Kleurenmodel De Caluwe


kleurendenken-de-caluwe-1-2

Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak is een theoretisch kader dat verschillende paradigma’s van verandering categoriseert en vertegenwoordigt met verschillende kleuren. Het model identificeert vijf kleuren die verschillende denkwijzen en benaderingen van verandering vertegenwoordigen: geel, blauw, rood, groen en wit. Het kleurenmodel biedt een gemeenschappelijke taal en helpt bij het begrijpen van verschillende benaderingen van verandering. Het kan gebruikt worden om situaties en personen te typeren, een diagnose te stellen en interventies te ontwerpen. Het model benadrukt echter dat er geen one-size-fits-all benadering is en dat de keuze voor een bepaalde kleur afhankelijk is van de situatie, de mensen en de doelen van de verandering.

Ontwikkeling

Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak is tot stand gekomen door een combinatie van literatuurstudie, reflectieve praktijk en het samenwerken met professionals in het veld van verandermanagement. Ze begonnen met het creëren van een curriculum en een boek over verandermanagement, waarbij ze op zoek gingen naar een beter begrip van waarom verandering daadwerkelijk plaatsvindt.

Tijdens dit proces gingen ze op zoek naar de kernveronderstellingen achter verschillende benaderingen van verandering en kwamen ze tot de ontdekking dat er een stukje van de puzzel ontbrak. Ze ontwikkelden een meta-model van veranderingstheorieën, waarbij ze elke benadering een onderscheidende kleur gaven. Bijvoorbeeld, de rationele benadering werd geassocieerd met de kleur blauw en de motivatiegerichte benadering kreeg de kleur rood.

Het kleurenmodel diende als een gemeenschappelijke taal die mensen hielp om fenomenen te begrijpen, actieperspectieven voor te stellen en was gebaseerd op literatuur en praktijkervaring. Het model werd gedeeld, getest, verfijnd en verder ontwikkeld door zowel academici als professionals in het veld van verandermanagement.

Kleuren

Geel

Geeldrukdenken is een benadering van verandering die de dominante gedachte hanteert dat mensen pas bereid zijn om te veranderen wanneer hun eigenbelang wordt erkend en bediend, of wanneer ze worden overtuigd of gedwongen door bepaalde opvattingen. Het geeldrukdenken legt de focus op het beïnvloeden van individuen en groepen door middel van coalities, onderhandelingen en het aanspreken van hun persoonlijke belangen.

Enkele kernwoorden die geassocieerd worden met het geeldrukdenken zijn eigenbelang, coalities, onderhandeling, overtuiging en dwang.

Wat zijn typische interventies van gele veranderaars?

 • Het identificeren van de persoonlijke belangen van individuen en groepen en het benadrukken van de voordelen van de voorgestelde verandering in relatie tot deze belangen.
 • Het vormen van coalities en machtsblokken om de gewenste verandering te bevorderen en eventuele weerstand te overwinnen.
 • Het gebruik van overtuigingskracht en manipulatie om mensen te verleiden of te dwingen om de gewenste verandering te accepteren en te omarmen.

Het geeldrukdenken erkent dat mensen vaak handelen op basis van hun eigenbelang en dat het inspelen op deze belangen een effectieve manier kan zijn om verandering te bewerkstelligen. Het richt zich op het creëren van situaties waarin individuen en groepen zich bewust worden van de voordelen die ze kunnen behalen door mee te gaan in de verandering en hen te overtuigen om deze voordelen na te streven.

Blauw

Blauwdrukdenken is een benadering van verandering die de dominante gedachte hanteert dat mensen en situaties zullen veranderen wanneer er een duidelijk gespecificeerd resultaat wordt vastgelegd en alle stappen minutieus worden gepland en beheerst. Het blauwdrukdenken legt de nadruk op het ontwerpen en implementeren van een gestructureerd veranderingsproces om het gewenste resultaat te bereiken.

Enkele kernwoorden die geassocieerd worden met het blauwdrukdenken zijn planning, structuur, controle, efficiëntie en resultaatgerichtheid.

