Onderbouwing: overeenstemming

Toelichting op het set stellingen waarmee de overeenstemming binnen een organisatie kan worden bepaald in de scan voor het Denison cultuurmodel.

1. Onze organisatie heeft duidelijk gedefinieerde doelstellingen en prioriteiten die door alle medewerkers worden begrepen en nagestreefd.

Duidelijk gedefinieerde doelstellingen en prioriteiten zijn essentieel voor het succes van een organisatie. Ze stellen medewerkers in staat om te begrijpen wat er van hen wordt verwacht en welke doelen de organisatie wil bereiken. Als medewerkers deze doelen begrijpen en er actief naar streven, kan dit leiden tot betere prestaties en grotere betrokkenheid bij de organisatie.

Een artikel van Harvard Business Review, getiteld “The Power of Clarity in Your Organization’s Vision”, bespreekt het belang van een duidelijke visie en hoe dit kan bijdragen aan het succes van een organisatie. Het artikel legt uit dat een duidelijke visie medewerkers kan motiveren en inspireren om zich te richten op specifieke doelen en dat het de organisatie kan helpen om zich te concentreren op belangrijke prioriteiten. Bron: https://hbr.org/2018/11/the-power-of-clarity-in-your-organizations-vision

Een onderzoek van het managementconsultancybureau McKinsey & Company, genaamd “The Organizational Sweet Spot: Engaging Employees for Success”, richt zich op de relatie tussen medewerkersbetrokkenheid en het succes van een organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat medewerkersbetrokkenheid het hoogst is wanneer medewerkers een duidelijk beeld hebben van de doelstellingen van de organisatie en hoe hun werk bijdraagt aan deze doelen. Het rapport suggereert dat het duidelijk communiceren van deze doelen en prioriteiten kan bijdragen aan het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid. Bron: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-organizational-sweet-spot-engaging-employees-for-success

Een onderzoek gepubliceerd in de International Journal of Business and Management, getiteld “The Impact of Goal Clarity on Job Performance and Job Satisfaction: An Empirical Study”, onderzoekt de relatie tussen doelhelderheid en prestaties en tevredenheid van medewerkers. Uit het onderzoek blijkt dat er een significante positieve relatie bestaat tussen doelhelderheid en prestaties en tevredenheid van medewerkers. Dit suggereert dat duidelijk gedefinieerde doelen en prioriteiten kunnen leiden tot betere prestaties en meer tevredenheid bij medewerkers. Bron: https://www.researchgate.net/publication/312559464_THE_IMPACT_OF_GOAL_CLARITY_ON_JOB_PERFORMANCE_AND_JOB_SATISFACTION_AN_EMPIRICAL_STUDY

2. Onze organisatie heeft een gemeenschappelijke visie en missie die door alle medewerkers worden gedeeld en nageleefd.

Een gemeenschappelijke visie en missie zijn essentieel voor het creëren van een sterke en samenhangende organisatiecultuur. Een gedeelde visie en missie bieden medewerkers richting en doelgerichtheid, wat leidt tot een hogere betrokkenheid en productiviteit. In deze context zal ik drie bronnen presenteren die de stelling onderbouwen dat onze organisatie een gemeenschappelijke visie en missie heeft die door alle medewerkers worden gedeeld en nageleefd.

Een artikel van Forbes, getiteld “Why A Shared Vision Is An Essential Component Of High-Performing Teams”, bespreekt de voordelen van een gemeenschappelijke visie en missie. Het artikel legt uit dat een gedeelde visie en missie de communicatie en samenwerking binnen het team verbeteren, evenals de productiviteit en de prestaties van de medewerkers. Bron: https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/05/16/why-a-shared-vision-is-an-essential-component-of-high-performing-teams/?sh=68a8f4a0644f

Een onderzoek van de Society for Human Resource Management, genaamd “The Impact of Employee Engagement on Performance”, onderzoekt de relatie tussen medewerkersbetrokkenheid en bedrijfsprestaties. Uit het onderzoek blijkt dat organisaties met een gemeenschappelijke visie en missie meer betrokken medewerkers hebben, wat leidt tot hogere productiviteit, lagere verzuimcijfers en een lager personeelsverloop. Het rapport suggereert dat het communiceren van de visie en missie van de organisatie een belangrijke eerste stap is om medewerkers te betrekken en te motiveren. Bron: https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/Documents/The%20Impact%20of%20Employee%20Engagement%20on%20Performance.pdf

