch bekijken.

De methodiek biedt wel een universeel kader om gedrag te typeren; dit op zich is al een nadere kennismaking waard.

Welke profielen bestaan er?

Er bestaan een zestiental persoonlijkheidsprofielen. Elk van deze profielen kan worden aangeduid middels een code. Deze code bestaat uit een combinatie van a. de score op de verschillende dimensies en b. een bijbehorende typering. Resultaat hiervan zijn codes als: ‘ESFP Performer’ of ‘INFJ Counselor’.

Nu blijken er binnen deze groep van zestien persoonlijkheden een aantal overeenkomsten te zijn. Ze zijn te groeperen o.b.v. overeenkomstige preferenties en wel op twee niveaus:

  •  op mesoniveau (met overeenkomende scores op drie van de vier dimensies) en
  •  op macroniveau (met overeenkomende preferenties op twee van de vier dimensies).

De zestien verschillende profielen kunnen in vier typerende groepen worden onderverdeeld:

  1. SP de Kunstenaars,
  2. SJ de Bekommeraars,
  3. NF de Idealisten,
  4. NT de Rationalisten.

Deze macro-indeling is een doorgroepering die Keirsey deed op basis van empirisch onderzoek, door overeenkomstige gedragingen te vergelijken. Binnen deze groepen bestaan er telkens twee sub-groepen.

1. SP Kunstenaars (praktisch en grensverleggend)

Vierders en Vormers

Kunstenaars tasten voortdurend hun omgeving af om aantrekkelijkheden te ontdekken. Het is voor deze mensen belangrijk de vrijheid te hebben om te handelen wanneer ze zich daartoe geprikkeld voelen. Ze vergewissen zich ervan dat wat ze doen praktisch en effectief is. Kenwoorden voor deze groep zijn: aanpassend, artistiek, atletisch, bewust van de realiteit en onopstandig, onbevooroordeeld en op zoek naar werkbare compromissen, bekend met de noden van het moment, geen behoefte aan theorieën, tolerant, gemakkelijk in de omgang, overtuigend, getalenteerd, moeiteloos handelend, esthetisch, levensgenietend, en behoeftig aan info uit eerste hand.

1.1. SFP Vierders

Hoewel vierders zichzelf graag uiten zullen ze niet snel anderen vertellen wat ze moeten doen. Ze geven liever informatie dan orders. Ze laten anderen graag genieten van vrolijkheid en schoonheid. Deze 7,5 procent van de bevolking straalt warmte en vreugde af. Zonder de mogelijkheid anderen te plezieren voelen ze zich onbehagelijk. Ze weten altijd de nieuwigheden in hun omgeving op te merken. Door hun gevarieerdheid weten ze ook altijd schijnbaar moeiteloos noviteiten te presenteren. De Vierders zijn: Performers (ESFP) en Composers (ISFP). Het verschil zit in de mate van uitwaartse gerichtheid.

1.1.1. ESFP Performer

Performers zijn helder in hun woordkeus en redelijk solitair in het verwerkelijken van hun doelen. Ze zijn informatief en expressief in sociale contacten. Voor de Performers is het leven een podium. Performers zijn speels en houden ervan anderen op te vrolijken.

Performers zoeken graag gezelschap op. Het zijn levendige gesprekspartners die met de nodige snelle kwinkslagen elke conversatie opvrolijken. Zij schijnen altijd de laatste moppen te kennen en maken gein om elk onderwerp. Performers houden ervan om op de hot spots te zijn en weten ook altijd die plaatsen te vinden waar de laatste ontwikkelingen in eten en drinken en mode te ervaren zijn.

Vanwege hun impulsieve manier van informatieverwerking lijken Performers nogal eens van de hak op de tak te springen wanneer ze iets melden.

Performers zijn erg gericht op noviteiten. Wellicht is het vanwege het jonge van het leven dat er daarom zoveel Performers werken in omgevingen met jonge kinderen zoals basisscholen en peuterspeelzalen. Performers praten en vertellen graag.

1.1.2. ISFP Composer

Ook de Composers zijn net als de performers to the point in hun spraak en redelijk solitair in het verwerkelijken van hun doelen. Ze zijn informatief en opmerkzaam in sociale rollen. Hoewel alle ‘kunstenaars’ artistiek zijn blinkt de Composer uit in de ‘fijne kunsten’. De meest begenadigde filmers, dichters, schilders of modeontwerpers zijn veelal Composers. Het is door hun tact in het variëren met kleuren, aroma’s etc. dat zij hun weergaven zo extreem mooi kunnen maken.

