Scan organisatiemetaforen Morgan

Welke organisatiemetafoor past bij jouw organisatie?

De scan organisatiemetaforen van Morgan bestaat uit tien sets stellingen. Per set stellingen mag je 10 punten verdelen. Geef de stelling(en) die het meest past of passen jouw punten.

Past één stelling helemaal bij jouw organisatie, dan geef je die 10 punten. Maar je mag de punten ook over meerdere stellingen verdelen, bijvoorbeeld 5-5 of 7-3 of 3-3-4 of 4-4-2. Advies om niet met een getal lager dan 3 te werken. Werk je met veel kleine getallen, dan loop je het risico dat er niet één of twee organisatiemetaforen echt uitspringen.

De punten verdeel je in de lichtgrijze kolom.

Ben je klaar, klik dan op het tabblad ‘Grafiek’ om de resultaten te bekijken.

Wil je de grafiek gebruiken in een rapport, ga je op de rand van de grafiek staan, klik je op de rechter muisknop en selecteer ‘kopiëren’. Daarna plakken in je rapport of presentatie.

Deze scan is gebaseerd op tien sets met stellingen:

Strategie ontwikkelen

 • De strategie moet de unieke waarden en overtuigingen van de organisatie weerspiegelen om echt effectief te zijn.
 • Een flexibele strategie die kan meebewegen met veranderingen is cruciaal voor succes.
 • Een goede strategie werkt als een gedetailleerd plan dat elke stap van het proces vastlegt om efficiëntie te garanderen.
 • Strategie gaat in onze organisatie over het balanceren van verschillende belangen en het verkrijgen van steun voor je plannen.
 • Strategie kan worden gebruikt om controle te behouden en macht uit te oefenen binnen en buiten de organisatie.
 • Strategie moet zich aanpassen aan de omgeving, net zoals dieren zich aanpassen om te overleven.
 • Strategie-ontwikkeling is in onze organisatie een leerproces waarbij voortdurend nieuwe informatie wordt opgenomen en toegepast.
 • Strategie-ontwikkeling kan beperkt worden door onzichtbare barrières en onbewuste overtuigingen.

Strategie implementeren

 • Voor een succesvolle strategie-implementatie moeten alle onderdelen van de organisatie nauwkeurig op elkaar afgestemd zijn.
 • Bij het implementeren van een strategie moet men zich bewust zijn van machtsspelletjes en de impact op alle betrokkenen, zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Strategie-implementatie in een constant veranderende omgeving vereist aanpassingsvermogen en bereidheid om te experimenteren.
 • Het doorbreken van beperkende overtuigingen en gedragspatronen is essentieel voor het succesvol implementeren van nieuwe strategieën.
 • Effectieve strategie-implementatie vereist onderhandeling en het opbouwen van coalities om weerstand te overwinnen en steun te verkrijgen.
 • De implementatie van een strategie in onze organisatie slaagt alleen als deze diep geworteld is in de cultuur en waarden van de organisatie.
 • Bij het implementeren van een strategie is het belangrijk om te leren van ervaringen en voortdurend aanpassingen te maken op basis van nieuwe inzichten.
 • De strategie-implementatie moet flexibel zijn om te reageren op externe veranderingen.

Organisatiestructuur

 • Een strakke, hiërarchische structuur zorgt voor duidelijkheid en efficiëntie.
 • De organisatiestructuur moet flexibel zijn, zich aanpassend aan veranderingen in de omgeving om te overleven en te groeien.
 • De structuur dient vaak om controle te behouden en macht uit te oefenen, zowel intern als extern.
 • De structuur van een organisatie reflecteert en versterkt haar waarden en normen.
 • Een netwerkstructuur bevordert informatie-uitwisseling en innovatie.
 • Een vloeibare en dynamische structuur in onze organisatie ondersteunt continue verandering en aanpassing.
 • Macht en invloed bepalen de werkelijke structuur, vaak meer dan formele organogrammen.
 • Onzichtbare barrières en onuitgesproken regels beïnvloeden de structuur en dynamiek binnen een organisatie.

Cultuur

 • De cultuur benadrukt efficiëntie, precisie en voorspelbaarheid, waarbij weinig ruimte is voor individualiteit of afwijking van het proces.
 • De cultuur is gericht op aanpassing en overleving, waarbij continu leren en reageren op de omgeving centraal staan.
 • Innovatie, kennisdeling en voortdurend leren vormen de kern van de cultuur, vergelijkbaar met het voortdurend verwerken van informatie door de hersenen.
 • De cultuur in onze organisatie is rijk aan symbolen, verhalen en rituelen die de identiteit en waarden van de organisatie versterken.
 • Macht, belangenbehartiging en onderhandelingen bepalen de cultuur, waarbij allianties en invloed centraal staan.
 • De cultuur in onze organisatie wordt vaak beperkt door onbewuste aannames en overtuigingen die het gedrag en denken binnen de organisatie beïnvloeden.
 • Flexibiliteit, aanpassingsvermogen en openheid voor verandering kenmerken de cultuur, waarbij verandering de enige constante is.
 • De cultuur wordt gekenmerkt door dominantie, controle en exploitatie, met een focus op het behalen van doelen ten koste van ethische overwegingen.

