Cultuurmodel Denison – scan

Het Denison cultuurmodel kent een scan waarmee de organisatiecultuur in beeld kan worden gebracht. Het geeft een beeld van de huidige cultuur, de effectiviteit daarvan en mogelijkheden tot verbetering.

De intellectuele rechten van de originele vragenlijst liggen (uiteraard) bij het internationaal opererende consultancybureau Denison Consultancy. Om te begrijpen hoe je met dit model meer grip krijgt op de cultuur en cultuurontwikkeling van je organisatie hebben we zelf een uitgebreide scan ontwikkeld. Dit is dus nadrukkelijk niet de originele scan, maar is ontwikkeld op basis van ervaring en vooral bronnenonderzoek. Per kernelement zijn tien stellingen geformuleerd, met verwijzing naar het bronnenonderzoek. De scan is (nog niet) gevalideerd. Voor een scan op basis van gevalideerd onderzoek verwijzen we naar Denison Consultancy.

Per kenmerk van het cultuurmodel van Denison worden tien stellingen voorgelegd. Iedere stelling scoor je op een schaal van 0-5. Je geeft 0 punten wanneer het echt niet toepassing is en 5 punten wanneer het volledig van toepassing is. 0 en 5 zijn uitersten, maar de stelling kan ook een andere weging krijgen (1, 2, 3 of 4 punten). Wanneer je alle stellingen hebt gescoord, klik je op het tabel ‘grafiek’ voor het resultaat.

De scan is gebaseerd op de volgende stellingen.

Strategische richting van de organisatie onderbouwing stellingen

 • De organisatie heeft een duidelijke en beknopte missie- en visieverklaring die consistent wordt gecommuniceerd naar alle belanghebbenden.
 • De organisatie heeft een goed begrip van de markt en de behoeften van klanten, en gebruikt deze informatie om haar producten en diensten te ontwikkelen en aan te passen.
 • De organisatie heeft een duidelijke strategie en een plan om deze strategie uit te voeren, met duidelijke doelstellingen en meetbare resultaten.
 • De organisatie investeert in onderzoek en ontwikkeling om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en innovatief te blijven in haar markt.
 • De organisatie heeft een sterke merkidentiteit en gebruikt dit om haar producten en diensten te onderscheiden van concurrenten.
 • De organisatie heeft een goede financiële positie en gebruikt haar middelen efficiënt om haar doelen te bereiken.
 • De organisatie is gericht op duurzaamheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij en het milieu.
 • De organisatie heeft een cultuur van continu leren en verbeteren, en staat open voor feedback van medewerkers, klanten en andere belanghebbenden.
 • De organisatie heeft een goed leiderschapsteam dat de visie en strategie van de organisatie effectief kan communiceren en uitvoeren.
 • De organisatie heeft een flexibele en aanpasbare structuur die kan reageren op veranderende omstandigheden in de markt en de samenleving.

Doelgerichtheid van de organisatie onderbouwing stellingen

 • De organisatie heeft duidelijke, meetbare doelstellingen die relevant zijn voor haar missie en visie.
 • De doelstellingen van de organisatie zijn bekend bij alle medewerkers en worden regelmatig gecommuniceerd en geëvalueerd.
 • De organisatie heeft realistische doelstellingen die haalbaar zijn binnen de gestelde tijdlijnen en budgetten.
 • De doelstellingen van de organisatie zijn gericht op het leveren van waarde aan klanten en het bereiken van concurrentievoordeel.
 • De organisatie houdt rekening met de behoeften van alle belanghebbenden bij het opstellen van haar doelstellingen.
 • De organisatie heeft een systeem om de voortgang van haar doelstellingen te meten en te rapporteren.
 • De organisatie heeft een duidelijk plan om haar doelstellingen te bereiken, inclusief concrete acties en verantwoordelijkheden.
 • De organisatie past haar doelstellingen aan op basis van veranderingen in de markt en de samenleving.
 • De organisatie stimuleert medewerkers om bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen en biedt hen de middelen en ondersteuning die ze nodig hebben.
 • De organisatie evalueert regelmatig haar doelstellingen en past ze aan waar nodig om ervoor te zorgen dat ze nog steeds relevant en haalbaar zijn.

