Onderbouwing: onderlinge afstemming

Toelichting op het set stellingen waarmee de onderlinge afstemming binnen een organisatie kan worden bepaald in de scan voor het Denison cultuurmodel.

Toelichting op het set stellingen waarmee de onderlinge afstemming binnen een organisatie kan worden bepaald in de scan voor het Denison cultuurmodel.

 1. Onze teams werken goed samen om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Effectieve samenwerking is van cruciaal belang voor het succes van organisaties, vooral in een tijdperk waarin het realiseren van gemeenschappelijke doelen vaak afhankelijk is van meerdere teams die samenwerken. Het is dan ook essentieel dat teams goed samenwerken om deze doelen te bereiken.

 • In het artikel “The Benefits of Team Collaboration in the Workplace” van Indeed wordt gesteld dat effectieve samenwerking tussen teams bijdraagt aan verbeterde communicatie, meer efficiëntie en hogere niveaus van productiviteit. Het artikel benadrukt het belang van gedeelde doelen, open communicatie en een positieve teamcultuur om samenwerking tussen teams te bevorderen. (Bron: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/team-collaboration)
 • In het artikel “Collaboration: The Key to Success” van Forbes wordt gesteld dat samenwerking tussen teams essentieel is om organisaties te helpen concurrerend te blijven in een snel veranderende wereld. Het artikel benadrukt het belang van een gezamenlijke visie, gedeelde doelen, open communicatie, en het opbouwen van vertrouwen om effectieve samenwerking te bevorderen. (Bron: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/06/09/collaboration-the-key-to-success/?sh=1c7d8ed033e4)
 • In het artikel “Why Collaboration Is Crucial to Success in Business” van Entrepreneur wordt gesteld dat samenwerking tussen teams bijdraagt aan het verhogen van de creativiteit, het verbeteren van de kwaliteit van het werk, en het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van medewerkers. Het artikel benadrukt het belang van het creëren van een cultuur van samenwerking, het vaststellen van gemeenschappelijke doelen, en het bevorderen van open communicatie om effectieve samenwerking te bevorderen. (Bron: https://www.entrepreneur.com/article/319051)

 1. Er zijn duidelijke communicatielijnen en -protocollen tussen verschillende afdelingen en teams.

Een effectieve communicatie tussen verschillende afdelingen en teams is van cruciaal belang voor het succes van een organisatie. Zonder duidelijke communicatielijnen en protocollen kunnen er misverstanden ontstaan, wat kan leiden tot vertragingen, verminderde productiviteit en zelfs tot fouten.

 • In het artikel “Why Effective Communication Between Departments Is Crucial to Business Success” van HubSpot wordt benadrukt dat duidelijke communicatie tussen afdelingen en teams bijdraagt aan een efficiëntere werking van een organisatie en een betere klantenservice. Het artikel stelt dat het vaststellen van duidelijke communicatielijnen en protocollen kan helpen om mogelijke hindernissen weg te nemen en het werkproces te stroomlijnen. (Bron: https://blog.hubspot.com/service/effective-communication-departments)
 • In het artikel “6 Benefits of Collaboration Between Departments” van Smartsheet wordt benadrukt dat communicatie tussen afdelingen en teams kan helpen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en het uitvoeren van projecten te versnellen. Het artikel benadrukt het belang van duidelijke communicatieprotocollen om te zorgen dat alle betrokkenen op dezelfde pagina staan en weten wat er van hen verwacht wordt. (Bron: https://www.smartsheet.com/content-center/project-management/collaboration/benefits-collaboration-between-departments)
 • In het artikel “Why Interdepartmental Communication Is So Important” van Business.com wordt gesteld dat duidelijke communicatielijnen tussen afdelingen en teams bijdragen aan betere samenwerking, hogere efficiëntie en een betere besluitvorming. Het artikel benadrukt het belang van duidelijke communicatieprotocollen en frequente communicatie om de kans op misverstanden te verminderen. (Bron: https://www.business.com/articles/interdepartmental-communication-importance/)
 1. Het delen van informatie en kennis is een prioriteit voor ons bedrijf.

In de huidige kenniseconomie is het delen van informatie en kennis essentieel voor het succes van een organisatie. Het is daarom niet verrassend dat steeds meer bedrijven zich inzetten om het delen van informatie en kennis te bevorderen en te prioriteren. Deze stelling is dan ook belangrijk voor bedrijven die hun concurrentiepositie willen behouden of verbeteren.

 • In een artikel van Forbes wordt gesteld dat het delen van kennis en informatie een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van innovatie en het oplossen van problemen binnen een organisatie. Het artikel benadrukt het belang van open communicatie en het delen van informatie tussen medewerkers, teams en afdelingen. (Bron: https://www.forbes.com/sites/ashleystahl/2020/06/02/why-knowledge-sharing-is-important-for-success/?sh=5a55778d7432)
 • Volgens een onderzoek van Deloitte is kennisdeling en -overdracht een belangrijk aspect van het creëren van een kennisgedreven cultuur binnen een organisatie. Het onderzoek toont aan dat organisaties die kennisdeling als prioriteit hebben, beter presteren op het gebied van innovatie, klanttevredenheid en productiviteit. (Bron: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/knowledge-management.html)
 • In een artikel van Harvard Business Review wordt beschreven hoe het delen van informatie en kennis een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van complexe problemen en het realiseren van innovatie binnen een organisatie. Het artikel benadrukt het belang van het creëren van een cultuur waarin kennisdeling en samenwerking worden gestimuleerd en gefaciliteerd. (Bron: https://hbr.org/2019/09/the-power-of-sharing-knowledge)
 1. Wanneer zich problemen voordoen, zijn we in staat om snel en effectief samen te werken om deze op te lossen.