Wat zijn typische interventies van blauwe veranderaars?

 • Het opstellen van gedetailleerde plannen en doelen voor de verandering, waarbij elke stap van het proces zorgvuldig wordt uitgewerkt en vastgelegd.
 • Het zorgvuldig beheren en monitoren van de voortgang van de verandering, waarbij eventuele afwijkingen van het plan worden geïdentificeerd en gecorrigeerd.
 • Het implementeren van formele procedures en systemen om de gewenste verandering te ondersteunen en te verankeren.
 • Het waarborgen van een duidelijke hiërarchie en verantwoordelijkheidsstructuur, waarbij de taken en rollen van betrokkenen helder zijn gedefinieerd.

Het blauwdrukdenken gaat ervan uit dat veranderingen voorspelbaar en controleerbaar zijn als gevolg van een gedegen planning en een systematische aanpak. Het richt zich op het creëren van een stabiele en gecontroleerde omgeving waarin de gewenste verandering efficiënt kan worden gerealiseerd.

Rood

Rooddrukdenken is een benadering van verandering die de dominante gedachte hanteert dat mensen en organisaties zullen veranderen als de juiste HRM-instrumenten worden ingezet en op een effectieve manier worden gebruikt. Het rooddrukdenken legt de nadruk op het belonen en straffen van individuen om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Enkele kernwoorden die geassocieerd worden met het rooddrukdenken zijn beloning, straf, motivatie, prestatie en beoordeling.

Wat zijn typische interventies van rode veranderaars?

 • Het implementeren van beloningssystemen zoals bonussen, salarisverhogingen of promoties om gewenst gedrag te stimuleren.
 • Het toepassen van prestatiebeoordelingen en evaluaties om individuele prestaties te meten en feedback te geven.
 • Het inzetten van disciplinaire maatregelen, zoals demoties of negatieve beoordelingen, om ongewenst gedrag te ontmoedigen.
 • Het bieden van ontwikkelings- en trainingsprogramma’s om vaardigheden en competenties te verbeteren en zo gedragsverandering te ondersteunen.

Het rooddrukdenken gaat ervan uit dat mensen voornamelijk gemotiveerd worden door externe prikkels zoals beloningen en straffen. Het richt zich op het beïnvloeden van individueel gedrag door middel van HRM-instrumenten en het creëren van een omgeving waarin beloningssystemen en prestatiebeoordelingen centraal staan.

Groen

Groendrukdenken is een benadering van verandering die de dominante gedachte hanteert dat mensen veranderen wanneer ze gemotiveerd zijn om te leren en wanneer ze worden blootgesteld aan leersituaties en effectieve leermethoden. Deze benadering legt de nadruk op het creëren van een omgeving waarin mensen kunnen groeien, leren en zich ontwikkelen.

Enkele kernwoorden die geassocieerd worden met het groendrukdenken zijn motivatie, leren, ontwikkeling, verandering, groei en competentie.

Wat zijn typische interventies van groene veranderaars?

 • Het faciliteren van leersituaties en leerprogramma’s om individuen nieuwe vaardigheden en kennis bij te brengen.
 • Het aanbieden van coaching en mentorship om individuen te ondersteunen bij hun leerproces en persoonlijke groei.
 • Het creëren van een lerende organisatiecultuur waarin continu leren en verbeteren worden gestimuleerd.
 • Het aanmoedigen van zelfreflectie en het delen van ervaringen om van elkaar te leren en nieuwe perspectieven te ontwikkelen.

Het groendrukdenken benadrukt het belang van intrinsieke motivatie en het creëren van een omgeving waarin mensen zich kunnen ontwikkelen. Het richt zich op het stimuleren van een leercultuur en het bevorderen van individuele groei en verandering door middel van educatieve en ontwikkelingsgerichte interventies.

Wit

Witdrukdenken, ook wel bekend als het denken in termen van “wit”, hanteert de dominante gedachte dat alles in een constante staat van verandering is. Het uitgangspunt is dat verandering inherent is aan de dynamiek van systemen en dat complexiteit verrijkend is in plaats van verstorend. Het witdrukdenken streeft ernaar verandering mogelijk te maken, te zoeken naar de kiemen van vernieuwing en creativiteit, en zich te richten op zingeving.

