Werkvormen rondom het 7S-model

Wil je aan de slag met een groep mensen rondom het 7S-model, dan hebben we hiervoor vier werkvormen verzameld.

De 7S-puzzel

Beschrijving

Deze werkvorm maakt gebruik van een fysieke puzzel om de verschillende elementen van het 7S-model te verkennen. Het idee is om de deelnemers te laten nadenken over hoe de verschillende elementen met elkaar samenhangen en hoe ze een effectieve organisatiecultuur kunnen vormen.

Doelstelling

Het doel van deze werkvorm is om deelnemers bewust te maken van de onderlinge relaties tussen de verschillende elementen van het 7S-model (Strategy, Structure, Systems, Skills, Staff, Style, en Shared values) en hen te helpen begrijpen hoe ze deze elementen kunnen afstemmen om een succesvolle organisatie te creëren.

Benodigde materialen

 • Grote fysieke puzzel met zeven stukken (elk stuk vertegenwoordigt een element van het 7S-model)
 • Werkbladen met uitleg over elk element van het 7S-model
 • Pennen/potloden voor deelnemers om aantekeningen te maken

Instructie

 • Leg de grote fysieke puzzelstukken in het midden van de ruimte.
 • Verdeel de deelnemers in groepen van 3-4 personen en zorg ervoor dat elke groep een werkblad en schrijfmateriaal heeft.
 • Leg de werking van het 7S-model uit en geef een korte uitleg over elk element (Strategy, Structure, Systems, Skills, Staff, Style, en Shared values).
 • Wijs elke groep één element van het 7S-model toe en vraag hen om na te denken over de kenmerken, voordelen en uitdagingen van dat specifieke element. Laat ze hun bevindingen op het werkblad noteren.
 • Vraag elke groep om hun bevindingen te delen met de andere groepen en laat ruimte voor discussie en vragen.
 • Na de discussie, vraag elke groep om het puzzelstuk te pakken dat overeenkomt met hun toegewezen element en leg het op de juiste positie op de vloer.
 • Vraag de deelnemers om samen te werken om de puzzel compleet te maken door de stukken op de juiste manier met elkaar te verbinden.
 • Bespreek het voltooide puzzelbeeld en benadruk de onderlinge afhankelijkheid en synergie tussen de elementen.
 • Evalueer de activiteit door de groepen te vragen hoe ze de geleerde principes kunnen toepassen in hun eigen organisatie of werkomgeving.

Deze werkvorm kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en context van de groep. Bijvoorbeeld, als de deelnemers al vertrouwd zijn met het 7S-model, kunt u de activiteit meer gericht maken op het identificeren van specifieke uitdagingen en het brainstormen van oplossingen.


7S-Rondetafelgesprekken

Beschrijving

Deze werkvorm maakt gebruik van rondetafelgesprekken om deelnemers in staat te stellen diepgaande discussies te voeren over elk element van het 7S-model. Het doel is om de begrip en betrokkenheid van deelnemers te vergroten en hun perspectieven te delen.

Doelstelling

Het doel van deze werkvorm is om deelnemers een diepgaander begrip te geven van elk element van het 7S-model en hen in staat te stellen hun perspectieven, ideeën en ervaringen te delen. Het stimuleren van discussies kan leiden tot nieuwe inzichten en het bevorderen van samenwerking binnen de groep.

Benodigde materialen

 • Tafels en stoelen om een rondetafelopstelling te creëren
 • Flip-overpapier of whiteboard met markers
 • Lijst met vragen of discussiepunten voor elk element van het 7S-model

Instructie

 • Creëer een rondetafelopstelling waarbij de deelnemers comfortabel kunnen zitten en met elkaar kunnen communiceren.
 • Leg de werking van het 7S-model uit en benadruk de belangrijkste kenmerken en onderlinge relaties.
 • Verdeel de deelnemers in groepen van 5-6 personen en zorg ervoor dat elke groep aan een aparte tafel zit.
 • Wijs elke groep één element van het 7S-model toe en geef hen een lijst met vragen of discussiepunten die verband houden met dat specifieke element.
 • Geef de groepen voldoende tijd om het toegewezen element te bespreken en noteer belangrijke inzichten en conclusies op flip-overpapier of het whiteboard.
 • Na de discussie, laat elke groep een woordvoerder kiezen om een samenvatting te geven van hun gesprek aan de andere groepen.
 • Stimuleer interactie tussen de groepen door vragen te stellen, discussies aan te moedigen en vergelijkingen te maken tussen de verschillende elementen van het 7S-model.
 • Faciliteer een slotdiscussie waarin deelnemers kunnen reflecteren op de belangrijkste leerpunten, nieuwe inzichten en mogelijke actiestappen voor hun eigen organisatie.
 • Sluit de activiteit af door de belangrijkste conclusies en inzichten samen te vatten en de deelnemers aan te moedigen om het geleerde toe te passen in hun dagelijkse werk.