In een succesvolle organisatie is het vermogen om snel en effectief samen te werken cruciaal bij het oplossen van problemen en uitdagingen. Dit vereist niet alleen een sterke samenwerking binnen teams, maar ook tussen verschillende teams en afdelingen.

 • In het artikel “Effective Teamwork: Practical Lessons from Organizational Research” van Eduardo Salas en zijn collega’s wordt gesteld dat effectieve samenwerking binnen teams een van de belangrijkste aspecten is van succesvolle prestaties in organisaties. Het artikel legt uit dat een aantal factoren bijdragen aan effectieve samenwerking, zoals duidelijke communicatie, gedeelde mentale modellen en coördinatie van activiteiten. (Bron: https://hbr.org/2018/06/effective-teamwork-practical-lessons-from-organizational-research)
 • In het artikel “The Importance of Effective Communication for Remote Teams” van Christina Pavlou wordt beschreven hoe communicatie een cruciale rol speelt bij het oplossen van problemen in teams. Het artikel legt uit dat effectieve communicatie de samenwerking binnen teams verbetert, waardoor het gemakkelijker wordt om problemen op te lossen en doelen te bereiken. (Bron: https://blog.trello.com/importance-of-effective-communication-for-remote-teams)
 • In het artikel “Why Teamwork Matters, Even If You’re Not Always Working Together” van Stacey Lastoe wordt betoogd dat teamwork niet alleen belangrijk is voor het oplossen van problemen, maar ook voor het creëren van een positieve werkcultuur en het verbeteren van de algehele prestaties van een organisatie. Het artikel legt uit dat teamwork zorgt voor meer betrokkenheid van medewerkers, betere ideeën en een groter gevoel van verantwoordelijkheid. (Bron: https://www.themuse.com/advice/why-teamwork-matters-even-if-youre-not-always-working-together)
 1. Onze medewerkers hebben een duidelijk beeld van de strategische doelen van het bedrijf en weten hoe hun werkzaamheden bijdragen aan deze doelen.

In een organisatie is het van groot belang dat medewerkers een duidelijk beeld hebben van de strategische doelen van het bedrijf. Dit zorgt voor een heldere focus en betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie. Ook draagt dit bij aan het behalen van de doelen van de organisatie.

 • In een artikel van Forbes over de voordelen van het communiceren van bedrijfsdoelen aan medewerkers wordt benadrukt dat het communiceren van doelen bijdraagt aan een hogere betrokkenheid van medewerkers. Dit zorgt voor een hogere productiviteit en kwaliteit van het werk. Ook wordt er gesteld dat medewerkers die begrijpen hoe hun werkzaamheden bijdragen aan de doelen van de organisatie meer geneigd zijn om bij te dragen aan het behalen van deze doelen. (Bron: https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/07/12/the-importance-of-communicating-company-goals-to-your-employees/?sh=5a61b54627c6)
 • In een onderzoek van Gallup wordt benadrukt dat het voor medewerkers van groot belang is om de doelen van de organisatie te begrijpen. In het onderzoek is gebleken dat medewerkers die begrijpen hoe hun werkzaamheden bijdragen aan de doelen van de organisatie meer betrokken zijn en een hogere productiviteit en kwaliteit van werk leveren. (Bron: https://www.gallup.com/workplace/236438/employees-need-know-performance-expectations.aspx)
 • In een artikel van Harvard Business Review wordt besproken dat het belangrijk is om de bedrijfsdoelen te vertalen naar concrete acties voor medewerkers. Dit zorgt ervoor dat medewerkers begrijpen hoe hun werkzaamheden bijdragen aan de doelen van de organisatie en zich hierbij betrokken voelen. Ook wordt benadrukt dat het belangrijk is om regelmatig de voortgang te communiceren om de betrokkenheid en motivatie van medewerkers hoog te houden. (Bron: https://hbr.org/2016/04/a-simple-way-to-communicate-your-companys-strategy)
 1. We hebben regelmatig overleg en feedback sessies om te zorgen dat onze teams en afdelingen goed afgestemd blijven.

In een organisatie is het belangrijk dat teams en afdelingen goed samenwerken en goed op elkaar afgestemd zijn. Regulier overleg en feedback sessies zijn een belangrijk middel om dit te bereiken. Door deze sessies kan er feedback gegeven worden op het functioneren van de teams en de afdelingen, en kan er bijgestuurd worden wanneer dat nodig is. Hierdoor wordt de communicatie tussen de teams en afdelingen verbeterd en wordt de samenwerking versterkt.

