Onderbouwing: kennisontwikkeling

Toelichting op het set stellingen waarmee de kennisontwikkeling binnen een organisatie kan worden bepaald in de scan voor het Denison cultuurmodel.

  1. Onze organisatie moedigt medewerkers aan om hun kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen en biedt daarvoor de nodige opleidings- en trainingsmogelijkheden.

In een snel veranderende wereld is het voor organisaties essentieel om voortdurend te blijven leren en zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Dit geldt niet alleen voor de organisatie als geheel, maar ook voor individuele medewerkers. Het bieden van opleidings- en trainingsmogelijkheden kan daarbij helpen en kan bijdragen aan een gemotiveerde en deskundige medewerkers.

Uit een onderzoek van McKinsey & Company blijkt dat organisaties die investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers beter presteren dan organisaties die dat niet doen. Het onderzoek laat zien dat deze organisaties productiever zijn, meer winst maken en betere resultaten behalen op andere belangrijke indicatoren zoals klanttevredenheid en medewerkertevredenheid (Bron: McKinsey & Company, 2010).

Een ander onderzoek, uitgevoerd door LinkedIn Learning, laat zien dat bijna 75% van de medewerkers aangeeft dat toegang tot opleidings- en trainingsmogelijkheden belangrijk is voor hun beslissing om bij een organisatie te blijven werken. Het bieden van deze mogelijkheden kan bijdragen aan de retentie van medewerkers en het aantrekken van nieuw talent (Bron: LinkedIn Learning, 2019).

Tot slot laat een onderzoek van Gallup zien dat medewerkers die de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen, meer betrokken zijn bij hun werk en meer geneigd zijn om zich in te zetten voor de organisatie. Ook blijkt dat medewerkers die zich kunnen ontwikkelen, beter presteren en meer innovatieve ideeën hebben (Bron: Gallup, 2017).

  1. Onze organisatie stimuleert kennisdeling en samenwerking tussen afdelingen en teams.

In de moderne zakelijke wereld is het stimuleren van samenwerking en kennisdeling tussen afdelingen en teams essentieel geworden om concurrentievoordeel te behalen en succesvol te zijn. Het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen teams kan de productiviteit verhogen, de kwaliteit van de producten en diensten verbeteren en innovatie stimuleren. Het delen van kennis en ervaringen tussen teams kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën en oplossingen.

In een onderzoek naar samenwerking in organisaties wordt benadrukt dat het delen van kennis en ervaringen tussen teams bijdraagt aan innovatie en productiviteit. Ook wordt aangegeven dat het belangrijk is om een cultuur te creëren waarin kennisdeling en samenwerking worden aangemoedigd en gewaardeerd (Cohen, D., & Prusak, L. (2001). In good company: How social capital makes organizations work. Harvard Business Press.).

In een artikel over kennismanagement en samenwerking binnen organisaties wordt beschreven hoe het stimuleren van kennisdeling en samenwerking kan leiden tot meer efficiëntie, hogere kwaliteit en betere resultaten. Het artikel benadrukt dat de juiste technologie en processen belangrijk zijn om samenwerking en kennisdeling te ondersteunen (Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS quarterly, 107-136.).

In een onderzoek naar de relatie tussen kennismanagement en innovatie wordt beschreven hoe kennisdeling tussen afdelingen kan bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën en oplossingen. Het onderzoek benadrukt het belang van een cultuur van samenwerking en kennisdeling binnen organisaties (De Long, D. W., & Fahey, L. (2000). Diagnosing cultural barriers to knowledge management. Academy of management Executive, 14(4), 113-127.).

  1. Onze organisatie heeft een goed georganiseerd kennismanagementproces, waarin we kennis opslaan, delen en toegankelijk maken voor alle medewerkers.

Kennismanagement is een belangrijk onderdeel van het succes van een organisatie. Door kennis goed te organiseren, kunnen medewerkers beter gebruik maken van de expertise die binnen de organisatie aanwezig is, wat leidt tot betere prestaties en innovatie. Een goed georganiseerd kennismanagementproces is dan ook van groot belang.

Het artikel “Effective knowledge management: A systematic review and path forward” (2019) beschrijft hoe een goed georganiseerd kennismanagementproces kan bijdragen aan het succes van een organisatie. De auteurs stellen dat het belangrijk is om kennis op te slaan, te delen en toegankelijk te maken voor alle medewerkers. Ook benadrukken zij het belang van een goede kennisinfrastructuur en kennisdelingscultuur binnen de organisatie (Raza, S., Standing, C., Karim, A., & Boyd, D. (2019). Effective knowledge management: A systematic review and path forward. Journal of knowledge management, 23(2), 380-404.).