Enkele kernwoorden die geassocieerd worden met het witdrukdenken zijn dynamiek, complexiteit, vernieuwing, creativiteit, autonomie en zingeving.

Wat zijn typische interventies van witte veranderaars?

 • Het faciliteren van ruimte voor experimenten en het bevorderen van creatieve oplossingen.
 • Het aanmoedigen van zelforganisatie en zelfsturing binnen teams en organisaties.
 • Het creëren van een cultuur van openheid, waarin ideeën vrijelijk kunnen stromen en verschillende perspectieven worden gewaardeerd.
 • Het stimuleren van een lerende mindset en het bevorderen van continue aanpassing en aanpassingsvermogen.

Het witdrukdenken gaat uit van een holistische kijk op verandering en benadrukt het belang van het begrijpen en beïnvloeden van de dynamiek en energie binnen een systeem. Het legt de nadruk op het mogelijk maken van verandering door de juiste context te creëren en ruimte te bieden voor emergente processen en nieuwe mogelijkheden.

Toepassen

Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak kan op verschillende manieren worden toegepast, afhankelijk van het doel en de context van de verandering.

Typeren van mensen en situaties

Het kleurenmodel kan gebruikt worden om mensen en situaties te typeren op basis van hun voorkeursaanpak en denkkaders. Dit helpt bij het begrijpen van de diversiteit in benaderingen en het identificeren van mogelijke spanningen of verschillen in perspectieven.

Diagnose stellen en interventies ontwerpen

Het kleurenmodel kan worden gebruikt om een diagnose te stellen van de huidige situatie en om interventies te ontwerpen die passen bij de gewenste verandering. Elk kleurparadigma suggereert specifieke interventies die effectief kunnen zijn binnen dat denkkader.

Zelfreflectie en zelftypering

Individuen kunnen het kleurenmodel gebruiken om zichzelf te typeren op basis van hun eigen denkkaders, voorkeursaanpak en blinde vlekken. Dit helpt bij het bewust worden van persoonlijke neigingen en het ontwikkelen van een meer veelzijdige benadering van verandering.

Het kleurenmodel legt geen rigide kaders op, maar is eerder een hulpmiddel is om bewustwording, begrip en flexibiliteit te bevorderen. Het is mogelijk dat een combinatie van kleuren of een verschuiving tussen kleuren nodig is, afhankelijk van de specifieke situatie en de behoeften van de betrokkenen.

Het toepassen van het kleurenmodel vereist zorgvuldige observatie, reflectie en dialoog. Het kan waardevol zijn in veranderingsprocessen, leiderschapsontwikkeling, teamdynamiek, conflictbeheersing en organisatieontwikkeling. Het helpt bij het creëren van een gedeeld begrip en het bevorderen van effectieve samenwerking tussen mensen met verschillende denkstijlen en benaderingen van verandering.

Validiteit

De validiteit van het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak is een onderwerp dat regelmatig wordt besproken en bediscussieerd in zowel academische kringen als de praktijk. Het model is ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek en praktijkervaring, maar het is belangrijk om te erkennen dat de validiteit van een model altijd onderhevig is aan interpretatie en context.

Het kleurenmodel heeft aanzienlijke populariteit en bekendheid verworven in het veld van verandermanagement en organisatieontwikkeling. Het is intensief gebruikt en getest door zowel praktijkmensen als academici gedurende vele jaren. Het model is herzien, verfijnd en geëvolueerd op basis van feedback en input van diverse gebruikers en onderzoekers.

Hoewel er geen formele validatiestudies zijn die de absolute validiteit van het model kunnen bevestigen, is de validiteit ervan grotendeels afgeleid uit de mate van acceptatie, bruikbaarheid en waarde die het heeft gegenereerd in de praktijk. Het feit dat het kleurenmodel consequent wordt toegepast en gewaardeerd door professionals en organisaties suggereert dat het waardevolle inzichten en praktische toepassingen biedt.

