Onderzoek met cultuurmodellen

Het uitvoeren van een onderzoek met cultuurmodellen binnen het kader van een organisatiehistorie-analyse vereist een gestructureerde aanpak om de evolutie van de organisatiecultuur over tijd te begrijpen. Cultuurmodellen bieden een raamwerk om de waarden, overtuigingen, gedragingen en symbolen die de cultuur van een organisatie vormen, systematisch te analyseren.

Selectie van cultuurmodel

Begin met het selecteren van een of meer cultuurmodellen die relevant zijn voor je analyse. Populaire modellen: concurrerende waarden van Quinn (OCAI), cultuurtypologieën van Handy, cultuurmodel van Denison, typologie cultuur van Sanders en cultuurdimensies van Hofstede.

Zorg ervoor dat de gekozen modellen geschikt zijn voor het analyseren van de specifieke aspecten van organisatiecultuur die je wilt onderzoeken, zoals leiderschapsstijl, communicatiepatronen, besluitvormingsprocessen en de aanpassing aan verandering.

Vaststellen van het onderzoeksdoel

Bepaal wat je wilt bereiken met de cultuuranalyse. Dit kan variëren van het in kaart brengen van de evolutie van de organisatiecultuur tot het identificeren van factoren die culturele veranderingen hebben beïnvloed.

Dataverzameling

Verzamel historische documenten en gegevens die inzicht kunnen geven in de organisatiecultuur op verschillende momenten in de geschiedenis.

Voer interviews uit en/of zet enquêtes op met huidige en voormalige werknemers om percepties en ervaringen met betrekking tot de organisatiecultuur te verzamelen.

Indien mogelijk, maak gebruik van observaties of bestaande rapportages over de organisatie om de cultuur in actie te zien.

Analyse

Pas het of de geselecteerde cultuurmodel(len) toe op de verzamelde gegevens. Dit kan betekenen dat je de gegevens categoriseert volgens de dimensies of categorieën die door het model worden voorgesteld.

Kijk naar hoe de cultuur zich heeft ontwikkeld over de tijd. Identificeer belangrijke gebeurtenissen, leiderschapswisselingen, fusies, overnames en andere mijlpalen die culturele verschuivingen kunnen hebben veroorzaakt.

Overweeg externe factoren zoals economische, sociale, technologische en politieke veranderingen die invloed kunnen hebben gehad op de organisatiecultuur.

Synthese en interpretatie

Combineer je bevindingen om een samenhangend verhaal te vormen over de evolutie van de organisatiecultuur. Dit moet inzicht bieden in hoe en waarom de cultuur zich op bepaalde manieren heeft ontwikkeld.

Reflecteer op de lessen die kunnen worden geleerd uit de cultuurevolutie van de organisatie. Identificeer zowel positieve als negatieve invloeden en beslis hoe deze inzichten kunnen worden gebruikt om toekomstige culturele ontwikkeling te sturen.

Rapportage en aanbevelingen

Stel een rapport samen dat je analyse en bevindingen beschrijft, ondersteund door voorbeelden en citaten uit je gegevensverzameling.

Op basis van je analyse, doe aanbevelingen voor het bevorderen van een positieve organisatiecultuur die de strategische doelen van de organisatie ondersteunt.