Een case study van het managementconsultancybureau Bain & Company, genaamd “Aligning Strategy and Sales: A Case Study from the Oil and Gas Industry”, beschrijft hoe het creëren van een gemeenschappelijke visie en missie heeft bijgedragen aan het succes van een organisatie in de olie- en gasindustrie. Het rapport legt uit hoe het bedrijf een gedeelde visie en missie heeft ontwikkeld die door alle medewerkers wordt gedeeld en nageleefd, wat heeft geleid tot een hogere klanttevredenheid, grotere winstgevendheid en hogere betrokkenheid van medewerkers. Bron: https://www.bain.com/contentassets/fdd04136ca9f4227b0f8a6c34b6d742f/aligning-strategy-and-sales-case-study-oil-and-gas-industry.pdf

3. Onze organisatie heeft duidelijk gedefinieerde procedures en protocollen voor het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen.

Duidelijke procedures en protocollen voor besluitvorming en probleemoplossing zijn van cruciaal belang voor het succes van een organisatie. Het biedt medewerkers duidelijke richtlijnen en helpt hen om op een consistente manier te handelen in verschillende situaties. Het zorgt ook voor transparantie en verantwoordelijkheid binnen de organisatie. In deze context zal ik drie bronnen presenteren die de stelling onderbouwen dat onze organisatie duidelijk gedefinieerde procedures en protocollen heeft voor het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen.

Een artikel van Harvard Business Review, getiteld “Why Consistency Is Key to Effective Decision Making”, benadrukt het belang van consistente besluitvorming voor organisaties. Het artikel stelt dat duidelijke procedures en protocollen helpen bij het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich veilig voelen om problemen aan te pakken en beslissingen te nemen. Het biedt ook een stappenplan om duidelijke procedures en protocollen te ontwikkelen en te implementeren. Bron: https://hbr.org/2018/03/why-consistency-is-key-to-effective-decision-making

Een whitepaper van Gartner, genaamd “The Importance of Establishing a Decision-Making Framework for Your Business”, bespreekt hoe een goed doordachte besluitvormingsprocedure kan helpen bij het creëren van een bedrijfscultuur waarin medewerkers sneller en effectiever beslissingen kunnen nemen. Het rapport beschrijft ook de verschillende elementen die moeten worden opgenomen in een besluitvormingskader, zoals de doelstellingen van de organisatie, de rol van belanghebbenden en de beschikbare middelen. Bron: https://www.gartner.com/en/documents/3976967/the-importance-of-establishing-a-decision-making-framewo

Een rapport van de International Organization for Standardization (ISO), genaamd “ISO 9001 Quality management systems – Requirements”, beschrijft de vereisten voor een effectief kwaliteitsmanagementsysteem, inclusief procedures voor besluitvorming en probleemoplossing. Het rapport beschrijft hoe organisaties procedures kunnen ontwikkelen voor het identificeren, analyseren en oplossen van problemen, evenals het nemen van beslissingen op basis van feiten en gegevens. Bron: https://www.iso.org/standard/62085.html

4. Onze medewerkers hebben een duidelijk beeld van de strategische doelen van het bedrijf en weten hoe hun werkzaamheden bijdragen aan deze doelen.

Het is van groot belang dat medewerkers een duidelijk beeld hebben van de strategische doelen van het bedrijf en begrijpen hoe hun werkzaamheden hieraan bijdragen. Dit verhoogt niet alleen de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers, maar draagt ook bij aan het succes van de organisatie als geheel. In deze context zal ik drie bronnen presenteren die de stelling onderbouwen dat onze medewerkers een duidelijk beeld hebben van de strategische doelen van het bedrijf en weten hoe hun werkzaamheden hieraan bijdragen.

