Uitgebreide beschrijving value chain voor UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, afgekort UWV, is een Nederlandse overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van verschillende werknemersverzekeringen. Het UWV is opgericht op 1 januari 2002 en is ontstaan uit een fusie tussen verschillende uitvoeringsorganisaties.

Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende sociale verzekeringen, waaronder de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Ook voert het UWV de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) uit.

Het UWV heeft als taak om uitkeringen te verstrekken aan werknemers die werkloos of ziek zijn, arbeidsongeschikt zijn of een handicap hebben. Daarnaast heeft het UWV ook een rol in het ondersteunen en begeleiden van werkzoekenden bij het vinden van een baan en het bevorderen van re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

Het UWV is een grote organisatie met meer dan 18.000 medewerkers verspreid over het hele land. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam, maar er zijn ook tal van regionale kantoren. Het UWV werkt samen met verschillende instanties en organisaties, waaronder werkgevers, vakbonden, gemeenten en zorgverzekeraars.


Uitgebreide analyse ASML met waardeketen van Porter - klik hier Uitgebreide analyse zorgorganisatie 's Heeren Loo met waardeketen van Porter - klik hier
Inkomende logistiek

Het in kaart brengen van de primaire activiteit van inkomende logistiek in de waardeketen van Porter voor de organisatie UWV is van belang om beter te begrijpen hoe deze activiteit de waardecreatie voor de organisatie beïnvloedt. Inkomende logistiek is het proces dat zich richt op de ontvangst, opslag en distributie van inputs of grondstoffen die nodig zijn voor het productieproces. Voor UWV is dit proces gericht op het ontvangen en verwerken van informatie en documenten van werkzoekenden en werkgevers om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een uitkering of andere ondersteuning.

Een belangrijk onderdeel van de inkomende logistiek bij UWV is het verwerken van aanvragen voor uitkeringen. Werkzoekenden die een uitkering aanvragen, moeten een aantal documenten indienen, zoals een werkloosheidsverklaring en een bewijs van inschrijving bij UWV. Dit proces van het verzamelen, ontvangen en verwerken van deze documenten wordt door UWV beschouwd als de inkomende logistieke activiteit.

Een ander voorbeeld van inkomende logistiek bij UWV is het verwerken van vacatures van werkgevers. Werkgevers die een vacature plaatsen, moeten deze ook aan UWV doorgeven. UWV verwerkt deze informatie en zorgt ervoor dat deze beschikbaar is voor werkzoekenden die op zoek zijn naar werk.

Om het inkomende logistieke proces te optimaliseren, maakt UWV gebruik van verschillende systemen en technologieën. Bijvoorbeeld, werkzoekenden en werkgevers kunnen digitaal documenten en informatie indienen, waardoor het proces sneller en efficiënter verloopt. Ook heeft UWV een online platform waarop werkgevers vacatures kunnen plaatsen en werkzoekenden vacatures kunnen vinden.

Productie

In de waardeketen van Porter voor de organisatie UWV valt de primaire activiteit productie onder de noemer ‘operaties’. Het gaat hierbij om het geheel aan activiteiten dat nodig is om de dienstverlening te kunnen leveren, zoals het verwerken van aanvragen en het uitbetalen van uitkeringen.

Binnen het UWV vindt de productie van dienstverlening plaats in verschillende afdelingen, elk met hun eigen specialisatie. Zo is er bijvoorbeeld de afdeling Werkbedrijf die zich richt op het ondersteunen van werkzoekenden bij het vinden van een passende baan. Deze afdeling voert gesprekken met werkzoekenden, stelt een profiel op en begeleidt hen in het sollicitatieproces. Een andere afdeling is Uitkeren, waarbij medewerkers verantwoordelijk zijn voor het verwerken van aanvragen en het uitbetalen van uitkeringen.

Een belangrijk aspect van de productieactiviteiten binnen het UWV is het gebruik van digitale systemen en processen. Het UWV heeft verschillende online portals ontwikkeld waar werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden informatie kunnen vinden en hun zaken kunnen regelen, zoals het aanvragen van een uitkering of het doorgeven van wijzigingen in de persoonlijke situatie. Ook worden er steeds meer geautomatiseerde processen ingezet om de verwerking van aanvragen te versnellen en te optimaliseren. Bijvoorbeeld, het geautomatiseerde systeem voor de verwerking van aanvragen voor een WW-uitkering heeft de verwerkingstijd van aanvragen sterk verminderd.