Composers zijn de eersten die nieuwe geluiden opvangen en nieuwe trends oppikken. Dit zijn ook de mensen die vanwege hun behoefte aan vrijheid er zomaar tussenuit piepen. Composers kunnen de ene keer gereserveerd en de andere keer heel complimenteus zijn in contacten. Sommige mannelijke risico nemende Composers zijn erg competitief vooral in sport of tafelspellen en kunnen slecht tegen hun verlies. Gestructureerde scholing is moeilijk voor de meeste Composers. Sommigen beëindigen hun schoolloopbaan vroegtijdig. Leren door doen sluit beter bij hun persoonlijkheid aan. Composers kunnen uren bezig zijn met een instrument of activiteit, niet zozeer voor de oefening maar meer voor de beleving. In de schijnwerpers kunnen Composers goed presteren, maar hebben ze weinig te melden.

Hoewel Composers droomdingen kunnen neerzetten zullen ze niet snel over hun gevoelens praten of schrijven. In specifieke gevallen waarin een individu hogere dingen dan zichzelf nastreeft is hij in staat tot daden van zelfopoffering.
 

1.2. STP Vormers

Het kunstige gezelschap van de vormers zijn niet alleen concreet in spraak en toepasselijk in doen, zij zijn ook sturend in hun relaties. Ze deinzen er niet voor terug om ook vreemden de waarheid te zeggen en te overreden iets te doen, al verschilt hun geneigdheid met de mate van hun mensgerichtheid. Vormers zijn mensen van pulserende beweging. Deze 7,5 procent bewerkt de omgeving, mensen of dingen, met de grootste kundigheid en precisie. Dit zijn ook de mensen die fysieke sensatie en risico’s aangaan en opzoeken. In crisissituaties zijn ze op hun best. Hier waar hun natuurlijke neiging regels te negeren hen toelaat zich te focussen op de meest effectieve afhandeling van de nood voelen ze zich het best. De twee soorten vormers zijn de Promotors (ESTP) en de Operaters (ISTP).

1.2.1. ESTP Promotor

Promotors zijn eenduidig en direct in hun handelen en ze zijn sturend en expressief in hun sociale interacties. Ze aarzelen niet om vreemden te benaderen en hen te zeggen wat te doen. In de omgeving van een Promotor (ondernemers, troubleshooters, onderhandelaars) gebeurt altijd wel wat. Promotors zorgen dat anderen in de richting denken en handelen die zij willen. Ze kunnen mensen bespelen zoals vaklieden hun materie naar de hand zetten. Slim, gevat en vrolijk verliezen Promotors weinig tijd aan routineklussen. Ze weten de geneugten van het leven te waarderen en weten waar en waarin die gevonden kunnen worden. Ze zijn bijzonder attent naar anderen toe en kennen zeer velen bij naam.

Promotors halen voldoening uit impulsief handelen en activiteiten waar grote krachten, snelheden en risico’s bij komen kijken. Promotors gaan graag de competities aan en willen winnen. Vele goede verkopers zijn Promotors. Vreemd genoeg kunnen Promotors waardering opbrengen voor mensen die de Promotor in z’n eigen spel verslaat. Promotors shockeren graag om aandacht en bewondering te verkrijgen.

1.2.2. ISTP Operater

De Operaters zijn diegenen onder de kunstenaars die concreet in spraak zijn en direct in hun handelen. Hoewel ze niet zomaar uit eigener beweging op anderen toestappen zijn ze niet te beroerd, mocht zich wel zo’n situatie voordoen, om vreemden krachtig zeggen wat te doen, waarbij de aangesprokenen doen wat verlangd wordt.

Operaters zijn virtuoos in het bedienen van gereedschappen. Of het nu gaat om voertuigen, muziekinstrumenten, wapens of werkgereedschappen of welke dingen ook, Operaters zijn degenen die zulke zaken het snelst en best kunnen bespelen. Hun binding met de instrumenten is echter meer mechanisch dan artistiek of esthetisch van aard.

Operaters hebben geen constant werkritme. Tijden van intense inspanning worden afgewisseld met momenten van rust. Operaters gaan ook met fysieke ruimte om als met hun tijd. De ene keer claimen ze ruimte van de ander en de andere keer volstaat het kleinste plekje. Ze waarderen het als anderen hen net zo behandelen, maar kunnen het slecht hebben als iemand hun leefstijl bedreigt. Operaters zijn geneigd zich non-verbaal te uiten. Sprekend zijn het meesters in one-liners. Zoals de meeste kunstenaars hebben Operaters moeite met schools klassikaal leren. Deeltijd- en praktijkprogramma’s zijn aan hen beter besteed. Operaters kiezen veelal voor beroep waarin zij hun vakmanschap kunnen uiten, al zijn er ook die om aan hun behoefte aan spanning te voldoen kiezen voor brandweerschap of medisch specialist. Operaters zijn op hun best in crisissituaties. Hier waar regels tijdelijk ontbreken (regels zijn dingen waar Operaters zich eigenlijk het liefst niets van aantrekken) kunnen zij het beste doen wat nodig is.