Het kleurenmodel pretendeert geen universele waarheid te zijn, maar eerder een lens of benadering biedt om veranderingsprocessen te begrijpen en te benaderen. Het is een conceptueel kader dat helpt bij het categoriseren van verschillende denkstijlen en benaderingen van verandering, en het stimuleert reflectie en dialoog tussen verschillende perspectieven.

Kritiek

Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak heeft ook kritiek ontvangen, zoals elk model of benadering binnen het vakgebied van verandermanagement.

Vereenvoudiging en generalisatie

Critici stellen dat het kleurenmodel de complexiteit van verandering te veel vereenvoudigt en verschillende benaderingen te generaliseert. Het model categoriseert veranderaars in vijf kleuren en impliceert dat individuen en organisaties zich uitsluitend tot één kleur beperken, terwijl de realiteit vaak veel complexer is.

Gebrek aan wetenschappelijke basis

Het kleurenmodel wordt soms bekritiseerd vanwege het ontbreken van een stevige theoretische en wetenschappelijke basis. Hoewel het model is ontwikkeld op basis van praktijkervaring en observaties, ontbreekt het aan empirisch onderzoek dat de validiteit ervan aantoont.

Beperkte aandacht voor context en cultuur

Het kleurenmodel houdt mogelijk onvoldoende rekening met de invloed van context en cultuur op veranderingsprocessen. Het model legt de nadruk op individuele denkstijlen en benaderingen, maar kan de bredere contextuele factoren die van invloed zijn op veranderingen verwaarlozen.

Statische categorisering

Het kleurenmodel kan worden bekritiseerd vanwege de neiging om individuen en organisaties in vaste categorieën te plaatsen. Dit kan leiden tot een statische en rigide perceptie, waarbij weinig ruimte is voor verandering en ontwikkeling binnen de categorieën.

Onduidelijke praktische toepassing

Hoewel het kleurenmodel conceptuele inzichten biedt, kan het soms vaag zijn over hoe het concreet moet worden toegepast in de praktijk. Critici beweren dat er behoefte is aan meer concrete richtlijnen en tools om het model effectief te kunnen gebruiken.

Deze kritiekpunten betekenen niet dat het kleurenmodel geen waarde heeft. Elk model heeft zijn beperkingen en het is aan de gebruikers om het model kritisch te evalueren en aan te passen aan hun specifieke context en behoeften. Het kleurenmodel heeft waardevolle inzichten en kan dienen als een startpunt voor reflectie en discussie over veranderingsprocessen, maar het is altijd belangrijk om rekening te houden met de complexiteit en diversiteit van de realiteit.

Relatie met andere modellen

Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak kan worden beschouwd als een aanvullende benadering binnen het vakgebied van verandermanagement. Het biedt een framework om verschillende denkstijlen en benaderingen van verandering te begrijpen en te categoriseren. Hoewel het kleurenmodel op zichzelf staat, kan het worden geïntegreerd en gecombineerd met andere management- of verandermodellen, afhankelijk van de specifieke behoeften en context van een organisatie.

Het kleurenmodel kan dienen als een aanvulling op modellen zoals de acht veranderstappen van Kotter, Lewin’s veranderingsmodel, ADKAR-model of het cultuurveranderingsmodel van Cameron en Quinn. Het kan helpen bij het identificeren van de dominante denkstijlen en benaderingen die in deze modellen worden gebruikt en biedt een aanvullend perspectief op verandering.

Door het kleurenmodel te combineren met andere modellen, kunnen organisaties een breder begrip en inzicht krijgen in veranderingsprocessen. Het kan helpen om verschillende perspectieven te integreren, de complexiteit van verandering beter te begrijpen en effectieve interventies te ontwerpen die passen bij de verschillende kleuren en denkstijlen.

