Cultuurtypologieën Handy


modelcultuurtypologiehardy

 

 

Handy stelt dat de cultuur van de organisatie niet los gezien kan worden van overige aspecten van die organisatie. Met name de cultuur en structuur zouden sterk met elkaar verbonden zijn.

Handy komt tot een indeling in vier verschillende typologieën:

A. Machtscultuur (Zeus)

Alle macht in deze organisatie wordt gelokaliseerd bij de topfiguur. De topfiguur is over het algemeen een zeer charismatisch persoon en zijn medewerkers zijn trouw en loyaal aan hem en het bedrijf. Omdat de medewerkers hetzelfde denken als de topfiguur zijn er weinig regels en procedures nodig. De organisatie is zeer flexibel en volgt de grillen van de topfiguur.

B. Rollencultuur (Apollo)

De activiteiten worden grotendeels door procedures bepaald. Hierbij gaat het zowel om het werk, individuele functies als om de communicatie tussen afdelingen. De functie of rol is belangrijker dan de persoon die hem vervult. Mensen worden gewaardeerd op basis van hun prestaties binnen hun rol. De macht ligt dan ook niet bij een persoon, maar bij de rol die hij bekleedt. Kernwoorden van dit cultuurtype zijn veiligheid, stabiliteit, behoudzucht en voorspelbaarheid.

C. Taakcultuur (Athene)

De leden van de organisatie zijn met name gericht op het oplossen van problemen of het goed tot uitvoer brengen van taken of projecten. De leden vertrouwen op de expertise van hun collega’s en zichzelf. Vaak worden er tijdelijke teams gevormd om een taak te volbrengen. De directie heeft slechts indirect invloed op de teams waardoor slechts beperkte sturing van het resultaat mogelijk is. De macht is niet verbonden aan een bepaalde persoon of functie maar is verspreid over de hele organisatie en concentreert zich op bepaalde knooppunten. Kernwoorden zijn taakgericht, probleemoplossend vermogen en professionaliteit.


D. Personencultuur (Dionysus)

In de personencultuur staat de organisatie geheel in dienst van de mensen die er werken. De personencultuur komt begrijpelijkerwijs nauwelijks voor in zijn pure vorm. Dit aangezien de meeste bedrijven doelen hebben die de individuele doelen van medewerkers te boven gaan. Alle macht wordt ontleend aan kennis en expertise, andere vormen van macht worden niet geaccepteerd. De leden vervullen taken die ze goed aankunnen en waar ze belangstelling voor hebben. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn kibboetsen en hippiecommunes. Indien een bedrijf een personencultuur heeft is dit meestal van korte duur, hierna gaat ze over in één van de andere culturen.

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Understanding Organizations (Engels)

  ‘Understanding Organizations’ biedt een uitgebreide verkenning van de sleutelconcepten die een rol spelen bij samenwerken in organisaties. Cultuur, motivatie, leiderschap, rollen, coördinatie en consultatie, het komt allemaal uitgebreid aan de orde. Handy laat bovendien zien hoe begrip van deze begrippen helpt bij het vinden van oplossingen voor nieuwe problemen.

Aanvullende artikelen

Krachten voor cultuurverandering

Veel managers beseffen dat ingezette koerswijzigingen en kostenbesparingen tevens een andere cultuur in hun organisatie vergen. Maar is cultuurverandering te managen? De moeizame praktijk rond concepten als ‘de lerende organisatie’ en ‘zelfsturende teams’ noopt tot bezinning. Hoe te komen tot een werkzame en werkbare agenda voor cultuurverandering? Auteur: Paul Kloosterman

Perspectieven op organisatiecultuur

  Met dit hoofdstuk legt Boonstra de basis voor de volgende delen die ingaan op de vraag hoe leiders in organisaties werken aan succesvolle cultuurverandering. Het denken over organisatiecultuur is niet nieuw. Er zijn vier perioden te ontdekken in ons denken over organisatiecultuur. Na de ontdekking van de cultuur in

Veranderingen in het denken over cultuurverandering

  Het denken over organisatiecultuur is de afgelopen honderd jaar ingrijpend gewijzigd. In de vorige eeuw ging het vooral om het diagnosticeren en veranderen van de organisatiecultuur. Cultuurverandering was een taak van het management die probeerde alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dit denken is achterhaald, ook al pogen

Tools om zelf toe te passen

Cultuur volgens Handy

Download de test. Je krijgt tien situaties geschetst met ieder vier mogelijke reacties. Hoe zal er binnen je organisatie op een bepaalde situatie worden gereageerd? Bij elke vraag zet je een ‘x’ achter de stelling die naar jouw mening het beste jouw organisatie omschrijft. Daarna doe je dit nogmaals, maar dan

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Gert Jan helpt professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun (strategische doelen te realiseren door adviseren, trainen en coachen. Zijn expertise strategie-ontwikkeling ★ strategie-implementatie ★ verandermanagement ★ leren & ontwikkelen ★ MD-trajecten ★ projectmanagement ★ bedrijfsvoering ★ resultaten realiseren ★ performance ★ prestatiemanagement ★ executive coaching

Onderdeel opleiding Middle Management - klik hier