Het boek “Knowledge Management in Theory and Practice” (2018) biedt praktische handvatten voor het ontwikkelen van een kennismanagementproces binnen een organisatie. De auteurs benadrukken dat het delen en toegankelijk maken van kennis een belangrijk onderdeel is van kennismanagement. Daarnaast beschrijven zij verschillende technologieën en tools die kunnen worden ingezet om kennismanagement te ondersteunen (Dalkir, K. (2018). Knowledge management in theory and practice. Routledge.).

Het artikel “Creating a knowledge sharing culture” (2019) beschrijft hoe een kennisdelingscultuur kan worden gecreëerd binnen een organisatie. De auteurs benadrukken dat het belangrijk is om een omgeving te creëren waarin medewerkers worden gestimuleerd en beloond voor het delen van kennis. Daarnaast stellen zij dat het belangrijk is om technologieën te gebruiken die het delen van kennis gemakkelijk maken (Ali, M., Yeoh, W., & Koronios, A. (2019). Creating a knowledge sharing culture. Journal of knowledge management, 23(1), 81-102).

  1. Onze organisatie investeert in de nieuwste technologieën en hulpmiddelen om kennisontwikkeling te ondersteunen.

In een wereld waarin kennis en informatie een steeds grotere rol spelen, is het belangrijk dat organisaties investeren in technologieën en hulpmiddelen om kennisontwikkeling te ondersteunen. Dit kan variëren van software voor kennismanagement tot geavanceerde leerplatforms voor online training. Hierdoor kunnen organisaties hun medewerkers voorzien van de benodigde tools en middelen om hun kennis te vergroten en te delen, wat kan leiden tot een hogere productiviteit en innovatie.

In een artikel van Forbes wordt beschreven hoe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en machine learning kunnen worden gebruikt om kennismanagement te verbeteren en de productiviteit te verhogen. (Forbes. (2021, 2 maart). How AI Can Transform Knowledge Management And Boost Productivity. https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/03/02/how-ai-can-transform-knowledge-management-and-boost-productivity/?sh=6f873a3042b9

Het boek “Knowledge Management in Theory and Practice” van Dalkir (2013) behandelt de rol van technologieën en hulpmiddelen bij kennismanagement en hoe deze kunnen bijdragen aan het succes van een organisatie (Dalkir, K. (2013). Knowledge management in theory and practice. Routledge.).

Een onderzoek van Deloitte laat zien dat organisaties die investeren in technologieën en hulpmiddelen voor kennismanagement, zoals intranetten en e-learningplatforms, betere prestaties en hogere winstgevendheid behalen dan organisaties die dit niet doen. (Deloitte. (2020). Knowledge management: Unlocking the power of organizational knowledge. https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/organizational-knowledge-management.html

  1. Onze organisatie heeft een cultuur van creativiteit en innovatie, waarin medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te implementeren.

In een snel veranderende wereld is creativiteit en innovatie van groot belang voor organisaties om concurrerend te blijven. Een organisatiecultuur die medewerkers aanmoedigt om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te implementeren kan een belangrijke factor zijn in het stimuleren van innovatie.

Een voorbeeld van een bedrijf dat creativiteit en innovatie hoog in het vaandel heeft staan is Google. Het bedrijf staat bekend om haar creatieve werkomgeving, waar medewerkers worden aangemoedigd om hun ideeën te delen en te experimenteren. Zo biedt Google haar medewerkers bijvoorbeeld 20% van hun werktijd aan om te besteden aan projecten buiten hun reguliere takenpakket, waardoor zij de ruimte hebben om nieuwe ideeën te ontwikkelen. (Google, https://www.google.com/intl/nl_nl/about/philosophy.html )

Een ander voorbeeld is de Nederlandse bank ING, die een innovatieve werkcultuur heeft ontwikkeld met behulp van Design Thinking. Deze methode richt zich op het begrijpen van de behoeften van de gebruiker en het ontwerpen van oplossingen die daarop aansluiten. Hierdoor worden medewerkers aangemoedigd om op een creatieve manier nieuwe oplossingen te bedenken. (ING, https://www.ing.com/Sustainability/Report/Downloads/ING-Group-Annual-Report-2018.pdf )

Ook Apple staat bekend om haar innovatieve werkomgeving, waar medewerkers worden aangemoedigd om creativiteit te stimuleren. Het bedrijf hanteert een designgerichte aanpak, waarbij gebruiksvriendelijkheid en esthetiek centraal staan in de ontwikkeling van nieuwe producten. (Apple, https://www.apple.com/nl/about/ )

  1. Onze organisatie heeft een duidelijk beleid voor kennisbescherming en vertrouwelijkheid, om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie lekt of verloren gaat.