Operaters zijn van nature vrije vogels. Sport is erg belangrijk voor ze. Ook hier verleggen ze graag hun grenzen. Gefilosofeer en getheoretiseer rond gevoelens over hoe iets aangepakt of benaderd moet worden vinden ze maar niks.

2. De Bekommeraars (concreet en regulerend)
Helpers en Hoeders

Bekommeraars houden de realiteit om zich heen ook goed in de gaten. Zij doen dit echter om zich ervan te verzekeren dat alles er ordelijk en aangenaam aan toe gaat. Kenwoorden voor deze groep zijn: conservatief, stabiel, consistent, geroutineerd, gevoelig, feitelijk, geduldig, afhankelijk, hardwerkend, detaillistisch, nauwkeurig, volhardend en grondig.
 

2.1. SFJ Helpers

Helpers nemen de verantwoordelijkheid voor het welbevinden de hen toevertrouwden op zich, hetzij direct, hetzij op de achtergrond. Ook het vlekkeloze verloop van sociale initiatieven is punt van hun aandacht. Het is goed dat zo’n 20 procent van de bevolking zorgzaam is. Helpers hebben een grote inzet in tijd en energie. Helpers zijn: Providers (ESFJ) en Protectors (ISFJ).

2.1.2. ESFJ Provider

Providers zijn de meest sociale van alle ‘bekommeraars’. Dit zijn de grote betrokkenen op bestaande instituties zoals scholen, kerken, sociale clubs en bedrijven. Waar ze ook gaan leveren ze een bijdrage aan de groep in tijd en energie door ervoor te zorgen dat in de behoeften van de anderen wordt voorzien, dat tradities worden gehandhaafd en dat sociaal leven floreert. Providers zijn erg toegewijd en letten op de details van meubilair en diensten. Providers zijn goede voorzitters ingeval van sociale aangelegenheden. Ze zijn erg op hun gemak als het gaat om het benaderen van mensen en ze schijnen altijd te weten waar anderen zich zo’n beetje mee bezighouden. Het zijn uitstekende gastheren en –vrouwen. Ze zijn in staat om goed namen te onthouden, meestal na een enkele introductie.

Doordat ze gevoelig zijn voor de gevoelens van anderen zijn ze ook gevoelig over hoe anderen over hen denken. Dit weerhoudt hen niet er persoonlijke voorkeuren te hebben en te laten blijken.

In hun beroepsuitoefening zijn Providers terug te vinden in verkoop, dienstverlening maar ook in medische zorg, sociale en telefonische dienstverlening, werkvoorbereiding en basisonderwijs.

Providers houden ervan om de leiding te hebben die ze vooral gebruiken om anderen te ondersteunen en hechten tegelijkertijd veel waarde aan rechten van senioriteit. Een Provider kan behoorlijk dubben ingeval er een besluit gemaakt moet worden waar conflicten uit voort kunnen komen. Want hoewel Providers erg aan regels hechten belet hun vriendelijkheid overtreders hard aan te pakken.

2.1.2. ISFJ Protector

Waar Providers zich direct met hun beschermelingen bemoeien blijven Protectors meer op de achtergrond. Daar waken ze voor de veiligheid van hun omgeving. Protectors kunnen beter dan anderen tegen onbekwaamheden en gebreken in anderen dan elk ander type. Zij gaan in het hier en nu bescheiden, onbevooroordeeld en a-politiek te werk en worden daarom niet altijd door iedereen gewaardeerd. Ze zijn niet spraakzaam behalve dan tegen goede bekenden. Hun stilheid kan als koelheid worden ervaren terwijl dit meer als oprecht en serieus opgevat dient te worden.

Protectors hebben een hoog ontwikkeld arbeidsethos waardoor ze lang kunnen werken aan door anderen geminachte taken voordat ze zichzelf rust en spel gunnen. Ze kunnen goed alleen werken en maken af waar ze aan begonnen zijn. Ze voelen zich ongemakkelijk in posities waar ze dienen te delegeren omdat ze geneigd zijn alles zelf op te pakken. Hun talent voor bescherming en routinematig werken maken dit soort mensen bijvoorbeeld tot goede conservatoren, bibliothecarissen of verzekeringsagenten. Ze zijn ook terug te vinden in ziekenhuizen, scholen, sociale en religieuze instellingen.

