Beter belonen in organisaties


 
Beter belonen in organisaties

Volgens welke uitgangspunten en met behulp van welke systemen belonen ondernemingen en non-profit organisaties hun managers en medewerkers? En wat voor resultaten zijn daarmee bereikt? Deze vragen staan centraal in dit boek, waarbij het accent telkens wordt gelegd op hoe de beloning beter zou kunnen worden vormgegeven.
Zulke vragen komen natuurlijk niet zomaar naar voren.

Eén perspectief wordt gevormd door veranderingen die zich in deze jaren voordoen in de bedrijfsvoering en wel met name op het gebied van Human Resource Management.

Een tweede perspectief ligt in de uitgangspunten voor de beloning, zoals die in veel landen worden gehanteerd, onder andere inzake de opbouw ervan. Zo blijft Functiewaardering ook in ons land de klassieke basis voor het vaste deel van de beloning, terwijl resultaatafhankelijke beloning daarnaast op een steeds grotere schaal wordt toegepast. Maar onder welke voorwaarden leidt resultaatafhankelijke beloning ook tot betere resultaten?

In dat verband wordt eveneens ingegaan op het verbinden van een bonus aan het resultaat van de periodieke beoordeling van het functioneren of presteren van individuele personeelsleden. Omdat zich daarbij telkens weer dezelfde karakteristieke problemen voordoen wordt uitvoerig stilgestaan bij de mogelijkheden en resultaten van ‘performance management’.
Ook à la carte beloning en de levensloopregeling komen ter sprake.

Het derde perspectief betreft het streven van veel bedrijven naar strategische beloning, waardoor de ‘total compensation’ beter kan aansluiten op de kernthema’s van het bedrijfsbeleid.
De ideeën en voorstellen waarmee de auteur in dit boek komt, zijn mede gebaseerd op een breed reservoir aan onderzoeksresultaten, ervaringen uit de praktijk en theoretische invalshoeken inzake de beloning.

Meer weten? Boek kopen?