Om de productieactiviteiten binnen het UWV goed te kunnen uitvoeren is er een goede samenwerking en afstemming nodig tussen de verschillende afdelingen en teams. Dit vereist een goede interne communicatie en coördinatie van werkzaamheden. Daarnaast spelen ook de interne processen en procedures een belangrijke rol bij het efficiënt uitvoeren van de productieactiviteiten. Het is belangrijk dat deze processen goed zijn gestructureerd en geoptimaliseerd om de doorlooptijd te verkorten en fouten te voorkomen.

Uitgaande logistiek

De primaire activiteit uitgaande logistiek binnen de waardeketen van Porter voor de organisatie UWV richt zich op het verzenden van verschillende soorten informatie naar klanten en externe partners. Het gaat hierbij om de fysieke en digitale distributie van documenten zoals brieven, contracten en informatiepakketten.

Een concreet voorbeeld van uitgaande logistiek bij UWV is het versturen van brieven naar uitkeringsgerechtigden om hen op de hoogte te stellen van wijzigingen in hun uitkering of om hen te informeren over afspraken die ze hebben met hun arbeidsdeskundige. Deze brieven bevatten belangrijke informatie en moeten tijdig en correct worden bezorgd om ervoor te zorgen dat de klant de informatie begrijpt en tijdig actie kan ondernemen indien nodig. Daarnaast verzendt UWV informatiepakketten naar werkgevers om hen te informeren over regelingen en subsidies die beschikbaar zijn voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Om de uitgaande logistiek efficiënt te laten verlopen, maakt UWV gebruik van geautomatiseerde processen en logistieke partners voor het verwerken en verzenden van grote hoeveelheden post. Zo worden brieven en documenten gescand en digitaal verwerkt om de snelheid en nauwkeurigheid van de verwerking te verhogen. Ook wordt er gebruik gemaakt van een track-and-trace systeem om de status van de zendingen te volgen en eventuele problemen tijdig te kunnen oplossen.

Een ander belangrijk aspect van de uitgaande logistiek bij UWV is het waarborgen van de privacy en vertrouwelijkheid van de informatie die wordt verzonden. Er worden strenge protocollen gevolgd om ervoor te zorgen dat de informatie veilig wordt verstuurd en alleen bij de juiste ontvanger terechtkomt. Dit draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen en het versterken van de klantrelaties.

Marketing en verkoop

De primaire activiteit marketing en verkoop in de waardeketen van Porter voor de organisatie UWV richt zich op het creëren van bewustzijn en vertrouwen in de diensten die het UWV aanbiedt. Dit is van groot belang voor de organisatie omdat het UWV zich primair bezighoudt met het ondersteunen van werkzoekenden en het verstrekken van uitkeringen aan mensen die niet in staat zijn om te werken. De marketing en verkoopactiviteiten van het UWV zijn erop gericht om deze doelgroepen te bereiken en te overtuigen van de waarde van de dienstverlening.

Een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie van het UWV is het ontwikkelen van een sterke merkidentiteit. Het UWV wil herkenbaar en vertrouwd zijn voor de mensen die de diensten nodig hebben. Het merk moet staan voor betrouwbaarheid, deskundigheid en kwaliteit. Dit wordt onder meer bereikt door het gebruik van een herkenbaar logo en huisstijl en door de inzet van communicatiekanalen die aansluiten bij de doelgroepen.

Een belangrijk communicatiekanaal voor het UWV is de website. Hierop wordt uitgebreide informatie gegeven over de dienstverlening en kunnen mensen bijvoorbeeld een uitkering aanvragen. Daarnaast maakt het UWV gebruik van social media zoals LinkedIn en Twitter om te communiceren met werkgevers en werkzoekenden en om vacatures te delen.

Een andere belangrijke activiteit is het ontwikkelen van partnerships met andere organisaties. Zo werkt het UWV bijvoorbeeld samen met uitzendbureaus en re-integratiebedrijven om werkzoekenden aan een baan te helpen. Door deze samenwerking kan het UWV een breder netwerk bereiken en de kansen op werk voor werkzoekenden vergroten.

