Werken in leerteams

Leerteams zijn groepen professionals die samenwerken om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Ze richten zich vaak op gemeenschappelijke doelen of projecten en leren door interactie, reflectie en samenwerking. Dergelijke teams kunnen zowel formeel als informeel van aard zijn en zijn gericht op het bevorderen van continu leren binnen de professionele praktijk.

Wat is het effect van werken in leerteams?

Bevordering van het leerproces

Leerteams stimuleren diepgaand leren door de continue dialoog en de uitwisseling van ideeën. Wanneer professionals samenwerken, worden zij uitgedaagd om concepten dieper te verkennen en verschillende perspectieven te integreren, wat leidt tot een rijker begrip en sterkere kennisretentie (Smith & MacGregor, 1992).

Verbetering van probleemoplossende vaardigheden

In een leerteam werken deelnemers samen aan complexe vraagstukken, wat leidt tot innovatieve oplossingen. De collectieve expertise binnen het team kan leiden tot creatievere en effectievere benaderingen dan individueel werk (Laal & Ghodsi, 2012).

Toename van motivatie en betrokkenheid

De sociale interactie in leerteams verhoogt de motivatie en betrokkenheid van de deelnemers. Het gevoel deel uit te maken van een team en gezamenlijk doelen bereiken kan leiden tot een verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij het leerproces (Johnson & Johnson, 1989).

Ontwikkeling van professionele vaardigheden

Leerteams bieden een platform voor de ontwikkeling van essentiële professionele vaardigheden zoals leiderschap, communicatie en conflictbeheersing. Deze vaardigheden zijn cruciaal in de hedendaagse werkomgeving en worden vaak het best ontwikkeld in een setting waar studenten samen leren (Kayes, Kayes & Kolb, 2005).

Duidelijke doelen en verwachtingen

In de context van voortdurende professionele ontwikkeling spelen leerteams een belangrijke rol. Het succes van deze teams hangt sterk af van de helderheid van de gestelde doelen en verwachtingen.

Duidelijke doelen en verwachtingen zijn de fundering waarop effectieve leerteams worden gebouwd. Volgens Katzenbach en Smith (1993) in hun werk ‘The Wisdom of Teams’, functioneren teams beter wanneer ze een duidelijk en overtuigend doel hebben. Dit doel dient niet alleen specifiek en meetbaar te zijn, maar ook relevant en uitdagend voor het team. Deze doelen geven richting aan de inspanningen van het team en zorgen voor een gezamenlijke focus.

Het stellen van duidelijke doelen heeft een directe impact op de betrokkenheid en motivatie van de teamleden. Locke en Latham (2002) tonen in hun doelstellingentheorie aan dat specifieke en uitdagende doelen leiden tot hogere prestatieniveaus dan vage of gemakkelijke doelen. Dit komt doordat duidelijke doelen werknemers een gevoel van richting geven en hen uitdagen om hun grenzen te verleggen. In de context van leerteams kunnen deze doelen individuele leden helpen om hun bijdragen aan het team te zien als zinvol en direct verbonden met hun persoonlijke en professionele groei.

Goed gedefinieerde verwachtingen zijn belangrijk voor effectieve communicatie binnen leerteams. Wanneer elk lid van het team duidelijk begrijpt wat van hem of haar wordt verwacht, worden misverstanden en conflicten geminimaliseerd. Dit bevordert een positieve werksfeer en maakt samenwerking efficiënter. Mohrman, Cohen en Mohrman (1995) benadrukken in hun studie over teamgebaseerd organiseren dat duidelijke verwachtingen de coördinatie tussen teamleden verbeteren en bijdragen aan de algehele prestaties van het team.

Duidelijke doelstellingen in leerteams dragen bij aan de professionele groei van individuele leden. Door het stellen van specifieke leerdoelen kunnen teamleden gericht werken aan vaardigheden die hun carrièrevooruitzichten verbeteren. Dit aspect van doelstellingen in leerteams is met name belangrijk voor professionals die zich willen ontwikkelen in hun vakgebied. Bovendien, zoals onderzocht door Earley en Shalley (1991), stimuleren duidelijke, taakgerichte doelen de creativiteit, wat belangrijk is in vele professionele settings.

Het proces van het definiëren van doelen begint met een grondige behoefteanalyse binnen het team en een duidelijke afstemming van deze doelen met de strategische doelstellingen van de organisatie. Dit vereist betrokkenheid van alle teamleden en een open dialoog over wat elk lid en het team als geheel hoopt te bereiken. Vervolgens moeten deze doelen regelmatig worden herzien en aangepast aan veranderende omstandigheden en nieuwe inzichten.

Diversiteit

Diversiteit bevordert creativiteit en innovatie binnen teams. Teams die bestaan uit leden met diverse achtergronden kunnen een breder scala aan oplossingen genereren en zijn vaak effectiever in het oplossen van complexe vraagstukken (Hong & Page, 2004). Dit is met name relevant in snel veranderende sectoren waarin creatieve oplossingen een concurrentievoordeel kunnen bieden.

