Werkvormen rondom de Balanced Score Card

Wil je met een groep mensen aan de slag rondom de Balanced Score Card, dan hebben we hier een aantal werkvormen verzameld.

Strategiekaart

Strategiekaart is een krachtige visuele tool die helpt bij het communiceren en begrijpen van de strategische doelstellingen van een organisatie. Het is gebaseerd op het Balanced Scorecard (BSC)-model en brengt de onderlinge relaties tussen verschillende doelstellingen in kaart.

Doelstelling

Het doel van de strategiekaart is om de strategische doelstellingen van een organisatie visueel te communiceren en de samenhang tussen deze doelstellingen te verduidelijken.

Benodigde materialen

 • Groot vel papier of een whiteboard
 • Post-its of gekleurde markers
 • Pen of stift

Instructie

 • Begin met het opstellen van de strategiekaart door het centrale doel van de organisatie in het midden van het vel papier of whiteboard te schrijven.
 • Identificeer de belangrijkste doelstellingen die bijdragen aan het centrale doel en schrijf deze op post-its of teken ze met gekleurde markers.
 • Plaats de post-its of tekeningen rondom het centrale doel, waarbij je de onderlinge relaties tussen de doelstellingen aangeeft. Dit kan worden gedaan door pijlen te trekken of door de post-its in clusters te groeperen.
 • Ga dieper in op elke doelstelling en identificeer de Kritieke Succesfactoren (KSF’s) die nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken. Schrijf of teken deze KSF’s onder elke doelstelling.
 • Bespreek met het team de strategiekaart en de relaties tussen de doelstellingen. Identificeer eventuele hiaten of inconsistenties en pas de kaart indien nodig aan.

Prioriteitenmatrix

De prioriteitenmatrix is een werkvorm die helpt bij het identificeren en prioriteren van strategische doelstellingen op basis van hun impact en haalbaarheid. Het stelt het team in staat om gefundeerde beslissingen te nemen over waar ze zich op moeten concentreren.

Doelstelling

Het doel van de prioriteitenmatrix is om strategische doelstellingen te prioriteren op basis van hun impact en haalbaarheid, waardoor het team zich kan richten op de belangrijkste doelen.

Benodigde materialen

 • Groot vel papier of een whiteboard
 • Post-its of gekleurde markers
 • Pen of stift
 • Raster met vier kwadranten (Impact/Haalbaarheid)

Instructie

 • Teken een raster met vier kwadranten op het vel papier of whiteboard. Label de horizontale as als “Impact” en de verticale as als “Haalbaarheid”.
 • Leg aan het team uit dat “Impact” verwijst naar de verwachte positieve uitkomsten van het bereiken van een doelstelling, terwijl “Haalbaarheid” verwijst naar de mate waarin de doelstelling kan worden bereikt binnen de beschikbare middelen en tijd.
 • Schrijf elke strategische doelstelling op een aparte post-it of teken deze met gekleurde markers.
 • Plaats elke post-it of tekening op het raster op basis van de inschatting van het team over de impact en haalbaarheid van elke doelstelling. Hoog-impact en haalbare doelstellingen worden bovenaan en naar rechts geplaatst, terwijl laag-impact en onhaalbare doelstellingen onderaan en naar links worden geplaatst.
 • Bespreek de plaatsing van elke doelstelling met het team. Identificeer de doelstellingen die hoog scoren op zowel impact als haalbaarheid en richt de inspanningen van het team op deze prioriteiten.

Scorekaart en discussie

Deze werkvorm richt zich op het meten en evalueren van de prestaties van een organisatie op basis van de doelstellingen die zijn vastgesteld in de Balanced Scorecard. Het biedt een gestructureerde aanpak om de voortgang te bespreken en eventuele problemen of verbeterpunten te identificeren.

Doelstelling

Het doel van de scorekaart en discussie is om de prestaties van de organisatie te meten en te evalueren op basis van de Balanced Scorecard-doelstellingen, en om discussies te faciliteren over de voortgang, problemen en mogelijke verbeteringen.

Benodigde materialen

 • Scorekaarttemplate met de doelstellingen en bijbehorende meetindicatoren
 • Data en meetresultaten voor elke meetindicator
 • Ruimte voor discussie en notities

Instructie

 • Bereid een scorekaarttemplate voor waarin de doelstellingen en bijbehorende meetindicatoren zijn opgenomen. Zorg ervoor dat er ruimte is om de meetresultaten in te vullen.
 • Verzamel de benodigde data en meetresultaten voor elke meetindicator.
 • Nodig het team uit voor een discussiesessie waarin de scorekaart wordt besproken.
 • Ga doelstelling per doelstelling door de scorekaart en vul de meetresultaten in.
 • Vergelijk de werkelijke prestaties met de streefwaarden of targets die zijn vastgesteld voor elke meetindicator.
 • Stimuleer discussie over de resultaten, identificeer eventuele afwijkingen, problemen of successen en bespreek mogelijke acties om de prestaties te verbeteren.

 

Doelstellingsworkshop

Deze werkvorm richt zich op het opstellen of herzien van de doelstellingen in de Balanced Scorecard. Het is een interactieve workshop waarin het team samenwerkt om de belangrijkste doelstellingen te identificeren en te formuleren.

Doelstelling

Het doel van de doelstellingsworkshop is om het team te betrekken bij het opstellen of herzien van de doelstellingen van de organisatie, om een gedeeld begrip en betrokkenheid te creëren en om de relevantie en haalbaarheid van de doelstellingen te waarborgen.

Benodigde materialen

 • Groot vel papier of een whiteboard
 • Post-its of gekleurde markers
 • Pen of stift
 • Facilitator om de workshop te begeleiden

Instructie

 • Leg het doel en de context van de workshop uit aan het team.
 • Gebruik het vel papier of whiteboard om een lijst te maken van de huidige doelstellingen, indien van toepassing.
 • Stimuleer het team om nieuwe doelstellingen voor te stellen die gericht zijn op het realiseren van de strategie van de organisatie. Moedig creativiteit en diversiteit aan.
 • Schrijf elke voorgestelde doelstelling op een aparte post-it of teken deze met gekleurde markers.
 • Plak de post-its op het vel papier of whiteboard en organiseer ze in logische groepen of clusters op basis van thema’s of focusgebieden.
 • Stel de doelstellingen gezamenlijk bij, verfijn ze en maak ze SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden).
 • Evalueer de relevantie en haalbaarheid van elke doelstelling en bespreek eventuele afhankelijkheden of conflicten.
 • Zorg ervoor dat het team een gedeeld begrip heeft van de doelstellingen en dat iedereen zich betrokken voelt bij het behalen ervan.