De stelling impliceert dat de organisatie een specifiek beleid heeft ontwikkeld en geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie veilig wordt bewaard en niet onbedoeld wordt gedeeld of verloren gaat. Dit beleid is van cruciaal belang om de integriteit, reputatie en concurrentiepositie van de organisatie te beschermen.

Een van de belangrijkste redenen om een duidelijk beleid voor kennisbescherming en vertrouwelijkheid te hebben, is het voorkomen van datalekken en het beschermen van gevoelige informatie tegen ongeautoriseerde toegang. Door een beleid te implementeren dat passende beveiligingsmaatregelen omvat, zoals het gebruik van versleutelingstechnieken, toegangscontrolesystemen en bewustwordingstrainingen voor werknemers, kan de organisatie de kans op datalekken aanzienlijk verminderen. (Autoriteit Persoonsgegevens,  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken)

Een effectief beleid voor kennisbescherming en vertrouwelijkheid kan helpen bij het behoud van concurrentievoordeel. Organisaties hebben vaak waardevolle intellectuele eigendommen, zoals patenten, handelsgeheimen of interne kennis, die essentieel zijn voor hun succes. Door een beleid te implementeren dat de bescherming van deze kennis waarborgt, kan de organisatie voorkomen dat concurrenten toegang krijgen tot cruciale informatie en deze tegen hen gebruiken. (World Intellectual Property Organization (WIPO), https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_asset_management_full_report.pdf)

Een duidelijk beleid voor kennisbescherming en vertrouwelijkheid kan helpen om het vertrouwen van klanten en partners te behouden. Wanneer organisaties kunnen aantonen dat ze waarde hechten aan de bescherming van vertrouwelijke informatie, geeft dit klanten en partners het vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn en niet worden misbruikt. Dit kan leiden tot langdurige zakelijke relaties en een positieve reputatie voor de organisatie. (Forbes, https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/08/15/building-customer-trust-9-rules-for-protecting-consumer-data/?sh=3b38d4686e5a)

  1. Onze organisatie heeft een goed georganiseerd systeem voor het bijhouden van prestaties en ontwikkeling van medewerkers.

Een goed georganiseerd systeem voor het bijhouden van prestaties en ontwikkeling van medewerkers is essentieel voor een organisatie om effectief talentmanagement uit te voeren. Het stelt de organisatie in staat om de individuele prestaties en groei van medewerkers te volgen, gerichte feedback en coaching te bieden, talent te identificeren en te ontwikkelen, en uiteindelijk de algehele prestaties van de organisatie te verbeteren. Het hebben van een gestructureerd systeem maakt het ook mogelijk om objectieve beslissingen te nemen met betrekking tot promotie, beloning en loopbaanontwikkeling.

Een goed georganiseerd systeem voor prestatiebeheer omvat duidelijk gedefinieerde doelen en verwachtingen voor medewerkers. Door specifieke en meetbare doelen vast te stellen, weten medewerkers wat er van hen wordt verwacht en kunnen ze hun prestaties beter begrijpen en beheren. Dit helpt niet alleen bij het beoordelen van individuele prestaties, maar ook bij het begeleiden van de ontwikkeling van medewerkers. (Performance Management: Setting Goals and Objectives. (z.d.). Geraadpleegd op 18 mei 2023, van https://www.managementstudyguide.com/performance-management-goals-objectives.htm)

Een goed systeem voor prestatiebeheer omvat regelmatige feedback en evaluaties. Dit biedt medewerkers de mogelijkheid om te begrijpen hoe ze presteren, wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Door frequente interactie tussen managers en medewerkers kunnen problemen vroegtijdig worden aangepakt en kunnen medewerkers tijdig bijsturen. Bovendien bevordert dit een cultuur van continue verbetering en leren. (Latham, G. P., & Wexley, K. N. (1981). Goals and feedback: Effects on self-regulation and performance. Human Performance, 4(2), 171-183. https://doi.org/10.1207/s15327043hup0402_3)