Diversiteit in leerteams leidt tot verbeterde probleemoplossing. Onderzoek toont aan dat divers samengestelde teams beter presteren in termen van besluitvorming en probleemoplossende taken dan homogene teams (Phillips, 2014). Dit komt doordat diversiteit zorgt voor een breder scala aan perspectieven en strategieën die teams kunnen aanwenden.

Interactie met teamleden van diverse achtergronden stimuleert persoonlijke en professionele groei. Professionals worden blootgesteld aan nieuwe methoden, ideeën en culturen, wat hun wereldbeeld verbreedt en hun vaardigheden versterkt. Dit is niet alleen bevorderlijk voor de individuele ontwikkeling, maar verbetert ook de prestaties van het gehele team.

Feedback en reflectie

Feedback is een fundamenteel element in het leerproces en belangrijk voor de ontwikkeling van vaardigheden en kennis. Effectieve feedback biedt concrete aanknopingspunten voor verbetering en stimuleert reflectie op eigen handelen. Nicol en Macfarlane-Dick (2006) stellen dat goede feedback voldoet aan criteria zoals het verduidelijken van goede prestaties, het bieden van informatie over hoe te verbeteren, en het faciliteren van zelfbeoordeling en zelfcorrectie. In de context van leerteams zorgt feedback ervoor dat alle leden betrokken zijn bij een continu proces van evaluatie en verbetering van onderzoeksrapporten.

Reflectie als sleutel tot dieper leren

Reflectie is een krachtig instrument voor diepgaand leren. Het stelt individuen in staat om ervaringen te analyseren, te begrijpen en eruit te leren, waardoor kennis effectiever wordt geïntegreerd en toegepast. Schön (1983) benadrukt het concept van de ‘reflective practitioner’, waarbij professionals reflecteren op hun handelen om hun praktijk te verbeteren. In leerteams faciliteert gezamenlijke reflectie een proces waarin teamleden leren van elkaars inzichten en perspectieven, wat leidt tot een verhoogd begrip en toepassing van de geleerde stof.

Feedback en reflectie dragen bij aan de kwaliteitsverbetering van onderzoeksrapporten. Door kritisch te evalueren wat goed ging en wat beter kan, ontwikkelen teamleden een scherpere blik en verbeteren zij hun analytische vaardigheden. Dit resulteert in rapporten die niet alleen grondiger zijn, maar ook innovatiever en relevanter voor de praktijk.

Het regelmatig ontvangen en geven van feedback helpt professionals bij het ontwikkelen van essentiële competenties zoals kritisch denken, communicatieve vaardigheden en zelfreflectie. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor succes in vrijwel elke professionele rol en dragen bij aan levenslang leren.

Het proces van gezamenlijke feedback en reflectie versterkt de teamdynamiek. Het bevordert een cultuur van openheid en vertrouwen, waarbij teamleden zich gesteund voelen om risico’s te nemen en innovatieve ideeën voor te stellen. Dit verhoogt de algehele samenwerking binnen het team, wat belangrijk is voor effectief leren en werken.

Bronnen

 • Earley, P. C., & Shalley, C. E. (1991). Creative task performance: The role of goal setting, strategy, and effects of feedback. Academy of Management Journal, 34(3), 612-631.
 • Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (1993). The wisdom of teams: Creating the high-performance organization. Harvard Business Press.
 • Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. American Psychologist, 57(9), 705-717.
 • Mohrman, S. A., Cohen, S. G., & Mohrman, A. M., Jr. (1995). Designing team-based organizations: New forms for knowledge work. Jossey-Bass.
 • Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1989). Cooperation and competition: Theory and research. Edina, MN: Interaction Book Company.
 • Kayes, A. B., Kayes, D. C., & Kolb, D. A. (2005). Experiential learning in teams. Simulation & Gaming, 36(3), 330-354.
 • Laal, M., & Ghodsi, S. M. (2012). Benefits of collaborative learning. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 31, 486-490.
 • Smith, B. L., & MacGregor, J. T. (1992). What is collaborative learning? In A. S. Goodsell, M. R. Maher, V. Tinto, B. L. Smith, & J. MacGregor (Eds.), Collaborative learning: A sourcebook for higher education (pp. 10-30). University Park, PA: National Center on Postsecondary Teaching, Learning, and Assessment (NCTLA).
 • Hong, L., & Page, S. E. (2004). Groups of diverse problem solvers can outperform groups of high-ability problem solvers. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(46), 16385-16389.
 • Phillips, K. W. (2014). How diversity makes us smarter. Scientific American, 311(4), 42-47.
 • Nicol, D. J., & Macfarlane‐Dick, D. (2006). Formative assessment and self‐regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education, 31(2), 199-218.
 • Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.