Vanwege hun betrouwbaarheid en opofferingsgezindheid gaat hun omgeving ook vanzelfsprekend uit van hun inspanningen en wordt hier soms ook misbruik van gemaakt. Vanwege dit alles raken Protectors nogal eens overwerkt. Protectors hebben een goed geheugen en onverwacht goede analytische vaardigheden. Vanwege hun geduld zijn ze ook goed in kleine groepen in mens tot mens verhoudingen. Ze zijn loyaal hoewel die loyaliteit meer persoon- dan instituutgebonden is. Het komt regelmatig voor dat wanneer iemand waarmee de Protector een goede band heeft het bedrijf verlaat, dat dan ook de Protector opstapt.

Hun families en gezinnen zijn het allerbelangrijkste voor Protectors. Sommigen kunnen neigen tot ‘claimen’ wat tot spanningen kan leiden ingeval extraverte familieleden ook buiten de eigen kring contacten willen maken en onderhouden. Protectors kunnen eindeloos prakkiseren over welke maaltijd er voor de gasten bereid dient te worden en welk cadeautje aan jarigen gegeven moet (beter: zou moeten) worden. Protectors hebben een beperkt aantal zeer goede vrienden. Negatieve gevoelens kunnen Protectors slecht kwijt (omdat dat ‘ongemanierd’ zou zijn) waardoor ze kunnen mokken of ontploffen. Mensen om hen heen zouden de signalen op moeten pikken en de situatie bespreekbaar maken om zo de druk van de ketel te halen. Ze haten confrontatie en men kan van hen beter niet verwachten dat ze aan een gevecht deelnemen.
 

2.2. STJ Hoeders

Hoeders zijn betrokken op het naleven van afspraken en formaliteiten. Deze 20 procent van de samenleving leunt sterk op ervaringen en overtuigingen. Hoeders zijn: Supervisers (ESTJ) en Inspectors (ISTJ).

2.2.1. ESTJ Superviser

Supervisers zijn gericht op regels en de naleving daarvan. Ze zijn graag bereid hun goed- of afkeuring kenbaar te maken. Ze varen op hun ervaring en niet op speculaties en waken ervoor dat de hen toevertrouwden hetzelfde doen. Supervisers zijn groepsmensen en vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid sleutelspelers in hun leefgemeenschappen. Ze steken hun tijd en energie gul en aan verschillende groepen. Zoals al de ‘bekommeraars’ maken de Supervisers zich zorgen over het onthechten van de samenleving, moreel verval, verdwijnende tradities en ondermijning van normen en standaards. Zij doen er dan ook alles aan om de sociale orde te bewaren en vergroten en steunen de (mede) daartoe opgerichte instituten van harte. Ze kunnen weinig begrip opbrengen voor mensen die dergelijke instituten willen verwijderen of veranderen. Vanwege hun extraversie zijn ze gericht op het mobiliseren van mensen. Familiewaarden staan hoog in het vaandel van Supervisers. Aanwezigheid op trouwerijen, begrafenissen en familiereünies is voor hen verplicht. Supervisers zijn meer dan anderen geneigd stambomen uit te zoeken, als zelfverplicht dienstbewijs aan de voorvaderen. Ze houden van het ontvangen en verlenen van kwalitatieve dienstverlening. Hun waardering voor mensen weerspiegelt wat ‘normaal’ is en wat niet. Ingebrachte en gewaardeerde humor van de Superviser gaat vaak over abnormaal gedrag. Supervisers zijn de mensen die de moeilijke telefoontjes kunnen plegen. Het is niet verwonderlijk dat deze mensen in onderwijs, bankwereld, politiek en management opduiken. Supervisers kunnen snel onpersoonlijke beslissingen nemen en daarbij blijven. Wanneer de omstandigheden productie verlangen is de Superviser geneigd anderen tot voortbrenging daarvan te manen.

2.2.2. ISTJ Inspector

Inspectors hebben een scherp gevoel voor goed en fout, vooral in situaties waarin ze zelf betrokken zijn. Ze vallen op door hun toewijding aan hun taak. Punctualiteit is een kernbegrip voor Inspectors. De secretaris, administrateur of zakenmens waar anderen naar toe komen om hun horloge goed te zetten is waarschijnlijk een Inspector. Aan de andere kant worden ze ook wel gekarakteriseerd door hun besluiteloosheid in praktische aangelegenheden. Ze hebben een hekel aan modegrillen in kleding en woonruimte en voedsel.

