Strategisch benchmarken

 
Strategisch benchmarken

Benchmarking is een systematisch en voortdurend meetproces, waarbij de bedrijfsprocessen van een organisatie worden vergeleken met die van leiders in de bedrijfstak. De gevonden resultaten worden vervolgens geanalyseerd en vertaald naar de eigen bedrijfssituatie. Daarmee is benchmarking meer dan schaamteloos stelen of domweg kopiëren. De gevonden resultaten worden namelijk niet ingepast, maar aangepast aan de bedrijfssituatie. Voor ondernemingen die voortdurend willen verbeteren is benchmarking een veel gebruikte methode. De verbeteringen blijven daarbij niet beperkt tot stapsgewijze, maar kunnen ook sprongsgewijs plaatsvinden, afhankelijk van de gevonden verschillen met de processen van andere ondernemingen en de oorzaken daarachter. Benchmarking is niet nieuw en heeft intussen een aantal ontwikkelingen doorgemaakt. In eerste instantie kwam het vooral neer op het zorgvuldig uiteenrafelen van producteigenschappen van concurrerende producten. Op basis hiervan werden dan soortgelijke producten ontwikkeld. Deze manier van benchmarking werd verruimd naar de processen. Vervolgens ontdekten ondernemingen dat het verbeteringspotentieel van benchmarking vergroot kan worden door samen te werken met ondernemingen buiten de bedrijfstak. Hierdoor kunnen processen veel gedetailleerder bekeken worden. Toen voor veel ondernemingen bleek dat het opstarten van een benchmark veel tijd vergde, gingen sommige ondernemingen strategische allianties aan, waarbij de reikwijdte veel groter werd en de tijdspanne langer. Bij strategische benchmarking, zoals deze vorm wordt genoemd, evalueren ondernemingen voortdurend alternatieven en strategieën die erop gericht zijn de prestaties te verbeteren. Men probeert met andere woorden de succesfactoren van andere, niet concurrerende ondernemingen te begrijpen en vervolgens te vertalen naar de eigen bedrijfssituatie. Deze vorm van benchmarking zal in de toekomst verder verruimd door de aller grootste ondernemingen, die benchmarks zullen uitvoeren op wereldschaal.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!