 

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Werken met leren veranderen

‘Werken met Leren Veranderen: Een praktische handleiding voor veranderaars’ is een boek geschreven door Boersema-Vermeer en De Groot, gebaseerd op het bekende werk van De Caluwé en Vermaak. Het boek biedt praktische handvatten en instrumenten om veranderprocessen effectief te begeleiden en implementeren. De auteurs beginnen met een beknopte introductie van

Posted in Verandermanagement | Tagged | Comments Off on Werken met leren veranderen

Leren veranderen

‘Leren Veranderen: Een handboek voor de veranderkundige’ is een invloedrijk boek geschreven door De Caluwé en Vermaak dat een diepgaand inzicht biedt in veranderprocessen in organisaties. Het boek is bedoeld voor zowel veranderaars als managers en biedt een praktische en theoretische benadering van verandering. Het boek begint met het introduceren

Posted in Cultuur, Leiderschap en management, Verandermanagement | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Leren veranderen

Interveniëren en veranderen

Het boek ‘Interveniëren en Veranderen: Zoeken naar betekenis in interacties’ is geschreven door Boonstra, De Caluwé en andere deskundigen op het gebied van verandermanagement. Het boek biedt een diepgaand inzicht in de complexiteit van veranderprocessen en reikt handvatten aan voor effectieve interventies in organisaties. De auteurs beginnen met het introduceren

Posted in Leiderschap en management, Organisatie-ontwikkeling, Verandermanagement | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Interveniëren en veranderen

Aanvullende artikelen

Kleurenmodel: paradigma’s beïnvloeden de organisatie

Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak kennen we vooral vanuit het verandermanagement. De vijf kleuren worden gebruikt als vijf denkrichtingen waarmee je succesvol een verandering in een organisatie kan doorvoeren. Het kleurenmodel kan ook worden toegepast op de manier waarop naar het functioneren van organisaties wordt gekeken, met elk

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Kleurenmodel: paradigma’s beïnvloeden de organisatie

The colours of change – revisited

Samenvatting ‘The Colors of Change revisited: Situating and describing the theory and its practical applications’ is een overzicht van veranderingsparadigma’s die ongeveer twee decennia geleden zijn ontwikkeld. Deze theorie is intensief gebruikt, getest, verfijnd, gedeeld en uitgewerkt door zowel professionals als academici. In dit artikel wordt de ‘kleurentheorie’ gepresenteerd zoals

Posted in Verandermanagement | Tagged | Comments Off on The colours of change – revisited

Beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven

Organisaties veranderen, echter niet allemaal op dezelfde manier. In dit artikel wordt door middel van een conceptuele verkenning een poging gedaan om inzicht te geven in de kenmerken van veranderstrategieën van organisaties aan de hand van de manier waarop deze organisaties omgaan met complexiteit. Lees het hele artikel en download

Posted in Verandermanagement | Tagged | Comments Off on Beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven

De balans tussen sturing en zelfsturing

Grootschalige organisatorische veranderprocessen zijn aan de orde van de dag, ook in Nederland. Vaak gaat het daarbij om strategische transformaties, inclusief herstructurering. Uit recent onderzoek – ruim honderd uitvoerige gesprekken met Nederlandse topmanagers – blijkt, verrassend genoeg, dat rationele uitgangspunten en welhaast Tayloriaanse top-downaansturing daarbij nog steeds overheersen. Toch geven

Posted in Verandermanagement | Tagged , , , | Comments Off on De balans tussen sturing en zelfsturing

Het creëren van een kleurrijk verandermodel

  Casestudy naar theorieontwikkeling Hans Vermaak en Léon de Caluwé Dit artikel beschrijft hoe de auteurs bijna twintig jaar geleden een metatheorie over verandering het licht deden zien – de kleurentheorie – en hoe deze zich in de loop van de tijd ontwikkelde. In hun terugblik, aan de hand van

Posted in Verandermanagement | Tagged , , | Comments Off on Het creëren van een kleurrijk verandermodel

Empirische data uit de kleurentest

  De kleurentest, gebaseerd op het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak, wordt al bijna vijftien jaar gebruikt. Hij is ontwikkeld via een aantal versies, in de vorm van een puntentest. De laatste versie vind je hier. De kleurentest is een valide en betrouwbaar instrument, dat ondertussen goed is onderbouwd.