Zoals ook de andere introverte denkers geven ook de Inspectors de eerste indruk koel en gereserveerd te zijn. Het kost ze moeite om hartverwarmend en emotioneel betrokken te doen. Ze lijken het lekkerst te werken middels een stapsgewijze aanpak. Indien een nieuwe aanpak heeft bewezen te werken kan een Inspector deze blijven volgen, zelfs al gaat dat ten koste van zijn eigen gezondheid. Inspectors raken gemakkelijk gefrustreerd door andermans onzorgvuldigheden en onbetrouwbaarheden. Wanneer ter sprake gebracht verbloemen zij hun mening hierover niet. Waarheid wint van waardigheid. Hun grimmige vastberadenheid maakt hen tot goede scheidsrechters of andersoortige gerechtelijke functionarissen. Vanwege hun gerichtheid op standaards en bewezen werkwijzen dienen zij graag in gevestigde instituten; huis, school, leger en kerken zijn de bastions van Inspectors. Inspectors hebben ook altijd een paar favoriete uitspraken of formulieren waar ze jarenlang gemak van hebben. Intuïtie en creativiteit is niet het sterkste punt van Inspectors wat de voedingsbodem vormt voor rigide gebruik van stereotypen om mensen en situaties op te beoordelen.

3. De Idealisten (conceptueel en betrokken)

Plotters en Planters

Idealisten zijn meer gevoelsmatig dan handelend bij het welbevinden van hun omgeving betrokken. Conflicten zijn pijnlijk voor hen. Het moreel in de groepen waar zij deel van uitmaken vinden zij, meer dan anderen, belangrijk. Ook de ontwikkeling van een positief zelfbeeld van de groepsleden ligt hen aan het hart. Kenwoorden voor deze groep zijn: humaan, sympathiek, enthousiast, intuïtief, inzichtelijk en creatief.

3.1. NFP Plotters

Plotters zijn beeldend in spraak en denken. Deze 15 procent van de bevolking heeft een diep begrip van de hen omringende wereld. Ze zijn zich sterk bewust van goed en kwaad, hetzij in (eigen) verhalen of in de werkelijkheid om hen heen. Ze zijn creatief in hun contacten met mensen en de verpakking van hun boodschap. Ze lijken het met iedereen eens te kunnen zijn en kunnen aan veel dingen tegelijkertijd werken waarbij sommige projecten dan overigens tijden onafgerond blijven. Plotters zijn: Champions (ENFP) en Healers (INFP).

3.1.1. ENFP Champion

Deze idealisten zijn beeldend in hun denken en spreken, coöperatief in het nastreven van hun doelen alsmede informatief en extravert in hun contacten met anderen. Champions zijn zowel idee-mensen als mens-mensen die alles en iedereen beschouwen als onderdeel in een geheel of plot. Ze willen graag, op hun manier, helpen en ook graag gewaardeerd en bewonderd worden door anderen, zowel om wie ze zijn als om wat ze voor de mensheid betekenen.

Ze zijn in principe geïnteresseerd in nieuwe ideeën maar laten de uitwerking daarvan, als het puntje bij paaltje komt, nogal eens voor wat het is. Eigen projecten krijgen dan toch de voorkeur boven andermans initiatieven.

Champions hebben behoorlijk wat clowneske charme waarmee ze zich ook bij de stuggere mensen bemind kunnen maken. Ze vinden mensen oprecht aardig en houden van vrolijkheid. Ze zijn spontaan en warmhartig hoewel hun aandacht snel verslapt. Champions zijn snel geïntrigeerd en afgeleid door nieuwe kennissen en betrekkingen waardoor ze bestaande langere tijd verwaarlozen. Minder volwassen types kunnen het gevoel hebben altijd en overal in het centrum van de belangstelling te staan. Champions hebben sterke opvattingen aangaande zaken rond hun wereldbeeld. Veelal zijn zij doende om mensen in hun omgeving te bepraten over de juistheid van deze opvattingen. In een werkomgeving zijn Champions aardige en plezierige collega’s. Zij hebben geweldige ideeën en leveren een belangrijke bijdrage aan brainstormsessies. Het uitwerken wil echter nog wel eens problematisch blijken niet in de laatste plaats omdat ze snel verveeld raken. Harde deadlines en kleine onbeduidende taken laten ze graag voor wat ze zijn. Champions zijn het meest constructief in een werkomgeving met regulerende mensen.

Champions zijn zachtmoedige mensen. Ze kunnen heel serieus zijn maar van het een op het andere moment wild en gekscherend los doen. Champions zijn oververtegenwoordigd in psychodrama. Ze houden ervan om grappige verhalen te vertellen, vooral over hun vrienden. Wellicht daarom vinden sommigen ook hun weg in journalistiek. Champions zijn in leren en informatieverwerving gericht op de grote lijnen, dit soms tot wanhoop van hun leraars in situaties als muziekles (‘3-kwart of 4-kwartsmaat, wat maakt dat nu uit’) Sommigen lijken evenwel aardig te slagen in exacte richtingen.

Vrienden zijn erg belangrijk voor Champions. Zij zullen niet geneigd zijn een vriendschap te verbreken. Sommigen hebben er moeite mee (regelmatig) alleen te zijn. Champions kunnen soms sterk geleid worden door hun gevoelens. Menigeen heeft abrupt zijn baan opgegeven op zo’n moment.