Leiderschap

 • Leiderschap in onze organisatie draait om het strak plannen en controleren van werkprocessen om maximale efficiëntie te garanderen.
 • Leiders moeten zich bewust zijn van en werken aan het doorbreken van beperkende mentale modellen en onbewuste aannames.
 • Leiderschap vereist politiek inzicht om belangen te navigeren, allianties te vormen en steun te verkrijgen voor initiatieven.
 • Leiders moeten de organisatie kunnen aanpassen aan veranderende omgevingen.
 • Leiderschap gaat over het uitoefenen van macht en controle, vaak gericht op het behalen van organisatorische doelen met weinig aandacht voor de bredere impact.
 • Leiders stimuleren innovatie en leren, en faciliteren de zelforganisatie en probleemoplossing binnen de organisatie.
 • Leiders moeten comfortabel zijn met onzekerheid en verandering, en in staat zijn om de organisatie door continue transformatie te leiden.
 • Leiders in onze organisatie zijn de hoeders van de cultuur, zij zetten de toon voor waarden, overtuigingen en gedragsnormen.

Veranderen

 • Verandering in onze organisatie moet zorgvuldig gepland en uitgevoerd worden om de machine niet te verstoren.
 • Verandering wordt gebruikt om macht te consolideren of te vergroten, vaak ten koste van anderen.
 • Verandering is constant en de organisatie moet flexibel en responsief zijn om te navigeren door continue transformatie.
 • Voor verandering is het nodig om mentale barrières te doorbreken en nieuwe manieren van denken te omarmen.
 • Verandering in onze organisatie gaat vaak gepaard met conflicten en machtsspelletjes, en vereist onderhandeling en compromis.
 • Verandering in de organisatie vereist een verschuiving in waarden, overtuigingen en gedragsnormen.
 • Verandering wordt gedreven door leren en aanpassen, met een focus op het verbeteren van probleemoplossend vermogen.
 • De organisatie moet zich aanpassen aan veranderingen in de omgeving om te overleven en te groeien.

Communicatie

 • Communicatie is formeel en gestructureerd, bedoeld om instructies duidelijk en efficiënt over te brengen.
 • Communicatie in onze organisatie is rijk aan symbolen en verhalen die de gedeelde waarden en identiteit van de organisatie uitdragen.
 • Communicatie in onze organisatie wordt gebruikt als middel voor controle, vaak om macht te behouden en te consolideren.
 • Communicatie is dynamisch en veelzijdig, essentieel voor het navigeren door constante verandering en onzekerheid.
 • Communicatie is gericht op het delen van kennis en ideeën, en bevordert collectief leren en innovatie.
 • Communicatie is strategisch, vaak bedoeld om te beïnvloeden, te onderhandelen en allianties te smeden.
 • Communicatie kan beperkt zijn door onbewuste aannames en weerstanden, wat open dialoog bemoeilijkt.
 • Communicatie moet zich snel aanpassen en verspreiden.

Macht

 • Macht ligt bij degenen die de machine ontwerpen en controleren, bepalend hoe elk onderdeel functioneert.
 • Macht wordt beïnvloed door culturele normen en waarden, en ligt bij degenen die deze cultuur het sterkst belichamen en uitdragen.
 • Macht ligt in het vermogen om te navigeren door constante verandering en onzekerheid, en om de organisatie door transformatieprocessen te leiden.
 • Macht kan beperkt worden door onbewuste barrières en aannames die het denken en handelen binnen de organisatie beïnvloeden.
 • Macht is verdeeld en gebaseerd op kennis, expertise en het vermogen om innovatieve oplossingen te genereren.
 • Macht is geconcentreerd en gebruikt om controle uit te oefenen, vaak ten koste van anderen en met weinig aandacht voor ethische overwegingen.
 • Macht is een spel van belangen, allianties en conflicten, waarbij invloed wordt uitgeoefend door onderhandeling en strategisch manoeuvreren.
 • Macht in onze organisatie komt voort uit het vermogen om de organisatie effectief aan te passen en te laten reageren op de externe omgeving.

Besluitvorming

 • Besluitvorming is systematisch en gebaseerd op vaste procedures en regels om consistentie en efficiëntie te waarborgen.
 • Besluitvorming in onze organisatie dient om macht en controle te behouden, vaak ten koste van transparantie en ethische overwegingen.
 • Besluitvorming is dynamisch en flexibel, gericht op het faciliteren van constante aanpassing en verandering.
 • Besluitvorming kan worden belemmerd door onbewuste aannames en mentale modellen die het zicht op alternatieven beperken.
 • Besluitvorming in onze organisatie is het resultaat van onderhandelingen, machtsspelletjes en het balanceren van verschillende belangen.
 • Besluitvorming weerspiegelt de gedeelde waarden en normen van de organisatie en wordt vaak informeel beïnvloed door de heersende cultuur.
 • Besluitvorming is collaboratief en gebaseerd op het delen van kennis en collectieve intelligentie.
 • Besluitvorming is adaptief, gericht op het reageren op en overleven in een veranderende externe omgeving.

Conflicten

 • Besluitvorming volgt een lineair en voorspelbaar proces, gericht op het optimaliseren van de output.
 • Besluitvorming wordt vaak beperkt door onzichtbare psychologische barrières en diepgewortelde overtuigingen.
 • Besluitvorming is het resultaat van machtsspelletjes, onderhandelingen en het managen van belangenconflicten.
 • Besluitvorming is een proces van collectief denken, waarbij leren en feedback centraal staan.
 • Besluitvorming dient om de dominante positie van de organisatie te behouden of uit te breiden, vaak ten koste van anderen.
 • Besluiten in onze organisatie worden gevormd door de gedeelde waarden en overtuigingen binnen de organisatie.
 • Beslissingen worden genomen met het oog op aanpassing aan de omgeving en het waarborgen van het voortbestaan van de organisatie.
 • Beslissingen in onze organisatie worden genomen in een voortdurende staat van aanpassing, reagerend op constante verandering.