 1. We hebben duidelijke procedures voor het oplossen van conflicten en het nemen van beslissingen in situaties waar verschillende afdelingen en teams betrokken zijn.

In een organisatie waar verschillende afdelingen en teams betrokken zijn bij de uitvoering van processen en projecten, kunnen er gemakkelijk conflicten ontstaan. Daarom is het belangrijk dat er duidelijke procedures zijn om conflicten op te lossen en beslissingen te nemen in dergelijke situaties. In deze procedures moet worden vastgelegd welke stappen moeten worden genomen en wie er verantwoordelijk is voor de besluitvorming.

 • Een onderzoek van McKinsey & Company wijst uit dat het hebben van duidelijke besluitvormingsprocedures een van de belangrijkste factoren is die bijdragen aan de effectiviteit van teams. Teams die duidelijke procedures hebben voor het nemen van beslissingen zijn namelijk beter in staat om snel en effectief besluiten te nemen en conflicten op te lossen (bron: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-organization-blog/five-factors-that-lead-to-successful-teams).
 • Ook in de academische literatuur wordt benadrukt dat duidelijke procedures voor besluitvorming en conflictbeheersing van cruciaal belang zijn voor de effectiviteit van teams. Uit onderzoek blijkt dat teams met duidelijke procedures beter in staat zijn om conflicten op te lossen en betere beslissingen te nemen (bron: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/014920630002600105).
 • Tot slot benadrukt een artikel van Harvard Business Review het belang van transparante en duidelijke besluitvormingsprocedures voor het oplossen van conflicten en het verbeteren van de samenwerking tussen teams. Dit kan bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen en de betrokkenheid van teamleden (bron: https://hbr.org/2018/03/when-teamwork-goes-wrong).
 1. Onze medewerkers tonen een hoge mate van vertrouwen en respect voor elkaar, en werken samen in een open en eerlijke sfeer.

In een organisatie waarin medewerkers elkaar vertrouwen en respecteren, en open en eerlijk met elkaar communiceren, kan er een omgeving ontstaan die bevorderlijk is voor samenwerking, innovatie en prestaties. Een dergelijke cultuur kan leiden tot een hogere productiviteit, meer tevredenheid onder medewerkers en betere bedrijfsresultaten.

 • “The Trust Edge” door David Horsager – In zijn boek “The Trust Edge” legt Horsager uit dat vertrouwen een cruciaal element is voor succes in zaken. Hij noemt acht pijlers van vertrouwen, waaronder integriteit, competentie en openheid. Door deze pijlers na te streven, kunnen organisaties een cultuur van vertrouwen en respect creëren die medewerkers motiveert om samen te werken. (Bron: https://www.thetrustedge.com/the-trust-edge/)
 • “The Five Dysfunctions of a Team” door Patrick Lencioni – In dit boek beschrijft Lencioni vijf belangrijke obstakels voor effectieve samenwerking in teams, waaronder een gebrek aan vertrouwen en het vermijden van confrontatie. Door deze obstakels te overwinnen en een cultuur van openheid en eerlijkheid te bevorderen, kunnen teams beter samenwerken en hun doelen bereiken. (Bron: https://www.tablegroup.com/books/dysfunctions)
 • “The Culture Code” door Daniel Coyle – In zijn boek “The Culture Code” onderzoekt Coyle hoe succesvolle organisaties een cultuur van samenwerking en prestatie opbouwen. Hij legt uit dat een belangrijk aspect van deze cultuur het opbouwen van vertrouwen en respect is tussen medewerkers. Door middel van voorbeelden van organisaties zoals de San Antonio Spurs en Pixar, toont Coyle aan hoe deze cultuur kan worden opgebouwd en onderhouden. (Bron: https://danielcoyle.com/the-culture-code/)
 1. Onze leiders en managers spelen een actieve rol in het bevorderen van een cultuur van samenwerking en afstemming.

Een cultuur van samenwerking en afstemming kan alleen worden bereikt als de leiders en managers van een organisatie hier actief aan bijdragen. Zij hebben een belangrijke rol in het bevorderen van een cultuur waarin teamwork wordt aangemoedigd en waarin medewerkers zich gesteund voelen om samen te werken en bij te dragen aan gemeenschappelijke doelen.

 1. Onze organisatie heeft een gemeenschappelijke visie en waarden die door alle medewerkers worden gedeeld en nageleefd.

In een organisatie is het belangrijk dat alle medewerkers dezelfde visie en waarden delen en naleven. Dit zorgt voor een gedeelde identiteit en gemeenschappelijke doelen, wat de samenwerking en prestaties van de organisatie kan verbeteren. Hieronder vind je drie bronverwijzingen die deze stelling onderbouwen.

Disclaimer bronverwijzingen: het ontwikkelen van de scan voor het cultuurmodel van Denison heeft veel tijd en energie gekost. Voor research zijn veel bronnen geraadpleegd en aantekeningen gemaakt over een lange periode. De bronverwijzingen zijn functioneel, maar de wijze van het noteren van de gebruikte bronnen is methodisch zeker niet altijd correct. Gebruik je een bron check dan APA-richtlijnen.