Werkvormen rondom Resource based View of the Firm

Hier zijn een aantal werkvormen die je kunt gebruiken om het resource based view of the firm-model in de praktijk toe te passen. Deze werkvormen kunnen helpen bij het identificeren en analyseren van de interne resources en capaciteiten van een organisatie. Het model resource based view of the firm is nauw verbonden met kerncompetenties.

Resource Inventory

Deze werkvorm is bedoeld om een gedetailleerd overzicht te krijgen van de resources die een organisatie bezit.

Doelstelling

Het doel is om een lijst te maken van alle resources, zowel materieel als immaterieel, en inzicht te krijgen in hun potentieel om concurrentievoordeel te bieden.

Benodigde materialen

 • Whiteboard of flip-over
 • Markers
 • Lijst met deelnemers

Instructie

 • Verdeel de deelnemers in groepen en wijs elke groep een specifieke afdeling of functie van de organisatie toe (bijvoorbeeld productie, marketing, R&D, financiën, HR).
 • Geef elke groep een whiteboard of flip-over en markers.
 • Vraag elke groep om een lijst te maken van alle resources die binnen hun toegewezen afdeling aanwezig zijn. Dit omvat fysieke assets (zoals machines, gebouwen) en immateriële assets (zoals patenten, merkreputatie, kennis).
 • Laat elke groep hun lijst presenteren aan de hele groep en bespreek de waarde en zeldzaamheid van elke resource.
 • Identificeer welke resources mogelijk een bron van duurzaam concurrentievoordeel kunnen zijn volgens de Barney-criteria.

SWOT-analyse met RBV-focus

Deze werkvorm combineert de traditionele SWOT-analyse met een RBV-focus om de interne sterkten en zwakten van een organisatie te identificeren.

Doelstelling

Het doel is om de interne sterkten en zwakten van de organisatie te koppelen aan het concept van resources en capaciteiten uit RBV.

Benodigde materialen

 • Whiteboard of flip-over
 • Markers
 • SWOT-sjabloon
 • Lijst met deelnemers

Instructie

 • Verdeel de deelnemers in groepen en geef elke groep een SWOT-sjabloon.
 • Vraag elke groep om de sterke punten (strengths) en zwakten (weaknesses) van de organisatie te identificeren, met een speciale focus op resources en capaciteiten.
 • Laat elke groep hun bevindingen presenteren aan de hele groep en bespreek hoe deze sterke punten en zwakten verband houden met het RBV-concept.
 • Herhaal het proces voor de externe factoren (opportunities en threats) en bespreek hoe de interne resources en capaciteiten de organisatie kunnen helpen om kansen te benutten en bedreigingen te weerstaan.

Resource Gap Analysis

Deze werkvorm is gericht op het identificeren van hiaten tussen de huidige resources en de gewenste resources voor het bereiken van strategische doelstellingen.

Doelstelling

Het doel is om vast te stellen welke resources en capaciteiten ontbreken en welke moeten worden ontwikkeld om concurrentievoordeel te behalen.

Benodigde materialen

 • Whiteboard of flip-over
 • Markers
 • Lijst met deelnemers

Instructie

 • Definieer de strategische doelstellingen van de organisatie.
 • Vraag de deelnemers om een lijst te maken van de resources en capaciteiten die nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken.
 • Vergelijk de huidige resources van de organisatie met de vereiste resources en identificeer de hiaten.
 • Brainstorm over strategieën om deze hiaten te overbruggen, zoals investeringen in opleiding, acquisities, partnerships, of interne ontwikkeling.
 • Bespreek welke hiaten prioriteit moeten krijgen op basis van hun potentiële impact op concurrentievoordeel.