Formele en informele organisatie: de organisatie-ijsbergDe organisatie-ijsberg is een krachtige metafoor die de complexiteit van organisatiestructuren en -dynamieken illustreert door ze te verdelen in twee hoofdcomponenten: het zichtbare en het onzichtbare. Het zichtbare deel, of de bovenstroom, omvat alle formele en gemakkelijk waarneembare elementen van een organisatie, zoals haar structuren, beleid, en officiële processen. In contrast, het grootste deel van de ijsberg ligt onder de oppervlakte en vertegenwoordigt de informele, vaak ongrijpbare aspecten, zoals onderlinge relaties, ongeschreven regels, en de cultuur die binnen een organisatie heerst. Deze metafoor benadrukt het belang van zowel de zichtbare als onzichtbare factoren in het begrijpen en effectief managen van organisaties, en onderstreept de complexiteit en diepgang die vaak over het hoofd wordt gezien bij een oppervlakkige analyse.


Beeldspraak

De beeldspraak van de ijsberg wordt gebruikt in de context van organisatiemanagement om een intuïtief en krachtig beeld te schetsen van de complexe realiteit binnen organisaties. Kenmerkend aan een ijsberg is dat slechts een klein deel ervan zichtbaar is boven het wateroppervlak, terwijl het overgrote deel zich onder de oppervlakte bevindt, verborgen voor het oog. Deze verhouding illustreert treffend de structuur van organisaties, waarbij de formele, zichtbare aspecten zoals beleidsdocumenten, organisatiestructuren, en formele processen slechts het topje van de ijsberg vormen.

De echte massa en invloed van de ijsberg – en dus van de organisatie – ligt echter onder de oppervlakte. Dit onzichtbare deel omvat de informele relaties, de onuitgesproken normen en waarden, de machtsspelletjes, en de bedrijfscultuur. Deze elementen zijn vaak veel moeilijker te identificeren en te kwantificeren, maar ze hebben een diepgaande invloed op hoe de organisatie functioneert. Ze bepalen de manier waarop mensen binnen de organisatie met elkaar omgaan, hoe beslissingen werkelijk worden genomen, en hoe veranderingen worden geaccepteerd of weerstaan.

Herkomst

Het model van de organisatie-ijsberg is niet het resultaat van het werk van één enkele persoon of moment, maar eerder een evolutie van inzichten uit verschillende disciplines, waaronder psychologie, sociologie en managementwetenschappen. De herkomst van dit model kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de psychodynamische theorieën van Sigmund Freud, die de menselijke geest metaforisch beschreef als een ijsberg, met het grootste, onbewuste deel verborgen onder het oppervlak. Deze metafoor werd later aangepast om de complexiteit van organisaties te illustreren, waarbij de nadruk werd gelegd op het onderscheid tussen het zichtbare en het onzichtbare binnen organisatorische structuren en processen.

De ontwikkeling van het organisatie-ijsbergmodel werd verder beïnvloed door de opkomst van de organisatiecultuur als een belangrijk studiegebied in de jaren ’80, met pioniers zoals Edgar Schein die de aandacht vestigden op de diepere lagen van organisaties, inclusief waarden, overtuigingen, en aannames die gedrag binnen organisaties sturen maar vaak onzichtbaar blijven.

Formele organisatie of bovenstroom

De formele organisatie, of de bovenstroom, vertegenwoordigt het deel van een organisatie dat zichtbaar en officieel is vastgesteld door middel van documenten, structuren en expliciete procedures. Dit deel van de organisatie omvat alle elementen die bewust en doelbewust zijn ontworpen om de missie, visie en doelstellingen van de organisatie te realiseren.

De formele organisatie wordt gekenmerkt door een duidelijke hiërarchie, waarbij de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van elk lid binnen de organisatie duidelijk zijn gedefinieerd. Deze structuur zorgt voor een geordende en systematische aanpak van het werk, met vastgestelde lijnen van autoriteit en communicatie. Het helpt bij het coördineren van de inspanningen van medewerkers en teams naar gemeenschappelijke doelen toe en het stelt leiders in staat om controle en toezicht te houden op de prestaties en de voortgang.

De bovenstroom omvat ook de officiële beleidsregels en procedures die het gedrag van medewerkers en de operationele processen binnen de organisatie sturen. Deze kunnen variëren van ethische richtlijnen en gedragscodes tot gedetailleerde operationele procedures en kwaliteitscontroles.

Naast de hiërarchische en procedurele aspecten, omvat de formele organisatie ook de strategische planning en doelstellingen. Dit zijn de langetermijnplannen en ambities die de richting van de organisatie bepalen. Ze worden vaak vastgelegd in formele documenten zoals strategische plannen, jaarverslagen en bedrijfsplannen.

Communicatie binnen de formele organisatie verloopt via officiële kanalen, zoals rapporten, memo’s, vergaderingen en formele aankondigingen.

Informele organisatie of bovenstroom

De informele organisatie, of de onderstroom, verwijst naar het netwerk van persoonlijke en sociale relaties, normen, waarden en onuitgesproken regels die spontaan ontstaan binnen de formele structuur van een organisatie. Deze onzichtbare laag van de organisatie omvat de culturele, psychologische en sociale dynamieken die niet formeel zijn vastgelegd, maar die een grote invloed hebben op hoe de organisatie functioneert op een dagelijkse basis. De informele organisatie wordt gevormd door de interacties, attitudes, percepties en het gedrag van de mensen binnen de organisatie en beïnvloedt alles, van de besluitvorming tot aan de efficiëntie van de werkprocessen.