Tot slot richt de verkoopactiviteit van het UWV zich op het onderhouden van contact met werkgevers en het stimuleren van werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het UWV kan werkgevers bijvoorbeeld ondersteunen bij het vinden van geschikte kandidaten en het bieden van begeleiding op de werkvloer.

Service

De primaire activiteit ‘service’ in de waardeketen van Porter voor de organisatie UWV omvat de dienstverlening aan klanten nadat zij gebruik hebben gemaakt van de diensten van het UWV. Het gaat hierbij om het bieden van ondersteuning en begeleiding aan werkzoekenden bij het vinden van passend werk en aan werkgevers bij het invullen van hun vacatures.

Het UWV biedt verschillende vormen van service aan. Zo zijn er bijvoorbeeld loopbaanadviseurs die werkzoekenden begeleiden bij het zoeken naar passend werk en het opstellen van een cv en sollicitatiebrief. Daarnaast biedt het UWV re-integratietrajecten aan voor mensen die langdurig ziek zijn geweest en weer aan het werk willen gaan. Het UWV werkt hierbij samen met verschillende re-integratiebedrijven.

Ook biedt het UWV ondersteuning aan werkgevers bij het vinden van geschikte kandidaten voor hun vacatures. Zo kunnen werkgevers bijvoorbeeld vacatures plaatsen op de website van het UWV en kunnen zij gebruik maken van het WerkgeversServicepunt (WSP). Het WSP is een samenwerkingsverband tussen het UWV en gemeenten en biedt werkgevers ondersteuning bij het vinden van geschikte kandidaten, bijvoorbeeld door het organiseren van banenmarkten en speeddates.

Het bieden van goede service heeft een positieve invloed op de klanttevredenheid en kan bijdragen aan het behouden van klanten. Het UWV heeft als doel om werkzoekenden en werkgevers zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden bij het vinden van passend werk en het invullen van vacatures. Hierdoor kunnen werkzoekenden weer aan het werk en kunnen werkgevers hun vacatures vervullen, wat bijdraagt aan een betere arbeidsmarkt.

Technologieontwikkeling

De ondersteunende activiteit technologieontwikkeling in de waardeketen van Porter voor de organisatie UWV heeft als doel om innovatieve technologieën te ontwikkelen en te implementeren om de efficiëntie en effectiviteit van de primaire activiteiten te verbeteren en zo een concurrentievoordeel te behalen.

UWV heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in technologieontwikkeling om hun dienstverlening te verbeteren en efficiënter te maken. Zo heeft UWV bijvoorbeeld de Werkmap ontwikkeld, een online platform waar werkzoekenden vacatures kunnen zoeken en solliciteren. Ook heeft UWV een chatbot geïmplementeerd die vragen van werkzoekenden kan beantwoorden. Dit bespaart tijd voor medewerkers en maakt het voor werkzoekenden makkelijker om snel antwoord te krijgen op hun vragen.

Een ander voorbeeld van technologieontwikkeling is de introductie van e-herkenning, een manier van inloggen voor werkgevers op het werkgeversportaal van UWV. Hierdoor wordt het voor werkgevers eenvoudiger en veiliger om zaken met UWV te regelen. Ook heeft UWV geïnvesteerd in data-analyse om bijvoorbeeld fraude op te sporen en risico’s beter in te schatten.

Naast deze concrete voorbeelden werkt UWV ook aan het ontwikkelen van nieuwe technologieën om hun dienstverlening verder te verbeteren en te innoveren. Bijvoorbeeld door het gebruik van kunstmatige intelligentie om het matchingsproces tussen werkzoekenden en werkgevers te verbeteren.

De ondersteunende activiteit technologieontwikkeling speelt dus een belangrijke rol bij UWV om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die de primaire activiteiten ondersteunen en zo de dienstverlening te verbeteren en efficiënter te maken. Dit kan leiden tot kostenbesparingen en een hogere klanttevredenheid, wat weer bijdraagt aan het behalen van concurrentievoordeel.

