Longread: besluitvorming

Dit artikel sluit goed aan op het BOB-model en deep democracy.

Vormen van besluitvorming

Besluitvorming in een organisatie vindt op verschillende manieren plaats, afhankelijk van de grootte en de structuur van het organisatie, en ook van de aard van het besluit dat moet worden genomen. Hieronder staan enkele algemene methoden voor besluitvorming in bedrijven:

 • Hiërarchische besluitvorming: in een hiërarchische organisatiestructuur worden beslissingen genomen door de hoogste leidinggevende of door een beperkt aantal topmanagers. In dit model worden beslissingen stroomopwaarts genomen en doorgegeven aan de lagere niveaus van de organisatie.
 • Democratische besluitvorming: in een democratische organisatiestructuur worden beslissingen genomen door middel van stemming of door een consensus te bereiken tussen verschillende afdelingen of teams.
 • Matrixbesluitvorming: in een matrixstructuur krijgen medewerkers die betrokken zijn bij een bepaald project of initiatief, een grote mate van autonomie en invloed op beslissingen die specifiek voor hen relevant zijn.
 • Formele besluitvormingsprocedures: sommige bedrijven hanteren specifieke besluitvormingsprocedures, zoals het nemen van beslissingen op vergaderingen, het opstellen van notulen, en het opstellen van besluitvormingsdocumenten.
 • Informele besluitvorming: in sommige bedrijven vindt besluitvorming informeel plaats via onderhandeling, overleg en het uitwisselen van ideeën.

Belangrijk is om te benadrukken dat geen enkel besluitvormingsmodel perfect is en het meest effectieve model voor een organisatie is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de grootte, de cultuur en de strategie van het organisatie.

Formeel en informeel

Formele en informele besluitvorming zijn twee verschillende manieren waarop beslissingen in een organisatie genomen kunnen worden.

Formele besluitvorming: dit is een gestructureerd en gepland proces waarin beslissingen worden genomen volgens bepaalde regels en procedures die zijn vastgelegd in de organisatie. Formele besluitvorming wordt meestal geleid door een leider of een beleidsmaker en de beslissingen worden genomen op basis van specifieke criteria, waaronder de strategie en doelen van de organisatie.

Informele besluitvorming: dit is een meer ongestructureerd en ad hoc proces waarin beslissingen worden genomen op basis van persoonlijke relaties, informele overleg en vertrouwen. Informele besluitvorming vindt vaak plaats buiten de formele structuren van de organisatie en heeft betrekking op alledaagse beslissingen, zoals het oplossen van problemen en het nemen van snelle beslissingen.

Beide vormen van besluitvorming kunnen nuttig zijn voor de organisatie en kunnen elkaar aanvullen. Formele besluitvorming is belangrijk voor de ontwikkeling en implementatie van beleid en strategie, terwijl informele besluitvorming meer gericht is op de dagelijkse praktijk en het oplossen van snelle problemen. Het is belangrijk om een ​​evenwicht te vinden tussen deze twee vormen van besluitvorming, zodat beslissingen snel en effectief kunnen worden genomen en aangepast aan veranderende omstandigheden.

Koninklijke weg

Als leidinggevende in een organisatie is het belangrijk om goede besluiten te nemen die aansluiten bij de missie en visie van de organisatie en bijdragen aan haar strategie en doelen. Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen om deze doelen te bereiken:

 • Verzamel informatie: verzamel zo veel mogelijk informatie over het onderwerp waarover u een beslissing moet nemen. Dit omvat het verzamelen van feiten, cijfers, meningen en perspectieven van betrokken partijen.
 • Overweeg alternatieven: bedenk meerdere mogelijke oplossingen voor het probleem en overweeg de voor- en nadelen van elk alternatief.
 • Betrek anderen: overleg met andere leidinggevenden, medewerkers en andere belangrijke stakeholders om ervoor te zorgen dat u beslissingen neemt die aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van deze groepen.
 • Weeg de gevolgen af: overweeg de potentiële gevolgen van elk alternatief en hoe deze zullen bijdragen aan de missie en visie van de organisatie.
 • Maak een weloverwogen beslissing: maak een weloverwogen beslissing op basis van alle verzamelde informatie en overwegingen.
 • Communiceer de beslissing: communiceer de beslissing helder en effectief aan alle betrokken partijen en leg uit hoe deze bijdraagt aan de doelen en de missie van de organisatie.
 • Monitor de resultaten: volg de resultaten van de beslissing op en maak zo nodig aanpassingen om ervoor te zorgen dat de beslissing effectief en efficiënt is.