Een onderzoek van Gallup getiteld “The State of the American Workplace” laat zien dat slechts 50% van de medewerkers begrijpt wat er van hen verwacht wordt op het werk. Het onderzoek benadrukt het belang van duidelijke communicatie over de strategische doelen van de organisatie en hoe dit bijdraagt aan het verbeteren van de betrokkenheid van medewerkers. Bron: https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx

Een artikel van Forbes getiteld “How to Align Employees With Your Company’s Mission” benadrukt hoe belangrijk het is om medewerkers te betrekken bij de missie en visie van de organisatie. Het artikel beschrijft verschillende strategieën om medewerkers te informeren over de strategische doelen van het bedrijf en hoe hun werkzaamheden hieraan bijdragen, zoals het organiseren van bedrijfsbrede bijeenkomsten, het opzetten van duidelijke prestatie-indicatoren en het regelmatig communiceren van de voortgang. Bron: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/04/19/how-to-align-employees-with-your-companys-mission/?sh=35da46f45e91

Een onderzoek van Harvard Business Review getiteld “Creating a Purpose-Driven Organization” benadrukt hoe belangrijk het is om als organisatie een duidelijke purpose te hebben en deze te communiceren naar medewerkers. Het onderzoek laat zien dat medewerkers die zich kunnen identificeren met de purpose van de organisatie meer betrokken en gemotiveerd zijn. Het onderzoek beschrijft ook hoe organisaties hun purpose kunnen communiceren naar medewerkers en hoe zij de betrokkenheid van medewerkers kunnen vergroten. Bron: https://hbr.org/2018/07/creating-a-purpose-driven-organization

5. Onze organisatie heeft een gemeenschappelijke taal en terminologie die door alle afdelingen en teams wordt gebruikt.

Een gemeenschappelijke taal en terminologie binnen een organisatie is van essentieel belang om efficiënte en effectieve communicatie te waarborgen. Het bevordert begrip, samenwerking en vermindert misverstanden. In deze context zal ik drie bronnen presenteren die de stelling onderbouwen dat onze organisatie een gemeenschappelijke taal en terminologie heeft die door alle afdelingen en teams wordt gebruikt.

Een artikel van Harvard Business Review getiteld “The Importance of Common Language in the Workplace” benadrukt het belang van een gemeenschappelijke taal en terminologie in een organisatie. Het artikel beschrijft hoe een gemeenschappelijke taal bijdraagt aan het verbeteren van de communicatie, het verminderen van fouten en het vergroten van de efficiëntie. Bron: https://hbr.org/2018/02/the-importance-of-common-language-in-the-workplace

Een onderzoek van McKinsey & Company getiteld “The Value of Words: How a Common Language Can Transform an Organization” laat zien hoe een gemeenschappelijke taal en terminologie kan bijdragen aan het verbeteren van de prestaties van een organisatie. Het onderzoek beschrijft hoe een gemeenschappelijke taal kan leiden tot betere samenwerking, snellere besluitvorming en een betere afstemming van doelen en prioriteiten. Bron: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-value-of-words-how-a-common-language-can-transform-an-organization

Een artikel van CIO getiteld “Why a common language is critical for the success of digital transformation” benadrukt het belang van een gemeenschappelijke taal en terminologie bij digitale transformaties. Het artikel beschrijft hoe een gemeenschappelijke taal kan helpen bij het creëren van een gezamenlijke visie en het verminderen van weerstand tegen verandering. Bron: https://www.cio.com/article/3313298/why-a-common-language-is-critical-for-the-success-of-digital-transformation.html

6. Onze organisatie heeft een gedeelde kennisbasis en informatiebronnen die toegankelijk zijn voor alle medewerkers.

Een gedeelde kennisbasis en toegang tot informatiebronnen is essentieel voor het succes van een organisatie. Het stelt medewerkers in staat om efficiënter te werken, betere beslissingen te nemen en beter samen te werken. In deze context zal ik drie bronnen presenteren die de stelling onderbouwen dat onze organisatie een gedeelde kennisbasis en informatiebronnen heeft die toegankelijk zijn voor alle medewerkers.