Posted in Verandermanagement | Tagged | Comments Off on Empirische data uit de kleurentest

Je kunt de kleuren (niet) overstijgen

  De namen van Léon en mij zullen voor de buitenwereld altijd verbonden blijven, vooral door het handboek Leren Veranderen (1999, 2006, 2015). Het kleurendenken springt daarin het meest in het oog. Toch ontstaat zoiets vanuit een onderstroom van gedeelde opvatingen: dat ons vak een ambacht is waarin oefening kunst

Posted in Verandermanagement | Tagged | Comments Off on Je kunt de kleuren (niet) overstijgen

Denken over veranderen in vijf kleuren

  Het woord veranderen is te typeren als een containerbegrip. Als je op zoek gaat naar de achterliggende waarden en betekenissen van het woord kom je een scala van begrippen tegen. Het woord veranderen wordt bijvoorbeeld gebruikt om de gewenste uitkomst te omschrijven (het doel, product, resultaat, effect); wat klaar

Posted in Verandermanagement | Tagged | Comments Off on Denken over veranderen in vijf kleuren

Strategieën voor veranderen

  De opdracht om een veranderstrategie te kiezen, verlangt wel het nodige van een veranderaar. Onder veranderaars verstaan we iedereen die ongeacht zijn of haar formele positie verantwoordelijkheid pakt om een verandering zo goed mogelijk gestalte te geven. En daar dus ook het nodige huiswerk bij doet. Het kiezen van

Posted in Verandermanagement | Tagged | Comments Off on Strategieën voor veranderen

Verandermanagement in geuren en kleuren

  Vaak wordt tegenwoordig gezegd dat veel initiatieven om een verandering in een organisatie te bewerkstelligen op een jammerlijke mislukking uitlopen. De les hieruit is dat leidinggevenden die opdrachten geven tot dergelijke veranderingsprocessen er goed aan doen een verandering beter te doordenken. En er moet ook een betere interactie komen

Posted in Verandermanagement | Tagged | Comments Off on Verandermanagement in geuren en kleuren

Tools om zelf toe te passen

Puzzelen met kleurenmodel van De Caluwé

Om meer grip te krijgen op het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak hebben we een eenvoudige game ontwikkeld. Je kan het spel als individu uitvoeren, maar in de beschrijving gaan we uit van een groep deelnemers. Dat kan een team zijn, maar ook een groep studenten. Voor de spelvorm

Posted in Verandermanagement | Tagged | Comments Off on Puzzelen met kleurenmodel van De Caluwé

Kleurentest

  De kleurentest die hoort bij het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak is een instrument dat kan helpen om inzicht te krijgen in iemands voorkeursstijl van veranderen. Introductie Leg kort uit wat het doel is van de kleurentest en hoe het verband houdt met veranderen. Benadruk dat er geen

Posted in Verandermanagement | Tagged | Comments Off on Kleurentest

Werkvormen rondom het kleurenmodel

Wil je aan de slag rondom het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak, dan hebben we enkele werkvormen voor je verzameld. Kleurenworkshop: ‘Ontdek je veranderkleur’ Deze workshop is bedoeld om deelnemers bewust te maken van hun eigen voorkeurskleur binnen het kleurenmodel en hoe dit van invloed kan zijn op hun

Posted in Verandermanagement | Tagged | Comments Off on Werkvormen rondom het kleurenmodel

Kleuren-app

  De kleurentest is gebaseerd op het denken over veranderen in kleuren, ontwikkeld door Léon de Caluwé en Hans Vermaak. Naast dat je ermee op je eigen stijl kan reflecteren, helpt het kleurendenken veranderingen te begrijpen, te ontwerpen en te bespreken. De kleurenapp is speciaal ontwikkeld om eenvoudiger te kleurentest

Posted in Verandermanagement | Tagged | Comments Off on Kleuren-app

Veranderen in vijf kleuren op ManagementSite

Onderdeel organisatieanalyse - klik hier Onderdeel opleiding Middle Management - klik hierVoorbeeld op 'Praktijkcase veranderen' - klik hier