3.1.2. INFP Healer

Healers zijn veelkleurig in denken en spreken, coöperatief in het nastreven van hun doelen en informatief en intravert in hun contacten met anderen. Deze idealisten lijken kalm en gereserveerd maar zijn allesbehalve dat. Ze zijn zeer zorgzaam en gepassioneerd richting een paar bijzondere mensen of een nobel doel. Hun grootste wens is vrede en heelheid voor henzelf en de wereld.

Om Healers te begrijpen moet bedacht worden dat hun idealisme omvangrijk is, wat hen aanzet tot de meest grote offers. Vanwege de afstand die zij als introverten nemen, zien zij als geen ander de diepere behoeften van anderen om hen heen. Vanwege hun inventiviteit en hulpvaardigheid kunnen ze de mooiste mensvriendelijke voortbrengsels realiseren. Healers leven een fantasierijk leven wat niet door iedereen wordt gewaardeerd waardoor ze zich het lelijke eendje kunnen voelen. Dit is des te jammer omdat Healers wel een duwtje van buitenaf kunnen gebruiken om ergens mee te starten of te stoppen. Healers verliezen nooit hun verwondering, eventueel wel hun hulpvaardigheid.

Healers zijn mensen met een missie die weinig te zeggen hebben, maar des te meer hebben te geven en te leven. Daarbij gaat het hen niet eens zozeer om het welbevinden van hun betrekkingen, maar meer nog om het bewerken van het grote goed en de tegenwerking van het kwaad. Healers komen terug, al is het maar voor even, bij hun langzaam uitdijende groep van hechte vrienden, al is het maar om zichzelf te hervinden alvorens nieuwe wegen te volgen.
 

3.2. NFJ Planters

De Planters zijn erg betrokken op de groeipotenties van de mensen en dingen om hen heen. Deze 15 procent geeft zich helemaal ondanks eventueel onbegrip. Planters zijn: Teachers (ENFJ) en Counselors (INFJ).

3.2.1. ENFJ Teacher

Deze idealisten zijn herkenbaar aan hun conceptuele manier van denken en spreken, hun coöperatieve werkhouding en hun sturende en extraverte houding in contacten. Ze zijn van mening dat mensen uit hun schulp geleid moeten worden. Teachers verlangen het beste van hun pupillen, wat zich veelal uit in enthousiast aanmoedigen. En zij hebben het volste vertrouwen dat hun verwachtingen niet beschaamd worden, wat daardoor vaak ook correct blijkt. Teachers houden ervan om alles goed geregeld en gepland te hebben. Teachers zijn ook thuis in situaties waarin ze onvoorbereid een grote hoeveelheid data moeten interpreteren. Teachers zijn ook herkenbaar aan het feit dat ze vele groepsspellen kennen. Hoewel ze erg verzorgend zijn is hun aandacht meer educatief dan sociaal van aard. Teachers leren globaal, ze kijken vooral naar het grote plaatje. Hun focus is uitdijend. Ze kunnen nieuwe projecten starten en afronden. Om deze reden hebben Teachers ook grote ondernemerskwaliteiten. Hoewel ze datgene wat ze waarnemen toetsen aan interne standaards zijn ze niet langzaam als het gaat om het inschatten van mensen. Ze neigen ertoe zichzelf weg te cijferen ten faveure van anderen. Teachers zijn altijd op de uitkijk naar betere oplossingen en nieuwe projecten waarin ze die kunnen meenemen.

3.2.2. INFJ Counselor

Van dit type idealist zijn er te weinig in de wereld. Ze zijn veelzijdig in denken en spreken, consulteren geregeld anderen bij hun taakverrichting en zijn sturend en introvert in contacten. Counselors focussen op menselijk potentieel en hebben een sterk verlangen om bij te dragen aan het welzijn van anderen. Hoewel ze over het algemeen afzonderlijk werkende gevoelige mensen zijn, en geen algemeen zichtbare leiders, werken ze desalniettemin intensief met dergelijke mensen samen terwijl ze op de achtergrond hun invloed vergroten. Dit type heeft een grote persoonlijke diepte en kan omgaan met complexe situaties en mensen. Counselors zijn moeilijk te peilen, niet in de laatste plaats omdat hun ze terughoudend zijn in het etaleren van hun rijke innerlijke leven, behalve dan naar hen die ze vertrouwen. Counselors kunnen snel gekwetst worden wat mogelijk mede verklaart waarom ze vaak alleen werken. Mensen die Counselors al langer kennen weten dat dit type mensen verassende eigenschappen heeft die ook de Counselors zelf soms verbazen. Vanwege hun sterke inlevingsvermogen zijn ze bewust van wat anderen voelen.

