Analytische en fenomenologische benadering van onderzoek

De verschillen tussen analytische en fenomenologische benaderingen in onderzoek kunnen worden verkend door hun methoden, doeleinden en toepassingen in verschillende contexten. De fenomenologische benadering concentreert zich op het verkennen en beschrijven van hoe individuele ervaringen worden geleefd vanuit het eerste-persoonsperspectief, terwijl de analytische benadering zich meer richt op het vooraf bepalen van modellen, concepten, en theorieën om een onderzoeksvraag te benaderen.

Fenomenologische benadering

De fenomenologische methode streeft ernaar om de essentie van persoonlijke ervaringen te begrijpen zoals ze worden beleefd door de individuen zelf. Het is geworteld in de filosofie en psychologie en benadrukt het belang van subjectieve ervaringen. Fenomenologie onderzoekt bewustzijn en de objecten van directe ervaring door middel van reflectie op ervaringen, zonder voorafgaande aannames of hypothesen. Het is een kwalitatieve onderzoeksmethode die gebruikt maakt van diepte-interviews, observaties en soms kunstzinnige uitingen om de leefwereld van het subject te verkennen. Het doel is om de ‘levenswereld’ of de wereld zoals ervaren door de subjecten te begrijpen, met nadruk op de betekenis die individuen toekennen aan hun ervaringen​​​​.

Analytische benadering

In tegenstelling, benadrukt de analytische benadering het gebruik van bestaande theorieën, modellen en concepten als een lens waardoor onderzoek wordt uitgevoerd. Dit betekent dat de onderzoeker vooraf bepaalt welke theoretische frameworks zij zullen gebruiken om hun onderzoeksdata te analyseren en te interpreteren. Dit kan kwantitatieve methoden omvatten, maar ook kwalitatieve analyses waarbij data worden gefilterd door een vooraf bepaald theoretisch kader. Het doel is om systematisch en logisch de elementen van een fenomeen te onderzoeken, vaak met een focus op causaliteit en het identificeren van onderliggende principes of wetten.

Toepassing

In een organisatorische context kan de fenomenologische benadering bijzonder nuttig zijn voor het begrijpen van medewerkerstevredenheid, leiderschapsimpact en organisatiecultuur door de ervaringen van medewerkers diepgaand te verkennen. Dit kan organisaties helpen om beleid en praktijken te ontwikkelen die beter aansluiten bij de behoeften en percepties van hun medewerkers.

Aan de andere kant kan een analytische benadering worden gebruikt om specifieke bedrijfsproblemen systematisch aan te pakken, zoals het optimaliseren van bedrijfsprocessen of het verbeteren van financiële prestaties, door het gebruik van vooraf gedefinieerde modellen en theorieën om data te analyseren en conclusies te trekken.

Het combineren van beide benaderingen kan leiden tot een meer holistisch begrip van organisatorische vraagstukken. Door eerst een fenomenologische verkenning van de ervaringen van belanghebbenden te ondernemen, kunnen onderzoekers inzichten verkrijgen die kunnen helpen bij het vormgeven van de analytische modellen en theorieën die vervolgens worden toegepast om diepgaandere analyses en oplossingen te ontwikkelen.