Bestuurlijk organisatorische competenties

Voorbeelden van bestuurlijk organisatorische competenties als onderdeel van het competentiemodel:

Leiderschap

Het vermogen om anderen te inspireren, motiveren en leiden om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Gedragingen:

 • Geeft het goede voorbeeld door een positieve houding en enthousiasme te tonen.
 • Stelt duidelijke doelen en een visie voor de toekomst van het team of de organisatie.
 • Biedt ondersteuning en coaching aan medewerkers om hun prestaties te verbeteren.
 • Neemt de verantwoordelijkheid voor beslissingen en resultaten van het team.

Strategisch denken

Het vermogen om op lange termijn te plannen, doelen te stellen en strategieën te ontwikkelen om de missie en visie van de organisatie te realiseren.

Gedragingen:

 • Identificeert trends en kansen die van invloed kunnen zijn op de organisatie.
 • Ontwikkelt en communiceert een duidelijke strategie voor het bereiken van langetermijndoelstellingen.
 • Evalueert regelmatig de voortgang en past de strategie aan op basis van nieuwe informatie.

Besluitvorming:

Het vermogen om goed onderbouwde beslissingen te nemen op basis van beschikbare informatie en overwegingen.

Gedragingen

 • Verzamelt relevante gegevens en informatie voordat een beslissing wordt genomen.
 • Weegt de voor- en nadelen af van verschillende opties.
 • Neemt beslissingen op tijd, zonder onnodig uitstel.

Organisatievaardigheden:

Het vermogen om middelen, zoals personeel, tijd en budgetten, effectief te beheren om projecten en doelen te bereiken.

Gedragingen:

 • Plant en organiseert projecten en taken op een efficiënte manier.
 • Stelt realistische budgetten en tijdschema’s op en houdt zich eraan.
 • Zorgt voor de juiste toewijzing van middelen en prioriteiten.

Probleemoplossing:

Het vermogen om uitdagingen en problemen te identificeren, analyseren en effectieve oplossingen te ontwikkelen.

Gedragingen:

 • Identificeert de oorzaken van problemen en analyseert deze grondig.
 • Bedenkt creatieve oplossingen en test deze in de praktijk.
 • Houdt rekening met mogelijke langetermijneffecten van oplossingen.

Communicatievaardigheden:

Het vermogen om duidelijk en effectief te communiceren met medewerkers, collega’s en andere belanghebbenden.

Gedragingen:

 • Luistert actief naar anderen en toont begrip voor hun perspectieven.
 • Communiceert helder en beknopt, rekening houdend met het publiek.
 • Deelt relevante informatie op een tijdige manier en bevordert open communicatie.

Op het model competentiemanagement worden 53 competenties beschreven, naar de beschrijvingen van competenties die horen bij het competentiemodel.

Naar Competentiemodel - klik hierNaar Competentiemanagement - klik hier