Inkoop

Inkoop is een van de belangrijkste ondersteunende activiteiten in de waardeketen van Porter. Het omvat het hele proces van het kopen van goederen en diensten die nodig zijn voor de bedrijfsvoering van een organisatie. Inkoopactiviteiten zijn van cruciaal belang voor de kostenbesparing, efficiëntie en winstgevendheid van een bedrijf.

Bij de organisatie UWV is de inkoopactiviteit gericht op het verkrijgen van de benodigde goederen en diensten voor de uitvoering van hun taken als uitkeringsinstantie. UWV koopt bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden, software, hardware en kantoorapparatuur. De inkoopafdeling van UWV houdt zich bezig met het vinden van de beste leveranciers voor de benodigde producten en diensten en het onderhandelen van contracten.

Om de kosten te minimaliseren en de kwaliteit van de ingekochte producten te waarborgen, heeft de inkoopafdeling van UWV een aantal strategieën ontwikkeld. Een van deze strategieën is het aangaan van langdurige contracten met leveranciers om de prijs te stabiliseren en een betere controle over de levering te krijgen. Een ander voorbeeld van een inkoopstrategie bij UWV is het bundelen van de inkoop van bepaalde producten om de kosten te verlagen.

De inkoopafdeling van UWV werkt samen met andere afdelingen binnen de organisatie, zoals IT, Facility Management en Finance, om ervoor te zorgen dat de inkoopprocessen soepel verlopen en dat de benodigde producten en diensten tijdig worden geleverd. Door het gebruik van geautomatiseerde inkoopsystemen kan UWV het inkoopproces efficiënter maken en de administratieve lasten verminderen.

Een ander belangrijk aspect van inkoop bij UWV is duurzaamheid. UWV probeert zoveel mogelijk duurzame producten en diensten in te kopen, zoals energiezuinige apparatuur en gerecycled papier. Door duurzame inkooppraktijken toe te passen, draagt UWV bij aan een betere leefomgeving en vermindert het haar ecologische voetafdruk.

Human resources management

Human resources management (HRM) is een belangrijke ondersteunende activiteit in de waardeketen van Porter voor de organisatie UWV. HRM omvat alle activiteiten die te maken hebben met het beheren van het personeelsbestand van een organisatie, inclusief werving en selectie, training en ontwikkeling, compensatie en arbeidsverhoudingen. Bij UWV is HRM cruciaal om ervoor te zorgen dat het personeel gemotiveerd en gekwalificeerd is om de taken van de organisatie uit te voeren.

Een belangrijke taak van HRM bij UWV is het aantrekken en selecteren van geschikte medewerkers. Dit proces omvat het plaatsen van vacatures, het screenen van sollicitanten en het uitvoeren van sollicitatiegesprekken. Het is van cruciaal belang dat UWV ervoor zorgt dat ze de juiste mensen selecteren met de juiste vaardigheden, kennis en ervaring om de taken uit te voeren die nodig zijn om de organisatiedoelen te bereiken. UWV werft bijvoorbeeld veel professionals met expertise in de sociale zekerheid om de complexe taken uit te voeren die nodig zijn voor de uitvoering van sociale zekerheid.

Eenmaal aangenomen, is het de verantwoordelijkheid van HRM om ervoor te zorgen dat medewerkers de juiste training en ontwikkelingsmogelijkheden krijgen om hun vaardigheden te verbeteren en hun prestaties te optimaliseren. Dit kan worden bereikt door middel van trainingen, workshops, coaching en andere programma’s. Een voorbeeld is dat UWV medewerkers regelmatig traint en certificeert om hun kennis van de wet- en regelgeving bij te werken en hen te voorzien van vaardigheden die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Daarnaast moet HRM ook zorgen voor een passende compensatie voor medewerkers en het behoud van goede arbeidsverhoudingen. Dit omvat het bepalen van salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden en het zorgen voor een gezonde werkcultuur. UWV werkt bijvoorbeeld aan het creëren van een werkcultuur waarin medewerkers een goede balans tussen werk en privéleven hebben, en biedt een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

HRM heeft ook een belangrijke rol bij het onderhouden van goede relaties tussen de werknemers en het management. Dit is cruciaal om ervoor te zorgen dat werknemers zich gewaardeerd voelen en gemotiveerd blijven om hun taken uit te voeren. Een voorbeeld van een programma van UWV om goede relaties tussen medewerkers en management te ondersteunen is het hebben van open feedbacklijnen, zodat medewerkers kunnen praten over wat hen dwarszit en het management hierop kan reageren.