Een artikel van Forbes getiteld “The Importance Of Sharing Knowledge In The Workplace” benadrukt het belang van een gedeelde kennisbasis in een organisatie. Het artikel beschrijft hoe het delen van kennis bijdraagt aan het verbeteren van de efficiëntie, het verminderen van fouten en het bevorderen van innovatie. Bron: https://www.forbes.com/sites/ashleystahl/2018/08/23/the-importance-of-sharing-knowledge-in-the-workplace/?sh=16dd0e4c4d0b

Een onderzoek van Harvard Business Review getiteld “The Collaboration Paradox” laat zien hoe een gedeelde kennisbasis kan bijdragen aan het verbeteren van de samenwerking binnen een organisatie. Het onderzoek beschrijft hoe het delen van kennis kan leiden tot betere beslissingen en een betere afstemming van doelen en prioriteiten. Bron: https://hbr.org/2019/11/the-collaboration-paradox

Een artikel van McKinsey & Company getiteld “Building a knowledge-driven organization” benadrukt het belang van een gedeelde kennisbasis bij het creëren van een kennisgedreven organisatie. Het artikel beschrijft hoe het delen van kennis kan bijdragen aan het verminderen van duplicatie van werk, het verminderen van fouten en het verbeteren van de efficiëntie. Bron: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/building-a-knowledge-driven-organization

7. Onze organisatie heeft duidelijke regels en procedures voor communicatie en samenwerking tussen afdelingen en teams.

Een effectieve samenwerking tussen afdelingen en teams is essentieel voor het behalen van de doelstellingen van een organisatie. Duidelijke regels en procedures voor communicatie en samenwerking dragen bij aan het verminderen van misverstanden en conflicten, en zorgen voor een soepele coördinatie tussen afdelingen en teams. In deze context zal ik drie bronnen presenteren die de stelling onderbouwen dat onze organisatie duidelijke regels en procedures heeft voor communicatie en samenwerking tussen afdelingen en teams.

Een artikel van Harvard Business Review getiteld “Collaborative Overload” beschrijft hoe een gebrek aan duidelijke communicatieregels en -procedures kan leiden tot een overbelasting van medewerkers. Het artikel benadrukt dat duidelijke communicatieregels en -procedures nodig zijn om ervoor te zorgen dat medewerkers effectief kunnen samenwerken zonder overbelast te raken. Bron: https://hbr.org/2016/01/collaborative-overload

Een onderzoek van McKinsey & Company getiteld “The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies” laat zien hoe digitale communicatietechnologieën kunnen worden gebruikt om de samenwerking tussen afdelingen en teams te verbeteren. Het onderzoek benadrukt het belang van duidelijke communicatieregels en -procedures voor het effectief gebruik van deze technologieën. Bron: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-social-economy

Een artikel van Forbes getiteld “Effective Communication Between Departments: How to Make It Happen” beschrijft hoe organisaties duidelijke communicatieregels en -procedures kunnen opstellen om de samenwerking tussen afdelingen en teams te verbeteren. Het artikel benadrukt dat duidelijke communicatieregels en -procedures de communicatie tussen afdelingen en teams stroomlijnen en de kans op misverstanden en conflicten verminderen. Bron: https://www.forbes.com/sites/theyec/2018/03/26/effective-communication-between-departments-how-to-make-it-happen/?sh=35759f072611

8. Onze organisatie heeft duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden voor alle medewerkers.

In een goed functionerende organisatie is het belangrijk dat alle medewerkers weten welke taken ze hebben en welke verantwoordelijkheden bij deze taken horen. Het hebben van duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden kan bijdragen aan een effectieve samenwerking en het bereiken van organisatiedoelstellingen.

Een onderzoek gepubliceerd in de International Journal of Business and Management concludeerde dat het hebben van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden bijdraagt aan een verbeterde communicatie, verhoogde productiviteit en meer tevredenheid onder medewerkers. Bron: https://www.researchgate.net/publication/320315784_Roles_and_Responsibilities_in_Workplace

Daarnaast kan het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden bijdragen aan het voorkomen van conflicten en het verminderen van verwarring over wie verantwoordelijk is voor bepaalde taken en beslissingen. Dit kan worden ondersteund door duidelijke communicatie over rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Bron: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1359432X.2015.1016668

Tot slot kan het hebben van duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden bijdragen aan een betere ontwikkeling en groei van medewerkers, omdat ze zich bewust zijn van de bijdrage die ze leveren aan de organisatiedoelstellingen en welke taken en verantwoordelijkheden ze nodig hebben om te groeien. Bron: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212567117303321

9. Onze organisatie heeft een cultuur van open communicatie en feedback, waarin medewerkers zich vrij voelen om hun ideeën en zorgen te delen.