Visie onderbouwing stellingen

 • De organisatie heeft een duidelijke en inspirerende visie die haar missie ondersteunt en de richting aangeeft waarin de organisatie zich wil ontwikkelen.
 • De visie van de organisatie is relevant en passend voor haar sector, markt en klanten.
 • De visie van de organisatie is bekend bij alle medewerkers en wordt regelmatig gecommuniceerd en geëvalueerd.
 • De visie van de organisatie is toekomstgericht en anticipeert op veranderingen in de markt en de samenleving.
 • De visie van de organisatie is ambitieus en uitdagend, maar ook realistisch en haalbaar.
 • De visie van de organisatie is gebaseerd op een grondige analyse van de sterke en zwakke punten van de organisatie en de kansen en bedreigingen in haar omgeving.
 • De visie van de organisatie is consistent met haar waarden en principes, en sluit aan bij de behoeften van haar belanghebbenden.
 • De organisatie heeft een plan om haar visie te realiseren, inclusief concrete acties en verantwoordelijkheden.
 • De organisatie stimuleert medewerkers om bij te dragen aan het realiseren van de visie en biedt hen de middelen en ondersteuning die ze nodig hebben.
 • De organisatie evalueert regelmatig haar visie en past deze aan waar nodig om ervoor te zorgen dat deze nog steeds relevant en inspirerend is voor haar medewerkers en belanghebbenden.

Onderlinge afstemming onderbouwing stellingen

 • Onze teams werken goed samen om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
 • Er zijn duidelijke communicatielijnen en -protocollen tussen verschillende afdelingen en teams.
 • Het delen van informatie en kennis is een prioriteit voor ons bedrijf.
 • Wanneer zich problemen voordoen, zijn we in staat om snel en effectief samen te werken om deze op te lossen.
 • Onze medewerkers hebben een duidelijk beeld van de strategische doelen van het bedrijf en weten hoe hun werkzaamheden bijdragen aan deze doelen.
 • We hebben regelmatig overleg en feedback sessies om te zorgen dat onze teams en afdelingen goed afgestemd blijven.
 • We hebben duidelijke procedures voor het oplossen van conflicten en het nemen van beslissingen in situaties waar verschillende afdelingen en teams betrokken zijn.
 • Onze medewerkers tonen een hoge mate van vertrouwen en respect voor elkaar, en werken samen in een open en eerlijke sfeer.
 • Onze leiders en managers spelen een actieve rol in het bevorderen van een cultuur van samenwerking en afstemming.
 • Onze organisatie heeft een gemeenschappelijke visie en waarden die door alle medewerkers worden gedeeld en nageleefd.

Overeenstemming onderbouwing stellingen

 • Onze organisatie heeft duidelijk gedefinieerde doelstellingen en prioriteiten die door alle medewerkers worden begrepen en nagestreefd.
 • Onze organisatie heeft een gemeenschappelijke visie en missie die door alle medewerkers worden gedeeld en nageleefd.
 • Onze organisatie heeft duidelijk gedefinieerde procedures en protocollen voor het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen.
 • Onze medewerkers hebben een duidelijk beeld van de strategische doelen van het bedrijf en weten hoe hun werkzaamheden bijdragen aan deze doelen.
 • Onze organisatie heeft een gemeenschappelijke taal en terminologie die door alle afdelingen en teams wordt gebruikt.
 • Onze organisatie heeft een gedeelde kennisbasis en informatiebronnen die toegankelijk zijn voor alle medewerkers.
 • Onze organisatie heeft duidelijke regels en procedures voor communicatie en samenwerking tussen afdelingen en teams.
 • Onze organisatie heeft duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden voor alle medewerkers.
 • Onze organisatie heeft een cultuur van open communicatie en feedback, waarin medewerkers zich vrij voelen om hun ideeën en zorgen te delen.
 • Onze organisatie heeft een duidelijke en transparante besluitvormingsstructuur die door alle medewerkers wordt begrepen en geaccepteerd.

Kernwaarden en gedrag onderbouwing stellingen

 • Onze organisatie hecht veel waarde aan integriteit en ethisch gedrag en we handelen hier consequent naar.
 • Onze organisatie heeft duidelijke kernwaarden die door alle medewerkers worden begrepen en geïnternaliseerd.
 • Onze organisatie stimuleert een cultuur van respect en inclusie, waarin alle medewerkers gelijk worden behandeld en gewaardeerd.
 • Onze organisatie streeft naar continue verbetering en innovatie en moedigt medewerkers aan om nieuwe ideeën en oplossingen aan te dragen.
 • Onze organisatie heeft duidelijke en transparante communicatiekanalen, zowel intern als extern.
 • Onze organisatie is verantwoordelijk en duurzaam, en we nemen onze verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu en de maatschappij serieus.
 • Onze medewerkers tonen een hoge mate van betrokkenheid bij hun werk en zijn toegewijd aan het leveren van kwaliteit en waarde.
 • Onze organisatie stimuleert een cultuur van samenwerking en teamwork, waarin we elkaars sterke punten benutten en gezamenlijk succes behalen.
 • Onze organisatie is klantgericht en streeft ernaar om de behoeften van onze klanten te begrijpen en daarop in te spelen.
 • Onze organisatie is transparant en eerlijk in onze communicatie met onze klanten, partners en andere belanghebbenden.