Tot slot, HRM speelt ook een rol bij het bevorderen van diversiteit en inclusie in de organisatie. UWV werkt aan het creëren van een inclusieve werkcultuur, waarin iedereen zich welkom voelt en gelijke kansen heeft om te slagen.

Infrastructuur

De ondersteunende activiteit infrastructuur in de waardeketen van Porter voor de organisatie UWV omvat alle systemen, processen en middelen die nodig zijn om de primaire activiteiten van het bedrijf te ondersteunen. Dit omvat onder andere het gebouw, de technologieën, de communicatie-infrastructuur, de leveranciers en de logistieke systemen.

Een belangrijk voorbeeld van de infrastructuur van UWV is het IT-systeem dat wordt gebruikt voor het registreren van uitkeringsaanvragen en het beheer van gegevens van klanten. UWV heeft een complexe IT-infrastructuur met verschillende systemen die met elkaar verbonden zijn en die nodig zijn om de informatie van klanten te beheren en te verwerken. Deze systemen zijn ook nodig om de primaire activiteiten van UWV, zoals de productie en uitgaande logistiek, te ondersteunen.

Een ander belangrijk aspect van de infrastructuur van UWV is het gebouw en de kantooromgeving. UWV heeft meerdere locaties verspreid over het land waar medewerkers werken. Het is belangrijk dat deze locaties goed zijn uitgerust en onderhouden worden, zodat medewerkers hun werk goed kunnen uitvoeren. Het is ook belangrijk dat de kantooromgeving ergonomisch verantwoord is, zodat medewerkers gezond kunnen blijven tijdens het werk.

Daarnaast is de communicatie-infrastructuur van UWV van groot belang. Medewerkers moeten effectief kunnen communiceren met elkaar, met klanten en met leveranciers om de primaire activiteiten van het bedrijf goed te kunnen uitvoeren. UWV maakt gebruik van verschillende communicatiemiddelen, waaronder e-mail, telefoon, videoconferencing en instant messaging. Deze middelen moeten goed worden onderhouden en worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat medewerkers efficiënt kunnen communiceren.

De infrastructuur van UWV omvat ook de leveranciers en logistieke systemen die nodig zijn om de productie en uitgaande logistiek te ondersteunen. UWV werkt samen met verschillende leveranciers om materialen en diensten te leveren die nodig zijn voor de primaire activiteiten van het bedrijf. Het is belangrijk dat deze leveranciers betrouwbaar zijn en de benodigde materialen en diensten op tijd kunnen leveren. Daarnaast moet het logistieke systeem goed worden beheerd, zodat de producten en diensten op tijd bij klanten worden geleverd.

Onderlinge afhankelijkheid van de activiteiten

Binnen de waardeketen van Porter bij UWV zijn alle activiteiten op een bepaalde manier met elkaar verbonden om waarde te creëren voor de organisatie. De inkomende logistiek, technologieontwikkeling, inkoop, en human resources management zijn allemaal ondersteunende activiteiten die bijdragen aan de efficiënte en effectieve uitvoering van de primaire activiteiten.

De inkomende logistiek is belangrijk om ervoor te zorgen dat de nodige middelen en informatie beschikbaar zijn om de primaire activiteiten van UWV uit te voeren. Dit omvat het ontvangen van relevante informatie en documentatie van werkzoekenden en werkgevers, evenals het opzetten van effectieve IT-systemen om deze informatie te verwerken en te analyseren. De technologieontwikkeling ondersteunt deze inkomende logistiek, door te zorgen voor up-to-date systemen en tools die UWV in staat stellen om de grote hoeveelheid informatie te beheren en analyseren.

Inkoop speelt ook een belangrijke rol binnen de waardeketen van Porter, omdat het ervoor zorgt dat UWV de nodige middelen heeft om de primaire activiteiten uit te voeren, zoals het inhuren van voldoende personeel en het aanschaffen van de juiste apparatuur. De ondersteunende activiteit human resources management helpt hierbij, door het werven, trainen en behouden van goed gekwalificeerd personeel dat effectief kan bijdragen aan de primaire activiteiten van UWV.