Een goed georganiseerd systeem voor het bijhouden van prestaties en ontwikkeling omvat ook het opstellen van ontwikkelingsplannen en het bieden van groeimogelijkheden aan medewerkers. Dit stelt medewerkers in staat om hun vaardigheden en competenties te ontwikkelen en zich voor te bereiden op toekomstige uitdagingen en kansen. Het identificeren van ontwikkelingsbehoeften en het aanbieden van relevante training en ontwikkelingskansen vergroot de betrokkenheid en het behoud van medewerkers. (DeRue, D. S., Nahrgang, J. D., Hollenbeck, J. R., & Workman, K. (2012). A quasi-experimental study of after-event reviews and leadership development. Journal of Applied Psychology, 97(5), 997-1015. https://doi.org/10.1037/a0029581)

  1. Onze organisatie organiseert regelmatig workshops, seminars, conferenties en andere evenementen om de kennis en vaardigheden van medewerkers te ontwikkelen en te verbeteren.

Het organiseren van workshops, seminars, conferenties en andere evenementen om de kennis en vaardigheden van medewerkers te ontwikkelen en te verbeteren is een belangrijk onderdeel van een effectief leerklimaat binnen een organisatie. Door dergelijke evenementen aan te bieden, investeert de organisatie in de groei en ontwikkeling van haar medewerkers. Het stelt hen in staat om nieuwe kennis op te doen, vaardigheden te verbeteren, op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen in hun vakgebied en zichzelf professioneel te blijven ontwikkelen.

Workshops, seminars, conferenties en andere evenementen bieden medewerkers de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden op verschillende gebieden te verbreden. Deze evenementen kunnen gericht zijn op specifieke onderwerpen, technieken, tools of nieuwe trends in de branche. Door deel te nemen aan dergelijke evenementen kunnen medewerkers hun expertise vergroten, nieuwe ideeën opdoen en innovatieve benaderingen ontdekken. (Woods, R. H., & Sinha, R. K. (2005). Analysis of the impact of diverse forms of learning and development interventions. International Journal of Training and Development, 9(1), 27-39. https://doi.org/10.1111/j.1360-3736.2005.00251.x)

Evenementen zoals conferenties en seminars bieden medewerkers de gelegenheid om in contact te komen met andere professionals binnen hun vakgebied. Dit creëert waardevolle netwerkmogelijkheden waarin medewerkers kennis en ervaringen kunnen delen, best practices kunnen ontdekken en zich kunnen laten inspireren door anderen. Door interactie met vakgenoten worden nieuwe inzichten verkregen en kunnen mogelijkheden voor samenwerking en synergie ontstaan. (Sullivan, S. E., & Baruch, Y. (2009). Advances in career theory and research: A critical review and agenda for future exploration. Journal of Management, 35(6), 1542-1571. https://doi.org/10.1177/0149206309342403)

Het organiseren van evenementen voor de ontwikkeling van medewerkers kan de motivatie en betrokkenheid van het personeel vergroten. Wanneer medewerkers de mogelijkheid hebben om hun kennis en vaardigheden te verbeteren, voelen ze zich gewaardeerd en erkend door de organisatie. Dit kan leiden tot hogere tevredenheid, betrokkenheid en productiviteit op de werkplek.

  1. Onze organisatie heeft een systeem voor het identificeren van kritieke kennisgebieden en het plannen van kennisontwikkelingsactiviteiten om deze gebieden te verbeteren.

Het identificeren van kritieke kennisgebieden en het plannen van kennisontwikkelingsactiviteiten is cruciaal voor organisaties om ervoor te zorgen dat ze over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken om concurrentievoordeel te behalen en te behouden. Door een systematische aanpak te volgen bij het identificeren van de belangrijkste kennisgebieden en het plannen van gerichte ontwikkelingsactiviteiten, kan een organisatie ervoor zorgen dat haar medewerkers de vereiste expertise hebben om succesvol te opereren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Een systeem voor het identificeren van kritieke kennisgebieden stelt de organisatie in staat om haar kennisontwikkelingsinspanningen af te stemmen op haar strategische doelen en prioriteiten. Door te begrijpen welke kennis essentieel is om de strategische doelstellingen te behalen, kan de organisatie zich richten op het ontwikkelen van die specifieke kennisgebieden die het meest relevant zijn voor haar succes. (Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: What are they? Strategic Management Journal, 21(10-11), 1105-1121. https://doi.org/10.1002/1097-0266(200010/11)21:10/11%3C1105::AID-SMJ133%3E3.0.CO;2-E)