Kennisontwikkeling onderbouwing stellingen

 • Onze organisatie moedigt medewerkers aan om hun kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen en biedt daarvoor de nodige opleidings- en trainingsmogelijkheden.
 • Onze organisatie stimuleert kennisdeling en samenwerking tussen afdelingen en teams.
 • Onze organisatie heeft een goed georganiseerd kennismanagementproces, waarin we kennis opslaan, delen en toegankelijk maken voor alle medewerkers.
 • Onze organisatie investeert in de nieuwste technologieën en hulpmiddelen om kennisontwikkeling te ondersteunen.
 • Onze organisatie heeft een cultuur van creativiteit en innovatie, waarin medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te implementeren.
 • Onze organisatie heeft een duidelijk beleid voor kennisbescherming en vertrouwelijkheid, om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie lekt of verloren gaat.
 • Onze organisatie heeft een goed georganiseerd systeem voor het bijhouden van prestaties en ontwikkeling van medewerkers.
 • Onze organisatie organiseert regelmatig workshops, seminars, conferenties en andere evenementen om de kennis en vaardigheden van medewerkers te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Onze organisatie heeft een systeem voor het identificeren van kritieke kennisgebieden en het plannen van kennisontwikkelingsactiviteiten om deze gebieden te verbeteren.
 • Onze organisatie moedigt medewerkers aan om feedback te geven over hun leerervaringen en om suggesties te doen voor verbeteringen.

Teamontwikkeling onderbouwing stellingen

 • Onze teams werken goed samen en zijn in staat om gezamenlijke doelen te bereiken.
 • Onze teams zijn flexibel en in staat om zich aan te passen aan veranderingen in de organisatie of de markt.
 • Onze teams hebben een duidelijke taakverdeling en werken effectief samen om hun taken uit te voeren.
 • Onze teams zijn zich bewust van elkaars sterke en zwakke punten en benutten deze om gezamenlijk succes te behalen.
 • Onze teams hebben een duidelijke communicatiestructuur en zijn in staat om open en eerlijk met elkaar te communiceren.
 • Onze teams werken goed samen om problemen op te lossen en zijn in staat om creatieve oplossingen te bedenken.
 • Onze teams hebben een positieve en constructieve houding ten opzichte van elkaar en werken samen in een cultuur van vertrouwen en respect.
 • Onze teams werken aan continue verbetering en zijn in staat om feedback te geven en te ontvangen om hun prestaties te verbeteren.
 • Onze teams hebben een duidelijke focus op klanttevredenheid en zijn in staat om klantbehoeften effectief te begrijpen en daarop in te spelen.
 • Onze teams zijn in staat om nieuwe leden snel te integreren en effectief samen te werken om gezamenlijke doelen te bereiken.

Empowerment onderbouwing stellingen

 • Onze organisatie moedigt medewerkers aan om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk.
 • Onze organisatie biedt medewerkers de nodige middelen en autoriteit om beslissingen te nemen en veranderingen door te voeren.
 • Onze organisatie moedigt medewerkers aan om kritisch te denken en oplossingen te bedenken voor problemen die ze tegenkomen.
 • Onze organisatie geeft medewerkers voldoende ruimte om hun werk op hun eigen manier te doen en hun eigen ideeën en creativiteit in te brengen.
 • Onze organisatie zorgt ervoor dat medewerkers de nodige training en ontwikkelingsmogelijkheden hebben om hun vaardigheden en kennis te verbeteren.
 • Onze organisatie heeft een open en transparante cultuur waarin medewerkers vrijuit kunnen communiceren en hun mening kunnen geven zonder angst voor represailles.
 • Onze organisatie beloont en erkent medewerkers die bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de organisatie.
 • Onze organisatie stimuleert en ondersteunt medewerkers om samen te werken en ideeën uit te wisselen, zowel binnen teams als tussen teams.
 • Onze organisatie moedigt medewerkers aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en loopbaanplanning.
 • Onze organisatie zorgt ervoor dat medewerkers begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan de bredere doelen van de organisatie en hoe ze kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie.