Counselors hebben een diepe overtuiging omtrent de belangrijke zaken van het leven. De activisten onder hen gaan voor het doel, niet voor de eer. Counselors zijn de redders van de hulplozen. Zij zijn er als zich een ramp voltrekt. Counselors kunnen fantaseren over het wreken van schurken die anderen tot slachtoffer maken. Ze laten zich niet makkelijk leiden en/of bedotten en zijn selectief in het uitkiezen van hun vrienden waarmee ze dan ook een band hebben die woorden overstijgt. Counselors hebben er een handje van vloeiend hun talen te spreken. Schrijven, adviseren, publieke dienstverlening en zelfs politiek zijn gebieden waar Counselors hun niche vinden. Het is echter moeilijk om voor dit aparte type een carrièrepad te noemen. Want hoewel ze ook psychologie of religieus leiderschap (kunnen) kiezen blijken ze ook goed mee te komen in technische omgevingen. Het zijn net zulke goede ontwerpers als ‘echte’ ontwerpers. Ze zijn meestal zowel dromer als doeners wat samen met hun neiging om dingen af te ronden en te completeren leidt tot een betrokkenheid in disproportioneel veel zaken. Hoewel ze continu ‘geven’ trekken Counselors zich soms terug om ‘op te laden’ wat niet altijd door iedereen wordt begrepen.

4. De Rationalisten (abstract en rationeel)

Scheppers en Schikkers

Rationalisten zijn types die zich afvragen met welke aanpak en middelen een probleem opgelost dient te worden. Hierbij dwingen zij zichzelf voortdurend, consistent en rationeel in hun doen te zijn. Kenwoorden voor deze groep zijn: analytisch, systematisch, abstract, theoretisch, intellectueel, complex, competent, inventief, efficiënt, nauwkeurig, onafhankelijk, logisch en technisch, nieuwsgierig, wetenschappelijk.

4.1. NTP Scheppers

Scheppers blinken uit in inventiviteit. Het is in deze groep dat de functionele ontwerpers gevonden worden. Dit zijn de mensen die van jongs af aan gegrepen zijn door wat er achter de techniek ligt. Naarmate zij opgroeien worden ze steeds minder geneigd anderen te vertellen wat te doen. Deze 7,5 procent is gespitst op systemen, hetzij technisch, hetzij intellectueel. Scheppers zijn: Inventors (ENTP) en Architects (INTP).

4.1.1. ENTP Inventor

Voor Inventors is het natuurlijk om met allerlei technische hebbedingetjes en systemen te ‘spelen’. Ze doen het van jongsaf aan, maar zijn ze ook weer snel beu. Hoewel ze door opleiding ook kundig zijn in bijvoorbeeld beleidsvorming overtreft hun ontwerpcompetentie alle andere vaardigheden. Naarmate ze meer kunnen, voelen ze ook meer behoefte om anderen te informeren. Zij zijn altijd alert op wat onder bepaalde condities gebeurt, zijn goed in functionele analyse en kunnen met liefde aan complexe problemen werken. Ze zijn erg nieuwsgierig en houden van uitgaan. Ze zijn eindeloos inventief en zijn erg geneigd om dingen anders te doen dan altijd gedaan. Ze houden ervan om advocaat van de duivel te spelen en hebben soms een perverse humor. Ze kunnen ook woordelijk heel acrobatisch zijn. Ze verzamelen graag gelijkgestemden om zich heen en zijn zich van de rest van de wereld weinig bewust. Ze kunnen zich hecht binden aan geliefden. Ze kunnen heel veel en hebben van veel dingen verstand omdat ze pionierend zijn en tegelijkertijd graag met compleet andere zaken bezig zij dan waarmee ze zich eerder hebben beziggehouden.

4.1.2. INTP Architect

De neiging tot ontwerpen is bij deze rationalisten het grootst van iedereen. Hun interesse gaat voornamelijk uit naar structuur, bouw en configuratie niet in de laatste plaats in ruimtelijke zin. Naarmate ze meer bouwen groeit ook bij deze mensen de behoefte om anderen te informeren. Tegelijkertijd neemt de behoefte af, zo ze die ook hadden, anderen te instrueren. Alleen als ze ertoe gedwongen worden nemen ze leiding op zich en verlaten die rol daarna weer zo snel mogelijk. Ze nemen hun wereld slechts waar in termen van ontwerp en herontwerp. Dit kan wel eens arrogant overkomen. Het zijn bedachtzame mensen, deze Architects, die in gedachten verzonken een afwezige indruk kunnen maken. Sommigen zijn geneigd de woorden van anderen te verbeteren, deze zijn goed in grammatica en talen. Ze zijn veelal vriendelijk en meegaand maar als hun principes aangetast worden veelal zo stug als wat. Ze zijn altijd bezorgd dat ze iets over het hoofd hebben gezien bij hun ontwerpen en kunnen eindeloos piekeren. Wiskunde of computersystemen of in potentie elk complex systeem is het speelterrein van deze mensen. Bij bordspellen gaat hun voorkeur ook uit naar de (strategische) denk- en bouwspellen. Ze zijn veelal niet kliekvormend, eerder objectief.
 

