Leren is een collectief proces

Het integreren van collega’s in informele groepen, werkgroepen en projectgroepen voor het werken aan je studieopdrachten heeft grote invloed op je professionele ontwikkeling én organisatorische effectiviteit. Door collectief leren, verbeterde probleemoplossing, professionele vaardigheidsontwikkeling, versterkte organisatiecultuur en verhoogde werknemersbetrokkenheid te bevorderen, vormt dit een waardevolle aanpak binnen elke organisatie.

Waarom jouw collega’s betrekken bij jouw onderzoek en beroepsproduct?

  1. Bevordering van collectief leren en kennisdeling

Wanneer collega’s mee- of samenwerken aan je studieopdracht, wordt een proces van collectief leren gestimuleerd. Wenger (1998) introduceerde het concept van ‘communities of practice’ als groepen mensen die een bezorgdheid, een set problemen of een passie voor iets delen en die hun kennis en expertise verdiepen door interactie op continue basis. Dit concept benadrukt dat leren niet alleen een individuele, maar ook een collectieve activiteit is. In groepsverband kunnen leden van de organisatie van elkaar leren, waardoor een rijkere, meer geïntegreerde kennisbasis ontstaat.

  1. Verbetering van probleemoplossende vaardigheden

De diversiteit binnen groepen kan leiden tot meer innovatieve en effectievere oplossingen voor complexe problemen. Volgens Page (2007) leidt diversiteit in teams tot ‘cognitieve diversiteit’, waarbij verschillende soorten denkers informatie op verschillende manieren interpreteren en verwerken. Dit vergroot het vermogen van de groep om vanuit verschillende hoeken naar problemen te kijken en biedt een breder scala aan oplossingen.

  1. Ontwikkeling van professionele vaardigheden

Deelname aan werkgroepen of projectteams draagt bij aan de ontwikkeling van belangrijke professionele vaardigheden, waaronder leiderschap, communicatie en projectmanagement. Volgens Boud, Cohen, en Sampson (2001) biedt reflecteren in groepsverband een platform voor de ontwikkeling van dergelijke vaardigheden. Groepsleden leren verantwoordelijkheid te nemen, hun ideeën effectief te communiceren en samenwerkingsstrategieën te ontwikkelen die essentieel zijn voor professioneel succes.

  1. Versterking van de organisatiecultuur

Het werken in groepen kan ook de organisatiecultuur versterken door het bevorderen van een gevoel van gemeenschap en onderlinge verbondenheid. Schein (2010) stelt dat de cultuur van een organisatie diep geworteld is in de gedeelde overtuigingen en waarden van haar leden. Door samen te werken aan gemeenschappelijke doelen, bouwen werknemers aan relaties die deze gedeelde waarden versterken, wat bijdraagt aan een positievere werkplek.

  1. Vergroting van betrokkenheid en motivatie

Groepswerk kan leiden tot verhoogde betrokkenheid en motivatie onder werknemers. Ryan en Deci (2000) benadrukken in hun zelfdeterminatietheorie dat het voldoen aan de behoeften van autonomie, competentie en verbondenheid essentieel is voor intrinsieke motivatie. Werknemers die in groepen werken voelen zich vaak autonomer, erkennen hun bijdragen aan de groep als competent en ervaren een grotere verbondenheid met hun collega’s.

  • Boud, D., Cohen, R., & Sampson, J. (2001). Peer learning in higher education: Learning from and with each other. London: Kogan Page.
  • Page, S. E. (2007). The difference: How the power of diversity creates better groups, firms, schools, and societies. Princeton, NJ: Princeton University Press.
  • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78.
  • Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
  • Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Lees het hele artikel en download de pdf.

Download medium pdf