Vragenlijst onderzoek interne organisatie met value chain van Porter

De waardeketen of valuechain van Porter kan worden gebruikt om interne organisatie nader te onderzoeken en te beschrijven. Hieronder vind je per activiteit in de waardeketen tien vragen. Dit zijn ondersteunende vragen. Ze geven je richting aan je onderzoek. Je hoeft niet alle vragen te beantwoorden en de vragenlijst is ook niet volledig.

Download de lijst met ondersteunende vragen in pdf.

Inkomende logistiek

 • Kun je beschrijven welke processen er binnen de inkomende logistiek plaatsvinden?
 • Welke leveranciers zijn er betrokken bij de inkomende logistiek en hoe verlopen de relaties met deze leveranciers?
 • Welke criteria worden gehanteerd bij de selectie van leveranciers en hoe worden deze criteria geëvalueerd?
 • Hoe worden de voorraden beheerd en welke systemen worden hiervoor gebruikt?
 • Welke problemen zijn er in het verleden ontstaan in de inkomende logistiek en hoe zijn deze opgelost?
 • Hoe wordt er omgegaan met afwijkingen in de leveringen en welke procedures zijn hiervoor opgesteld?
 • Hoe wordt de kwaliteit van de geleverde goederen gecontroleerd en welke stappen worden ondernomen bij gebreken of defecten?
 • Welke kosten zijn er verbonden aan de inkomende logistiek en hoe worden deze kosten gecontroleerd en geoptimaliseerd?
 • In hoeverre wordt er samengewerkt met andere afdelingen binnen de organisatie om de inkomende logistiek te optimaliseren?
 • Welke innovaties zijn er binnen de inkomende logistiek doorgevoerd en wat is het effect hiervan op de efficiëntie en effectiviteit van de logistieke processen?

Productie

 • Hoe verloopt het productieproces binnen de organisatie?
 • Welke stappen worden er genomen om de productkwaliteit te waarborgen?
 • Hoe wordt het productieproces gepland en georganiseerd?
 • Welke methoden worden gebruikt om de productie-efficiëntie te verbeteren?
 • Hoe worden niejouwe producten ontwikkeld en geïntegreerd in het productieproces?
 • Welke technologieën worden gebruikt om de productie te ondersteunen?
 • Hoe wordt de productiecapaciteit afgestemd op de vraag van de klant?
 • Welke maatregelen worden genomen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen tijdens het productieproces?
 • Op welke manier wordt de duurzaamheid van het productieproces gewaarborgd?
 • Welke rol speelt de productieafdeling in het behalen van de bedrijfsdoelstellingen?

Uitgaande logistiek

 • Hoe wordt het transport van afgewerkte producten georganiseerd?
 • Hoe wordt de levering van producten aan klanten geregeld?
 • Hoe worden de leveringsvoorwaarden afgesproken en gecommuniceerd met klanten?
 • Hoe wordt de kwaliteit van de afgeleverde producten gecontroleerd?
 • Hoe worden retouren en klachten afgehandeld?
 • Hoe worden de kosten voor uitgaande logistiek berekend en geoptimaliseerd?
 • Hoe worden voorraden van afgewerkte producten bijgehouden en beheerd?
 • Hoe worden transportverpakkingen en -materialen geselecteerd en beheerd?
 • Hoe wordt omgegaan met verschillende transporteurs en logistieke dienstverleners?
 • Op welke manier wordt data en informatie over de uitgaande logistiek verzameld en geanalyseerd om processen te verbeteren?

Marketing en verkoop

 • Op welke manier benadert de organisatie haar marketing en verkoopactiviteiten om klanten te bereiken en te overtuigen van haar producten/diensten?
 • Hoe onderscheidt de organisatie zich van haar concurrenten op het gebied van marketing en verkoop?
 • Welke kanalen gebruikt de organisatie voor het communiceren en promoten van haar producten/diensten?
 • Op welke manier verzamelt de organisatie informatie over de behoeften en wensen van haar klanten om haar marketing en verkoopactiviteiten te verbeteren?
 • Hoe meet de organisatie de effectiviteit van haar marketing en verkoopactiviteiten?
 • Welke marketing- en verkoopstrategieën gebruikt de organisatie om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten te behouden?
 • Op welke manier past de organisatie haar marketing en verkoopstrategie aan in verschillende markten of bij verschillende klantsegmenten?
 • Hoe gaat de organisatie om met negatieve publiciteit of reputatieschade?
 • Welke invloed heeft de marketing en verkoopactiviteit op de winstgevendheid en concurrentiepositie van de organisatie?
 • Hoe investeert de organisatie in haar marketing- en verkoopactiviteiten om deze te verbeteren?