4.2. NTJ Schikkers

De Schikkers zijn gericht op het rangschikken en organiseren van hun omgeving. Variërend in hun ontwerpkwaliteiten waar het beleidsplanning betreft kunnen Schikkers volkomen toegewijd zijn aan het efficiënt en effectief verwezenlijken van hun plannen. Ze maken zo’n 7,5 procent van de bevolking uit. Schikkers zijn: Fieldmarshals (ENTJ) en Masterminds (INTJ).

4.2.1. ENTJ Fieldmarshal

Fieldmarshals zijn mensen die altijd en overal hun omgeving willen organiseren, om zo de weg vrij te maken naar een hoger doel. En hoewel ontwerpen van beleid of objecten wel tot hun competentie behoort, worden deze al gauw overtroffen door het organiseertalent. Naarmate dit talent groeit zijn ze meer geneigd om anderen te laten weten wat ze doen en zullen ze een meer sturende houding in hun sociale contacten laten zien. Vanaf hun jongste jaren zijn ze geneigd de leiding te nemen in een groep, dit omdat ze structuur en richting willen aanbrengen waar ze ook zijn. Ze verzamelen Supervisers om zich heen voor het opzetten en beheren van taken of organisaties aangezien ze zelf meer in beleid en doelen zijn geïnteresseerd dan in regels en procedures. Deze Schikkers hebben meer dan anderen behoefte om hun doelen te visualiseren. Vanwege hun organiseer- en coördineertalent zullen ze veelal goed zijn in systematiseren, ordenen, rangschikken, generaliseren, samenvatten en presenteren, terwijl ze voor het betere ontwerpen een beroep doen op Inventors of Architects. Fieldmarshals bezetten gewoonlijk verantwoordelijke posities en zijn onvermoeibaar in hun toewijding aan hun werk en kunnen zich van andere delen van hun leven afsluiten ten behoeve van hun werk. Ze houden van effectiviteit, efficiëntie en overzichtelijkheid en gevoelens van individuen zijn hierin onvoldoende reden voor richtingeving. Ze houden ervan om besluiten te nemen op basis van onpersoonlijke data. Hoewel ze tolerant zijn ten opzichte van bestaande procedures deinzen ze er niet voor terug om te snijden in regelingen waar ze de toegevoegde waarde van missen. Ze zijn besluitvaardig en sommigen kunnen ook heel aardig bij hun besluit blijven tot in het heetst van strijd toe. Ze laten zich verleiden tot argumenteren en debatteren. Ze zijn verrassend goed in het improviseren hetzij in praktische aangelegenheden hetzij in spreken. Hun gevoelsleven is romantisch en heeft nog wel eens melodramatische trekjes.

4.2.2. INTJ Mastermind

Voor onbekenden lijkt de Mastermind beslist en zelfverzekerd of zelfs arrogant. Deze beslistheid komt vanuit specialisaties die deze mensen al van jongsaf hebben opgebouwd. Ze weten precies wat ze waarvan weten en wat niet. Masterminds zijn perfectionisten die zich bij alles afvragen of iets werkt. Masterminds zijn meesters in het vooruit plannen. Daarbij is hun toon eerder sturend dan informerend in gesprekken met anderen. Ze nemen dan ook gemakkelijk leidersrollen op zich. Ze gunnen zichzelf daarbij geen rust totdat alles besloten en geregeld is. Ze zijn super pragmatisch. Ze staan open voor alle ideeën ter verbetering maar laten alles wat niet optimaal bijdraagt aan het doel gewillig vallen. Het zijn systeembouwers die nog wel eens beslissingen nemen zonder anderen daarin te raadplegen. Masterminds vinden hun loopbaan vaak in wetenschap en ontwerp maar kunnen feitelijk overal gevonden worden waar intellect en scherpzinnigheid beide benodigd zijn. Persoonlijke relaties en in het bijzonder romantische zijn het zwakke punt van Masterminds omdat hun natuurlijke zelfverzekerdheid hen in dergelijke situaties kan ontvallen. Ze houden ook niet zo van onproductieve gezellige onderonsjes waardoor het ook veelvuldig solitaire mensen zijn. Ze zijn overigens wel graag bereid om aan persoonlijke relaties te werken.