Verandergezindheidonderbouwing stellingen

 • De organisatie heeft een cultuur waarin verandering wordt gezien als een noodzakelijkheid om succesvol te blijven en groeien.
 • De organisatie heeft een systeem om veranderingen te identificeren en prioriteren, inclusief een duidelijk proces voor het nemen van beslissingen en het toewijzen van middelen.
 • De organisatie is bereid om risico’s te nemen en nieuwe ideeën uit te proberen, en faalt niet om te leren en te verbeteren.
 • De organisatie heeft een open communicatiecultuur, waarbij medewerkers worden aangemoedigd om ideeën en suggesties voor verbetering aan te dragen.
 • De organisatie heeft een duidelijk verandermanagementproces, inclusief een plan om weerstand tegen verandering te overwinnen.
 • De organisatie heeft een flexibele structuur en beleidskader, waardoor veranderingen snel en efficiënt kunnen worden doorgevoerd.
 • De organisatie stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van haar medewerkers, zodat zij kunnen bijdragen aan verandering en groei.
 • De organisatie streeft naar voortdurende verbetering en innovatie, en is bereid om haar huidige manier van werken uit te dagen en te veranderen.
 • De organisatie heeft een feedbackmechanisme om de impact van verandering te evalueren en aan te passen indien nodig.
 • De organisatie heeft een sterke leiderschapsvisie en -cultuur die verandering ondersteunt en faciliteert.

Klantfocus onderbouwing stellingen

 • De organisatie heeft een diepgaand inzicht in de behoeften, wensen en verwachtingen van haar klanten en stemt haar producten, diensten en communicatie hierop af.
 • De organisatie maakt gebruik van klantfeedback en klanttevredenheidsonderzoeken om haar prestaties te meten en te verbeteren.
 • De organisatie heeft duidelijke processen en procedures voor het behandelen van klachten en het oplossen van problemen.
 • De organisatie heeft een duidelijke en consistente klantenservicecultuur en biedt training en ondersteuning aan haar medewerkers om klantgericht te handelen.
 • De organisatie heeft een multidisciplinair team dat zich bezighoudt met het verbeteren van de klantervaring en het oplossen van klantgerelateerde problemen.
 • De organisatie heeft heldere en transparante communicatie met haar klanten over haar producten, diensten en prijzen.
 • De organisatie meet haar klanttevredenheid en -loyaliteit en gebruikt deze informatie om haar producten en diensten te verbeteren.
 • De organisatie investeert in nieuwe technologieën en tools om de klantervaring te verbeteren, zoals chatbots, mobiele apps en social media.
 • De organisatie biedt oplossingen op maat voor individuele klanten en past haar aanbod aan op basis van individuele klantbehoeften en -voorkeuren.
 • De organisatie heeft een duidelijk en uitgebreid proces voor het verzamelen van feedback van klanten en het gebruiken van deze informatie om haar producten, diensten en processen te verbeteren.

Lerende organisatie onderbouwing stellingen

 • De organisatie investeert in continue training en ontwikkeling van haar medewerkers, inclusief professionele ontwikkeling en opleiding.
 • De organisatie moedigt medewerkers aan om ideeën en feedback aan te dragen om processen, producten en diensten te verbeteren.
 • De organisatie heeft een systeem voor kennismanagement, inclusief een database of kennisbank waarin kennis en expertise worden vastgelegd en gedeeld.
 • De organisatie heeft een cultuur van open communicatie en transparantie, waarin medewerkers worden aangemoedigd om hun ideeën, feedback en inzichten te delen.
 • De organisatie heeft een duidelijk proces voor het identificeren van kansen voor verbetering en innovatie, en een structuur voor het implementeren van deze veranderingen.
 • De organisatie maakt gebruik van evaluaties en feedbackmechanismen om haar prestaties en de effectiviteit van haar processen en procedures te meten en te verbeteren.
 • De organisatie heeft een cultuur van risicobeheer, waarin medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe ideeën uit te proberen en te leren van fouten en mislukkingen.
 • De organisatie maakt gebruik van geavanceerde technologieën en tools om haar prestaties te meten, te analyseren en te verbeteren.
 • De organisatie heeft een duidelijk proces voor het delen en benutten van best practices en successen binnen de organisatie.
 • De organisatie heeft een cultuur van continue verbetering en ontwikkeling, waarin medewerkers worden aangemoedigd om voortdurend te leren en te groeien en waarin prestaties worden beloond en erkend.