Het belangrijkste kenmerk van de informele organisatie zijn de persoonlijke relaties en netwerken die zich ontwikkelen tussen medewerkers. Deze relaties gaan vaak verder dan de professionele banden die worden voorgeschreven door de formele organisatiestructuur. Ze kunnen leiden tot de vorming van vriendschappen, bondgenootschappen en zelfs rivaliteit, die allemaal invloed kunnen hebben op hoe werk wordt gedaan en hoe informatie wordt gedeeld binnen de organisatie. Informele netwerken kunnen zowel een bron van steun en samenwerking zijn als van conflict en verdeeldheid.

De informele organisatie omvat ook de heersende cultuur binnen een organisatie, die wordt gevormd door gedeelde overtuigingen, waarden en normen van gedrag. Deze cultuur beïnvloedt hoe medewerkers zich tot elkaar verhouden, hoe leiderschap wordt uitgeoefend en hoe veranderingen worden ontvangen en geïmplementeerd. Het omvat de ongeschreven regels die bepalen wat acceptabel is binnen de organisatie en hoe succes wordt gedefinieerd en beloond.

Een ander belangrijk element van de informele organisatie is de macht en invloed die niet noodzakelijkerwijs gekoppeld zijn aan de formele hiërarchie. Informele leiders, die misschien geen formele autoriteitspositie bekleden, kunnen aanzienlijke invloed hebben door hun expertise, charisma of hun centrale positie binnen sociale netwerken. Deze informele macht kan een cruciale rol spelen in het sturen van de richting van de organisatie, het bevorderen van initiatieven of het bieden van weerstand tegen veranderingen.

De informele organisatie speelt ook een essentiële rol in de communicatie binnen een organisatie. Informele communicatiekanalen, vaak aangeduid als het ‘geruchtencircuit’, kunnen sneller en efficiënter zijn dan formele kanalen, maar kunnen ook de bron zijn van misverstanden en desinformatie. Ondanks dat bieden deze kanalen een belangrijk mechanisme voor medewerkers om informatie en gevoelens te delen, wat kan bijdragen aan een gevoel van gemeenschap en betrokkenheid.

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Onze ijsberg smelt!

‘Onze ijsberg smelt!’ van John Kotter is een boeiende parabel over het omgaan met veranderingen in organisaties en het leven. Het boek volgt een groep pinguïns die ontdekt dat hun ijsberg, waarop zij leven, aan het smelten is. Deze ontdekking zet een reeks gebeurtenissen in gang die symbool staan voor

Posted in Verandermanagement | Tagged , | Comments Off on Onze ijsberg smelt!

Interveniëren en veranderen

Het boek ‘Interveniëren en Veranderen: Zoeken naar betekenis in interacties’ is geschreven door Boonstra, De Caluwé en andere deskundigen op het gebied van verandermanagement. Het boek biedt een diepgaand inzicht in de complexiteit van veranderprocessen en reikt handvatten aan voor effectieve interventies in organisaties. De auteurs beginnen met het introduceren

Posted in Leiderschap en management, Organisatie-ontwikkeling, Verandermanagement | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Interveniëren en veranderen
Aanvullende artikelen

Uitgebreide beschrijving van een onderstroom in organisaties

De onderstroom binnen een organisatie kan op verschillende manieren worden beschreven en geanalyseerd. Hoewel er geen universele lijst is van onderwerpen die altijd van toepassing zijn, kunnen we veelvoorkomende onderwerpen die vaak worden gebruikt om de onderstroom te beschrijven, gebruiken om inzicht te krijgen in de informele en vaak onzichtbare

Posted in Cultuur, Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Uitgebreide beschrijving van een onderstroom in organisaties

The organizational knowledge iceberg: An empirical investigation

Het artikel ‘The organizational knowledge iceberg: An empirical investigation’ onderzoekt de kritieke succesfactoren voor het implementeren en uitvoeren van een kennismanagementprogramma. Het introduceert het concept van een ‘kennis-ijsberg’ binnen organisaties en stelt dat het begrijpen van deze kennis-ijsberg en zijn kenmerken bedrijven kan helpen om kennis effectiever te beheren. Het

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on The organizational knowledge iceberg: An empirical investigation
Tools om zelf toe te passen

Analyse met de organisatie-ijsberg

Voor professionals die streven naar een beter begrip van hun organisatie, biedt deze analyse van zowel de bovenstroom als de onderstroom belangrijke inzichten die nodig zijn voor effectieve leiding, strategische planning en het faciliteren van veranderingen. Deze verkenning stelt je in staat om niet alleen de formele structuren te optimaliseren,

Posted in Cultuur, Organisatie-ontwikkeling | Tagged , , , | Comments Off on Analyse met de organisatie-ijsberg

Werkvormen rondom de organisatie-ijsberg

De Reflectieve ijsberg De ‘Reflectieve ijsberg’ is een werkvorm waarbij teamleden de kans krijgen om de verschillende lagen van de organisatie-ijsberg – de bovenstroom en onderstroom – te reflecteren en te bespreken. Deze oefening helpt bij het bevorderen van zelfbewustzijn en het bewustzijn van hoe de formele en informele aspecten

Posted in Cultuur, Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Werkvormen rondom de organisatie-ijsberg

Professionele reflectie met een ijsberg

Reflecteren met behulp van het ijsbergmodel biedt een inzicht in je professioneel handelen, door zowel de zichtbare aspecten van ons gedrag, kennis en vaardigheden, als de verborgen drijfveren, waarden en overtuigingen te verkennen. De reflectieopdracht introduceert hoe het ijsbergmodel van McClelland kan dienen als een krachtige metafoor voor zelfreflectie, niet

Posted in Leren, gedrag en motivatie | Tagged | Comments Off on Professionele reflectie met een ijsberg

Voorbeeld op 'Praktijkcase veranderen' - klik hier