Zorg ervoor dat elke groep voldoende tijd heeft om diepgaande discussies te voeren en moedig deelnemers aan om verschillende perspectieven en ideeën te delen. Het is belangrijk om een veilige en respectvolle omgeving te creëren waarin iedereen vrij kan spreken en luisteren naar elkaars standpunten.

7S-Model Groepssimulatie

Beschrijving

Deze werkvorm is een groepssimulatie waarbij de deelnemers in groepen van 4-6 personen worden verdeeld. Elke groep krijgt de opdracht om een fictief bedrijf te analyseren aan de hand van het 7S-model. Elke groep wordt toegewezen aan een specifiek bedrijf en krijgt informatie over de huidige situatie van het bedrijf op elk van de 7S-dimensies.

Doelstelling

Het doel van deze werkvorm is om de deelnemers vertrouwd te maken met het 7S-model en hen te helpen begrijpen hoe de verschillende dimensies van invloed zijn op een organisatie. Het helpt deelnemers ook om analytische en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen.

Benodigde materialen

 • Voorbereide casestudies met fictieve bedrijfsinformatie op de 7S-dimensies (bijv. strategie, structuur, systemen, stijl, personeel, vaardigheden, gedeelde waarden)
 • Flip-overs of whiteboards
 • Schrijfmaterialen
 • Timer of klok

Instructie

 • Verdeel de deelnemers in groepen van 4-6 personen.
 • Wijs elke groep een fictief bedrijf toe en geef hen de casestudy met informatie over de huidige situatie van het bedrijf op elk van de 7S-dimensies.
 • Leg het 7S-model uit aan de deelnemers en geef een korte introductie over elk van de dimensies.
 • Geef de groepen de opdracht om de huidige situatie van het toegewezen bedrijf te analyseren en verbeteringsmogelijkheden te identificeren op elk van de 7S-dimensies.
 • Moedig de groepen aan om samen te werken, ideeën te genereren en hun bevindingen op de flip-overs of whiteboards te noteren.
 • Stel een tijdslimiet in (bijvoorbeeld 45 minuten) en geef regelmatig updates over de resterende tijd.
 • Na de toegewezen tijd vragen de groepen om hun bevindingen te presenteren aan de rest van de deelnemers. Elke groep kan hun analyse en aanbevelingen delen en eventuele vragen beantwoorden.
 • Faciliteer een groepsdiscussie om verschillende perspectieven te delen en inzichten te verzamelen.
 • Sluit af met een samenvatting van de belangrijkste leerpunten en bespreek hoe de inzichten uit deze activiteit kunnen worden toegepast in de praktijk.

Zorg ervoor dat de casestudies uitdagend genoeg zijn en voldoende ruimte bieden voor discussie en analyse. Moedig creativiteit en out-of-the-box denken aan tijdens de analyse en aanbevelingsfase.

7S-analyse in kaart brengen

Beschrijving

Deze werkvorm is bedoeld om teams te helpen bij het analyseren van de verschillende elementen van het 7S-model en het identificeren van mogelijke verbeterpunten. De werkvorm maakt gebruik van een visuele weergave van het 7S-model op een groot vel papier of een whiteboard.

Doelstelling

Het doel van deze werkvorm is om het team bewust te maken van de verschillende componenten van het 7S-model en hun onderlinge relaties. Het helpt ook bij het identificeren van discrepanties tussen de huidige situatie en de gewenste situatie, waardoor teamleden kunnen nadenken over mogelijke verbeteracties.

Benodigde materialen

 • Groot vel papier of whiteboard
 • Marker
 • Post-it briefjes (verschillende kleuren)
 • Pen

Instructie

 • Leg het concept van het 7S-model uit aan de deelnemers en bespreek kort de betekenis van elke S.
 • Teken een groot diagram van het 7S-model op het vel papier of het whiteboard, met de zeven S-elementen als labels. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is tussen de elementen.
 • Verdeel de deelnemers in groepen van drie tot vijf personen, afhankelijk van de grootte van het team.
 • Geef elke groep een set post-it briefjes in verschillende kleuren en een pen.
 • Instructie voor elke groep: Geef elke deelnemer vijf post-it briefjes en vraag hen om individueel na te denken over de sterke punten en verbeterpunten met betrekking tot elk van de zeven S-elementen. Schrijf elk punt op een apart briefje.
 • Laat de groepen vervolgens samenkomen en hun briefjes op het relevante S-element in het diagram plaatsen. Bespreek de verschillende ideeën en identificeer de belangrijkste bevindingen.
 • Vraag de groepen om gezamenlijk de belangrijkste verbeterpunten te selecteren en deze op nieuwe post-it briefjes te schrijven. Plaats deze briefjes onder het relevante S-element.
 • Sluit de werkvorm af met een groepsdiscussie over de bevindingen en mogelijke vervolgstappen.

Deze werkvorm kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en context van het team. Bijvoorbeeld, als de groep al een duidelijk beeld heeft van de sterke punten en verbeterpunten, kan de nadruk liggen op het identificeren van acties en verantwoordelijkheden om de gewenste veranderingen door te voeren.