Service

 • Hoe belangrijk is klantenservice voor de organisatie en hoe wordt dit gemeten?
 • Op welke manieren probeert de organisatie problemen op te lossen en de klanttevredenheid te verhogen?
 • Hoe worden klachten van klanten afgehandeld en wat zijn de belangrijkste klachten die de organisatie ontvangt?
 • Welke communicatiemiddelen worden gebruikt om klanten te informeren over producten en diensten?
 • Hoe worden nieuwe klanten geworven en bestaande klanten behouden?
 • Welke soorten training krijgen medewerkers om klantgericht te zijn en te blijven?
 • Op welke manieren probeert de organisatie feedback van klanten te verzamelen en wat gebeurt er met deze feedback?
 • Hoe belangrijk zijn service level agreements (SLA’s) en hoe worden deze geëvalueerd?
 • Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie op het gebied van service en hoe worden deze aangepakt?
 • Welke rol speelt technologie in het bieden van service aan klanten en hoe wordt dit geëvalueerd en verbeterd?

Technologieontwikkeling

 • Hoe gebruikt jouw organisatie technologie om haar bedrijfsprocessen te optimaliseren?
 • Op welke manieren verbetert technologie de efficiëntie van jouw organisatie?
 • Hoe investeert jouw organisatie in de ontwikkeling van nieuwe technologieën?
 • Hoe integreert jouw organisatie technologie in de verschillende afdelingen en processen?
 • Hoe verzekert jouw organisatie zich van een veilig en betrouwbaar IT-systeem?
 • Op welke manieren maakt jouw organisatie gebruik van big data en business intelligence?
 • Hoe zorgt jouw organisatie voor het up-to-date houden van haar technologie?
 • Op welke manieren gebruikt jouw organisatie technologie om haar producten en/of diensten te verbeteren?
 • Hoe reageert jouw organisatie op veranderingen in de technologische omgeving?
 • Hoe bepaalt jouw organisatie haar budget voor technologieontwikkeling en -implementatie?

Inkoop

 • Hoe selecteer jij jouw leveranciers en welke criteria gebruik je daarbij?
 • Hoe onderhandel je met leveranciers over prijzen, kwaliteit en leveringsvoorwaarden?
 • Hoe verzeker je zich van de betrouwbaarheid en kwaliteit van de producten of diensten van jouw leveranciers?
 • Hoe optimaliseer je jouw voorraadbeheer en hoe houdje rekening met seizoensgebonden vraag en aanbod?
 • Hoe zorg je voor een efficiënte en effectieve levering van producten of diensten naar jouw organisatie?
 • Hoe zorg je voor een goede relatie met jouw leveranciers en hoe ga je om met eventuele klachten of geschillen?
 • Hoe pas je duurzaamheidsprincipes toe in jouw inkoopproces en hoe verzeker je je van ethische en sociale verantwoordelijkheid van jouw leveranciers?
 • Hoe verzeker je zich van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij jouw inkoopproces?
 • Hoe gebruik je technologie om jouw inkoopproces te optimaliseren en te automatiseren?
 • Hoe zorg je ervoor dat jouw inkoopproces voldoet aan wettelijke en regelgevende vereisten en welke maatregelen neem je om eventuele risico’s te beperken?

Human resources management

 • Hoe wordt het wervings- en selectieproces binnen de organisatie uitgevoerd?
 • Op welke manier worden de prestaties van medewerkers gemeten en beoordeeld?
 • Welke trainingen en opleidingen worden er aangeboden aan medewerkers?
 • Op welke manier worden medewerkers betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van HR-beleid?
 • Op welke manier worden medewerkers gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen en te groeien binnen de organisatie?
 • Hoe wordt er omgegaan met verzuim en gezondheid van medewerkers?
 • Welke rol speelt diversiteit en inclusie binnen het HR-beleid van de organisatie?
 • Hoe wordt er omgegaan met arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving?
 • Op welke manier wordt er samengewerkt met vakbonden en ondernemingsraden?
 • Op welke manier wordt er gestreefd naar een positieve en gezonde werkcultuur?