De primaire activiteiten van UWV, zoals de productie van uitkeringen, de uitgaande logistiek en service, zijn allemaal nauw met elkaar verbonden. Productie is afhankelijk van de inkomende informatie en documentatie, evenals de middelen en apparatuur die via inkoop zijn verkregen. Een efficiënte uitgaande logistiek is nodig om de producten (uitkeringen) op tijd bij de klanten (werkzoekenden) te krijgen, en service is essentieel om klanttevredenheid te waarborgen en te zorgen voor een soepele afhandeling van eventuele klachten.

Daarnaast zijn alle ondersteunende activiteiten ook met elkaar verbonden. Technologieontwikkeling en inkoop zijn bijvoorbeeld beide essentieel om de benodigde IT-systemen en apparatuur te leveren die nodig zijn voor het effectief uitvoeren van human resources management en inkomende logistiek. Human resources management speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van effectieve IT-systemen, door de training en ontwikkeling van personeel dat nodig is om deze systemen te onderhouden en te gebruiken.

Impact op de marge

In de context van een non-profitorganisatie, zoals het UWV, kan de term “marge” verwijzen naar de verschillende manieren waarop de organisatie waarde creëert en kosten beheert om haar missie te realiseren. Het is een indicatie van de efficiëntie waarmee de organisatie haar middelen gebruikt om haar doelen te bereiken en haar maatschappelijke impact te vergroten. Bijvoorbeeld, hoe effectief het UWV haar middelen inzet om werkzoekenden te begeleiden naar passend werk, of om uitkeringsgerechtigden te ondersteunen bij het vinden van een baan, heeft invloed op de marge van de organisatie. Daarnaast kan de reputatie van de organisatie en de mate van vertrouwen die het publiek heeft in haar diensten ook een rol spelen bij het beïnvloeden van de marge. Kortom, de marge in een non-profitorganisatie is een maatstaf voor hoe effectief en efficiënt de organisatie haar middelen inzet om haar missie te bereiken.

De primaire en ondersteunende activiteiten van UWV hebben een belangrijke invloed op de marge van de organisatie. De inkomende logistiek en technologieontwikkeling ondersteunen de primaire activiteiten van UWV, zoals de productie van diensten en de levering van deze diensten aan de klanten. De technologieontwikkeling helpt bij het verbeteren van de productiviteit van de medewerkers van UWV en het verhogen van de kwaliteit van de diensten. Dit verhoogt op zijn beurt de klanttevredenheid en vermindert het aantal klachten. Inkoop speelt ook een belangrijke rol bij het ondersteunen van de productie-activiteit, omdat het de juiste middelen en hulpmiddelen biedt om de diensten te leveren.

De uitgaande logistiek is ook van cruciaal belang omdat het helpt bij het waarborgen van de tijdige en nauwkeurige levering van diensten aan klanten. Een goed georganiseerde en efficiënte logistiek zorgt ervoor dat de diensten snel en veilig worden geleverd, wat een belangrijk onderdeel is van de klanttevredenheid. De marketing- en verkoopactiviteiten spelen een belangrijke rol bij het vergroten van de klantloyaliteit en het verbeteren van de merkreputatie van UWV. Dit kan leiden tot een hogere omzet en een hogere marge.

Human resources management ondersteunt de primaire en ondersteunende activiteiten en zorgt voor de juiste mensen met de juiste vaardigheden en kennis om de taken uit te voeren. Dit verhoogt de productiviteit en efficiëntie van de organisatie. Infrastructuur zorgt voor een goede werkomgeving voor de medewerkers van UWV en helpt bij het faciliteren van communicatie tussen verschillende afdelingen, waardoor de processen worden verbeterd en versneld.

Het is belangrijk op te merken dat elke activiteit in de waardeketen van Porter een directe of indirecte invloed heeft op de marge van UWV. Een tekortkoming in een activiteit kan leiden tot vertragingen, ontevreden klanten en een lagere omzet, wat de marge negatief beïnvloedt. Aan de andere kant kan een goed georganiseerde en efficiënte activiteit leiden tot hogere klanttevredenheid, hogere omzet en dus een hogere marge.