Het is belangrijk om te onthouden dat beslissingen niet altijd een perfecte oplossing zullen zijn. Soms is het nodig om snelle beslissingen te nemen op basis van onvolledige informatie. In dergelijke gevallen is het belangrijk om bewust risico’s te nemen en open te staan ​​voor verandering en verbetering.

Micro en macro

Microbesluitvorming en macrobesluitvorming zijn twee verschillende niveaus van besluitvorming binnen een organisatie.

Microbesluitvorming betreft beslissingen die worden genomen op het operationele niveau van een organisatie. Deze beslissingen richten zich op dagelijkse taken en activiteiten en zijn gericht op het verbeteren van de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsprocessen. Microbesluitvorming omvat beslissingen over hoe werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, hoe middelen moeten worden ingezet en hoe klanten moeten worden bediend.

Macrobesluitvorming betreft beslissingen die worden genomen op het strategische niveau van een organisatie. Deze beslissingen richten zich op de lange termijn en hebben invloed op de richting en de ontwikkeling van de organisatie. Macrobesluitvorming omvat beslissingen over merkstrategie, productontwikkeling, marktdoorbrenging en samenwerking met andere organisaties.

Het verschil tussen micro- en macrobesluitvorming is het niveau van impact op de organisatie. Microbesluitvorming heeft een beperktere impact, terwijl macrobesluitvorming een grotere impact heeft op de richting en de ontwikkeling van de organisatie. Het is belangrijk om te onthouden dat microbesluitvorming en macrobesluitvorming nauw samenwerken en elkaar aanvullen om ervoor te zorgen dat de organisatie haar doelen en missie bereikt.

Goede microbesluitvorming

Er zijn verschillende stappen die een leidinggevende kan volgen om tot goede microbesluitvorming te komen:

 • Definiëren van doelen en prioriteiten: het is belangrijk om heldere doelen en prioriteiten te hebben voor elke taak of activiteit. Dit maakt het mogelijk om gerichte beslissingen te nemen en ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen op de juiste manier worden ingezet.
 • Verzamelen en analyseren van informatie: voordat een beslissing wordt genomen, is het belangrijk om voldoende informatie te verzamelen en te analyseren. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van rapporten, klantfeedback en marktonderzoek.
 • Overleg met betrokken partijen: het is belangrijk om de meningen en inzichten van betrokken partijen, zoals medewerkers en klanten, te betrekken bij het besluitvormingsproces. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van vergaderingen, enquêtes of focusgroepen.
 • Overwegen van alternatieven: voordat een beslissing wordt genomen, is het belangrijk om verschillende alternatieven te overwegen en te evalueren. Dit kan helpen om de beste beslissing te nemen voor de situatie.
 • Nemen van een weloverwogen beslissing: na het overwegen van verschillende alternatieven, is het belangrijk om een weloverwogen beslissing te nemen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de doelen en prioriteiten, de verzamelde informatie en de meningen van betrokken partijen.
 • Monitoring en evaluatie: na het nemen van een beslissing is het belangrijk om te blijven monitoren en evalueren hoe de beslissing uitpakt. Dit kan helpen om bij te sturen en de beslissing te verbeteren indien nodig.

Door deze stappen te volgen, kan een leidinggevende zorgen voor een systematische en weloverwogen aanpak van besluitvorming op het operationele niveau.

Goede macrobesluitvorming

Er zijn verschillende stappen die een leidinggevende kan volgen om tot goede macrobesluitvorming te komen, deze stappen komen grotendeels overeen met besluitvormingsprocessen op operationeel niveau:

 • Begrijpen van de organisatie: het is belangrijk om de missie, visie, waarden, doelen en strategieën van de organisatie te begrijpen en hoe ze in elkaar passen. Dit zorgt voor een solide basis om beslissingen op te nemen.
 • Analyseren van de externe omgeving: voordat beslissingen worden genomen, is het belangrijk om de externe omgeving te analyseren, inclusief politieke, economische, technologische, sociale en culturele factoren.
 • Overleg met stakeholders: het is belangrijk om de meningen en inzichten van verschillende stakeholders, zoals aandeelhouders, klanten en medewerkers, te betrekken bij het besluitvormingsproces. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van vergaderingen, enquêtes of focusgroepen.
 • Ontwikkelen van scenario’s: het is belangrijk om verschillende scenario’s voor de toekomst te ontwikkelen en te evalueren. Dit kan helpen om beter voorbereid te zijn op verschillende mogelijke uitkomsten.
 • Overwegen van alternatieven: voordat een beslissing wordt genomen, is het belangrijk om verschillende alternatieven te overwegen en te evalueren. Dit kan helpen om de beste beslissing te nemen voor de situatie.
 • Nemen van een weloverwogen beslissing: na het overwegen van verschillende alternatieven, is het belangrijk om een weloverwogen beslissing te nemen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de missie, visie en strategie van de organisatie, de externe omgeving en de meningen van betrokken partijen.
 • Monitoring en evaluatie: na het nemen van een beslissing is het belangrijk om te blijven monitoren en evalueren hoe de beslissing uitpakt. Dit kan helpen om bij te sturen en de beslissing te verbeteren indien nodig.

Door deze stappen te volgen, kan een leidinggevende zorgen voor een systematische en weloverwogen aanpak van besluitvorming op het strategische niveau. Hierdoor kunnen beslissingen worden genomen die bijdragen aan het realiseren van de missie en visie van de organisatie en die passen binnen de externe omgeving.

Goede en slechte besluitvorming

Goede besluitvorming is het proces waarbij een beslissing wordt genomen die gebaseerd is op relevante informatie, overleg met betrokken partijen en een grondige analyse van de beschikbare alternatieven. Het resultaat is een beslissing die de doelen van de organisatie of het individu dient en die bijdraagt aan het realiseren van de gewenste uitkomsten.

Slechte besluitvorming is het tegengestelde van goede besluitvorming. Dit betekent dat een beslissing is genomen zonder voldoende informatie, overleg of analyse. Hierdoor is de kans groter dat de beslissing niet in lijn is met de doelen van de organisatie of het individu en dat de gewenste uitkomsten niet worden bereikt. Slechte besluitvorming kan ook leiden tot negatieve gevolgen, zoals een verminderde productiviteit, verhoogde kosten en een verminderd vertrouwen in de leidinggevende.

Het is belangrijk om te realiseren dat niet elke beslissing een goede of slechte beslissing is. Soms is er sprake van onzekerheid of onvoorspelbare omstandigheden, waardoor het moeilijk is om te bepalen of een beslissing goed of slecht is. Het is echter belangrijk om een systematische en weloverwogen aanpak te volgen bij besluitvorming, zodat de kans op een goede beslissing wordt vergroot.

Knelpunten

Er zijn verschillende knelpunten die kunnen optreden bij besluitvorming in een organisatie, waaronder:

 • Informatie-overload: er is te veel informatie beschikbaar waardoor het moeilijk is om te bepalen welke informatie relevant is voor de besluitvorming.
 • Conflicterende belangen: verschillende afdelingen of individuen hebben vaak verschillende belangen en doelen, waardoor het moeilijk kan zijn om een beslissing te nemen die voor iedereen aanvaardbaar is.
 • Emoties en persoonlijke voorkeur: emoties en persoonlijke voorkeur kunnen soms de besluitvorming beïnvloeden, waardoor de beslissing niet objectief is.
 • Ontbrekende informatie: er kunnen informatie ontbreken die noodzakelijk is om een weloverwogen beslissing te nemen.
 • Onvoldoende overleg: het gebrek aan overleg met betrokken partijen kan ertoe leiden dat belangrijke informatie niet wordt meegenomen in de besluitvorming.
 • Bureaucratie en procedures: rigide procedures en bureaucratie kunnen het proces van besluitvorming vertragen en bemoeilijken.
 • Beperkte middelen: beschikbare middelen, zoals tijd en budget, kunnen beperkt zijn waardoor het moeilijk is om de beste beslissing te nemen.

Om deze knelpunten te verminderen, is het belangrijk om een systematische en weloverwogen aanpak te volgen bij besluitvorming, waarbij relevante informatie wordt verzameld, overleg wordt gehouden met betrokken partijen en de alternatieven worden geanalyseerd. Het is ook belangrijk om te zorgen voor transparantie en communicatie tijdens het besluitvormingsproces.