Een cultuur van open communicatie en feedback kan bijdragen aan een effectieve samenwerking, een hogere betrokkenheid van medewerkers en een betere besluitvorming in een organisatie. Medewerkers voelen zich vrij om hun ideeën en zorgen te delen en dit kan leiden tot verbeterde prestaties en innovatie binnen de organisatie.

Een onderzoek gepubliceerd in Harvard Business Review toont aan dat het implementeren van een cultuur van open communicatie en feedback kan bijdragen aan een hogere tevredenheid onder medewerkers en het verlagen van het verloop van personeel. Bron: https://hbr.org/2019/06/how-to-create-a-culture-of-open-communication

Een ander onderzoek laat zien dat medewerkers die zich vrij voelen om hun ideeën en zorgen te delen, meer betrokken zijn bij hun werk en hun organisatie. Dit leidt tot een hogere productiviteit en betere resultaten voor de organisatie. Bron: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296316300321

Daarnaast kan het hebben van een cultuur van open communicatie en feedback bijdragen aan het verminderen van conflictsituaties binnen een organisatie. Medewerkers voelen zich gehoord en gewaardeerd en dit kan de relaties tussen medewerkers onderling en met hun leidinggevenden verbeteren. Bron: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1059601108319747

10. Onze organisatie heeft een duidelijke en transparante besluitvormingsstructuur die door alle medewerkers wordt begrepen en geaccepteerd.

In een goed functionerende organisatie is het belangrijk dat er duidelijke procedures en regels zijn voor de besluitvorming. Dit zorgt voor transparantie en maakt het voor alle medewerkers duidelijk wie er verantwoordelijk is voor welke beslissingen. Het zorgt ook voor een efficiëntere besluitvorming, omdat iedereen weet wat er van hen verwacht wordt en er geen tijd verspild wordt aan onnodige discussies en onzekerheden.

In een artikel van Harvard Business Review wordt beschreven hoe een goede besluitvormingsstructuur kan bijdragen aan het succes van een organisatie. De auteurs beschrijven de verschillende stappen die genomen kunnen worden om tot een duidelijke besluitvormingsstructuur te komen. Hierbij worden onder andere de verantwoordelijkheden van de verschillende beslissingsniveaus en de rol van data en analyses besproken. Bron: https://hbr.org/2017/05/how-to-design-an-organization-that-works

Op de website van de Rijksoverheid wordt beschreven hoe de besluitvorming binnen de overheid geregeld is. Hierbij wordt ingegaan op de verschillende besluitvormingsprocedures en de rol van de verschillende organen en instanties. Ook wordt er beschreven hoe de transparantie en de verantwoording gewaarborgd worden. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/besluitvorming

In een artikel van McKinsey wordt beschreven hoe het belangrijk is om de besluitvormingsstructuur aan te passen aan de omstandigheden waarin de organisatie zich bevindt. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de omvang en complexiteit van de organisatie en de dynamiek van de markt waarin zij opereert. Ook wordt er ingegaan op de verschillende rollen die leiders binnen de organisatie kunnen vervullen om een effectieve besluitvormingsstructuur te creëren. Bron: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/designing-the-organization-for-the-future

Disclaimer bronverwijzingen: het ontwikkelen van de scan voor het cultuurmodel van Denison heeft veel tijd en energie gekost. Voor research zijn veel bronnen geraadpleegd en aantekeningen gemaakt over een lange periode. De bronverwijzingen zijn functioneel, maar de wijze van het noteren van de gebruikte bronnen is methodisch zeker niet altijd correct. Gebruik je een bron check dan APA-richtlijnen.