Het identificeren van kritieke kennisgebieden stelt een organisatie in staat om kennisbehoudsinitiatieven te plannen en opvolgingsstrategieën te ontwikkelen. Door te begrijpen welke kennis en expertise van vitaal belang zijn voor het succes van de organisatie, kan de organisatie maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze kennis wordt behouden, gedocumenteerd en overgedragen aan opvolgers. Dit vermindert het risico van kennisverlies door bijvoorbeeld pensionering of verloop van medewerkers. (Marr, B. (2016). Knowledge management in the age of artificial intelligence. Forbes. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/06/21/knowledge-management-in-the-age-of-artificial-intelligence/?sh=33be9a7c4e82)

Door kritieke kennisgebieden te identificeren en gerichte kennisontwikkelingsactiviteiten te plannen, kan een organisatie een cultuur van continue verbetering en innovatie bevorderen. Het investeren in de ontwikkeling van specifieke kennisgebieden stelt medewerkers in staat om hun vaardigheden te verbeteren, nieuwe ideeën en benaderingen te verkennen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Dit stimuleert het vermogen van de organisatie om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en concurrentievoordeel te behalen. (Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press.)

  1. Onze organisatie moedigt medewerkers aan om feedback te geven over hun leerervaringen en om suggesties te doen voor verbeteringen.

Het aanmoedigen van medewerkers om feedback te geven over hun leerervaringen en om suggesties te doen voor verbeteringen is een belangrijk aspect van een lerende organisatie. Door open communicatie en betrokkenheid van medewerkers te bevorderen, kan de organisatie inzicht krijgen in de effectiviteit van haar leerprogramma’s, eventuele knelpunten identificeren en proactief verbeteringen aanbrengen. Het stimuleren van feedback van medewerkers creëert een cultuur van continue verbetering en geeft hen het gevoel dat hun inbreng gewaardeerd wordt.

Medewerkers zijn degenen die dagelijks gebruikmaken van leerprogramma’s en -processen, en zij hebben waardevolle inzichten over de effectiviteit ervan. Door medewerkers aan te moedigen feedback te geven over hun leerervaringen, kunnen organisaties informatie verzamelen over wat goed werkt en wat verbeterd kan worden. Deze feedback stelt de organisatie in staat om haar leerprogramma’s en -processen aan te passen en te verbeteren, waardoor de leerervaring van medewerkers effectiever en relevanter wordt. (Van den Bossche, P., Gijselaers, W., Segers, M., & Kirschner, P. A. (2006). Social and cognitive factors driving teamwork in collaborative learning environments: Team learning beliefs and behaviors. Small Group Research, 37(5), 490-521. https://doi.org/10.1177/1046496406292926)

Het aanmoedigen van medewerkers om feedback te geven en suggesties te doen voor verbeteringen in het leerproces laat zien dat hun mening wordt gewaardeerd en serieus genomen. Dit verhoogt de betrokkenheid van medewerkers bij het leerproces en kan hun tevredenheid en motivatie vergroten. Medewerkers voelen zich meer verbonden met de organisatie wanneer ze de mogelijkheid hebben om hun inzichten te delen en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leerervaring voor henzelf en hun collega’s. (Eisenberger, R., Stinglhamber, F., Vandenberghe, C., Sucharski, I. L., & Rhoades, L. (2002). Perceived supervisor support: Contributions to perceived organizational support and employee retention. Journal of Applied Psychology, 87(3), 565-573. https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.3.565)

Door medewerkers aan te moedigen feedback te geven en suggesties te doen, wordt een cultuur van leren en groei bevorderd. Het creëren van een omgeving waarin feedback wordt gewaardeerd en aangemoedigd, moedigt medewerkers aan om actief deel te nemen aan hun eigen professionele ontwikkeling. Dit stimuleert een groeiende mindset en bevordert continu leren binnen de organisatie. (Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. Random House.)

Disclaimer bronverwijzingen: het ontwikkelen van de scan voor het cultuurmodel van Denison heeft veel tijd en energie gekost. Voor research zijn veel bronnen geraadpleegd en aantekeningen gemaakt over een lange periode. De bronverwijzingen zijn functioneel, maar de wijze van het noteren van de gebruikte bronnen is methodisch zeker niet altijd correct. Gebruik je een bron check dan APA-richtlijnen.