Infrastructuur

 • Welke fysieke en digitale middelen worden er binnen de organisatie gebruikt om de primaire activiteiten te ondersteunen?
 • Op welke manier draagt de infrastructuur bij aan de efficiëntie en effectiviteit van de primaire activiteiten?
 • Welke systemen en tools worden er gebruikt om data te verzamelen en te analyseren, en hoe worden deze geïntegreerd met de andere activiteiten in de waardeketen?
 • In welke mate is de infrastructuur flexibel en schaalbaar om te kunnen inspelen op veranderingen in de vraag en omstandigheden?
 • Welke maatregelen worden er genomen om de infrastructuur veilig en betrouwbaar te houden?
 • Op welke manier draagt de infrastructuur bij aan de kwaliteit van de producten en diensten die de organisatie levert?
 • Hoe wordt er omgegaan met duurzaamheid en milieuaspecten binnen de infrastructuur van de organisatie?
 • Welke investeringen zijn er gedaan in de infrastructuur de afgelopen jaren en wat waren de resultaten daarvan?
 • Welke trends en ontwikkelingen in de technologie hebben de grootste invloed gehad op de infrastructuur van de organisatie en hoe is hiermee omgegaan?
 • Op welke manier wordt er samengewerkt met externe partners om de infrastructuur te ondersteunen en te verbeteren?

Onderlinge afhankelijkheid van de activiteiten

 • Hoe hangt de efficiëntie van de inkomende logistiek samen met de kwaliteit van de productieactiviteiten?
 • Hoe beïnvloedt de kwaliteit van de inkoopactiviteiten de klanttevredenheid bij de serviceactiviteiten?
 • Op welke manier hangt de effectiviteit van de technologieontwikkeling samen met de kwaliteit van de HRM-activiteiten?
 • Hoe beïnvloedt de kwaliteit van de uitgaande logistiek de klanttevredenheid bij de serviceactiviteiten?
 • Hoe hangt de effectiviteit van de marketing- en verkoopactiviteiten samen met de efficiëntie van de infrastructuuractiviteiten?
 • Hoe beïnvloedt de kwaliteit van de technologieontwikkeling de efficiëntie van de inkomende logistiek?
 • Op welke manier hangt de effectiviteit van de serviceactiviteiten samen met de kwaliteit van de HRM-activiteiten?
 • Hoe beïnvloedt de efficiëntie van de inkoopactiviteiten de efficiëntie van de productieactiviteiten?
 • Hoe hangt de effectiviteit van de marketing- en verkoopactiviteiten samen met de kwaliteit van de technologieontwikkeling?
 • Op welke manier beïnvloedt de efficiëntie van de infrastructuuractiviteiten de efficiëntie van de uitgaande logistiek?

Impact op de marge

 • Hoe heeft de inkomende logistiek invloed op de kosten van jouw organisatie?
 • Welke invloed hebben de productieactiviteiten op de prijsstelling van jouw producten/diensten?
 • Op welke manier beïnvloedt de uitgaande logistiek de winstgevendheid van jouw organisatie?
 • Hoe draagt marketing en verkoop bij aan de groei van jouw organisatie?
 • Welke investeringen in technologieontwikkeling hebben een positieve invloed op jouw marges?
 • Welke kostenposten binnen inkoop hebben de grootste invloed op jouw winstgevendheid?
 • Op welke manier draagt human resources management bij aan de efficiëntie van jouw organisatie en daarmee jouw winstgevendheid?
 • Hoe beïnvloedt infrastructuur de kwaliteit en efficiëntie van jouw activiteiten en daarmee jouw marge?
 • In hoeverre dragen jouw primaire activiteiten bij aan jouw concurrentiepositie en daarmee jouw winstgevendheid?
 • Welke rol spelen de ondersteunende activiteiten in het verlagen van kosten en het verbeteren van de efficiëntie, en wat is de impact daarvan op jouw marge?